Vražda

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Generální inspekce bezpečnostních sborů, oddělení prověřování a dokumentace, pracoviště Hradec Králové.

Doručenka 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Krajského státního zastupitelství.

Státní zástupce JUDr. Lukáš Vodička postoupil trestní oznámení na por. Bc. Jaroslava Skalického k prošetření GIBS Hradec Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení GIBS Hradec Králové.

GIBS Hradec Králové zahájila šetření

s por. Bc. Jaroslavem Skalickým.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Policejního Prezidia, úřadu služby kriminální policie a vyšetřování, odboru obecné kriminality.

Policejní Prezidium sděluje, že oznámení ohledně podezření ze spáchání trestného činu na příslušníky Policie ČR, a to konkétně por. Bc. Pavla Podluckého, npor. Bc. Pavla Orta a por. Bc. Jaroslava Skalického, bylo na základě věcné příslušnosti postoupeno Generální inspekci bezpečnostních sborů.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Nejvyššího soudu v Brně.

Místopředseda Nejvyššího soudu v Brně JUDr. Roman Fiala sdělil, že v současném stadiu řízení nepřísluší Nejvyššímu soudu do řešení trestních oznámení právně zasahovat.

Nejvyšší soud se řídí především zákonem o soudech a soudcích č. 6/2002 Sb.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Ministerstva zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje vyčkat na vyjádření Nejvyššího státního zastupitelství.

Ministerstvo zdravotnictví doporučujepodat stížnost na konkrétní léčebnou péči přímo poskytovateli, tzn. přímo vedení nemocnice Nový Bydžov.

V případě, že stížnost nebude řádně vyřízena, tak podat stížnost správnímu orgánu, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb, což je Krajský úřad Královéhradckého kraje.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Nejvyššího soudu v Brně.

Místopředseda Nejvyššího soudu v Brně JUDr. Roman Fiala sdělil, že v současném stadiu řízení nepřísluší Nejvyššímu soudu do řešení trestních oznámení právně zasahovat.

Místopředseda Nejvyššího soudu v Brně JUDr. Roman Fiala současně poděkoval NGO za důvěru, kterou NGO vložila do Nejvyššího soudu a jeho předsedy Prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení Krajskému ředitelství Policie Hradec Králové - Odbor vnitřní kontroly.

Sdělujeme, že již začaly být podávány trestní oznámení na konkrétní policisty Obvodního oddělení Nový Bydžov a Oddělení obecné kriminality Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje.

Současně však sdělujeme, že systém řešení věci prostřednictvím stížností budeme využívat v budoucnu u méně závažných porušení zákona.

Dodejka a doručenka do datové schránky

Human Rights Defense z.s. - NGO podala trestní oznámení - por. Bc. Jaroslav Skalický - vyšetřovatel Oddělení obecné kriminality - Krajské ředitelství Policie Hradec Králové pro podezření ze spáchání z trestného činu podle § 140 Odst 3 písm. e), f), i), j) TZ úmyslné vraždy ve stadiu pokusu s přitěžujícími okolnostmi.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - podle § 140 odst. 3 písm. e), f), i), j) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - viz. č.j. KRPH-46623-10/TČ-2016-050271 ze dne 16. května 2016

Jedná se o podezření z trestného činu vraždy podle § 140 TZ.

Podle § 140 odst. 3 TZ odnětím svobody na 15 - 20 let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán spáchá - li trestný čin

e) na svědkovi ( poškozená - protiprávně násilně zadržená odvracela trestný čin vraždy své matky)

f) na jiném , který plnil svoji povinnost při ochraně života vyplývající z jeho postavení uloženou mu ze zákona (podle lékařské zprávy měla poškozená - protiprávně násilně zadržená poskytovat zdravotní pomoc své matce)

i) zvlášť surovým způsobem (poškozená byla násilně držena v zadržovací cele na Obvodním oddělení Policie v Novém Bydžově s těžkým zraněním bez jakéhokoliv ošetření a léčení a bez stravy - viz. Dokumentace)

j) v úmyslu zakrýt a usnadnit jiný trestný čin (je zdokumentováno, že šlo o snahu zakrýt trestný čin policistů Obvodního oddělení Nový Bydžov pprap. Jindřicha Rygla a Jana Strejčka, Davida Žilky a Oblastní nemocnice Jičín a.s. LDN A Nový Bydžov, konkrétně zdravotní sestry Markéty Stojanové, Hany Bačové a primáře MUDr. Mirka Kadlece.)

Úmysl - § 15 odst. 1 písm. b) TZ je trestný čin spáchán jednoznačně úmyslně, protože pachatel věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit zájem chráněný zákonem.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Dodejky - doklady o doručení do datových schránek