Zveřejňování

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení panu Pavlu Popovi v případu - Zveřejňování - Nové Město nad Metují.

Úřad pro ochranu osobních údajů plně vyhověl ve prospěch řádného zveřejňování v souladu s právem na veřejné projednání věci v souladu s Ústavou České republiky.

Úřad pro ochranu osobních údajů současně konstatoval, že nedošlo k zásahu do osobnostních práv pana Pavla Popa.

Úřad pro ochranu osobních údajů současně konstatoval, že  požadavky pana Pavla Popa jsou neoprávněné.

Zápis ze řádného zasedání
ve dnech 22. - 24. října 2019

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula usnesení o zastavení řízení v případech - Zveřejňování - Frýdek-Místek a Nové Město nad Metují.

Úřad pro ochranu osobních údajů ustoupil od všech protizákonných požadavků a v celém rozsahu vyhověl NGO.  

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula rozhodnutí o rozkladu v případech - Zveřejňování - Frýdek-Místek a Nové Město nad Metují.

Úřad pro ochranu osobních údajů částečně vyhověl NGO. 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Městského státního zastupitelství v Praze ve věci rozkladu proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů v případech Frýdek-Místek a Nové Město nad Metují - zveřejňování.

Městské státní zastupitelství nebude šetřit podezření na trestné činy uvedené v rozkladu proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Městského státního zastupitelství v Praze v případu Frýdek-Místek-zveřejňování a Nové Město nad Metují-zveřejňování.

Státní zástupce Mgr. Ondřej Šťastný odmítá prošetřit trestní oznámení na inspektorku Úřadu pro ochranu osobních údajů JUDr. Jiřinu Rippelovou.

č.j. : R-UOOU-07-08012019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala rozklad Úřadu pro ochranu osobních údajů v případech Frýdek-Místek a Nové Město nad Metují - zveřejňování.

SPRÁVNÍ ŘÁD NENÍ NÁSTROJEM PRO JUDR. JIŘINU RIPPELOVOU, ABY SVOJI PRAVOMOC ZNEUŽÍVALA K PROTIZÁKONNÝM ROZHODNUTÍM, ROZVRACENÍ REPUBLIKY PODLE § 310 TRESTNÍHO ZÁKONA A K NAVÁDĚNÍ RESP. POŽADOVÁNÍ TRESTNÉ ČINNOSTI PO ÚČASTNÍCÍCH ŘÍZENÍ PODLE § 24 ODST. 1 PÍSM. B) TRESTNÍHO ZÁKONÍKU Č. 40/2009 SB.

VEŘEJNÝM ZÁJMEM JE OCHRANA LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD PODLE MEZINÁRODNÍCH ÚMLUV ZEJMÉNA ČL. 10 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV - SVOBODA PROJEVU.

VEŘEJNÝM ZÁJMEM JE, ŽE KAŽDÝ MÁ PRÁVO NA TO, ABY JEHO VĚC BYLA PROJEDNÁNA VEŘEJNĚ PODLE ČL. 38 ODST. 2 LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD, A TO BEZ JAKÉKOLIV ANONYMIZACE.

Dále p. Jiří Marek z Frýdku-Místku a p. Pavel Pop z Nového Města nad Metují jsou dle vyšetřování policie absolutně nevinní, a proto je jejich přednostní zájem na zveřejnění situace.

Totéž se týká p. Pavla Popa, protože vedoucí OOP PČR npor. František Valčík a Okresní státní zástupce v Náchodě Mgr. Vladimír Štěpánek potvrzují nevinu. Proto i v tomto případě by měli mít všichni účastníci zájem na zveřejnění.

NGO doplňuje, že zcela korektně zveřejňuje jak svoje opravné prostředky tak i názory protistrany, a to nijak neupravené.

Pokud jsou si konkrétní policisté a státní zástupci věcí jistí, že jednají v souladu se zákonem, nemají žádný důvod uvažovat u ztrátě zaměstnání a sociálním vyloučení.

Ve 21. STOLETÍ V DEMOKRATICKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU MÁ VEŘEJNOST PRÁVO NA PRAVDIVÉ A KOMPLETNÍ INFORMACE.

Human Rights Defense z.s. - NGO vyrozumění Obvodního státního zastupitelství Praha v případu trestního oznámení na inspektorku Úřadu pro ochranu osobních údajů - JUDr. Jiřinu Rippelovou.

Obvodní státní zastupitelství v Praze nebude trestní oznámení nebude šetřit trestní oznámení na inspektorku Úřadu pro ochranu osobních údajů - JUDr. Jiřinu Rippelovou.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů v případech Frýdek-Místek a Nové Město nad Metují.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY STÁLE POŽADUJE PROSTŘEDNICTVÍM ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ VÝMAZ SKUTEČNÝCH INFORMACÍ KONKRÉTNÍCH TRESTNÍCH ŘÍZENÍ V PŘÍPADU FRÝDEK-MÍSTEK A NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, KTERÉ JSOU UVEŘEJNĚNÉ NA SERVERU NEVLÁDNÍ ORGANIZACE HUMAN RIGHTS DEFENSE Z.S.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala doplnění podání na výzvu Městského státního zastupitelství v Praze ve věci trestního oznámení na inspektorku Úřadu pro ochranu osobních údajů JUDr. Jiřinu Rippelovou.

