Chlumec nad Cidlinou                                    Zneužití radních starostou                     

Postoupení případu před 

Evropský soud pro lidská práva 

ve Štrasburku

Human Rights Defense z.s.- NGO přijmula usnesení o odmítnutí ústavní stížnosti.

Human Rights Defense z.s.- NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze.

Vrchní státní zastupitelství v Praze postupuje ústavní stížnost v případu - Chlumec nad Cidlinou  zneužití radních starostou- Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové k dalšímu řízení, protože se jedná o podezření trestné činnosti zástupců města Chlumec nad Cidlinou.

Informace o zveřejnění

Akceptační dopis Ústavního soudu

Soudce zpravodaj ve věci ústavní stížnosti v případu - Chlumec nad Cidlinou - zneužití radních starostou- 

je JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.

Ústavní stížnost

č.j. : US-ZRS-01-16102018

Human Rights Defense z.s.- NGO odeslala ústavní stížnost v případu Chlumec nad Cidlinou- zneužití radních starostou.

Podle § 3 odst. 2 písm. c) nikdo nesmí bezdůvodně těžit z vlastní neschopnosti k újmě druhých.

Podle Občanského zákoníku, pokud je konkrétní radní neschopný, nesmí těžit ze své neschopnosti k újmě druhých, což znamená, že pokud neumí udělat rozhodnutí a jedná v rozporu se svými zákonnými kompetencemi v souladu se zákonem, musí si hledat zaměstnání v chráněné dílně a platit tzv. regresní úhradu podle zákona 82/98 Sb.

Podle § 4 odst. 1 Občanského zákoníku se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost jej užívat s běžnou péčí a opatrností a že to každý může od ní v právním styku očekávat.

Obecně společnost očekává i od radních Města Chlumec nad Cidlinou , že budou minimálně průměrné inteligence ( a nebudou se chovat jako mentálně retardovaní při rozhodování v záležitostech města ).

Zástupkyně žalobce bude vycházet ze skutečné spisové dokumentace. Pokud o věci rozhodla Rada Města Chlumec nad Cidlinou podle zápisu ze zasedání Rady, bez zákonné kompetence, tak je Rada Města také zodpovědná za své rozhodování jak v odpovědnosti za způsobenou škodu, tak i z hlediska trestní odpovědnosti jako zneužité pravomoci úřední osoby podle § 329 TZ, rozvracení republiky podle § 310 TZ. Některé formy trestné součinnosti podle § 367 TZ nepřekažení trestného činu Ing. Ivě Uchytilové - odboru správy majetku a investic, která celou záležitost zavinila a podle § 366 TZ nadržování Ing. Ivě Uchytilové.

 Zodpovědnost se bude týkat povinnosti regresní úhrady podle zákona č. 82/98 Sb a 89/2012 Sb.

NGO zcela korektně upozornila, že zodpovědnost radních bude týkat účasti na mezinárodním řízení a vyšetřování porušování lidských práv Městem Chlumec nad Cidlinou.

A to za podmínek rovnosti.

Podle čl. 36 odst. 2 Úmluvy o lidských právech Rady Evropy se budou muset jednotliví radní města Chlumec nad Cidlinou účastnit těchto jednáních v sídlech mezinárodních institucí např. ve Štrasburku a to na vlastní náklady.

Radní budou muset jednat, jak ústně tak i písemně, v jednacích jazycích těchto institucí, tzn. např. v angličtině nebo francouzštině.

Pokud by některý radní náhodou zjistil, že jste absolutně neschopný v komunikaci s mezinárodní institucí v cizím jazyku, nebo by některý radní náhodou nezvládl cestování po Evropě, nebo některý radní neměl dostatek finančních prostředků na cestovné, ubytování a ostatní, tak bude podle čl. 38 a dalších Úmluvy vyhlášena jednostranná deklarace mezinárodním soudem ve prospěch stěžovatele.

Zodpovědnost bude vymáhána také za podmínek rovnosti i kdyby to mělo být pro zodpovědné radní po psychické, finanční a profesní stránce naprosto likvidační.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s.- NGO zveřejňuje usnesení Krajského soudu v Hradci Králové.

