Vzdělávání k lidským právům

Vzdělávání k lidským právům bude průběžně doplňováno a aktualizováno.

O každém doplnění nebo aktualizaci bude informace v aktualitách.

Veřejný zájem je především

ochrana lidských práv.

Veřejný zájem je dodržování zákonů a právních norem.

Povinnost aplikace mezinárodního práva ve správním řízení

Správní řád č. 500/2004 Sb.

§ 2 odst. 1

Správní řád postupuje v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu.

Kde se v tomto zákoně mluví o zákoně, rozumí se též mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu.

Ústava České republiky

čl. 1 odst. 2

Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva.

čl. 10

Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí českého právního řádu.

Stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného, než český právní řád, použije se mezinárodní smlouva.

čl. 9 odst. 3

Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického právního státu.

Mezinárodní právo

Právo Evropské unie

Listina základních práv a svobod Evropské Unie (2007/C 303/1)

čl. 41

Právo na řádnou správu

odst. 2 písm. b)

Každý má právo na přístup ke spisu, který se jej týká.

čl. 47

Každému musí být umožněno se poradit, být obhajován, být zastupován.

Právo Rady Evropy

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

čl. 6.

Právo na spravedlivé řízení

Každý kdo je obviněn, se považuje za nevinného dokud mu jeho vina nebyla dokázána zákonným způsobem. A také tak s ním musí být zacházeno.

§ 3 písm. a)

musí ýt neprodleně a podrobně seznámen s povahou a důvodem obvinění proti němu.

§ 3 písm b)

Musí mít přiměřený čas a možnosti k přípravě obhajoby.