Frýdek-Místek - zveřejňování

Zápis ze řádného zasedání

ve dnech 22. - 24. října 2019

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula usnesení o zastavení řízení v případech - Zveřejňování - Frýdek-Místek a Nové Město nad Metují.

Úřad pro ochranu osobních údajů  ustoupil od všech protizákonných požadavků a v celém rozsahu vyhověl NGO. 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula rozhodnutí o rozkladu v případech - Zveřejňování - Frýdek-Místek a Nové Město nad Metují.

Úřad pro ochranu osobních údajů částečně vyhověl NGO.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Úřadu pro ochranu osobních údajů v případu Frýdek-Místek-zveřejňování.

Por. Bc. Lenka Korčáková - PČR Frýdek-Místek nemá plnou moc pro zastupování p. Jiřího Marka před Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v případu Frýdek-Místek - zveřejňování ve věci žádosti o informaci podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

č.j. : ZI-UOOU-FM- 11-17012019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o informaci podle zákona o svobodném přístupu k informacím na Úřad pro ochranu osobních údajů v případu Frýdek-Místek-zveřejňování.

NGO žádá o poskytnutí informace za klientku (plná moc viz. příloha) podle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím § 13 odst. 1 , zda p. Jiří Marek udělil por. Bc. Lence Korčákové plnou moc k vyřizování jeho záležitostí před Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Tuto informaci požadujeme z důvodu podezření ze zneužívání pravomoci úřední osoby por. Bc. Lenky Korčákové podle § 329 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Městského státního zastupitelství v Praze ve věci rozkladu proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů v případech Frýdek-Místek a Nové Město nad Metují - zveřejňování.

Městské státní zastupitelství nebude šetřit podezření na trestné činy uvedené v rozkladu proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů.

č.j. : ZPV-UOOU-09-14012019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o podání vysvětlení Úřadu pro ochranu osobních údajů v případu Frýdek-Místek- zveřejňování.

NGO žádá o podání vysvětlení, zda p. Jiří Marek udělil por. Bc. Lence Korčákové plnou moc k vyřizování jeho záležitostí před Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Pokud por. Bc. Lenka Korčáková plnou moc nemá, jedná se o podezření na protiprávní jednání por. Bc. Lenky Korčákové jménem jiného, bez jeho souhlasu a bez jeho vědomí.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Městského státního zastupitelství v Praze v případu Frýdek-Místek-zveřejňování a Nové Město nad Metují-zveřejňování.

Státní zástupce Mgr. Ondřej Šťastný odmítá prošetřit trestní oznámení na inspektorku Úřadu pro ochranu osobních údajů JUDr. Jiřinu Rippelovou.

č.j. : R-UOOU-07-08012019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala rozklad Úřadu pro ochranu osobních údajů v případech Frýdek-Místek a Nové Město nad Metují - zveřejňování.

JUDR. JIŘINA RIPPELOVÁ, JAKO ZÁSTUPCE STÁTU, NEMÁ ŽÁDNÉ ZÁKONNÉ PRÁVO POŽADOVAT PO NEVLÁDNÍ ORGANIZACI, ABY SE STÁVALA SPOLUPACHATELEM TRESTNÉ ČINNOSTI.

NEOZNÁMENÍ TRESTNÉHO ČINU - 368 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - JE TAKÉ TRESTNÝ ČIN.

PROTO, JAKMILE SE NGO DOZVĚDĚLA O PODEZŘENÍ PROTIZÁKONNÉHO JEDNÁNÍ POR. BC. LENKY KORČÁKOVÉ, NGO VĚC OZNÁMILA PČR A SOUČASNĚ O TÉTO SITUACI INFORMOVALA VEŘEJNOST.

VEŘEJNOST MÁ PRÁVO NA INFORMACE O TOM, JAK PČR VYŘIZUJE NAPŘ. NAPADENÍ.

INFORMOVANOST VEŘEJNOSTI SPOČÍVÁ V PRÁVNÍ JISTOTĚ OBČANA, JAK BUDE PČR VYŘIZOVAT JEHO PŘÍPAD, KDYBY SE TENTO OBČAN DOSTAL DO SROVNATELNÉ SITUACE JAKO PANÍ ALENA MUSILOVÁ Z FRÝDKU-MÍSTKU.

