Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje oznámení na státní zástupkyni JUDr. Miluši Redlovou Vrchnímu státnímu zastupitelství v případu - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO  přijmula  přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje oznámení na státní zástupkyni JUDr. Miluši Redlovou Vrchnímu státnímu zastupitelství v případu - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

 č.j. : TO-OKTRR-15-26112018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala urgenci zahájení hloubkové kontroly na SZIF Hradec Králové.

 Human Rights defense z.s., - NGO informuje Vrchní státní zástupkyni v Praze JUDr. Lenku Bradáčovou o dalších podkladech v řízení výše uvedeného č.j.

Doplňující informace :

Příloha č. 1 : Problémy na SZIF byly již v minulosti

Příloha č. 2 : Generální ředitel SZIF Ing. Martin Šebestyán, MBA pobírá roční odměnu 320 000 Kč k pravidelné mzdě.


Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství v případu - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na státního zástupce Mgr. Martina Prokopa Okresnímu stánímu zastupitelství v Hradci Králové k dalšímu řízení.

 č.j. : TO-OKTRR-12-12112018

Human Rights Defense z.s. - NGO doplnila podklady Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze v případu - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové 

Human Rights Defense z.s., - NGO informuje Vrchní státní zástupkyni v Praze JUDr. Lenku Bradáčovou o dalších podkladech v řízení výše uvedeného č.j.

Současně je zasílání na vědomí SZIF - ředitel RO Hradec Králové Ing. Aleš Sobel a Ing. Monika Nebeská - statutární zástupce ZD Všestary a FytAgro s.r.o.


Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové v případu - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové uložilo Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové, aby postoupilo PČR k dalšímu řízení trestní oznámení na Ing. Alenu Veselou, DiS. - jedná se o podezření, že přijala úplatek od holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy ve výši 4 000 000 - 5 000 000 Kč za zajištění falešných podkladů pro rozhodnutí a zmanipulování spisové dokumentace ve prospěch holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy a v neprospěch vlastníků půdy.

 č.j. : TO-OKTRR-11-06112018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu státní zástupkyní Vrchního státního zastupitelství v Praze - JUDr. Miluše Redlová.

Je podezření, že se státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze JUDr. Miluše Redlová dopustila podle § 23 a 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - spolupachatelství nebo účastenství - pomocník TČ podezření veškeré podezřelé trestné činnosti na pracovišti Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu pod vedením ředitele Ing. Aleše Sobela.

NGO doplňuje další odůvodnění :

1. Situace je z právního hlediska naprosto jasná a jednoznačná.

Jednoznačně došlo k porušení smlouvy ze strany pachtýře a podle Občanského zákoníku je platné okamžité končení pachtovních smluv.

Pokud pachtýř (společník ZD Všestary) tvrdí, že věc nelze řešit a Policie ČR a státní zastupitelství jim ochotně přizvukují, TAK JEDNODUŠE NECHTĚJÍ a to bez ohledu na smluvní vztah, zákonnost a trestnost.

2. Státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze JUDr. Miluše Redlová de facto nutí propachtovatele, aby nevydělávali na zemědělství, ale na odškodnění.

Pro propachtovatele je to také určitá reálná možnost výdělku, protože ZR Všestary se svým ročním ziskem kolem 15 -18 miliónů Kč na vyplacení odškodnění má a SZIF a státní zastupitelství, jsou de facto stát, a stát má také dostatek finančních prostředků na odškodnění.

TAKŽE ČÍM DÉLE TO BUDE SZIF A STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ PROTAHOVAT, TÍM VÍCE UDE PLATIT NA ODŠKODNĚNÍ.

TAKŽE V TUTO CHVÍLI PROPACHTOVATELÉ VYDĚLÁVAJÍ PENÍZE.

Propachtovatelé i NGO také musí dodržovat principy tržní ekonomiky a zajišťovat si návratnost svých investic do právní obrany a de facto propachtovatelé musí vzít v úvahu názor JUDr. Miluše Redlové, že požadování odškodnění bude poskytovat vyšší ekonomický zisk než podnikání v zemědělství.

3. TAKTO SE STÁTNÍ ZÁSTUPKYNĚ JUDR. MILUŠE REDLOVÁ STÁVÁ PODEZŘELOU SPOLUPACHATELKOU A ÚČASTNÍCÍ VEŠKERÉ PODEZŘELÉ TRESTNÉ ČINNOSTI SPOLU S ŘEDITELEM SZIF RO HRADEC KRÁLOVÉ ING. ALEŠEM SOBELEM.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze v případu SZIF- trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Vrchní státní zastupitelství v  Praze postupuje trestní oznámení na státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové Mgr. Martina Prokopa  Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze v případu SZIF- trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

 č.j. : OST-OKTRR-08-28102018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu státní zástupkyní Vrchního státního zastupitelství v Praze - JUDr. Miluše Redlová.