Krajský soud v Hradci Králové potvrdil, že Rada Města Chlumec nad Cidlinou nemá zákonnou kompetenci v rozhodování o náhradě škody s příslušenstvím a nemůže vstupovat do občanskoprávního jednání.

Zápis ze řádného zasedání dne 11. července 2018 

Human Rights Defense z.s.- NGO zveřejňuje informaci o zrušení usnesení  Okresního soudu v Hradci Králové k zaplacení soudního poplatku 2 000 Kč. 

Human Rights Defense z.s.- NGO odeslala žádost o osvobození od soudních poplatků.

Human Rights Defense z.s.- NGO zveřejňuje výzvu Okresního soudu v Hradci Králové k zaplacení soudního poplatku 2 000 Kč.

Odvolání

Human Rights Defense z.s.- NGO odeslala odvolání proti usnesení Okresního soudu v Hradci Králové.

Podle zákona o obcích § 69 odst. 4
Člen zastupitelstva města vykonává svůj mandát osobně a v souladu se svým slibem a není při tom vázán žádnými příkazy pozn. Ani vlastními smyšlenými protiprávními dedukcemi.
 Zástupkyně žalobce vůči radním, kteří hlasovali pro zamítnutí žádosti žalobce, bude NGO postupovat na základě pravidla rovnosti.
 Tzn., že podle čl. 36 odst. 2 Evropské úmluvy o lidských právech se budou účastnit jednání před mezinárodním soudem.
 Podle pravidla rovnosti se budou účastnit jednání v sídlech těchto institucí např. Ve Štrasburku. Cestovné a ubytování si budou zajišťovat sami. Budou jednat v jednacích jazycích těchto institucí tzn. V angličtině nebo francouzštině.

 Pokud by konkrétní radní náhodou zjistili, že jsou absolutně neschopní v komunikaci s mezinárodní institucí v cizím jazyku a nezvládají cestování po Evropě nebo nemají dostatek finančních prostředků na cestovné a ubytování, bude vyhlášena jednostranná deklarace ve prospěch stěžovatele.

Radní, kteří jednají proti občanům města doslova čekají na nemožnost obrany poškozeného občana jako, že se na vnitrostátní a mezinárodní úrovní nedokáže ubránit a proto s takovými radními bude NGO jednat na základě pravidla rovnosti a vystaví je do stejné pozice jako radní poškozené občany.

Zápis z mimořádného zasedání
Nejvyššího orgánu - členské schůze NGO
ze dne 22. května 2018.

Usnesení

Zástupce žalovaného přjmul usnesení Okresního soudu v Hradci Králové.

Okresní soud v Hradci Králové potvrdil, že Rada města Chlumec nad Cidlinou nemá žádné zákonné oprávnění rozhodovat o odškodnění.

Takto každý jednotlivý radní porušil zákon, když rozhodoval o věci, která není v jeho kompetenci.

Rada města nemá způsobilost vystupovat v občanskoprávních vztazích svým jménem.

V občanském soudním řízení je způsobilá samostatně jednat  pouze obec.

Doručenka

Zápis ze řádného zasedání dne 10. dubna 2018

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Kanceláře Senátu ČR.

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení tajemníka městského úřadu Chlumec nad Cidlinou - Ing. Pavla Školníka, MPA.

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Nejvyššího soudu, kdy NGO žádá o podání vysvětlení , zda vyřizování předmětné věci, byly tajemníkovi Městského úřadu Ing. Pavlu Školníkovi, MPA uloženo starostou Ing. Miroslavem Uchytilem, podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 110 odst. 4 písm. b).

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Nejvyššího státního zastupitelství, kdy NGO žádá o podání vysvětlení , zda vyřizování předmětné věci, byly tajemníkovi Městského úřadu Ing. Pavlu Školníkovi, MPA uloženo starostou Ing. Miroslavem Uchytilem, podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 110 odst. 4 písm. b).

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Úřadu vlády, kdy NGO žádá o podání vysvětlení , zda vyřizování předmětné věci, byly tajemníkovi Městského úřadu Ing. Pavlu Školníkovi, MPA uloženo starostou Ing. Miroslavem Uchytilem, podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 110 odst. 4 písm. b).

