Zákonné povinnosti úředníků

Zákonné povinnosti úředníků se řídí

zákonem  o úřednících územních samosprávných celků č. 312/2002 Sb.

Základní zákonné povinnosti úředníka

jsou určeny § 16 zákona č. 312/2002 Sb.

Úředník je ze zákona povinen

dodržovat ústavní pořádek České republiky

podle § 16 odst. 1 písm. a) zákona č. 312/2002 Sb.

To znamená, že úředník má ze zákona povinnost dodržovat Ústavu České republiky a Listinu základních práv a svobod České republiky.

Dále podle čl. 1 odst. 2  Ústavy ČR má úředník za zákonnou povinnost dodržovat závazky, které pro Českou republiku vyplývají z mezinárodního práva.

Podle čl. 10 Ústavy České repuliky má úředník za povinnost dodržovat mezinárodní smlouvy platné pro Českou republiku.

To znamená, že úředník má za povinnost dodržovat také právo Rady Evropy, právo Evropské unie a právo Organizace spojených národů.

Podle čl. 9 odst. 3 Ústavy ČR, výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického právního státu.

Úředník je ze zákona povinen

dodržovat právní předpisy

vztahující se k práci jím vykonávané

podle § 16 odst. 1 písm. b) zákona č. 312/2002 Sb.

To znamená, že úředník především má ze zákona povinost dodržovat správní řád č.  Sb. a dále tzv. zvláštní zákon (např. v případě, že se jedná o stavební řízení, úžedník má ze zákona povinost dodržovat stavební zákon. č. 183/2006 Sb.

Úředník je ze zákona povinen

hájit při výkonu správních úkonů veřejný zájem

Veřejný zájem je především

ochrana lidských práv,

dodržování zákonů, ústavního pořádku, mezinárodních úmluv

a nikoli smyšlená protizákonná dedukce osobního postoje konkrétníko úředníka k konkrétní věci a konkrétnímu občanovi.

podle § 16 odst. 1 písm. c) zákona č. 312/2002 Sb.

Úředník je ze zákona povinen


Podle § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 312/2002 Sb. je úředník ze zákona povinen plnit pokyny vedoucích úředníků, nejsou-li v rozporu s právními předpisy.

Má-li úředník za to, že vydaný pokyn je v rozporu s právními předpisy, je povinen to bezodkladně oznámit osobě, která mu pokyn vydala, a to písemně.

Poté je úředník povinen splnit daný příkaz pouze tehdy, dostane-li od vedoucího úřadu písemný příkaz tak učinit.

Úředník nesmí vykonat pokyn ani příkaz, pokud by se tím dopustil trestného činu nebo přestupku, popřípadě jiného správního deliktu.

Tuto skutečnost je úředník povinen bez zbytečného prodlení písemně oznámit vedoucímu úřadu.


Úředník je ze zákona povinen

Podle § 16 odst. 1 písm. f) zákona č. 312/2002 Sb. je úředník ze zákona povinen jednat  a rozhodovat nestranně bez ohledu na své přesvědčení a zdržet se při výkonu práce všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování.