Živnostenský úřad

Zápis ze řádného zasedání dne 10. července 2018 

Human Rights Defense z.s- NGO přijmula sdělení Kanceláře veřejného ochránce práv.

KVOP opakovaně nabízí věc Živnostenského úřadu v Hradci Králové prošetřit po podání standartního podnětu a nevylučuje v budoucnu využít poznatky podnětu  k zahájení šetření z vlastní iniciativy jako postupy státní správy.

Human Rights Defense z.s- NGO odeslala  žádost o podání vysvětlení na Živnostenský úřad v Hradci Králové.

NGO žádá o podání vysvětlení, zda Ing. Bc. Jiří Bláha umí i něco jiného než zakládat do spisu.

Na zakládání do spisu postačuje středoškolák s maturitou.

Využívání, Ing. Bc. Jiřího Bláhy, jako vysokoškolsky vzdělaného občana se dvěma tituly, na zakládání do spisu je zbytečné plýtvání jeho schopnostmi.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu zasláno dle rozdělovníku.

Dodejky - doklady o doručení do datových schránek

Doručenky do datových schránek

Human Rights Defense z.s- NGO přijmula sdělení vedoucího Živnostenského úřadu v Hradci Králové Ing. Bc. Jiřího Bláhy, že sdělení NGO založí do spisu.

Human Rights Defense z.s- NGO odeslala  upřesnění k přípisu Kanceláře veřejného ochránce práv.

NGO podání podnětu ke KVOP obecně nevyužívá jako hlavní prostředek nápravy a to z toho důvodu, že se jedná o jednostupňové řízení bez možnosti odvolání a bez možnosti postoupení na vyšší stupeň.  Dále při šetření KVOP hrozí zmeškání lhůty podání správní žaloby k soudu o zrušení rozhodnutí správního orgánu (pozn. lhůta je 60 dnů).

Podle zákona o veřejném ochránci práv č. 349/99 Sb. § 5 odst. 2 KVOP odpovídá za výkon funkce Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Vzhledem k Vaší nabídce, Nejvyšší orgán NGO - členská schůze projedná možnost podání podnětu ke KVOP po zvolení nového Parlamentu ČR (pozn. jako nadřízeného orgánu KVOP), současně s návrhem na změnu zákona.

Je nutno konstatovat, že KVOP může zahájit řízení s Živnostenským úřadem v Hradci Králové z vlastní iniciativy podle § 9 písm d) zákona o veřejném ochránci práv č. 349/99 Sb a to ihned.

Z těchto důvodů je věc zaslána na vědomí dle rozdělovníku, z důvodu zajištění důkazního materiálu , že všichni o situaci věděli, nápravu nezjednali a proto si Česká republika následně nemůže stěžovat, že bude vyplácet odškodnění a stane se zdrojem negativní publicity při mezinárodním řízení.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu zasláno dle rozdělovníku.

Dodejky - doklady o doručení do datových schránek

Doručenky - doklady o doručení do datových schránek

Human Rights Defense z.s- NGO přijmula vyjádření Kanceláře veřejného ochránce práv, že má zájem o prošetření ve věci Živnostenského úřadu v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s- NGO odeslala sdělení vedoucímu Živnostenského úřadu Ing. Bc. Jiřímu Bláhovi, že žádost o určení zodpovědnosti nebyla adresována jemu, ale paní Evě Režné.

NGO nežádala, aby Ing. Bc. Jiří Bláha zakládal věc do spisu bez jakéhokoliv vysvětlení.

Na základě spisové dokumentace je prokazatelné, že Ing. Bc. Jiří Bláha má problém s mentální schopností chápání slov a také prokazuje, že není schopen se řídit pravidly, zákony a převzít zodpovědnost.

To by znamenalo, že by podle Mezinárodní klasifikace nemocí Světové zdravotnické organizace byl Ing. Bc. Jiří Bláha mentálně retardovaný.

Vzhledem k tomu, že Ing. Bc. Jiří Bláha nepředložil posudek kvalifikovaného znalce o své mentální retardaci a také nepředložil plnou moc ve prospěch opatrovníka, je Ing. Bc. Jiří Bláha oficiálně duševně zdráv a tedy plně zodpovědný za dosavadní protiprávní činnost.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu zasláno dle rozdělovníku.