 Je podezření, že se státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze JUDr. Miluše Redlová dopustila trestného činu - některé další formy trestné součinnosti - podněcování k trestnému činu podle § 364 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. V kombinaci s § 117 (veřejné spáchání trestného činu) a 365 TZ (schvalování trestného činu), dále v kombinaci s § 329 TZ (zneužití pravomoci úřední osoby), § 127 TZ) úřední osoba) a § 24 odst. 1 písm. c) TZ - účastník trestného činu - pomocník

Zákonná povinnost PČR a státního zastupitelství je věc vyšetřit.

Avšak dosud se orgány činné v trestním řízení zabývaly psaním dopisů, že je vše v pořádku a dokonce rezolutně odmítly věc předat Dozorčí radě SZIF.

Tato skutečnost je sama o sobě podezřením na trestnou činnost konkrétních policistů a státních zástupců.

Pokud státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze JUDr. Miluše Redlová demonstrativně odmítá prošetřit 35 trestních oznámení, tak je podezření, že se JUDr. Miluše Redlová stává účastnicí podezření korupční činností na pracovišti SZIF Hradec Králové.

Dále je podezření, že státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze JUDr. Miluše Redlová svým rozhodováním ve věci veřejně podněcuje k podezření pokračování podezřelé osoby ke korupční činnosti na pracovišti SZIF Hradec Králové.

č.j. : TO-OKTRR-07-28102018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu státním zástupcem Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové- Mgr. Martin Prokop.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - § 329 odst. 1, 2 a 3 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb .

Je podezření, že státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové Mgr. Martin Prokop zneužívá pravomoc úřední osoby za účelem přijímání úplatků a porušování ústavního pořádku České republiky.

Je podezření, že státní zástupce Mgr. Martin Prokop si přijal úplatek, jako úřední osoba od holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy v úmyslu opatřit holandskému podnikateli p. Janu Bruinsmovi značný prospěch, což je podezření, že konkrétně znamená zakrýt podezřelou činnost korupčního jednání na SZIF Hradec Králové ve prospěch holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy je jeho podílů v některých "vzájemně propojených firmách a popř. některých dalších firem v Královéhradeckém kraji.

Státní zástupce se podle § 367 TZ hodnověrným způsobem dozvěděl o situaci na pracovišti Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu.

Je však podezření, že pokud se dotčení pracovníci hloubkové kontrole brání takovým způsobem, že demonstrativně odmítají věc řešit, tak z tohoto jednání dotčených pracovníků vyplývá podezření fictio iuris (právní domněnky), že něco není v pořádku.

Je podezření, že Mgr. Martin Prokop podporuje činnost KORUPČNÍ ČINNOSTI NA SZIF HRADEC KRÁLOVÉ.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové ve věci - por. Ing. Miroslav Jaroš - nepřímé úplatkářství - slíbení vlivu Ing. Monice Nebeské

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové věc - por. Ing. Miroslav Jaroš - nepřímé úplatkářství - slíbení vlivu Ing. Monice Nebeské - v případu podezření z dotačního podvodu, postupuje Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové k dalšímu řízení.

Human Rights Defense z.s. - NGO předala podklady Dozorčí radě Státního zemědělského intervenčního fondu.

Je podezření, že na SZIF, pracoviště Hradec Králové dochází k blokování LPIS ve prospěch některých uživatelů, resp. firem, aniž by tito uživatelé museli dodržovat smluvní vztahy a zákony.

Tato situace poskytuje některým firmám neoprávněný zisk a způsobuje ekonomickou likvidaci místních vlastníků půdy.

Dále je podezření, že Ing. Monika Nebeská je jednatelkou více vzájemně propojených firem a tímto způsobem je podezření, že upravuje hospodářské výsledky dle potřeb, což vede k podezření krácení daně z příjmu.

Je podezření, že forma FytAgro s.r.o. slouží jako tzv. klaster, ke snížení hospodářských výsledků té firmy, na kterou jsou vyúčtovány neúměrné cizí zdroje, dle veřejného rejstříku.

 č.j. : OST-OKTRR-06-15102018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze.

Státní zástupkyně JUDr. Miluše Redlová odklání pozornost o právní skutečnosti, že byly oznámeny a v mezích možností doloženy konkrétní podezření na korupční činnosti na pracovišti Státního zemědělského intervenčního fondu v Hradci Králové.

Zákonná povinnost PČR a státního zastupitelství je věc vyšetřit.

Avšak dosud se orgány činné v trestním řízení zabývaly psaním dopisů, že je vše v pořádku a dokonce rezolutně odmítly věc předat Dozorčí radě SZIF.

Tato skutečnost je sama o sobě podezřením na trestnou činnost konkrétních policistů a státních zástupců.