NGO symetricky poučuje státního zástupce JUDr. Ondřeje Šťastného, že předmětným výrokem ve výzvě je podezření (pokusu) na TČ státního zástupce podle § 175 a § 177 TZ - podezření na snahu o vydírání a útisk NGO.

Dále NGO doplňuje k pojmu ZLOČIN - rozvracení ústavního zřízení ve smyslu porušování zákonů, lidských práv a mezinárodních úmluv o lidských právech je trestný čin i pro státního zástupce JUDr. Ondřeje Šťastného, pozn. zatím ve stadiu pokusu a podezření.

 K dotazu státního zástupce JUDr. Ondřeje Šťastného, NGO sděluje, že by bylo nejvhodnější, kdyby byla JUDr, Jiřina Ripplelová vyslechnuta a položena ji otázka, zda řízení proti NGO vede na základě podplacení nebo z vlastní vůle (pozn. V tomto případě by JUDr. Jiřina Rippelová sice nevzala úplatek, ale zneužila by pravomoc úřední osoby a dále zda existují kriminalistické stopy, jako zda si někdo z Úřadu pro ochranu osobních údajů soukromě telefonoval nebo mailoval s oznamovateli - por. Bc. Lenka Korčáková a p. Pavel Pop.)

Pokud by státní zástupce JUDr. Ondřej Šťastný trestní oznámení odložil bez jakéhokoliv dalšího právního úkonu vůči JUDr. Jiřině Rippelové, NGO tento stav vyhodnotí jako určitou formu účastenství TČ a podá trestní oznámení na státního zástupce JUDr. Ondřeje Šťastného.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis - žádost o doplnění podání - Městského státního zastupitelství v Praze ve věci trestního oznámení na inspektorku Úřadu pro ochranu osobních údajů JUDr. Jiřinu Rippelovou. 

č.j. : UOOU-02-28112018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala vyjádření k podkladům pro rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů po předkontrole nezahájil kontrolu, a PROTO JE CELÉ NÁSLEDNÉ ŘÍZENÍ PROTIPRÁVNÍ.

Podstata věci spočívá v podezření, že por. Bc. Lence Korčákové - PČR Frýdek-Místek se nelíbí, že se zveřejnilo její protiprávní jednání, přestože podle trestního řádu č. 141/1961 Sb. je zveřejnění skutečných informací naprosto v souladu se zákonem.

Této situace využil p. Pop z Nového Města nad Metují.

NGO odkazuje na svoje předchozí vyjádření, které je součástí spisové dokumentace.

Na základě výše uvedených skutečností NGO žádá o definitivní ukončení řízení s tím, že NGO bude nadále plnit svoje stanovy registrované rejstříkovým soudem pokračovat v zapsaném účelu a zveřejňovat konkrétní případy o porušování lidských práv.


Nahlížení do spisu

Komunikace p. Pavla Popa z Nového Města nad Metují s Úřadem pro ochranu osobních údajů

Nahlížení do spisu

Komunikace úřadu pro ochranu osobních údajů s Okresním státním zastupitelstvím v Hradci Králové, Krajským státním zastupitelstvím v Hradci Králové a Policejním prezidiem.

Nahlížení do spisu

Úřad pro ochranu osobních údajů - interní sdělení

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství v případu zveřejňování - Frýdek-Místek a Nové Město nad Metují.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na JUDr. Jiřinu Rippelovou, inspektorku Úřadu pro ochranu osobních údajů Městskému státnímu zastupitelství v Praze.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze. 

Vrchní státní zastupitelství v Praze uvádí, že trestní oznámení, na JUDr. Jiřinu Rippelovou - inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů, může řešit Obvodní státní zastupitelství v Praze 7.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Úřadu pro ochranu osobních údajů - seznámení s podklady pro rozhodnutí.

č.j. : OD-FM-NMNM-53-75-07-07112018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala odpor proti příkazu Úřadu pro ochranu osobních údajů v případu Frýdek-Místek a Nové Město nad Metují.

III. Doplňující odůvodnění k podstatě věci

NGO je soudem registrována ke ZVEŘEJŇOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH PŘÍPADŮ O PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV.

Zveřejňování anonymizovaných či jinak upravených případů by následně vedlo jednak k porušení stanov, ale hlavně k dalším stížnostem, protože by mohlo docházet k záměně monogramů, či jiné podobnosti účastníka trestního řízení s úplně jinými osobami, které se trestního řízení neúčastní.