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o podání vysvětlení tajemníkovi Městského úřadu Chlumec nad Cidlinou Ing. Pavlu Školníkovi, MPA.

 NGO žádá o podání vysvětlení,  zda vyřizování předmětné věci,  byly tajemníkovi Městského úřadu Ing. Pavlu Školníkovi, MPA uloženo starostou Ing. Miroslavem Uchytilem, podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 110 odst. 4 písm. b).

Dále NGO žádá o podání vysvětlení, zda Ing. Pavel Školník, MPA ponese odpovědnost za vyřizování věci, konkrétně regresní úhrady podle zákona č. 82/98 Sb. a 89/2012 Sb.

Dle tvrzení starosty Ing. Miroslava Uchytila se bude jednat o vysokou částku, což Ing. Miroslav Uchytil uvedl na veřejném zasedání zastupitelstva dne 24. ledna 2018 na žádost zastupitele Ing. Miroslava Vacka.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku

Detaily zpráv

Doručenky

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula stanovisko Města Chlumec nad Cidlinou.

Starosta Města Chlumec nad Cidlinou Ing. Miroslav Uchytil, kategoricky zamítl  uplatnění nároku na  náhradu nemajetkové škody, nákladů řízení, nákladů na zastoupení za vzniklou nemajetkovou újmu, a to bez jakéhokoliv odůvodnění.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení Nejvyššímu státnímu zastupitelství.

NGO sděluje, že Nejvyššímu státnímu zastupitelství bylo, uplatnění nároku o náhradu nemajetkové škody, náhradu nákladů na zastoupení a nákladů na zastoupení za vzniklou nemajetkovou újmu, zasláno na vědomí z důvodu možného budoucího trestního řízení se starostou města Chlumec nad Cidlinou Ing. Miroslavem Uchytilem a popř. radními, v případě, že zamítnou oprávněné nároky, protože rozsudek mezinárodního soudu je následně způsobení škody velkého rozsahu ve třetím odstavci de facto každého paragrafu TZ týkající se specifikace trestného činu.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Nejvyššího státního zastupitelství.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího soudu.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala  uplatnění nároku o náhradu nemajetkové škody městu Chlumec nad Cidlinoum k rukám starosty Ing. Miroslava Uchytila.

Vzhledem k tomu, že vzhledem ke svému účelu čl. 19 písm. d) stanov NGO: " Vyvíjení tlaku na porušovatele lidských práv za účelem... dosažení adekvátních sankcí pro porušovatele lidských práv," NGO zcela korektně upozorňuje starostu, radní a popř. i zastupitele, předpokládaném trestním řízení se starostou, radním, či zastupitelem, který poruší lidská práva a mezinárodní úmluvy a takto, uplatnění nároku o náhradu nemajetkové škody, náhradu nákladů řízení, nákladů na zastoupení za vzniklou nemajetkovou újmu, zamítne.

Pokud by radní nechtěli být zodpovědní, mají možnost výslovně přenést veškerou zodpovědnost na Ing. Ivu Uchytilovou, která celou věc zavinila.

Příloha č. 1 : Právní odůvodnění žádosti o náhradu škody způsobené

nezákonným rozhodnutím

Příloha č. 2 : Odůvodnění pro účel žádosti o náhradu nemajetkové újmy

Příloha č. 3 : Oficiální charakteristika šikany

Příloha č. 4 : Psychologická charakteristika oběti bezpráví

Příloha č. 5 : Psychologická charakteristika posttraumatických poruch

Příloha č. 6 : Psychologická charakteristika frustrace

Příloha č. 7 : Fyziologická charakteristika psychického stresu

Příloha č. 8 : Právní závěr

Z důvodu zajištění důkazního materiálu

zasláno na vědomí dle rozdělovníku

Dodejky do datových schránek


Human Rights Defense z.s. děkuje Ing. Miroslavu Uchytilovi, starostovi Města Chlumec nad Cidlinou, že přesvědčil radní města, aby zamítli nárok poškozeného na nemajetkovou škodu, náklady řízení a náklady na zastoupení.


