Mgr. Marek Kaiser - zneužití pravomoci úřední osoby

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové. 

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala trestní oznámení na vyřizujícího pracovníka kanceláře ředitele regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu - Mgr. Marek Kaiser.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - § 329 TZ - zneužití pravomoci úřední osoby.

Podle zákona č. 312 /2002 Sb. O úřednících je Mgr. Marek Kaiser povinen podle § 16 odst. 1 písm. a) dodržovat ústavní pořádek České republiky.

Podle zákona č. 312 /2002 Sb. O úřednících je Mgr. Marek Kaiser povinen podle § 16 odst. 1 písm. b) dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jím vykonávané; dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci jím vykonávané.

Podle zákona č. 312/ 2002 Sb. O úřednících je Mgr. Marek Kaiser povinen podle § 16 odst. 1 písm. d) plnit pokyny vedoucích úředníků, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; má-li úředník za to, že vydaný pokyn je v rozporu s právními předpisy, je povinen to bezodkladně oznámit osobě, která mu pokyn vydala, a to písemně, nebo, hrozí-li nebezpečí z prodlení, ústně; poté je úředník povinen splnit daný pokyn pouze tehdy, dostane-li od vedoucího úřadu písemný příkaz tak učinit; úředník nesmí vykonat pokyn ani příkaz, pokud by se tím dopustil trestného činu, přestupku, popřípadě jiného správního deliktu, a tuto skutečnost je povinen bez zbytečného prodlení písemně oznámit vedoucímu úřadu.

 Mgr. Marek Kaiser je oficiálně duševně zdravý podle TZ i Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. § 4 odst. 1, má se za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost jej užívat s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku očekávat.

Podle § 5 odst. 1 občanského zákoníku č. 89/2002 Sb. Kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému jako příslušník určitého povolání, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.

Pokud by se Mgr. Marek Kaiser chtěl vymlouvat na to, že je neschopný, tak podle § 3 odst. 2 písm. c) občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. nikdo nesmí těžit z vlastní neschopnosti k újmě druhých.