Vražda

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Generální inspekce bezpečnostních sborů, oddělení prověřování a dokumentace, pracoviště Hradec Králové.

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení  Generální inspekce bezpečnostních sborů, oddělení prověřování a dokumentace, pracoviště Hradec Králové.

GIBS sděluje, že trestní oznámení na por. Orta  a por. Pavla Podluckého bude řešit GIBS.

Trestní oznámení na JUDr. Petru Hnízdovou-okresní státní zástupkyni bylo postoupeno z důvodu věcné příslušnosti na PČR, NCOZ Praha.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Policejního Prezidia, úřadu služby kriminální policie a vyšetřování, odboru obecné kriminality.

Policejní Prezidium sděluje, že oznámení ohledně podezření ze spáchání trestného činu na příslušníky Policie ČR, a to konkétně por. Bc. Pavla Podluckého, npor. Bc. Pavla Orta a por. Bc. Jaroslava Skalického, bylo na základě věcné příslušnosti postoupeno Generální inspekci bezpečnostních sborů.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Nejvyššího soudu v Brně.

Místopředseda Nejvyššího soudu v Brně JUDr. Roman Fiala sdělil, že v současném stadiu řízení nepřísluší Nejvyššímu soudu do řešení trestních oznámení právně zasahovat.

Nejvyšší soud se řídí především zákonem o soudech a soudcích č. 6/2002 Sb.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Ministerstva zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje vyčkat na vyjádření Nejvyššího státního zastupitelství.

Ministerstvo zdravotnictví doporučujepodat stížnost na konkrétní léčebnou péči  přímo poskytovateli, tzn. přímo vedení nemocnice Nový Bydžov.

V případě, že stížnost nebude řádně vyřízena, tak podat stížnost  správnímu orgánu, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb, což je Krajský úřad Královéhradckého kraje.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Nejvyššího soudu v Brně.

Místopředseda Nejvyššího soudu v Brně JUDr. Roman Fiala sdělil, že v současném stadiu řízení nepřísluší Nejvyššímu soudu do řešení trestních oznámení právně zasahovat.

Místopředseda Nejvyššího soudu v Brně JUDr. Roman Fiala současně poděkoval NGO za důvěru, kterou NGO vložila do Nejvyššího soudu a jeho předsedy Prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení Krajskému ředitelství Policie Hradec Králové - Odbor vnitřní kontroly.

Sdělujeme, že již začaly být podávány trestní oznámení na konkrétní policisty Obvodního oddělení Nový Bydžov a Oddělení obecné kriminality Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje.

Současně však sdělujeme, že systém řešení věci prostřednictvím stížností budeme využívat v budoucnu u méně závažných porušení zákona.

Dodejka a doručenka do datové schránky


Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové.

Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové postupuje věc trestního oznámení na podezření trestného činu úmyslné vraždy ve stadiu pokusu, na por. Orta-zástupce vedoucího Obvodního oddělení Policie v Novém Bydžově, Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové postupuje trestní oznámení, na por. Orta-zástupce vedoucího Obvodního oddělení Policie Nový Bydžov, Generální inspekci bezpečnostních sborů k prošetření.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Nejvyššího státního zastupitelství v Brně.

Nejvyšší státní zastupitelství postoupilo trestní oznámení na por. Orta - zástupce vedoucího Obvodního oddělení Policie Nový Bydžov k řešení Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO podala trestní oznámení na por. Orta, zástupce vedoucího Obvodního oddělení Policie Nový Bydžov pro podezření ze spáchání z trestného činu podle § 140 Odst 3 písm. e), f), i), j) TZ

 úmyslné vraždy ve stadiu pokusu s přitěžujícími okolnostmi.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - podle § 140 odst. 3 písm. e), f), i), j) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - viz. č.j. KRPH-46541-1/ČJ-2016-050215 ze dne 16. května 2016

Jedná se o podezření z trestného činu vraždy podle § 140 TZ.

Podle § 140 odst. 3 TZ odnětím svobody na 15 - 20 let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán spáchá - li trestný čin

e) na svědkovi ( poškozená odvracela trestný čin vraždy své matky)

f) na jiném , který plnil svoji povinnost při ochraně života vyplývající z jeho postavení uloženou mu ze zákona (podle lékařské zprávy měla poškozená poskytovat zdravotní pomoc své matce)

i) zvlášť surovým způsobem (poškozená byla násilně držena v zadržovací cele na Obvodním oddělení Policie v Novém Bydžově s těžkým zraněním bez jakéhokoliv ošetření a léčení a bez stravy - viz. Dokumentace)

j) v úmyslu zakrýt a usnadnit jiný trestný čin (je zdokumentováno, že šlo o snahu zakrýt trestný čin policistů Obvodního oddělení Nový Bydžov pprap. Jindřicha Rygla a Jana Strejčka a Oblastní nemocnice Jičín a.s. LDN A Nový Bydžov, konkrétně zdravotní sestry Markéty Stojanové a primáře MUDr. Mirka Kadlece.)

Podle § 117 TZ písm. b) se jedná o veřejné spáchání trestného činu.

Podle § 119 TZ se jedná o spáchání trestného činu násilím.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Dodejky - doklady o doručení do datových schránek