Zákonné povinnosti státních zástupců

Zákonné povinnosti státních zástupců vycházejí z :

Zákon o státním zastupitelství č. 283/1993 Sb.

Vyhláška o jednacím řádu státního zastupitelství č. 23/1994 Sb.

Podle § 13h zákona č. 283/93 Sb o státním zastupitelství okresní státní zástupce v souladu s pokyny nadřízeného krajského zástupce kontroluje výkon spisové služby u okresního státního zastupitelství.

Podle § 2 odst. 2 zákona č. 283/93 Sb. o státním zastupiteství, státní zastupitelství při výkonu své působnosti dbá, aby každý jeho postup byl  v souladu se zákonem, rychlý, odborný, účinný, svoji působnost vykonává nestraně, respektuje a chrání při tom lidskou důstojnost, rovnost všech před zákonem a dbá na ochranu základních lidských práv a svobod.

Podle vyhlášky o jednacím řádu státního zastupitelství č. 23/94 Sb.

§ 18 - dozor v přípravném řízení

odst. 1

Státní zástupce si může ve všec h věcech, v nichž provádí dozor, předem vyhradit předkládání opisů protokolů o procesních úkonech. K prověrce postupu policejního orgánu může vyžadovat předložení spisů nebo může prověrku spisového materiálu provádět přímo u policejního orgánu.

odst. 2

Považuje-li to státní zástupce v zájmu úplnosti skutkových zjištění a zajištění všech důkazů pro věc důležitých za potřebné, je oprávněn nahlížet do plánu vyšetřování nebo požadovat informace policejního orgánu o jeho obsahu.

Podle vyhlášky o jednacím řádu státního zastupiteství č. 23/94 Sb. § 19 odst. 4

neprovede-li policejní orgán úkon k němuž dostal od státního zástupce pokyn, upozorní na to státní zástupce jeho nadřízeného nebo mu věc usnesením odejme.

Pokud dozorující státní zástupce není  dostatečně rychlý , což je zákonná povinnost podle § 2 odst. 2 zákona č. 283/93 Sb. o státním zastupiteství a takto způsobí průtah v řízení, je podezření, že se takto dozorující státní zástupce dopouští trestného činu § 116 Trestního zákona - pokračování trestného činu ( skutečného pachatele, kterého takto de facto chrání) a podezření trestného činu podle § 367 nepřekažení trestného činu skutečného pachatele, dále § 23 TZ -spolupachatelství (se skutečným pachatelem) a to vše úmyslně, protože podle § 15 odst. 1 písm. b) TZ dozorující státní zástupce je dostatečně profesně erudovaný, že věděl, že svým jednáním takové porušení zákona způsobí.

V případě, že je občan poškozen nezákonným jednáním dozorujícího státního zástupce, je zákonný důvod pro podání trestního oznámení zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 Trestního zákona, protože se státní zástupce nemůže vymlouvat na neznalosti právních předpisů .