JE PODEZŘENÍ, ŽE JUDR. JIŘINA RIPPELOVÁ ZNEUŽÍVÁ SVOJE MOŽNOSTI PROTIPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ K ROZVRACENÍ ÚSTAVNÍHO ŘÍZENÍ VE SMYSLU § 310 TRESTNÍHO ZÁKONÍKU Č. 40/2009 SB.

Ve 21. STOLETÍ V DEMOKRATICKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU MÁ VEŘEJNOST PRÁVO NA PRAVDIVÉ A KOMPLETNÍ INFORMACE.

 V okamžiku, kdy se JUDr. Jiřina Rippelová dozvěděla o protizákonném postupu PČR Frýdek-Místek, měla zákonnou povinnost tuto skutečnost oznámit státnímu zástupci, a nikoli šikanovat NGO S POŽADAVKEM, ŽE SE O PROTIZÁKONNÉM JEDNÁNÍ POR. BC. LENKY KORČÁKOVÉ NESMÍ MLUVIT.

Human Rights Defense z.s. - NGO vyrozumění Obvodního státního zastupitelství Praha v případu trestního oznámení na inspektorku Úřadu pro ochranu osobních údajů - JUDr. Jiřinu Rippelovou.

Obvodní státní zastupitelství v Praze nebude trestní oznámení nebude šetřit trestní oznámení na inspektorku Úřadu pro ochranu osobních údajů - JUDr. Jiřinu Rippelovou.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů v případech Frýdek-Místek a Nové Město nad Metují.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY STÁLE POŽADUJE PROSTŘEDNICTVÍM ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ VÝMAZ SKUTEČNÝCH INFORMACÍ KONKRÉTNÍCH TRESTNÍCH ŘÍZENÍ V PŘÍPADU FRÝDEK-MÍSTEK A NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, KTERÉ JSOU UVEŘEJNĚNÉ NA SERVERU NEVLÁDNÍ ORGANIZACE HUMAN RIGHTS DEFENSE Z.S.

Human Rights Defense z.s. - NGO  odeslala doplnění podání na výzvu Městského státního zastupitelství v Praze ve věci trestního oznámení na inspektorku Úřadu pro ochranu osobních údajů JUDr. Jiřinu Rippelovou.

NGO symetricky poučuje státního zástupce JUDr. Ondřeje Šťastného, že předmětným výrokem ve výzvě je podezření (pokusu) na TČ státního zástupce podle § 175 a § 177 TZ - podezření na snahu o vydírání a útisk NGO.

Dále NGO doplňuje k pojmu ZLOČIN - rozvracení ústavního zřízení ve smyslu porušování zákonů, lidských práv a mezinárodních úmluv o lidských právech je trestný čin i pro státního zástupce JUDr. Ondřeje Šťastného, pozn. zatím ve stadiu pokusu a podezření.

Podstatou problému je, že NGO ( v souladu se stanovami) zveřejnila protiprávní jednání por. Bc. Lenky Korčákové - PČR Frýdek-Místek.

K pojmu ZLOČIN je nutno konstatovat, že protiprávní jednání a PORUŠOVÁNÍ ÚSTAVNÍHO POŘÁDKU POR. BC. LENKOU KORČÁKOVOU, KTERÁ REPREZENTUJE POLICII ČR a šikana a kriminalizace zvlášť zranitelné oběti trestného činu paní Aleny Musilové z Frýdku-Místku a ochrana útočníka v demokratickém právním státě v členském státě Rady Evropy, Evropské unie, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Organizaci spojených národů ve 21. století JE ZLOČIN. Z právního hlediska vše ve stadiu podezření.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis - žádost o doplnění podání - Městského státního zastupitelství v Praze ve věci trestního oznámení na inspektorku Úřadu pro ochranu osobních údajů JUDr. Jiřinu Rippelovou.

