Zákonné povinnosti zastupitelů měst a obcí

Zákonné povinnosti zastupitelů měst o obcí se řídí především 

zákonem o obcích č. 128/2000 Sb.

Zastupitel města nebo obce je povinen vykonávat svoji funkci v zájmu obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.

Podle § 69 odst. 2 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Člen zastupitelstva obce skládá na začátku prvního zasedání zastupitelstva  obce slib tohoto znění :

" Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města) a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."

Podle § 69 odst. 4 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Člen zastupitelstva vykonává svůj mandát osobně a v souladu se svým slibem .

Člen zastupitelstva je současně úřední osobou podle § 127 odst. 1 písm. d) TZ.

Pokud člen zastupitelstva při hlasování na zasedání zastupitelstva poruší zákon, Ústavu ČR nebo mezinárodní úmluvy, je trestně odpovědný.

V tomto případě se zastupitel vystavuje

trestnímu stíhání podle § 329 TZ -

zneužití pravomoci úřední osoby.

Takovému zastupiteli v tomto případě hrozí trest odnětí svobody  na 1 rok až 5 let.

Pokud takový zastupitel způsobí svým hlasováním značnou škodu podle § 329 odst. 2 písm. f) TZ, zvyšuje se trest odnětí svobody na 3 léta až 10 let.

Velkou škodou se rozumí mimo jiné i vyplácení spravedlivého zadostiučinění po rozsudku mezinárodního soudu.

Zastupitelem se rozumí i radní a starosta.

Podle § 329 odst. 3 TZ, odnětím svobody na 5 až 12 let nebo propadnutím majetku, bude pachatel potrestán

a) opatří-li čin sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu

b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu

Zastupitelem se rozumí

i radní a starosta.