Mgr. Martin Prokop - veřejné schvalování TČ

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové postupuje žádost o přezkoumání vyřízení podání Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze.

Případy :

Mgr. Martin Prokop - rozvracení republiky

Mgr. Martin Prokop - veřejné schvalování TČ

Por. Ing. Miroslav Jaroš - nadržování Iloně Langrové

SZIF - Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové

č.j. : ZP-OKT-114-18092018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o přezkoumání vyřízení podání Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

 Ing. Monika Nebeská začala řešit soukromoprávní vztah trestněprávní cestou jako první dnem 2. ledna 2018. Následně Ing. Monika Nebeská pokračovala prostřednictvím advokáta JUDr. Jiřího Kovandy v březnu 2018, který odeslal dopis na adresu nevládní organizace Human Rights Defense z.s. - dále jen HRD. Tyto skutečnosti dokazuje spisová dokumentace i předmětné vyrozumění.

Propachtovatelé se pouze brání praktikám Ing. Moniky Nebeské, která řeší výpověď pachtovní smlouvy ze strany propachtovatele tím způsobem, že proti němu začne používat právní prostředky trestního práva.

Propachtovatelé se pouze brání praktikám Ing. Moniky Nebeské, což je také součástí spisové dokumentace.

Na hraně zákona jedná Ing. Monika Nebeská a nikoli HRD.

Dále je podezření, že ZA HRANOU ZÁKONA JEDNAJÍ KONKRÉTNÍ PŘÍSLUŠNÍCI PČR A STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ, KDYŽ SYSTEMATICKY ZAMÍTAJÍ PODÁNÍ POŠKOZENÉHO A TÍMTO ZPŮSOBEM PODPORUJÍ POKRAČOVÁNÍ POSTUPŮ ING. MONIKY NEBESKÉ, KTERÁ OFICIÁLNĚ JEDNÁ ZA HOLANDSKÉHO PODNIKATELE P. JANA BRUINSMU A ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO VŠESTARY, KTERÉ JE SPOLEČNÍKEM FYTAGRO S.R.O.

JE PODEZŘENÍ, ŽE VNĚJŠÍ POZOROVATEL SE MŮŽE DOMNÍVAT, ŽE POR. ING. MIROSLAV JAROŠ A JUDR. LUKÁŠ VODIČKA SVÝM POSTUPEM SYSTEMATICKY PODPORUJÍ VÝŠE UVEDENOU SITUACI.

Ministerstvo zemědělství potvrdilo protizákonnost postupu p. Ilony Langrové - SZIF Hradec Králové. Na základě tohoto právního faktu, PČR měla přikázat ukončení pachtovních smluv a tím by bylo řízení skončeno.

Tímto by si por. Ing. Miroslav Jaroš a JUDr. Lukáš Vodička nemuseli stěžovat na podávání trestních oznámení.

JESTLIŽE ZÁKONODÁRNÉ ORGÁNY URČILY, ŽE NAPŘ. ZNEUŽITÍ PRAVOMOCI ÚŘEDNÍ OSOBY A DALŠÍ JSOU TRESTNÉ ČINY, TAK JUDR. LUKÁŠ VODIČKA NEMŮŽE MÍT OPOVÁŽLIVOST TVRDIT, ŽE TRESTNÝ ČIN JE SOUKROMOPRÁVNÍ VZTAH.

Por. Ing. Miroslav Jaroš i JUDr. Lukáš Vodička a další si nemohou stěžovat na ochranu osobnosti, protože státní zástupkyně JUDr. Miluše Redlová (VSZ Praha) zajišťuje, že jsou absolutně nevinní a celkově situace na funkci policistů a státních zástupců nemá žádný vliv, protože mzdu pobírají dál.

NGO UPOZORŇUJE, ŽE POR. ING. MIROSLAV JAROŠ A JUDR. LUKÁŠ VODIČKA PLNĚ VYUŽÍVAJÍ SVÉHO PRÁVA PODLE ČL.17 LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Č ,2/ 1993 SB - SVOBODA PROJEVU

NGO NIJAK NEBRÁNÍ JUDR. LUKÁŠI VODIČKOVI VE VYJADŘOVÁNÍ JEHO NÁZORU.

JUDR. LUKÁŠ VODIČKA BY MĚL PODĚKOVAT NGO, ŽE JEHO NÁZORY ZDARMA ZVEŘEJŇUJE, PROTOŽE SERVER SE MUSÍ PLATIT.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

Případy

SZIF - trestní oznámení SZIF Hradec Králové

Mgr. Martin Prokop - podezření z TČ rozvracení republiky

Mgr. Martin Prokop - podezření z veřejného schvalování TČ

Por. Ing. Miroslav Jaroš - podezření z nadržování Iloně Langrové - SZIF Hradec Králové

č.j. : OST-JH-03-30082018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost státnímu zástupci Nejvyššího státního zastupitelství JUDr. Jiřímu Hajdovi.

Ve výše specifikovaném vyrozumění Nejvyššího státního zastupitelství se v předposlední větě vyskytla písařská nebo technická chyba.

