Věc - KŘ PČR Hradec Králové

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje podání směřující vůči státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové JUDr. Lukáši Vodičkovi - Vrchnímu státnímu zastupitelství k dalšímu řízení.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství.

Podání NGO bylo shledáno důvodným 

v části nesprávného poučení o opravném prostředku.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje upozornění na TČ  státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Brně JUDr. Lukáše Vodičky k dohledu Vrchnímu státnímu zastupitelství.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala upozornění na podezření ze spáchání trestného činu - státní zástupce Krajského státního zastupitelství Hradec Králové - JUDr. Lukáš Vodička.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 367 TZ - Nepřekažení trestného činu p policistce "O..." KŘ PČR Hradec Králové.

§ 367 TZ - Nepřekažení trestného činu

Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin a spáchání nebo dokončení takového činu nepřekazí. Bude potrestán odnětím svobody na 3 léta.

Podle § 367 odst. 4 TZ překazit trestný čin lze oznámením státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu.

Předmětné rozhodnutí Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, zastoupené státním zástupcem JUDr. Lukášem Vodičkou je protizákonné a porušuje ústavní pořádek České republiky.

Ústava ČR č. 1/1993 Sb.

Čl. 1

odst. 1 - Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.

Odst. 2 - Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva.

Čl. 3

Součástí ústavního pořádku České republiky je Listina základních práv a svobod.

Čl. 9

Odst. 2 - Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná.

Odst. 3 - Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu.

Čl. 10

Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala upozornění na podezření ze spáchání trestného činu - státní zástupce Krajského státního zastupitelství Hradec Králové - JUDr. Lukáš Vodička.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 366 TZ - Nadržování policistce "O..."-  oddělení hospodářské kriminality Krajského ředitelství Policie ČR Hradec Králové.

 Podle § 42 TZ existují přitěžující okolnosti

a) pachatel spáchal trestný čin s rozmyslem a po uvážení - pachatelem je profesně erudovaný ( § 15 odst. 1 TZ písm. b) a duševně zdravý ( § 26 a 27 TZ) státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové - JUDr. Lukáš Vodička.

b) pachatel spáchal trestný čin ze ziskuchtivosti a zvlášť zavrženíhodné pohnutky - ziskuchtivost je prokázána zajištěním prospěchu skutečným pachatelům trestné činnosti.

Podle § 6 odst. 2 občanského zákoníku č. 89/2002 Sb. Nikdo nesmí těžit ze svého protiprávního činu. Nikdo ani nesmí těžit z protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad kterým má kontrolu.

Podle § 8 občanského zákoníku č. 89/2002 Sb. Zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala upozornění na podezření ze spáchání trestného činu - státní zástupce Krajského státního zastupitelství Hradec Králové - JUDr. Lukáš Vodička.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 367 TZ - Nepřekažení trestného činu por. Ing. Miroslavu Jarošovi.

Podle Dílu 4 TZ § 24 odst. 1 písm. a) TZ se jedná o organizátora trestného činu, který spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil. 

Pozice státního zástupce Krajského státního zastupitelství umožňuje pozici organizátora TČ.

Podle § 25 TZ v době trestného činu pachatel překročil patnáctý rok věku a proto je trestně odpovědný.

Podle § 26 TZ pachatel v době spáchání trestného činu oficiálně netrpěl duševní poruchou a proto je trestně odpovědný.

Podle § 27 TZ v době spáchání trestného činu oficiálně netrpěl duševní poruchou a neměl podstatně sníženou schopnost rozpoznat protiprávnost trestného činu a neměl sníženou schopnost ovládat své jednání a proto je trestně odpovědný.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

Státní zástupce JUDr. Lukáš Vodička postupuje Vrchnímu státnímu zastupitelství  věc žádosti o prošetření skutečnosti, zda se por. Ing. Miroslav Jaroš, za KŘ PČR Hradec Králové,dopustil trestného činu rozvracení republiky.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala upozornění na podezření ze spáchání trestného činu - státní zástupce Krajského státního zastupitelství Hradec Králové - JUDr. Lukáš Vodička.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 366 TZ - Nadržování por. Ing. Miroslavu Jarošovi - komisaři oddělení hospodářské kriminality Krajského ředitelství Policie ČR Hradec Králové.