Dodejky - doklady o doručení do datových schránek

Doručenky do datových schránek

Human Rights Defense z.s- NGO přijmula odpověď od Ing. Bc. Jiřího Bláhy, vedoucího Živnostenského úřadu v Hradci Králové, vyřizuje paní Eva Režná.

Human Rights Defense z.s. odeslala opakovanou urgenci k rukám paní Evy Režné na Živnostenský úřad v Hradci Králové.

Na vědomí dle rozdělovníku :

Doklady o doručení do datových schránek

Doručenky z datových schránek

Human Rights Defense z.s. zveřejnila spisovou domentaci - Živnostenský úřad v Hradci Králové.

Právní zástupkyně podala opakovanou urgenci o určení zodpovědnosti.

k rukám : paní Eva Režná

na vědomí : Ing. Bc. Jiří Bláha

Právní zástupkyně upozornila paní Evu Režnou, že pokud výslovně nepřenese zodpovědnost za protiprávní chování a porušování lidských práv Živnostenským úřadem na Ing. Bc. Jiřího Bláhu, tak ponese zodpovědnost ona.

Zodpovědnost se bude týkat tzv. regresní úhrady podle zákona č. 82/98 Sb.

Výše finanční částky bude stanovena na základě pravidla rovnosti.

Živnostenský úřad postupoval proti občanovi naprosto likvidačním způsobem a proto na základě pravidla rovnosti bude i výše odškodnění vymáhána po paní Režné nebo po Ing. Bc. Jiřím Bláhovi i za okolností, že by je to mělo finančně, morálně a psychicky zlikvidovat.

Dále se budou muset účastnit mezinárodního řízení a vyšetřování podle čl. 36 odst. 2 Úmluvy a to podle pravidel mezinárodních institucí v jednacích jazycích tj. angličtině nebo francouzštině a v sídlech těchto institucí např. ve Štrasburku a to na vlastní náklady.

Pokud by paní Eva Režná  náhodou zjistila, že je absolutně neschopná komunikace s mezinárodní institucí v cizím jazyku anebo zjistila, že nezvládá cestování po Evropě a nebo neměla finanční prostředky, tak bude podle čl. 38 Úmluvy vyhlášena jednostranná deklarace ve prospěch stěžovatele.

Pokud by paní Eva Režná odmítala uhradit dobrovolně, tak bude vymáháno odškoddnění exekučně.

Právní zástupkyně podala opakovanou urgenci žádosti o podání vysvětlení.

Právní zástupkyně upozornila Ing. Bc. Jiřího Bláhu, že s ním jedná podle Občanského zákoníku jako s duševně zdravým.

Pokud by Ing. Bc. Jiří Bláha požadoval, aby s ním bylo jednáno jko s mentálně retardovaným, musel by předložit posudek kvalifikovaného znalce a sdělit jméno opatrovníka.

Ing. Bc. Jiří Bláha zaslal vyjádření, že věc byla ukončena.

Rekapitulace :

Věc byla rozhodnuta ve prospěch poškozeného, který podal žádost o odškodnění, které bylo zamítnuto a poškozený žádá o postoupení odvolacímu orgánu.

Právní zástupkyně podala urgenci žádosti o podání vysvětlení Ing. Bc. Jiřímu Bláhovi.

Pokud byste opakovaně  chtěl tvrdit, že otázce nerozumíte, musíte předložit posudek kvalifikovaného znalce, že trpíte poruchou řeči jako např. afázií, nebo že jste mentálně retardovaný, čemuž se dříve říkalo debilita (lékařský pojem).

Právní zástupkyně požádala paní Evu Režnou, aby se vyjádřila, zda ponese zodpovědnost.

Právní zástupkyně podala žádost o podání vysvětlení Ing. Bc. Jiřímu Bláhovi.

Vážený pane vedoucí živnostenského úřadu,

chováte se jao autista.

Neustále stereotypně píšete, že nic nechápete a to zcela bez ohledu na text dopisu na který odpovídáte.

Sdělte zda máte na tuto poruchu posudek kvalifikovaného znalce, aby bylo známé, jestli s Vámi mám nadále jednat podle Občanského zákoníku jako s duševně zdravým nabo jako s mentálně retardovaným.

Ing. Bc. Jiří Bláha opakovaně tvrdí,

že mu není jasné co se žádá.

Žádost o postoupení odvolání

odvolacímu orgánu.