Nabízená částka ze strany Města je, vzhledem ke kvalitě obrany zdokumentované ve spisové dokumentaci, neúměrně nízká.

Poškozený byl ve svízelné situaci, kdy na jedné straně nabízená částka ze strany Města byla nepřiměřeně nízká a na druhé straně poškozený nechtěl porušit pravidla vyjednávání.


Proto organizace doporučila, aby poškozený začal vyjednávat i o příliš nízké částce.

Situace se však vyřešila sama tak, že Ing. Miroslav Uchytil přesvědčil radní, aby odškodnění zamítli jako celek.

Což má vysoké výhody. Pro poškozeného umožňuje vysoudit adekvátní částku. Pro organizaci umožňuje bez problémů pokračovat v postupu změn legislativy ve smyslu přímé zodpovědnosti radních a adekvátních sankcí pro každého jednotlivého radního.

Dodejky - doklady o doručení do datových schránek

Doručenky z datových schránek

Předchozí korespondence

Human Rights Defense z.s. podala žádost na Ministerstvo vnitra podle § 129 odst. 1 a odst. 3 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb o obcích, aby ministerstvo vnitra provedlo kontrolu a zjištění na jaké úrovni je znalost právních předpisů Ing. Miroslava Uchytila a radního Luboše Suchánka.

Ing. Miroslav Uchytil písemně deklaruje, že o uplatnění nároku za vzniklou nemajetkovou újmu a náhradu nákladů řízení, rozhodla rada města.

Okresní soud v Hradci Králové potvrdil, že byl rada města porušila zákon a vydal závazný právní názor, že o tomto nároku podle zákona musí rozhodnout město jako celek, v zastoupení starosty ing. Miroslava Uchytila.

Ing. Miroslav Uchytil i po urgenci odmítá vydat stanovisko za město a tvrdí, že se věcí již nebude zabývat.

Pozn. ze zasedání rady není pořizován zvukový záznam a není možné zjistit jako kdo hlasoval, ani jak jednání rady probíhalo.

Žádost doručena :

Ministerstvo vnitra : odbor legislativy a koordinace předpisů : JUDr. Vít Šťastný

náměstek ministra vnitra pro státní službu : RNDr. Josef Postránecký

náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, archivnictví

a správních agend pověřený řízením sekce veřejné správy :

JUDr., PhDr. Petr Mlsna, Ph. D.

ministr Milan Chovanec

Na vědomí :

Ministerstvo spravedlnosti : ministr JUDr. Robert Pelikán

kancelář vládního zmocněnce : JUDr. Vít Šorm

Na vědomí :

Město Chlumec nad Cidlinou : starosta Ing. Miroslav Uchytil

radní : Luboš Suchánek

Doklady o odeslání z datové schránky

Doručenky z datové schránkyHuman Rights Defense z.s. podala žádost na Ministerstvo vnitra podle § 129 odst. 1 a odst. 3 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb o obcích, aby ministerstvo vnitra provedlo kontrolu a zjištění na jaké úrovni je znalost právních předpisů Ing. Miroslava Uchytila a radního Mgr. Vladana Kárníka.

Ing. Miroslav Uchytil písemně deklaruje, že o uplatnění nároku za vzniklou nemajetkovou újmu a náhradu nákladů řízení, rozhodla rada města.

Okresní soud v Hradci Králové potvrdil, že byl rada města porušila zákon a vydal závazný právní názor, že o tomto nároku podle zákona musí rozhodnout město jako celek, v zastoupení starosty ing. Miroslava Uchytila.

Ing. Miroslav Uchytil i po urgenci odmítá vydat stanovisko za město a tvrdí, že se věcí již nebude zabývat.

Pozn. ze zasedání rady není pořizován zvukový záznam a není možné zjistit jako kdo hlasoval, ani jak jednání rady probíhalo.