č.j. : UOOU-02-28112018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala vyjádření k podkladům pro rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů po předkontrole nezahájil kontrolu, a PROTO JE CELÉ NÁSLEDNÉ ŘÍZENÍ PROTIPRÁVNÍ.

Podstata věci spočívá v podezření, že por. Bc. Lence Korčákové - PČR Frýdek-Místek se nelíbí, že se zveřejnilo její protiprávní jednání, přestože podle trestního řádu č. 141/1961 Sb. je zveřejnění skutečných informací naprosto v souladu se zákonem.

Této situace využil p. Pop z Nového Města nad Metují.

NGO odkazuje na svoje předchozí vyjádření, které je součástí spisové dokumentace.

Na základě výše uvedených skutečností NGO žádá o definitivní ukončení řízení s tím, že NGO bude nadále plnit svoje stanovy registrované rejstříkovým soudem pokračovat v zapsaném účelu a zveřejňovat konkrétní případy o porušování lidských práv.

Nahlížení do spisu

Komunikace úřadu pro ochranu osobních údajů s Okresním státním zastupitelstvím v Hradci Králové, Krajským státním zastupitelstvím v Hradci Králové a Policejním prezidiem.

Nahlížení do spisu

Úřad pro ochranu osobních údajů - interní sdělení


Nahlížení do spisu

Komunikace por. Bc. Lenky Korčákové s Úřadem pro ochranu osobních údajů

Nahlížení do spisu

Úřad pro ochranu osobních údajů

Úřední záznamy

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství v případu zveřejňování - Frýdek-Místek a Nové Město nad Metují.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na JUDr. Jiřinu Rippelovou, inspektorku Úřadu pro ochranu osobních údajů Městskému státnímu zastupitelství v Praze.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis  Vrchního státního zastupitelství v Praze.

Vrchní státní zastupitelství v Praze uvádí, že trestní oznámení, na JUDr. Jiřinu Rippelovou - inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů, může řešit Obvodní státní zastupitelství v Praze 7.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Úřadu pro ochranu osobních údajů - seznámení s podklady pro rozhodnutí.

č.j. : OD-FM-NMNM-53-75-07-07112018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala odpor proti příkazu Úřadu pro ochranu osobních údajů v případu Frýdek-Místek a Nové Město nad Metují.

III. Doplňující odůvodnění k podstatě věci

NGO je soudem registrována ke ZVEŘEJŇOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH PŘÍPADŮ O PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV.

Zveřejňování anonymizovaných či jinak upravených případů by následně vedlo jednak k porušení stanov, ale hlavně k dalším stížnostem, protože by mohlo docházet k záměně monogramů, či jiné podobnosti účastníka trestního řízení s úplně jinými osobami, které se trestního řízení neúčastní.

Dále p. Jiří Marek z Frýdku-Místku a p. Pavel Pop z Nového Města nad Metují jsou dle vyšetřování policie absolutně nevinní, a proto je jejich přednostní zájem na zveřejnění situace.

Dále co se týče konkrétních policistů :

Por. Bc. Lenka Korčáková dle Mgr. Dagmar Jersákové (Krajské státní zastupitelství v Ostravě) a Mgr. Vandy Jachnické ( Vrchní státní zastupitelství v Olomouci) vyšetřila případ naprosto v souladu se zákonem a proto i por. Bc. Lenka Korčáková by měla mít zájem na zveřejnění případu.

Totéž se týká p. Pavla Popa, protože vedoucí OOP PČR npor. František Valčík a Okresní státní zástupce v Náchodě Mgr. Vladimír Štěpánek potvrzují nevinu. Proto i v tomto případě by měli mít všichni účastníci zájem na zveřejnění.

NGO doplňuje, že zcela korektně zveřejňuje jak svoje opravné prostředky tak i názory protistrany, a to nijak neupravené.

Pokud jsou si konkrétní policisté a státní zástupci věcí jistí, že jednají v souladu se zákonem, nemají žádný důvod uvažovat u ztrátě zaměstnání a sociálním vyloučení.

č.j. : OSZ-FM-NMNM-52-74-07-112018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu inspektorkou Úřadu pro ochranu osobních údajů - JUDr. Jiřina Rippelová.