Ing. Bc. Jiří Bláha tvrdí o odvolání,

že mu není jasné co se žádá.

Odvolání proti rozhodnutí Magistrátu Města Hradec Králové, Živnostenského úřadu

Určení zodpovědnosti

Právní zástupkyně požádala o určení zodpovědnosti.

Zda veškerou zodpovědnost a právní následky ponese Ing. Bc. Jiří Bláha, či do budoucna zodpovědnost přenese na paní Evu Režnou - vyřizující pracovnici.

Zodpovědnost se bude týkat placení regresní úhrady, účasti na mezinárodním řízení, podle podmínek mezinárodních institucí.

Řízení bude probíhat v jednacích jazycích těchto institucí tzn. v angličtině nebo francouzštině a v sídlech těchto institucí, např. ve Štrasburku.

Odesláno : k rukám Ing. Bc. Jiří Bláha

Odesláno : k rukám paní Eva Režná

Právní zástupkyně odeslala žádost o podání vysvětlení Ing. Bc. Jiřímu Bláhovi, zda mu byl doručen text o celkem 57 stranách.

Pokud Ing. Bc. Jiří Bláha odpoví ANO, tak bude osobně zodpovědný za svoje vyjádření.

Pokud Ing. Bc. Jiří Bláha odpoví NE, tak bude následně podána žádost o prošetření manipulace se spisovou dokumentací.

Vedoucí Živnostenského úřadu Ing. Bc. Jiří Bláha uvádí, že není uveden popis újmy.

Právní zástupkyně obdržela vyjádření Ing. Bc. Jiřího Bláhy, který neustále trvá na tom, že nelze činit právní úkony a stále nerozumí čeho se týkají podání a co je navrhováno.

Právní zástupkyně podala stanovisko k dosavadnímu jednání Ing. Bc. Jiřího Bláhy.

Jako plně svéprávný, duševně zdravý a gramotný úředník je plně zodpovědný za porušování zákonů a lidských práv podle českého i mezinárodního práva.

To znamená, že úředník je povinen  platit odškodnění tzv. regresní úhradou a také je schopen účastnit se mezinárodního řízení podle čl. 36 odst. 2 Úmluvy a to jak písemně tak i ústně a podle pravidel mezinárodních institucí tzn. obhajoba v oficiálních jazycích, což je angličtina nebo francouzština a je schopen se účastnit jednání v sídlech mezinárodních institucí např. ve Štrasburku.

Právní zástupkyně obdržela dopis od Ing. Bc. Jiřího Bláhy, že v předmětné věci nelze činit žádné právní úkony.

Právní zástupkyně požádala Ing. Bc. Jiřího Bláhu o určení právního jednání.

Právní zástupkyně jedná s Ing. Bc. Jiřím Bláhou podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. § 5 odst. 1 a § 4 odst. 1 a § 3 odst. 2 písm. c) jako se zcela duševně zdravou a svéprávnou osobou.

Pokud by Ing. Bc. Jiří Bláha požadoval, ay s ním bylo jednáno jako s mentálně retardovanou osobou, musel by předložit posudek kvalifikovaného znalce a sdělit jméno zákonného opatrovníka pro jednání.

Právní zástupkyně obdržela dopis od Živnostenského úřadu.

Ing. Jarmila Bělobrádková na ŽÚ již nepracuje a Ing. Bc. Jiří Bláha neví na co se právní zástupkyně ptá.

Právní zástupkyně podala žádost o podání vysvětlení pro Ing. Bc. Jiřího Bláhu :

V rozhodnutí ze dne 24. června 205 Živnsotenského úřadu je uvedeno Ing. Bc. Jřím Bláhou :

" Místo vyjádření však správní orgán obdržel od podnikatele nekonkretizující proti kontrolnímu zjištění a zcela věcí nepříslušnou-Žádost o postup podle zákona v souladu s mezinárodnímprávem a ochranou práv, jejímž obsahem je souhrn urážlivých vyjádření na adresu živnostenského úřadu."

Právní zástupkyně požádala vedoucího Živnostenského úřadu Ing. Bc. Jiřího Bláhu, aby vyspecifikoval :

1. Co míní nekonkretizujícími námitkami?

Zda označení porušení právní normy číslem a názvem zákona, paragrafem, odstavcem a písmenem zákona jepodle vedoucího živnostenského úřadu nekonkrétní a jak by přesně mělo znít konkrétní námitka, tak aby jí vedoucí živnostenského úřadu Ing. Bc. Jiří Bláha  ( s vysokoškolským vzděláním tedy profesně erudovaný, oficiálně gramotný a oficiálně duševně zdravý) rozuměl?

