Veřejný zájem

Veřejný zájem je především

ochrana lidských práv.

Veřejný zájem je dodržování zákonů a právních norem.

Veřejný zájem ve správním řízení

Správní řád č. 500/2004 Sb.

§ 2 odst. 4

Správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a odpovídalo okolnostem daného případu.

§ 2 odst. 2

Správní orgán uplatňuje svoji pravomoc pouze k těm účelům, k nimiž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena.

Právní analýza

Veřejným zájmem je přednostně ochrana lidských práv a dodržování mezinárodního práva.

Správním orgánům zákony nesvěřily úlohu zbytečného zatěžování občana a ani jeho šikanování a jeho likvidaci, vyhrožováním např. pokutou ve výši 500 000 Kč nevinnému občanovi.

Následky tohoto jednání ponese zodpovědná osoba.

Správní orgány a jeho zaměstnanci by si měli uvědomit, že jsou placeni z daní přímých i nepřímých, které platí občan, v tomto případě poškozený občan.

Pověřený úředník by se měl k občanovi chovat s patřičnou úctou a nikoli občana šikanovat a likvidovat.