Por. Bc. Pavel Podlucký - Vražda

Human Rights Defense z.s. - NGO  odeslala žádost o podání vysvětlení prof. MUDr. Ladislavu Hosákovi, Ph.D. v případu Křivé obvinění a Nedobrovolná hospitalizace.

NGO žádá v rámci trestního řízení o vydání psychiatrického stanoviska prof. MUDr. Ladislavem Hosákem, Ph.D, zda si jako psychiatr myslí, že vyšetřovatel Policie Hradec Králové Bc. Pavel Podlucký (viz. Příloha) se bude ve svém soukromém životě chovat stejně jako v profesním životě?

Tzn. Jestli v případě, že dcera vyšetřovatele bude napadena a těžce zraněna policisty Nový Bydžov, tak vyšetřovatel Bc. Pavel Podlucký svojí dceru, namísto toho, aby ihned zajistil ošetření záchranáři, tak ji strčí do zadržovací cely, bude se na ní chodit dívat, jak bezvládně leží na studených dlaždičkách v poutech a obviní ji ze dvou trestných činů....následně "nějak zajistí" výměnu MRI a CT snímků ve dvou nemocnicích...a takto zajistí, že se dcera vyšetřovatele může zůstat doživotním invalidou a potom vyšetřovatel svoji dceru s pomocí kpt. Ing. Mariana Rochla strčí do blázince, kde ji psychiatr prof. MUDr. Ladislav Hosák ochotně násilně hospitalizuje a vysvětlí dceři vyšetřovatele, že tento stav má trpět a nemá nic dělat?

Dále NGO žádá o stanovisko psychiatra, zda se prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. takto zachová k vlastní dceři, když by byla těžce zraněna?


Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula výzvu por. Bc. Pavla Podluckého v případu Nedobrovolná hospitalizace.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Generální inspekce bezpečnostních sborů, oddělení prověřování a dokumentace, pracoviště Hradec Králové.

Doručenka 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Krajského státního zastupitelství, že trestní oznámení na por. Bc. Pavla Podluckého postupuje Generální inspekci bezpečnostních sborů.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Generální inspekce bezpečnostních sborů, oddělení prověřování a dokumentace, pracoviště Hradec Králové.

GIBS sděluje, že trestní oznámení na por. Orta a por. Pavla Podluckého bude řešit GIBS.

Trestní oznámení na JUDr. Petru Hnízdovou-okresní státní zástupkyni bylo postoupeno z důvodu věcné příslušnosti na PČR, NCOZ Praha.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Policejního Prezidia, úřadu služby kriminální policie a vyšetřování, odboru obecné kriminality.

Policejní Prezidium sděluje, že oznámení ohledně podezření ze spáchání trestného činu na příslušníky Policie ČR, a to konkétně por. Bc. Pavla Podluckého, npor. Bc. Pavla Orta a por. Bc. Jaroslava Skalického, bylo na základě věcné příslušnosti postoupeno Generální inspekci bezpečnostních sborů.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Nejvyššího soudu v Brně.

Místopředseda Nejvyššího soudu v Brně JUDr. Roman Fiala sdělil, že v současném stadiu řízení nepřísluší Nejvyššímu soudu do řešení trestních oznámení právně zasahovat.

Nejvyšší soud se řídí především zákonem o soudech a soudcích č. 6/2002 Sb.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Ministerstva zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje vyčkat na vyjádření Nejvyššího státního zastupitelství.

Ministerstvo zdravotnictví doporučujepodat stížnost na konkrétní léčebnou péči přímo poskytovateli, tzn. přímo vedení nemocnice Nový Bydžov.

V případě, že stížnost nebude řádně vyřízena, tak podat stížnost správnímu orgánu, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb, což je Krajský úřad Královéhradckého kraje.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Nejvyššího soudu v Brně.

Místopředseda Nejvyššího soudu v Brně JUDr. Roman Fiala sdělil, že v současném stadiu řízení nepřísluší Nejvyššímu soudu do řešení trestních oznámení právně zasahovat.

Místopředseda Nejvyššího soudu v Brně JUDr. Roman Fiala současně poděkoval NGO za důvěru, kterou NGO vložila do Nejvyššího soudu a jeho předsedy Prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení Krajskému ředitelství Policie Hradec Králové - Odbor vnitřní kontroly.

Sdělujeme, že již začaly být podávány trestní oznámení na konkrétní policisty Obvodního oddělení Nový Bydžov a Oddělení obecné kriminality Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje.

Současně však sdělujeme, že systém řešení věci prostřednictvím stížností budeme využívat v budoucnu u méně závažných porušení zákona.

Dodejka a doručenka do datové schránky

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové.

Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové postupuje věc trestního oznámení na podezření trestného činu úmyslné vraždy ve stadiu pokusu, na por. Bc. Pavla Podluckého - oddělení obecné kriminality Krajského ředitelství v Hradci Králové, Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO podala trestní oznámení - por. Bc. Pavel Podlucký - vyšetřovatel Oddělení obecné kriminality - Krajské ředitelství Policie Hradec Králové pro podezření ze spáchání z trestného činu podle § 140 Odst 3 písm. e), f), i), j)  TZ úmyslné vraždy ve stadiu pokusu s přitěžujícími okolnostmi.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - podle § 140 odst. 3 písm. e), f), i), j) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - viz. č.j. KRPH-46623-10/TČ-2016-050271 ze dne 16. května 2016

Jedná se o podezření z trestného činu vraždy podle § 140 TZ.

Podle § 140 odst. 3 TZ odnětím svobody na 15 - 20 let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán spáchá - li trestný čin

e) na svědkovi ( poškozená - protiprávně násilně zadržená odvracela trestný čin vraždy své matky)

f) na jiném , který plnil svoji povinnost při ochraně života vyplývající z jeho postavení uloženou mu ze zákona (podle lékařské zprávy měla poškozená -  protiprávně násilně zadržená poskytovat zdravotní pomoc své matce)

i) zvlášť surovým způsobem (poškozená byla násilně držena v zadržovací cele na Obvodním oddělení Policie v Novém Bydžově s těžkým zraněním bez jakéhokoliv ošetření a léčení a bez stravy - viz. Dokumentace)

j) v úmyslu zakrýt a usnadnit jiný trestný čin (je zdokumentováno, že šlo o snahu zakrýt trestný čin policistů Obvodního oddělení Nový Bydžov pprap. Jindřicha Rygla a Jana Strejčka, Davida Žilky a Oblastní nemocnice Jičín a.s. LDN A Nový Bydžov, konkrétně zdravotní sestry Markéty Stojanové, Hany Bačové a primáře MUDr. Mirka Kadlece.)

Úmysl - § 15 odst. 1 písm. b) TZ je trestný čin spáchán jednoznačně úmyslně, protože pachatel věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit zájem chráněný zákonem. Dále por. Bc. Pavel Podlucký znal skutečnost, že již v minulosti řešil trestný čin, a dokumentace o porušování zákonů por. Bc. Pavla Podluckého je u násilně zadržené. Je podezření, že por. Bc. Pavel Podlucký pochopil, že zakrýt svoje porušování zákonů nezvládne psychologickým nátlakem, a proto je podezření, že se pokusil o fyzickou likvidaci právní zástupkyně před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Dodejky - doklady o doručení do datových schránek