Dále p. Jiří Marek z Frýdku-Místku a p. Pavel Pop z Nového Města nad Metují jsou dle vyšetřování policie absolutně nevinní, a proto je jejich přednostní zájem na zveřejnění situace.

Dále co se týče konkrétních policistů :

Por. Bc. Lenka Korčáková dle Mgr. Dagmar Jersákové (Krajské státní zastupitelství v Ostravě) a Mgr. Vandy Jachnické ( Vrchní státní zastupitelství v Olomouci) vyšetřila případ naprosto v souladu se zákonem a proto i por. Bc. Lenka Korčáková by měla mít zájem na zveřejnění případu.

Totéž se týká p. Pavla Popa, protože vedoucí OOP PČR npor. František Valčík a Okresní státní zástupce v Náchodě Mgr. Vladimír Štěpánek potvrzují nevinu. Proto i v tomto případě by měli mít všichni účastníci zájem na zveřejnění.

NGO doplňuje, že zcela korektně zveřejňuje jak svoje opravné prostředky tak i názory protistrany, a to nijak neupravené.

Pokud jsou si konkrétní policisté a státní zástupci věcí jistí, že jednají v souladu se zákonem, nemají žádný důvod uvažovat u ztrátě zaměstnání a sociálním vyloučení.

č.j. : OSZ-FM-NMNM-52-74-07-112018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu inspektorkou Úřadu pro ochranu osobních údajů - JUDr. Jiřina Rippelová.

Je podezření, že se dopustila trestného činu - rozvracení republiky - podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že JUDr. Jiřina Rippelová protiprávně "spolupracuje" s konkrétními policisty pro které praktikuje určité služby jako je podezření na vydírání nevládní organizace Human Rights Defense z.s.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POŽADUJE PROSTŘEDNICTVÍM ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ VÝMAZ SKUTEČNÝCH INFORMACÍ KONKRÉTNÍCH TRESTNÍCH ŘÍZENÍ V PŘÍPADU FRÝDEK-MÍSTEK A NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, KTERÉ JSOU UVEŘEJNĚNÉ NA SERVERU NEVLÁDNÍ ORGANIZACE HUMAN RIGHTS DEFENSE Z.S.

Je podezření, že JUDr. Jiřina Rippelová veřejně podporuje činnost konkrétních policistů (autoři podnětů a z hlediska trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. Se jedná o podezření na objednavatele trestného činu podle § 24 odst. 1 písm. b) , kteří de facto "provozují" rozvracení ústavního zřízení České republiky ve smyslu podezření z trestného činu rozvracení republiky podle § 310 TZ, konkrétně se jedná o neřešení závažné kriminality - jako např. vražda ve stadiu pokusu v případu Frýdek-Místek.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu inspektorkou Úřadu pro ochranu osobních údajů - JUDr. Jiřina Rippelová.

Je podezření, že se dopustila trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby -§ 329 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb za účelem podezření dalšího trestného činu - rozvracení republiky - podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. Je podezření, že JUDr. Jiřina Rippelová zneužívá svoji pravomoc úřední osoby k zasílání protiprávní korespondence nevládní organizace Human Rights Defense z.s. s cíli viz. Dále.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POŽADUJE PROSTŘEDNICTVÍM ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ VÝMAZ SKUTEČNÝCH INFORMACÍ KONKRÉTNÍCH TRESTNÍCH ŘÍZENÍ V PŘÍPADU FRÝDEK-MÍSTEK A NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, KTERÉ JSOU UVEŘEJNĚNÉ NA SERVERU NEVLÁDNÍ ORGANIZACE HUMAN RIGHTS DEFENSE Z.S.

Je podezření, že JUDr. Jiřina Rippelová veřejně podporuje činnost konkrétních policistů (autoři podnětů) a z hlediska trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. se jedná o podezření na objednavatele trestného činu podle § 24 odst. 1 písm. b) , kteří de facto "provozují" rozvracení ústavního zřízení České republiky ve smyslu podezření z trestného činu rozvracení republiky podle § 310 TZ, konkrétně se jedná o neřešení závažné kriminality - jako např. vražda ve stadiu pokusu v případu Frýdek-Místek.

Současně je podezření, že si JUDr. Jiřina Rippelová přivydělává přijímáním úplatků od konkrétních policistů za zasílání protiprávní korespondence nevládní organizaci Human Rights Defense z.s. 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula příkaz Úřadu pro ochranu osobních údajů v případu Frýdek-Místek a Nové Město nad Metují.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POŽADUJE PROSTŘEDNICTVÍM ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ VÝMAZ SKUTEČNÝCH INFORMACÍ KONKRÉTNÍCH TRESTNÍCH ŘÍZENÍ V PŘÍPADU FRÝDEK-MÍSTEK A NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, KTERÉ JSOU UVEŘEJNĚNÉ NA SERVERU NEVLÁDNÍ ORGANIZACE HUMAN RIGHTS DEFENSE Z.S.