Žádost doručena :

Ministerstvo vnitra : odbor legislativy a koordinace předpisů : JUDr. Vít Šťastný

náměstek ministra vnitra pro státní službu : RNDr. Josef Postránecký

náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, archivnictví

a správních agend pověřený řízením sekce veřejné správy :

JUDr., PhDr. Petr Mlsna, Ph. D.

ministr Milan Chovanec

Na vědomí :

Ministerstvo spravedlnosti : ministr JUDr. Robert Pelikán

kancelář vládního zmocněnce : JUDr. Vít Šorm

Na vědomí :

Město Chlumec nad Cidlinou : starosta Ing. Miroslav Uchytil

radní : Mgr. Vladan Kárník

Doklady o odeslání z datové schránky

Doručenky z datové schránky

Human Rights Defense z.s. podala žádost na Ministerstvo vnitra podle § 129 odst. 1 a odst. 3 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb o obcích, aby ministerstvo vnitra provedlo kontrolu a zjištění na jaké úrovni je znalost právních předpisů Ing. Miroslava Uchytila a radního PaedDr. Arnošta Vítka.

Ing. Miroslav Uchytil písemně deklaruje, že o uplatnění nároku za vzniklou nemajetkovou újmu a náhradu nákladů řízení, rozhodla rada města.

Okresní soud v Hradci Králové potvrdil, že byl rada města porušila zákon a vydal závazný právní názor, že o tomto nároku podle zákona musí rozhodnout město jako celek, v zastoupení starosty ing. Miroslava Uchytila.

Ing. Miroslav Uchytil i po urgenci odmítá vydat stanovisko za město a tvrdí, že se věcí již nebude zabývat.

Pozn. ze zasedání rady není pořizován zvukový záznam a není možné zjistit jako kdo hlasoval, ani jak jednání rady probíhalo.

Žádost doručena :

Ministerstvo vnitra : odbor legislativy a koordinace předpisů : JUDr. Vít Šťastný

náměstek ministra vnitra pro státní službu : RNDr. Josef Postránecký

náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, archivnictví

a správních agend pověřený řízením sekce veřejné správy :

JUDr., PhDr. Petr Mlsna, Ph. D.

ministr Milan Chovanec

Na vědomí :

Ministerstvo spravedlnosti : ministr JUDr. Robert Pelikán

kancelář vládního zmocněnce : JUDr. Vít Šorm

Na vědomí :

Město Chlumec nad Cidlinou : starosta Ing. Miroslav Uchytil

radní : PaedDr. Arnošt VítekHuman Rights Defense z.s. upozornila ministerstvo spravedlnosti na podezření, že ing. Miroslav Uchytil-starosta města Chlumec nad Cidlinou, rozdmýchal další mezinárodní řízení.

Na městě Chlumec nad Cidlinou rozhoduje rada města v občanskoprávním řízení, k čemuž nemá kompetenci podle zákona o obcích, toto porušení zákona potvrdil i Okresní soud v Hradci Králové.

Fictio iuris ing. Miroslav Uchytil má se svojí profesní erudicí v úmyslu zabránit poškozenému občanovi podat následně žalobu k soudu, s tím, že podle zákona není možné zařalovat radu města a ing. Miroslav Uchytil nebude na písemnou korespondenci následně reagovat.

Podle práva mezinárodního soudu není stěžovatel povinen nadále pokračovat ve vnitrostátním řízení a může věc předat na mezinárodní řízení, protože podle mezinárodního práva je vyjádření Ing. Miroslava Uchytila považováno za konečné vnitrostátní rozhodnutí.

Human Rights Defense z.s. upozornila ministerstvo spravedlnosti na podezření, že ing. Miroslav Uchytil rozvrací ústavní zřízení.

Upozornění doručeno : Město Chlumec nad Cidlinou

                                       k rukám : Ing. Miroslav Uchytil

                                       Ministerstvo spravedlnosti

                                       k rukám : ministr JUDr. Robert Pelikán

                                       k rukám : kancelář vládního zmocněnce JUDr. Vít Šorm

Human Rights Defense z.s.podala žádost o podání vysvětlení ing. Miroslavu Uchytilovi, zda si při své profesní erudici myslí, že o odškodnění rozhoduje rada města.