2. V čem vedoucí živnostenského úřadu Ing. Bc. Jiří Bláha spatřuje naprostou nepříslušnost v - Žádosti o postup podle zákona v souladu s mezinárodním právem a ochranou lidských práv?

3. Žádost, aby vedoucí živnostenského úřadu vyspecifikoval co vnímá jako urážlivé vyjádření?

Právní zástupkyně podala žádost o podání vysvětlení pro Ing. Jarmilu Bělobrádkovou :

Na zvukovém i obrazovém záznamu dne 4. března 2015 Ing. Jarmila Bělobrádková uvedla, že uvedeným právním normám rozumí, že uznává, že došlo k porušení zákona, že věří, že bude platit odškodnění a že si do Štrasburku dojede a anglicky se obhájí.

Právní zástupkyně požádala, aby Ing. Jarmila Bělobrádková sdělila, zda si toto svoje vyjádření pamatuje.

Pokud ANO - znamená to, že Ing. Jarmila Bělobrádková tyto skutečnosti neuvedla ucela záměrně a s úmyslem a cílem morálně, psychicky a ekonomicky zlikvidovat občana.

Pokud NE - musí současně předložit lékařskou zprávu, že v předmětné době trpěla Alzheimerovou chorobou nebo byla dementní.

Živnostenský úřad procedl výmaz živnosti - Koupě a prodej za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.

Ve skutečnosti byl tento výmaz proveden před přibližně 20 lety z moci úřední.

Což je podezření o závažném IT nedostatku v centrální evidenci Živnostenském úřadu a podezření o úmylsném vybírání neoprávněných pokut.

Odvolací orgán Krajský úřad Královéhradeckého kraje  zrušil rozhodnutí Živnostenského úřadu.

Právní zástupkyně podala odvolání proti rozhodnutí.

Hlavní a zásadní námitkou je, že protokol není úplný a pracovníci Živnostenského úřadu ho odmítají doplnit.

K tomu, je důkazyní materiál zvukový a obrazový záznam pořízený dne 4. března 2015 na ústním projednání věci.

Právní zástupkyně chtěla tyto důkazní materiály předat Živnostenskému úřadu, ale Živnostenský úřad zásadně odmítá tento důkazní materiál a proto se vymlouvá, že nechce vyhovět kolizy řízení, kdy v předmětné době jednala právní zástupkyně na Radě Evropy a Ev ropském soudu pro lidská práva ve Štrasburku na vícedenním jednání o porušování lidských práv v České republice, právě i úředníky. Technicky tedy skutečně nebylo možné důkazní materiál v požadovanou dobu předložit na Živnostenský úřad v Hradci Králové, protože právní zástupkyně byla ve Štrasburku ve Francii.

Do obrazového a zvukového záznamu Živnostenský úřad uvedl následující :

Pan Schejbal uvedl, že žádný spis neexistuje.

Paní Bělobrádková vyjádřila, že uvedeným právním normám rozumí a uznává, že k porušení zákona došlo a věří, že bude platit odškodnění a že si do Štrasburku dojede a anglicky se obhájí.

Na zvukovém záznamu právní zástupkyně uvedla, že je jednoznačné, že provozovna skutečně neexistuje, že účastník řízení již dávno nepodniká a tedy neporušuje živnostenský zákon. Dále je jednoznačné, že kontrolující osoby, tj. Ing. jarmila Bělobrádková a Bc. Jiří Schejbal porušili  zákon o kontrole.

Kdyby Ing. Jarmila Bělobrádková a Bc. Jiří Schejbal zákon neporušili, nebyl by výsledek protokolu správní delikt kontrolované osoby, ale závažná zákonná porušení živnostenského úřadu, což má závažný právní význam na věc.

Dále je patrné, že kontrolovaná osoba nebyla nikdy držitelem koncesované živnosti, tak jak vyplývá z prvního dopisu.

Podle živnostenského zákona kontrolovaná osoba nepožádala  o tzv. transformaci z původního názvu živnosti a nový název živnosti tedy po 1 roce zaniklo z moci úřední.