Je podezření, že se dopustila trestného činu - rozvracení republiky - podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. 

Je podezření, že JUDr. Jiřina Rippelová protiprávně "spolupracuje" s konkrétními policisty pro které praktikuje určité služby jako je podezření na vydírání nevládní organizace Human Rights Defense z.s.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POŽADUJE PROSTŘEDNICTVÍM ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ VÝMAZ SKUTEČNÝCH INFORMACÍ KONKRÉTNÍCH TRESTNÍCH ŘÍZENÍ V PŘÍPADU FRÝDEK-MÍSTEK A NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, KTERÉ JSOU UVEŘEJNĚNÉ NA SERVERU NEVLÁDNÍ ORGANIZACE HUMAN RIGHTS DEFENSE Z.S.

Je podezření, že JUDr. Jiřina Rippelová veřejně podporuje činnost konkrétních policistů (autoři podnětů a z hlediska trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. Se jedná o podezření na objednavatele trestného činu podle § 24 odst. 1 písm. b) , kteří de facto "provozují" rozvracení ústavního zřízení České republiky ve smyslu podezření z trestného činu rozvracení republiky podle § 310 TZ, konkrétně se jedná o neřešení závažné kriminality - jako např. vražda ve stadiu pokusu v případu Frýdek-Místek. 

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala  oznámení o podezření ze spáchání trestného činu inspektorkou Úřadu pro ochranu osobních údajů - JUDr. Jiřina Rippelová.

Je podezření, že se dopustila trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby -§ 329 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb za účelem podezření dalšího trestného činu - rozvracení republiky - podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. Je podezření, že JUDr. Jiřina Rippelová zneužívá svoji pravomoc úřední osoby k zasílání protiprávní korespondence nevládní organizace Human Rights Defense z.s. s cíli viz. Dále.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POŽADUJE PROSTŘEDNICTVÍM ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ VÝMAZ SKUTEČNÝCH INFORMACÍ KONKRÉTNÍCH TRESTNÍCH ŘÍZENÍ V PŘÍPADU FRÝDEK-MÍSTEK A NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, KTERÉ JSOU UVEŘEJNĚNÉ NA SERVERU NEVLÁDNÍ ORGANIZACE HUMAN RIGHTS DEFENSE Z.S. 

Je podezření, že JUDr. Jiřina Rippelová veřejně podporuje činnost konkrétních policistů (autoři podnětů) a z hlediska trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. se jedná o podezření na objednavatele trestného činu podle § 24 odst. 1 písm. b) , kteří de facto "provozují" rozvracení ústavního zřízení České republiky ve smyslu podezření z trestného činu rozvracení republiky podle § 310 TZ, konkrétně se jedná o neřešení závažné kriminality - jako např. vražda ve stadiu pokusu v případu Frýdek-Místek.

Současně je podezření, že si JUDr. Jiřina Rippelová přivydělává přijímáním úplatků od konkrétních policistů za zasílání protiprávní korespondence nevládní organizaci Human Rights Defense z.s. 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula příkaz Úřadu pro ochranu osobních údajů v případu Frýdek-Místek a Nové Město nad Metují.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POŽADUJE PROSTŘEDNICTVÍM ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ VÝMAZ SKUTEČNÝCH INFORMACÍ KONKRÉTNÍCH TRESTNÍCH ŘÍZENÍ V PŘÍPADU FRÝDEK-MÍSTEK A NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, KTERÉ JSOU UVEŘEJNĚNÉ NA SERVERU NEVLÁDNÍ ORGANIZACE HUMAN RIGHTS DEFENSE Z.S. 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství v případu - Frýdek-Místek - zveřejňování.

č.j. OST-FMZ-55-10092018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala odpověď na výzvu Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Doručenky

NGO plně odkazuje na svůj předchozí text ze dne 30. srpna 2018.

NGO svůj text nebude nijak měnit.

NGO pouze doplňuje, že por. Bc. Lekna Korčáková - PČR Frýdek-Místek, plně využívá svého práva podle čl. 17 Listiny základních práv a svobod č. 2/1993 Sb. - svoboda projevu.