Státní zástupce JUDr. Lukáš Vodička si přisvojuje pravomoci, ke kterým nemá zákonné kompetence, jako řešit záležitosti, které mu nebyly adresovány.

Podle Dílu 4 TZ § 24 odst. 1 písm. a) TZ se jedná o organizátora trestného činu, který spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil. 

Pozice státního zástupce Krajského státního zastupitelství umožňuje pozici organizátora TČ.

Podle Dílu 4 TZ § 24 odst. 1 písm. b) TZ se jedná o návodce trestného činu - vzbudil v jiném rozhodnutí spáchat trestný čin,

Cui bono, cui prodest - je podezření na návodce TČ neboli tzv. objednavatel TČ por. Ing. Miroslav Jaroš - komisař KŘ PČR Oddělení hospodářské kriminality Hradec Králové .

Je podezření, že by por. Ing. Miroslav Jaroš mohl JUDr. Lukáše Vodičku i podplácet za účelem vlastního prospěchu, což by současně bylo podezření i na další trestný čin podplácení podle § 332 TZ pro por. Ing. Miroslava Jaroše a přijetí úplatku podle § 331 TZ pro JUDr. Lukáše Vodičku, což by bylo podezření na další trestné činy.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala upozornění na podezření ze spáchání trestného činu - státní zástupce Krajského státního zastupitelství Hradec Králové - JUDr. Lukáš Vodička.

Je podezření, že se JUDr. Lukáš Vodička  dopustil trestného činu - § 329 TZ - zneužití pravomoci úřední osoby.

Předmětné rozhodnutí Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, zastoupené státním zástupcem JUDr. Lukášem Vodičkou je protizákonné a porušuje ústavní pořádek České republiky.

Podle Dílu 4 TZ § 24 odst. 1 písm. a) se jedná o organizátora trestného činu, který spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil. Pozice státního zástupce Krajského státního zastupitelství umožňuje pozici organizátora TČ.

Podle Dílu 4 TZ § 23 se jedná o spolupachatele trestného činu,

Trestný čin spáchám úmyslným společným jednáním dvou nebo více osob.

Každá osoba odpovídá jako by trestný čin spáchala sama.

Cui bono, cui prodest - další spolupachatelé mohou být por. Ing. Miroslav Jaroš - komisař KŘ PČR Oddělení hospodářské kriminality Hradec Králové a policistka "O".

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o přezkoumání vyřízení podání.

 Podle § 16a odst. 7 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství

žádáme o přezkoumání výše uvedeného č.j.

Předmětné rozhodnutí Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, zastoupené státním zástupcem JUDr. Lukášem Vodičkou je protizákonné a porušuje ústavní pořádek České republiky.

Státní zástupce JUDr. Lukáš Vodička si přisvojuje pravomoci, ke kterým nemá zákonné kompetence, jako řešit záležitosti, které mu nebyly adresovány.

Na základě výše uvedených skutečností NGO žádá o přezkoumání vyřízení podání v souladu s ústavním pořádkem ČR dodržela zejména čl. 10 Ústavy ČR a podle Evropské úmluvy o lidských právech Rady Evropy čl. 6 - právo na spravedlivý proces :

1. NGO žádá vysvětlení proč státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové JUDr. Lukáš Vodička odepisuje na korespondenci, která mu nebyla adresována ani k ní nemá zákonnou kompetenci.

Pozn. JUDr. Lukáš Vodička nemá zákonnou kompetenci vyřizovat záležitosti, které byly adresování Generální inspekci bezpečnostních sborů - plk. Ing. Radku Šutovi.

2. NGO žádá, aby se JUDr. Lukáš Vodička řádně vypořádal se všemi námitkami a řádně odůvodnil proč podle jeho názoru nedošlo k trestnému činu a aby JUDr. Lukáš Vodička vypracoval kompletní odůvodnění.

Pozn. JUDr. Lukáš Vodička pouze napsal, že nedošlo k trestnému činu, ale zapomněl napsat svoji právní úvahu.