Předmět podnikání - Výroba, obchod  a služby  neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (obor činnosti Koupě a prodej za účelem jeho dalšího prodeje a prodej) - tento obor živnosti vůbec neexistuje podle živnostenského zákona.


Vedoucí Živnostenského úřadu Ing. Bc. Jiří Bláha, nejdříve navrhne jiný termín jednání, ale když o to právní zástupkyně požádá, tak reaguje tím způsobem, že na tuto žádost vůbec nereaguje a vydá rozhodnutí.

Rozhodnutí ja takové, že může být uložena pokuta 100 000 Kč, ale vzhledem k tomu, že kontrolovaná osoba nepodnikala, tak aby zaplatila alespoň 3 000 Kč.

A přitom podklady pro rozhodnutí nebyly vůbec doplněny.

Důkazy o skutečném průběhu jednání byly na kontrolním orazovém a zvukovém záznamu, ale ing. Bc. Jiří Bláha odmítnul tento důkazní materiál zařadit do spisu (pozn. protože na tomto záznamu jsou důkazy proti Živnostenskému úřadu).

Právní zástupkyně požádala o přerušení řízení, z důvodu kolize řízení,protože se v předmětné době účastnilajiného mezinárodního řízení v zahraničí.

Právní zástupkyně dále požádala o doplnění podkladů pro rozhodnutí a upozornila na následky porušení zákona.

Živnostenský úřad stanovil termín ústního jednání ve věci na den 22. června 2015. Současně sdělil, že pokud je tento termín nevyhovující, tak se dohodne jiný termín.

Živnostenský úřad v Hradci Králové zahájil správní řízení.

Ing. Bc. Jiří Bláha zaslal sdělení, že žádost založí do spisu.

Právní zástupkyně kontrolované osoby požádala, aby Ing. Bc. Jiří Bláha začal dodržovat  zákony a lidská práva. Ing. Bc. Jiří Bláha svých chováním dokazuje, že není schopen se řídit pravidly a zákony.

Z dokumentace je však patrné, že Ing. Bc. Jiří Bláha je oficiálně duševně zcela zdráv a podle zákona je zcela zodpovědný za dosavadní protiprávní až trestnou činnost.

Vedoucí Živnostenského úřadu Ing. Bc. Jiří Bláha zaslal sdělení, že protokol doplňovat nebude.

Kontrolovaná osoba, prostřednictvím své právní zástupkyně,  podala žádost o doplnění a opravu protokolu podle zákona č. 255/2012 Sb.

Dne 1. dubna 2015 byl doručen protokol z ústního jednání.

Dne 4. března 2015 proběhlo úsní jednání ve věci.

Byl pořízen zvukový a obrazový záznam, který dokazuje úmyslné manipulace s podklady pro kontrolu.

Integrační funkce centrální nervové soustavy

Emoce

Většina našeho konání ( poznání, vnímání ) je doprovázena emocemi neboli cirovým zabarvením.

Základní emoce jsou

Libé, kdy integrita našeho organizmu je posilována - pocit bezpečí, dostatekpotravy, teplo, pohodlí.

Nelibé, kdy je integrita našeho organizmu ohrožena - nebezpečí, hlad, zima, poranění, nemoc.

Uráží-li nás někdo či ohrožuje naše zdraví ( integritu ), dostameme zlost či jsme dokonce zuřiví, a v tomto stavu se pak bráníme.

Krajní emoční stavy dovedou ovlivnit vegetativní nervový systém, popř. endokrinní sekreci s příslušnou odpovědí, která v tomto případě znamená mobilizaci organizmu ve smyslu metabolických zdrojů, kardiovaskulárního systému, zkrácení latentních časů při vedení impulzů nervovými drahami.

Může nastat i opačný stav, kdy emoční ladění organizmu je demobilizující, spojené s pasivitou a depresí ( "strach svazuje").

Vlastní emoce jsou evokovány především z limbického systému a mimo amygdalu a hipokampus se na vytváření emocí podílí rovněž talamus ( příjemce dostředivých drah) a mozková kůra.

Duševní hluchota

Temporální oblast mozkové kůry má bohaté asociační spojení prakticky se všemi oblastmi neokortexu a tyto oblasti mají význam pro proces učení a paměti.

Asociačníoblasti sluchové, zrakové a tělové se stýkají v zadních partiích horního okraje spánkového laloku v tzv. Wernickoho centrum řeči. U 95 % lidí je toto centrum v levé hemisféře větší než v pravé.

Je hlavní oblastí lidské řeči, je na něj vázána schopnost interpretace slov a to jak řeči slyšené, tak i čtené.

Proto je někdy označováno jako senzorické centrum řeči. Tato  řečová centra jsou spojena s motorickými oblastmi ve frontálních lalocích stejnostranné hemisféry. Je to tzv. Brockovo centrum řeči. Spolu s mozečkem odpovídá za tvorbu motorických vzorců mluvené a psané řeči. Nazývá se proto motorické centrum řeči.

Poškození asociačních drah vede u člověka k poruchám, které nazýváme afázie, kerá se projevuje i jako senzorická, což znamená  neschopnost  rozumět mluvenému a psanému textu - což zanmená duševní hluchota.

Prefrontální oblast mozkové kůry má bohaté spojení se strukturami limbického systému (amygdala, septum, atd.), což se projevuej na formováníorganizmu.

Při poškození této oblasti se projevují těžké poruchy v oblasti intelektu a dochází k intelektuálnímu rozvratu osobnosti - neadekvátní uvažování.

Emoční plochost

Oploštělost emotivity, je termín, který si zdravý člověk dokáže jen těžko představit. Normální emotivita je pružná, čilá, zdravě reagující na různé životní situace.

Přirozená  reakce na tyto výkyvy životního běhu jsou zcela v mezích normy.

Jako přiměřené považujeme veselou náladu, když se člověku daří, pláč a smutek, když například zemře člen rodiny a vztek, když se člověk setká s nespravedlností.

Za patologickou považujeme sníženou schopnost adekvátně reagovat na tyto životní situace a ztrátu schopnosti je plně prožívat a projevovat radost nebo smutek. Polarity emotivity je zploštělá.

Kdyb\chom si představili vlnovku, jakousi sinusoidu, tak horní a dolní obloučky této vlnovky by byly stále více ploché, až y téměř zanikly do jedné vodorovné přímky.

Člověk, který má oploštělou emotivitu, je o ni ochuzen a je také ochuzen o empatii, což jepodstatné, protože při páchání bezpráví na druhém nemá dostatečnou ani emotivitu ani empatii se vžít do pocitů oběti.

Emoční oploštělost se objevuje především u schizofrenie a emoční tupost u demencí.

V případě, že by úřední osoba chtěla tvrdit, že se poškozenému občanovi žádná újma nestala musí předložit posudek kvalifikovaného znalce              ( lékařskou zprávu ), že je třeba schizofrenik, dementní nebo trpí jinou psychickou poruchou.

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.

§ 4 odst. 1

Má se za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka ( pozn. IQ 90-110 )i schopnost jej užívat s běžnou péčí a opatrností a že to každý může v právním styku od ní očekávat.

§ 3 odst. 2 písm. c)

Nikdo nesmí bezdůvodně těžit z vlastní neschopnosti k újmě druhých.


§ 5 odst. 1

Kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.

§ 2 odst. 3

Výklad a použití právního předpisu nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí vést ke krutosti  nebo bezohlednosti urážející  obyčejné lidské cítění.

§ 2 odst. 2

Zákonnému ustanovení nelze přikládat jiný význam, než jaký plyne z vlastního smyslu slov v jejich vzájemné souvislosti a z jasného úmyslu zákonodárce.

Nikdo se nesmí dovolávat slov právního předpisu proti jeho smyslu.

Pokuta

Příslušná úřednice nemá žádný právní důvod vyhrožovat nevinnému občanovi pokutou ve výši 500 000 Kč.

Za prvé ji to zákon neukládá, takto vyhrožovat hned při prvním dopisu, protože k žádnému maření součinnosti nedošlo a hlavně nemohlo dojít.

Za druhé, příslušná úřednice nemusela uvádět částku 500 000 Kč, ale např. 100 Kč.