NGO nijak nebrání por. Bc. Lence Korčákové - PČR- Frýdek-Místek ve vyjadřování jejího názoru, že vražda ve stadiu pokusu není trestný čin.

NGO pouze podala opravné prostředky ve prospěch zvlášť zranitelné oběti trestného činu paní Aleny Musilové z Frýdku Místku, protože NGO trvá na právní skutečnosti, že vražda ve stadiu pokusu je trestný čin podle trestního zákoníku 40/2009 Sb.

Human Rights Defense z.s. - NGOpřijmula přípis Úřadu pro ochranu osobních údajů.

č.j. OST-FMZ-53-30082018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala vyjádření na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Doručenky

 Opakujeme ze dne 14. června 2018 :

"Sdělujeme, že zvlášť zranitelná oběť trestného činu paní Alena Musilová z Frýdku-Místku má právo podle čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, aby její věc byla projednána veřejně.

V obecných rovinách trestní řízení není soukromým životem souseda ani lékaře. Vztah lékaře a pacienta není soukromým životem lékaře.

Navíc osobní údaje souseda jsou veřejně přístupné na internetovém Katastru nemovitostí a údaje lékaře veřejně přístupné na serveru České lékařské komory.

Současně sdělujeme, že text upozornění, tak jak byl zpracován je protizákonný, protože se vztahuje k jiným právním normám."

Dále doplňujeme, že pan Jiří Marek byl uznám absolutně nevinným, jak komisařkou por. Bc. Lenkou Korčákovou, tak i státní zástupkyní Krajského státního zastupitelství v Ostravě Mgr. Dagmar Jersákovou, a proto by pan Jiří Marek měl mít zájem na zveřejnění situace, že je absolutně nevinný. Totéž se týká i por. Bc. Lenky Korčákové i Mgr. Dagmar Jersákové.

Zasíláním protiprávní korespondence NGO JUDr. Jiřina Rippelová porušuje § 6 odst. 2 správního řádu č. 500/2004 SB, protože zbytečně zatěžuje NGO, která byla zřízena a soudem registrována pro účely zapsané ve stanovách NGO.

Právní úprava :

§ 6 odst. 2 správního řádu č. 500/2004 Sb.

Správní orgán postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje.

Současně je podezření, že JUDr. Jiřina Rippelová vydírá nevládní organizaci Human Rights Defense z.s. podle § 175 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že JUDr. Jiřina Rippelová používá tzv. ÚŘEDNÍ NÁSILÍ a nutí NGO, aby neplnila svoje účely, pro které byla zaregistrována soudem a porušovala tak stanovy NGO.

Pokud sama JUDr. Jiřina Rippelová uvádí, že se jedná o podnět PČR, tak je podezření na organizovanou skupinu.

Závěrem NGO zcela korektně upozorňuje JUDr. Jiřinu Rippelovou, že jestli bude pokračovat ve zbytečném zatěžování NGO protiprávními dopisy, bude na ni a další podezřelé členy organizované skupiny podáno trestní oznámení, což si může JUDr. Jiřina Rippelová ověřit na internetových stránkách NGO.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o zaslání podnětu Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Sdělujeme, že zvlášť zranitelná oběť trestného činu paní Alena Musilová z Frýdku-Místku má právo podle čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, aby její věc byla projednána veřejně.

V obecných rovinách trestní řízení není soukromým životem souseda ani lékaře. 

Vztah lékaře a pacienta není soukromým životem lékaře.

Navíc osobní údaje souseda jsou veřejně přístupné na internetovém Katastru nemovitostí a údaje lékaře veřejně přístupné na serveru České lékařské komory.

Současně sdělujeme, že text upozornění, tak jak byl zpracován je protizákonný, protože se vztahuje k jiným právním normám.

Závěrem žádáme zaslání kompletního podnětu k vyhodnocení a předání Nejvyššímu orgánu NGO - členské schůzi k rozhodnutí.

Human Rights Defense z.s. - NGO  přijmula přípis Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Na základě podnětu úřad pro ochranu osobních údajů doporučuje odstranit některé údaje z případu Frýdek-Místek.