Human Rights Defense z.s. přijmula dopis od ing. Miroslava Uchytila, že se nebude zabývat odškodňováním za vzniklou nemajetkovou újmu.

Human Rights Defense z.s. požádala o nové rozhodnutí ve věci uplatnění nároku o náhradu nemajetkové škody.

Ing. Miroslav Uchytil byl upozorněn, že Okresní soud v Hradci Králové potvrdil, že porušil zákon o obcích.

Ing. Miroslav Uchytil byl požádán, aby přestal zneužívat radní a rozhodl znovu ve věci za obec sám a na vlastní zodpovědnost.

Human Rights Defense z.s. upozornila předsedu Okresního soudu v Hradci Králové JUDr. Milana Plhala, že je již zveřejněn případ-zneužití radních starostou.

Human Rights Defense z.s. upozornila místopředsedkyni Okresního soudu v Hradci Králové JUDr. Markétu Šubovou, že je již zveřejněn případ-zneužití radních starostou.

Human Rights Defense z.s. přijmula sdělení ing. Miroslava Uchytila, že ze zasedání Rady Města není pořizován zvukový záznam.

Stanovisko - Human Rights Defense z.s - bude reagovat další písemnou korespondencí.

Human Rights Defense z.s. požádala starostu města Chlumce nad Cidlinou Ing. Miroslava Uchytila o informaci, zda je z jednání Rady Města pořizován zvukový záznam.

Právní anlýza

Chronologicky :

1. Uplatnění nároku o náhradu nemajetkové škody, náhradu nákladů řízení, nákladů na zastoupení za vzniklou nemajetkovou újmu. bylo doručeno na Město Chlumec nad Cidlinou dne 7. září 2016.

2. Zasedání Rady Města se konalo dne 26. září 2016 (pondělí) v kanceláři starosty.

3. Dopis podepsaný Ing. Miroslavem Uchytilem, o zamítnutí nároku,  byl odeslán až 4. října 2016 (úterý).

4. Což je podezřelý fakt, protože dopis mohl být odeslán již 27. září 2016 (úterý).

5. Je zde otázkou, k čemu byl týden času potřebný, ale je zde podezření, že tento týden času byl potřebný pro manipulaci se zápisem ze zasedání Rady Města, protože zde existuje podezření fictio iuris, že se tato věc na zasedání Rady Města vůbec neprojednávala.

6. Není ani logické ani věrohodné, že by radní (lékaři a učitelé i ostatní) úmyslně a vědomě porušovali zákon o obcích a rozhodovali o věci, která není v kompetenci Rady Města, a zcela dobrovolně se vystavovali zákonným sankcím.

7. Na základě právních skutečností je zde podezžení, že ing. Miroslav Uchytil zneužil 6 radních cui bono, cui prodest, aby na těchto 6 radních přenesl (při profesní erudici zcela úmyslně) právní zodpovědnost za porušení lidských práv Městem Chlumec nad Cidlinou, které podle zákona o obcích zastupuje navenek.


Dne 31. ledna 2017 bylo doručeno usnesení Okresního soudu v Hradci Králové č.j. 17 C 354/2016-45, že řízení se zastavuje, že žalobce se k odstranění vad nevyzývá.

Žaloba splňovala všechny zákonné požadavky dle občanského soudního řádu.

ˇPravní zástupkyně nemohla postupovat jinak, než zažalovat Radu Města, vyčkat na zastavení řízení,  a zpět vrácení uplatnění nároku na Město Chlumec nad Cidlinou, kdy podle zákona o obcích č. 128 2000 Sb. § 103 odst. 1, starosta zastupuje obec navenek.

Což znamená, že veškerou zodpovědnost za zamítnutí nároku ponese starosta Ing. Miroslav Uchytil.

Sdělení

Dne 16. ledna 2017 bylo zasláno sdělení k rukám radnímu Luboši Suchánkovi a na vědomí starostovi Ing. Miroslavu Uchytilovi, že k zamítnutí uplatnění nároku o náhradu nemajetkové škody, byla podána žaloba k věcně a místně příslušnému soudu, kam bude radní Luboš Suchánek předvolán k výslechu.