Vzhledem k tomu, že příslušná úřednice považzúje vyhrožování částkou 500 000 Kč za naprosto adekvátní :

a) přibližně 1 hodinu své práce si cení na 500 000 Kč, což bude výchozí hodinová sazba pro výkon právní práce obrany, za použití pouze českého práva, za použití mezinárodníhopráva v kombinaci s českým jednacím jazykem, bude stanovena hodinová sazba právní obrany               1 000 000 Kč /hod, tedy na dvojnásobek. Pro podání stížnosti k mezinárodnímu soudu v cizím jazyku bude hodinová sazba 1 500 000 Kč/hod a pro podání dalším mezinárodním orgánům a kombinaci více jednacích jazyků bude hodinová sazba 2 000 000 Kč, protože to odpovídá lokálním ekomomickým podmínkám a důkaz je v zákonech České republiky.

b) vzhledem k tomu, že příslušná úřednice považuje uvedenou částku za adekvátní(když jí vyhrožuje), tak je to důkaz, že takové příjmy má ( 500 000 Kč/hod své práce )  a pokud tyto příjmy nejsou evidované, tak je zde podezření z krácení daní a zatajování příjmů touto úřednicí

c) vyhrožovaní pokutou 500 000 Kč občanovi, je zcela livkidační způsob, protože již po přečtenéí tohoto dopisu by mohla nastat smrt ( infarkt nebo mozková mrtvice).

Doklady pro kontrolu

Správní řád č. 500/2004 Sb.

§ 6 odst. 2

Správní orgán postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje.

Podklady od dotčené osoby požaduje jen tehdy, stanoví-li to právní předpis.

Lze-li potřebné údaje získat z úřední evidence, kterou sprácní orgán sám vede, je povinen její obstarání zajistit sám správní orgán.

§ 8 odst. 2

Správní orgány vzájemně spolupracují v zájmu s´dobrá správy.

Právní analýza

Živnostenský úřad má za povinnost sám předložit právní důvod k užívání provozoven, protože tyto doklady má ve své evidenci.

Živnostenský úřad má za povinnost si sám vyžádat daňová přiznání k dani z příjmu od Finančního úřadu za zdaňovací období 2012 a 2013.

Živnostenský úřad má sám za povinnost předložit živnostenské listy na koncesovanou vázanou živnost ze své evidence.

Jestli existují padělané dokklady na poškozeného očana na příslušných úřadech, jedná se potom o podezření z trestné činnosti padělatele.


Nebo příslušní úředníci mají na svých úřadech takový nepořádek, že k zakrytí vlastní neschopnosti raději šikanují a likvidují občana.

Veřejný zájem

Správní řád č. 500/2004 Sb.

§ 2 odst. 4

Správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a odpovídalo okolnostem daného případu.

§ 2 odst. 2

Správní orgán uplatňuje svoji pravomoc pouze k těm účelům, k nimiž mu byla zákonem  nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena.

Právní analýza

Veřejným zájmem je přednostně ochrana lidských práv a dodržování mezinárodního práva.

Správním orgánům zákony nesvěřily úlohu zbytečného zatěžování občana a ani jeho šikanování a jeho likvidaci, vyhrožováním pokutou ve výši 500 000 Kč nevinnému občanovi.

Následky tohoto jednání ponese zodpovědná osoba.

Správní orgány a jeho zaměstnanci by si měli uvědomit, že jsou placeni z daní přímých i nepřímých, které platí občan, v tomto případě poškozený občan.

Pověřený úředník by se měl k občanovi chovat s patřičnou úctou a nikoli občana šikanovat a likvidovat.

Mezinárodní právo

Právo Evropské unie

Listina základních práv a svobod Evropské Unie (2007/C 303/1)

čl. 41

Právo na řádnou správu

odst. 2 písm. b)

Každý má právo na přístup ke spisu, který se jej týká.

čl. 47

Každému musí být umožněno se poradit, být obhajován, být zastupován.

Právo Rady Evropy

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

čl. 6.

Právo na spravedlivé řízení

Každý kdo je obviněn, se považuje za nevinného dokud  mu jeho vina nebyla dokázána zákonným způsobem. A také tak s ním musí být zacházeno.

Není přijatelné, ay na základě nějakého falešného a podvrženého podnětu, čili udání, se s nevinným člověkem zacházelo likvidačním způsobem,

jako je vyhrožování pokutou ve výši 500 000 Kč.

§ 3 písm. a)

musí ýt neprodleně a podrobně seznámen s povahou a důvodem obvinění proti němu.

Živnostenský úřad má povinnost předložit celý spis včetně podnětu, protože mezinárodní smlouva má přednost před zákonem o kontrole.

§ 3 písm b)

Musí mít přiměřený čas a možnosti k přípravě obhajoby.Povinnost aplikace mezinárodního práva

Správní řád č. 500/2004 Sb.