 Je podezření, že pokud by státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze JUDr. Miluše Redlová měla v úmyslu zpochybňovat principy procesního práva a bezvýhradně souhlasit JUDr. Lukášem Vodičkou, že se nic nestalo a to bez jakéhokoliv prošetření trestních oznámení, že se následně může stát účastníkem trestného činu podle § 24 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

NGO zcela korektně upozorňuje státní zástupkyni JUDr. Miluši Redlovou, že nemá trestní imunitu jako poslanci, senátoři nebo prezident a že státní zástupkyně JUDr. Miluše Redlová je trestně odpovědná za své jednání i jako úřední osoba.

Je podezření, že JUDr. Miluše Redlová - státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze podporuje činnost KORUPČNÍ ČINNOSTI NA PRACOVIŠTI STÁTNÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO INTERVENČNÍHO FONDU HRADEC KRÁLOVÉ.

Na základě výše uvedených skutečností je nutno konstatovat, že kdyby si státní zástupkyně JUDr. Miluše Redlová a ředitel Ing. Aleš Sobel na SZIF Hradec Králové byli tak jistí, že je vše v pořádku, tak by souhlasili s hloubkovou kontrolou celého pracoviště.

Je však podezření, že pokud se dotčení pracovníci hloubkové kontrole brání takovým způsobem, že demonstrativně odmítají věc řešit, tak z tohoto jednání dotčených pracovníků vyplývá podezření fictio iuris (právní domněnky), že něco není v pořádku.


Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze ve věci trestního oznámení na por. Ing. Miroslava Jaroše.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze v případu SZIF- trestní oznámení RO Hradec Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na Mgr. Martina Prokopa Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové k dalšímu řízení.

TO-MJ-08-08102018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu komisaře Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje, oddělení hospodářské kriminality - por. Ing. Miroslav Jaroš.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - nepřímé úplatkářství podle § 333 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že komisař Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje, oddělení hospodářské kriminality - por. Ing. Miroslav Jaroš slíbil svůj vliv Ing. Monice Nebeské ve věci trestního řízení podezření z dotačního podvodu.

Vzhledem k tomu, že por. Ing. Miroslavu Jarošovi bylo několikráte vysvětleno, že Ing. Monika Nebeská jedná jako FYZICKÁ OSOBA a nikoli jako STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE právnické osoby a por. Ing. Miroslav Jaroš to jako duševně zdravý nechce pochopit, tak je podezření nepřímého úplatkářství Ing. Monice Nebeské nebo jejímu holandskému obchodnímu partnerovi p. Janu Bruinsmovi.

NGO DOPLŇUJE, ŽE ING. MONIKA NEBESKÁ, POKUD BY JEDNALA JAKO STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE PRÁVNICKÉ OSOBY - JAKO JEDNATELKA S.R.O., TAK NEMUSÍ NUTNĚ JEDNAT ZA FYTAGRO S.R.O., ALE JE PODEZŘENÍ, ŽE MŮŽE JEDNAT I ZA JINOU VZÁJEMNĚ PROPOJENOU FIRMU RESP. TZV. KLASTERpozn.:seskupení horizontálně nebo vertikálně propojených firem z příbuzných oborů spolupracujících s podpůrnými organizacemi.

JE PODEZŘENÍ, ŽE ING. MONIKA NEBESKÁ " APLIKUJE" FIRMU FYTAGRO S.R.O. JAKO TZV. KLASTER PRO "ÚPRAVU" HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDKŮ JINÉ VZÁJEMNĚ PROPOJENÉ FIRMY )konkrétně té firmy na kterou jsou vystaveny faktury nepřiměřených cizích zdrojů, dle veřejného rejstříku).

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyrozumění KŘ PČR Hradec Králové, oddělení hospodářské kriminality, že se spisová dokumentace postupuje Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Ing. Monika Nebeská - podezření z dotačního podvodu

a další - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové postupuje žádost o přezkoumání vyřízení podání Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze.

Případy :

Mgr. Martin Prokop - rozvracení republiky

Mgr. Martin Prokop - veřejné schvalování TČ

Por. Ing. Miroslav Jaroš - nadržování Iloně Langrové

SZIF - Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové

č.j. : S-OKT-120-03102018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze.

Na základě doporučení Vrchního státního zastupitelství v Praze, NGO sama postoupila řešení, podezření na korupční jednání na pracovišti SZIF Hradec Králové, Dozorčí radě Státního zemědělského intervenčního fondu, k provedení hloubkové kontroly ve smyslu podaných trestních oznámení, viz. přílohy.

NGO dodává, že věc je možno vyšetřit, protože podobný případ v jiné věci je již projednáván soudem, viz. příloha.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze v případu trestního oznámení na Mgr. Martina Prokopa - podezření z přijetí úplatku od Ing. Aleše Sobela - ředitele SZIF RO Hradec Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze v případu SZIF.