RadnímuLuboši Suchánkovi a starostovi Ing. Miroslavu Uchytilovi doručeno, dle doručenky, dne 17. ledna 2017.

Sdělení

Dne 9. ledna 2017 bylo zasláno sdělení k rukám starosty Ing. Miroslava Uchytila ělení k rukám radnímu Mgr. Vladanu Kárníkovi a na vědomí starostovi Ing. Miroslavu Uchytilovi, že k zamítnutí uplatnění nároku o náhradu nemajetkové škody, byla podána žaloba k věcně a místně příslušnému soudu, kam budeIng. Miroslav Uchytil předvolán k výslechu.

Ing. Miroslavu Uchytilovi doručeno, dle doručenky,  dne 10. ledna 2017

Sdělení

Dne 9. ledna 2017 bylo zasláno sdělení k rukám  radnímu Mgr. Vladanu Kárníkovi a na vědomí starostovi Ing. Miroslavu Uchytilovi, že k zamítnutí uplatnění nároku o náhradu nemajetkové škody, byla podána žaloba k věcně a místně příslušnému soudu, kam bude radní Mgr. Vladan Kárník předvolán k výslechu.

Radnímu Mgr. Vladanu Kárníkovi a starostovi Ing. Miroslavu Uchytilovi doručeno, dle doručenky, dne 10. ledna 2017.

Odpověď místopředsedkyně Okresního soudu v Hradci Králové JUDr. Markéty Šubové, že ona nezasahuje do nezávislosti justice a že rozhodne příslušná soudkyně.

Dne 2. ledna 2017 právní zástupkyně žalobce podala námitky k usnesení Okresního soudu v Hradci Králové č.j. 17 C 354/2016-40 ze dne 12. prosince 2016, doručeného dne 22. prosince 2016.

Dle detailu zprávy byla zaslána žaloba ne celkem 68 stranách.

Předmětné usnesení má za pomlčkou číslo 40, což znamená, že usnesení začíná na 40-té stránce.

Což dále znamená, že předchozí spis, tedy žaloba, obsahoval pouze 39  stran.

Což dále znamená, že v současné době chybí ve spisu 28 stran.

Z těchto důvodů bylo požádáno o prošetření podezření z manipulace se spisovou dokumentací.

Což dokazovala i naprosto nesmyslná výzva k opravě žaloby.

Protoře žaloba splňovala všechny zákonné požadavky dle občanského soudního řádu.

Usnesení Okresního soudu v Hradci Králové č.j. 17 C 354/2016-40 ze dne 12. prosince 2016

Dne 4. prosince 2016 byla podána žaloba  k věcně a místně příslušnému soudu na Radu Města Chlumce nad Cidlinou :

Rada Města ve složení :

Ing. Miroslav Uchytil - starosta

PaedDr. Arnošt Vítek - 1. místostarosta

Mgr. Vladan Kárník - radní

Ivo Kučera - radní

MUDr. Jaroslav Krenčík - radní

MUDr. Miroslav Louda - radní

Luboš Suchánek - radní

Dopis podepsaný Ing. Miroslavem Uchytilem s obsahem, že Rada Města projednala žádost o náhradu nemajetkové škody, náhradu nákladů řízení nákladů na zastoupení za vzniklou nemajetkovou újmu. Rada Města shledala požadavky jako neoprávněné a žádost zamítla.

Usnesení ze 49. zasedání Rady města dne 26. září 2016

Uplatnění nároku o náhradu nemajetkové škody, náhradu nákladů řízení, nákladů na zastoupení za vzniklou nemajetkovou újmu

Příloha č. 1 : Právní odůvodnění žádosti o náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím

Příloha č. 2 : Odůvodnění pro účel žádosti o náhradu nemajetkové újmy

Příloha č. 3 : Oficiální charakteristika šikany

Příloha č. 4 : Psychologická charakteristika oběti bezpráví

Příloha č. 5 : Psychologická charakteristika posttraumatických poruch

Příloha č. 6 : Psychologická charakteristika frustrace

Příloha č. 7 : Fyziologická charakteristika psychického stresu

Příloha č. 8 : Právní závěr

Doručenka