Zákonné povinnosti soudců

Povinnosti justice

1. Podle zákona o soudech a soudcích č. 6/2002 S. § 80 odst. 1 je soudce povinen vykovávat svou funkci svědomitě a zdržet se všeho, co by mohlo narušit důstojnost soudcovské funkce anebo ohrozit důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudců.

2. Podle zákona o soudech a soudcích č. 6/2002 S. § 80 odst. 2 v zájmu nezávislosti a nestrannosti výkonu soudcovské funkce je soudce zejména

písm. a) povinen prosazovat o obhajovat nezávislost soudnictví a jeho dobrou pověst

písm. b) je povinen se chovat tak, aby nezavdal příčinu ke snížení důvěry v soudnictví

písm. c) je povinen odmítnout jakýkoliv zásah, nátlak, vliv přání nebo žádost, jejichž důsledkem by mohlo být ohrožení nezávislosti soudnictví

písm. d) se nesmí při výkonu své funkce nechat ovlivnit zájmy politických stran, veřejným míněním a sdělovacími prostředky

písm. e) musí vystupovat nezaujatě a ke stranám nebo účastníkům bez ekonomických, sociálních a jiných předsudků

písm. f) dbá svým chováním o to , aby jeho nestrannost nebyla důvodně zpochybňována

3. Podle zákona o soudech a soudcích č. 6/2002 S. § 80 odst. 3 soudce je povinen vykovávat svou funkci v souladu se zájmem na řádném výkonu soudnictví. Při své rozhodovací činnosti soudce zejména

písm. a) je povinen poskytnout každému účastníku řízení nebo straně soudního řízení anebo jeho zástupcům plnou možnost k uplatnění jejich práv

písm. b) dbá o to, aby jeho rozhodnutí bylo srozumitelně a pečlivě odůvodněno

4. Podle zákona o soudech a soudcích č. 6/2002 S. § 80 odst. 4 soudce je povinen při své činnosti si počínat tak, aby tato činnost neohrožovala nebo nenarušovala důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudu nebo nenarušovala důstojnost soudcovské funkce.

5. Podle zákona o soudech a soudcích č. 6/2002 S. § 80 odst. 5 soudce je povinen ve svém osobním životě svým chováním dbát o to, aby nenarušovalo důstojnost soudcovské funkce a neohrožovalo nebo nenarušovalo důstojnost soudcovské funkce a neohrožovalo nebo nenarušovalo důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudů

písm. a) nesmí ohrozit, aby jeho funkce byla zneužita k prosazování soukromých zájmů

6. Podle zákona o soudech a soudcích č. 6/2002 S. § 80 odst. 6 soudce je povinen zachovávat náležitou úctu ke stranám soudního řízení a je povinen se zdržet projevů sympatií, náklonnosti nebo negativních postojů.

7. Podle zákona o soudech a soudcích č. 6/2002 S. § 82 odst. 1 soudce nese odpovědnost za svou odbornou úroveň při výkonu soudcovské funkce.

8. Podle zákona o soudech a soudcích č. 6/2002 S. § 82 odst. Odst. 2 soudce je povinen dbát soustavným vzděláváním o prohlubování odborných, právních a dalších znalostí potřebných pro řádný výkon funkce

9. Podle zákona o soudech a soudcích č. 6/2002 S. § 86 odst. Soudce je kárně odpovědný za kárné provinění.

10. Podle zákona o soudech a soudcích č. 6/2002 S. § 87 odst. 1 kárným proviněním soudce je zaviněné porušení povinností soudce, jakož i zaviněné chování a jednání, jímž soudce narušuje důstojnost soudcovské funkce nebo ohrožuje důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů.

11. Podle zákona o soudech a soudcích č. 6/2002 S. § 88 odst. 1 písm. d) za kárné provinění lze uložit soudci i odvolání z funkce soudce.

12. Podle vyhlášky ministerstva spravedlnosti č 303/2002 Sb. o výběru , přijímání a odborné přípravě justičních čekatelů a odborné justiční zkoušce a odborné závěrečné zkoušce právních čekatelů, je každý justiční čekatel přezkoušen podle § 16 odst. 3 při ústní části odborné zkoušky se u čekatele zjišťuje znalost práva Evropských společenství a Evropské unie a orientace v základních pramenech mezinárodního práva.

Dále při přijímacím pohovoru podle § 5 odst. 6 vyhlášky u uchazeče, který se navrhuje k přijetí, je uchazeč odeslán k psychologickému vyšetření.

Podle § 6 odst. 1 vyhlášky je cílem vyšetření posouzení vlastností a dalších osobnostních předpokladů uchazeče pro výkon funkce soudce.