§ 2 odst. 1

Správní řád postupuje v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu.

Kde se v tomto zákoně mluví o zákoně, rozumí se též mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu.

Ústava České republiky

čl. 1 odst. 2

Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva.

čl. 10

Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí českého právního řádu.

Stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného, než český právní řád, použije se mezinárodní smlouva.

čl. 9 odst. 3

Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického právního státu.


Náklady kontroly

Podle zákona č. 255/2012 Sb, Zákon o kontrole

§ 23

Kontrolovaná osoba si nese náklady sama.

Právní analýza ustanovení zákona

Toto ustanovení zákona je pouze pro případ oprávněné kontroly a pochybení na straně kontrolovaného.

Vuhledem k tomu, že kontrola je neoprávněná a výzva ke kontrole byla napsána výhrzžným a likvidačním způsobem - náklady na toto řízení ponese zodpovědná osoba  a náklady řízení budou stanoveny na základě pravidla rovnosti-likvidačně pro zodpovědnou osobu.

Nahlížení do spisu

Podle zákona č. 255/2012 Sb, Zákon o kontrole

§ 22

Z nahlížení do spisu jsou vyloučeny dokumenty nebo jejich části z nichž lze zjistit totožnost osoby, která podala podnět ke kontrole.

Právní analýza ustanovení zákona.

Podáním podnětu je poškozený de facto obviněný.

Podle Evropské úmluvy o lidských právech čl. 6 má občan právo znát všechny skutečnosti a důkazy proti sobě, protože na základě nich se bude rozhodovat o následcích pro poškozeného občana.

Tzn. že ten kdo podává podnět může poškozenému zničit život a poškozený ani nemá právo vědět, kdo mu život ničí.

Poveření ke kontrole o zodpovědnost konkrétních úředníků

Podle zákona č. 255/2012 Sb, Zákon o kontrole

§ 5 odst. 2 písm. c)

Prvním z kontrolních úkonů bezprostředně předcházející je předložení pověření ke kontrole.

§ 4 odst. 2

Pověření ke kontrole vydává vedoucí kontrolního úřadu.

Je-li při jednotlivé kontrole kontrolujících více, určí nadřízená osoba kontrolujícího jednoho z nich vedoucím kontrolní skupiny.

Kontrolovaný občan má právo podle zákona na :

1. Předložení pověření ke kontrole

2. Seznam kontrolujících

3. Určení vedoucího kontrrolní skupiny

4. Určení zodpovědné osoby za kontrolu a celé řízení, tzn. vnitrostátního a následného mezinárodního řízení a to včetně placení odškodnění za způsobenou újmu a nákladů řízení.

A to i kdyby toto řízení mělo zodpovědnou osobu ekonomicky, morálně a psychycky naprosto zlikvidovat.

Poškozený občan má právo postupovat podle pravidla rovnosti, protože o tuto likvidaci se zodpovědná osoba (konkrétní úředník) snaží  u poškozeného již zasláním výhružného dopisu.

Podklady pro provedení kontroly

Podle zákona č. 255/2012 Sb, Zákon o kontrole

§ 3 odst. 1

Kontrolní orgán provádí před zahájením kontroly, jejichž účelem je opatření podkladů pro posouzení, zda vůvec zahájit kontrolu.

§ 3 odst. 2

O úkonech podle odst. 1 se pořídí záznam.

Navazuje -li na tyto úkony kontrola, slouží tyto skutečnosti jako podklad pro kontrolní zjištění.

Kontrolovaný občan má právo podle zákona, aby mu živnostenský úřad  předložil podklady pro provedení kontroly.

Živnostenský úřad v Hradci Králové zaslal občanovi, aby  předložil veškeré účetní doklady za 3 roky (faktury vydané, přijaté, včetně jejich evidence, smlouvy od dílo, přiznání k dani z příjmu za 2 roky) prokázal právní důvod k užívání provozoven atd.

V poučení jepracovnice živnostenského úřadu Ing. Jarmila Bělobrádková uvádí, že pokud občan neposkytne součinnost a doklady nepředloží,

bude občanovi uložena pokuta 500 000 Kč.

K tomu je nutno dodat, že občan již dávno nepodnikal, jeho živnostenské listy nebyly transformovány a tedy byly z moci úřední zrušeny

a tuto informaci má živnostensý úřad ve své evidenci.