Znalecké posudky

Vypracování znaleckého posudku 

v rozporu se zákonem

Vypracuje-li znalec posudek za podmínek, jež odporují zákonu, jehož opětovné přibrání k témuž znaleckému posouzení zakládá důvodnou pochybnost o jeho podjatosti s ohledem na jeho poměr k věci, jež je dána skutečností, že ve věci již názor vyjádřil, a to za podmínek rozporných se zákonem

Porušení některé z těchto norem, a to v důsledku svévole (např. nerespektováním kogentní normy) anebo v důsledku interpretace, jež je v extrémním rozporu s principy spravedlnosti(např. přepjatý formalismus), pak zakládá dotčení v základním právu a svobodě.

III. ÚS 346/01, Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, číslo sešitu 25 /2002, číslo judikátu 30/2002 USn.