Trestní oznámení na Mgr. Martina Prokopa státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové v podezření z trestného činu rozvracení republiky, veřejné schvalování trestného činu rozvrácení ústavního zřízení a zneužití pravomoci úřední osoby se podle zákona o státním zastupitelství č. 283/1993 Sb § 12d odst. 1. postupuje Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové a nikoli Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Na základě výše uvedených důvodů žádáme o postoupení věci na Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové. 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na podezření rozvracení republiky, veřejné schvalování trestného činu rozvrácení ústavního zřízení a zneužití pravomoci úřední osoby na státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové Mgr. Martina Prokopa, Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze.

Vrchní státní zastupitelství v Praze postupuje trestní oznámení na Mgr. Martina Prokopa- podezření z trestného činu veřejného schvalování podezření z trestného činu rozvrácení ústavního zřízení  ve smyslu rozvracení republiky podle § 310 TZ - Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu státním zástupcem Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové - Mgr. Martin Prokop.

Doručenky

Je podezření, že se dopustil trestného činu - veřejné schvalování trestného činu podle § 365 Trestního zákona č. 40/2009 Sb. kombinaci s § 117 Trestního zákona č. 40/2009 Sb.

Je podezření, na veřejné schvalování podezření z trestného činu rozvrácení ústavního zřízení České republiky - rozvracení republiky podle § 310 TZ.

POKUD P. ILONA LANGROVÁ - PRACOVNICE STÁTNÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO INTERVENČNÍHO FONDU REGIONÁLNÍHO ODBORU HRADEC KRÁLOVÉ BĚHEM TŘÍ MĚSÍCŮ NEBYLA JEŠTĚ VYSLECHNUTA A NENÍ DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÁ NEBO JINAK ZÁVAŽNĚ NEMOCNÁ A V PŘÍPADĚ ŽE BY P. ILONA LANGROVÁ NEKOMUNIKOVALA, TAK VZHLEDEM K SOUČASNÉMU PRŮTAHU VE VĚCI JE MOŽNÉ VYUŽÍT § 67 A NÁSL. TRESTNÍHO ŘÁDU Č. 141/1961 SB. A P. ILONU LANGROVOU NECHAT ZATKNOUT A VYSLECHNOUT A POPŘ. UVALIT VAZBU, ABY NEMOHLA POKRAČOVAT V PODEZŘENÍ TRESTNÉ ČINNOSTI PODEZŘENÍ NA MANIPULACI S EVIDENCÍ LPIS VE PROSPĚCH FIREM S PODÍLY HOLANDSKÉHO PODNIKATELE P. JANA BRUINSMY, KTERÁ SLOUŽÍ NÁSLEDNĚ K VYPLÁCENÍ DOTACÍ DO ZEMĚDĚLSTVÍ.

Je podezření, že holandský podnikatel p. Jan Bruinsma si objednal (vzbudil rozhodnutí spáchat trestný čin) pracovnici Státního zemědělského intervenčního fondu Regionálního odboru Hradec Králové p. Ilonu Langrovou, aby zajišťovala ZTRÁTU ZAJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ZABEZPEČIT ZÁKLADNÍ VÝŽIVU OBYVATEL A POTRAVINOVOU BEZPEČNOST.

Dále je podezření,že holandský podnikatel p. Jan Bruinsma si objednal aby p. Ilona Langrová zajišťovalaZTRÁTU SCHOPNOSTI STÁTU ZABEZPEĆENÍ ZÁKLADNÍ VÝŽIVY OBYVATEL.

Dále je podezření,že holandský podnikatel p. Jan Bruinsma si objednal aby p. Ilona Langrová zajišťovala OHROŽENÍ VEŘEJNÉHO ZÁJMU.

Je podezření na motiv holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy , protože při "cílené likvidaci českého zemědělství" holandský podnikatel p. Jan Bruinsma může být zprostředkovatelem relativně drahých (vzhledem k nominální příjmové situace českých domácností) dovozových potravin z Holandska.

POKUD DOZORUJÍCÍ STÁTNÍ ZÁSTUPCE MGR. MARTIN PROKOP VEŘEJNĚ TOLERUJE PRŮTAHY V ŘÍZENÍ A NEVYSLÝCHÁNÍ PODEZŘELÝCH PRACOVNÍKŮ STÁTNÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO INTERVENČNÍHO FONDU REGIONÁLNÍHO ODBORU HRADEC KRÁLOVÉ, TAK JE PODEZŘENÍ, ŽE VZHLEDEM KE SVÉ PROFESNÍ ERUDICI STÁTNÍHO ZÁSTUPCE VEŘEJNĚ SCHVALUJE ROZVRACENÍ ÚSTAVNÍHO ZŘÍZENÍ VE SMYSLU TRESTNÉHO ČINU ROZVRACENÍ REPUBLIKY PODLE § 310 TZ V KONKRÉTNÍM DŮSLEDKU LIKVIDACE ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ JAKO "NOVODOBÉ FORMY SOUKROMÉ KOLEKTIVIZACE" VE PROSPĚCH HOLANDSKÉHO PODNIKATELE P. JANA BRUINSMY V REGIONU HRADEC KRÁLOVÉ.