Vrchní státní zastupitelství v Praze doporučuje, aby NGO sama předal, k vyšetření 35 trestních oznámení v případu SZIF, předsedovi dozorčí rady SZIF Ing. Pavlu Kováčíkovi.

č.j.:TO-OKTRR-02-25092018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala podezření ze spáchání trestného činu státním zástupcem Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové - Mgr. Martin Prokop.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - přijetí úplatku podle § 331 odst. 4 písm. b) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že státní zástupce Mgr. Martin Prokop si přijal úplatek, jako úřední osoba od Ing. Aleše Sobela (ředitel SZIF RO Hradec Králové), v úmyslu opatřit Ing. Alešovi Sobelovi značný prospěch, což je podezření, že konkrétně znamená zakrýt podezřelou činnost korupčního jednání na SZIF Hradec Králové ve prospěch holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy a popř. některých dalších firem v Královéhradeckém kraji.

Státní zástupce se podle § 367 TZ hodnověrným způsobem dozvěděl o situaci na pracovišti Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu.

Na základě výše uvedených skutečností je nutno konstatovat, že kdyby si státní zástupce Mgr. Martin Prokop a ředitel Ing. Aleš Sobel na SZIF Hradec Králové byli tak jistí, že je vše v pořádku, tak by souhlasili s hloubkovou kontrolou celého pracoviště.

Je však podezření, že pokud se dotčení pracovníci hloubkové kontrole brání takovým způsobem, že demonstrativně odmítají věc řešit, tak z tohoto jednání dotčených pracovníků vyplývá podezření fictio iuris (právní domněnky), že něco není v pořádku.

Je podezření, že Mgr. Martin Prokop podporuje činnost KORUPČNÍ ČINNOSTI NA SZIF HRADEC KRÁLOVÉ.

č.j. : TO-OKTRR-01-21092018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala podezření ze spáchání trestného činu státním zástupcem Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové - Mgr. Martin Prokop.

Doručenky

Je podezření, že se dopustil trestného činu - rozvracení republiky- podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové Mgr. Martin Prokop se nechová jako státní zástupce, ale jako jasnovidec, když 35 trestních oznámení ani nezačne vyšetřovat ani nepostoupí k prošetření PČR, ale Mgr. Martin Prokop ihned jak se podívá pouze na trestní oznámení, tak ví, že se vlastně vůbec nic nestalo a ani nepotřebuje věc odůvodňovat.

Státní zástupce se podle § 367 TZ hodnověrným způsobem dozvěděl o situaci na pracovišti Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu.

Je podezření, že Mgr. Martin Prokop podporuje činnost KORUPČNÍ ČINNOSTI NA SZIF HRADEC KRÁLOVÉ.

Citace z podání NGO ze dne 7. září 2018 :

"Otázky OSZ

Jakého konkrétního jednání se měla konkrétní osoba dopustit nebo jaké jednání měla opomenout

Jak bylo uvedeno ve výzvě - LAICKY VYJÁDŘENO-

na pracovišti Hradec králové SZIF někdo něco udělá protizákonně proti vlastníkům půdy a ve prospěch předchozího uživatele LPIS.

Při zneužití pravomoci dojde k tomu, že někdo někoho začne chránit( nadržování) a ponechá někoho pokračovat v činnosti(nepřekažení TČ), přitom někdo na jiného začne vydávat stanoviska(přisvojení pravomoci úřadu), také slíbí někomu vliv (nepřímé úplatkářství) nebo přijme úplatek. Všem situace vyhovuje dokud není odezva, protože z toho všichni mají zisk. Forma účastenství je pro koho se činnost na SZIF dělá, tzn. pole v exekuci by získal p. Jan Bruinsma (nikoli p. Langrová)."

Pokračování citace z podání NGO ze dne 7. září 2018 :

"ODBORNOST VYŠETŘOVÁNÍ

NGO trvá na odbornosti vyšetřování a proto žádá, aby Okresní státní zastupitelství použilo právní úpravu zákona o státním zastupitelství č. 283/1993 Sb. a zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu č. 256/2000 Sb.

...

NGO žádá, aby podle výše uvedené právní úpravy Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové postoupilo předsedovi Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu Ing. Pavlu Kováčíkovi.

Předseda Dozorčí rady SZIF má dostatečné zákonné pravomoci k provedení hloubkové kontroly na pracovišti SZIF Hradec Králové ve smyslu podaných trestních oznámení."

Státní zástupce se podle § 367 TZ hodnověrným způsobem dozvěděl o situaci na pracovišti Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu.

Tím, že Mgr. Martin Prokop rezolutně odmítl postoupit věc k odborné hloubkové kontrole, porušil principy ústavního pořádku ČR.

Současně je podezření, že si Mgr. Martin Prokop přivydělává přijímáním úplatků za zasílání protiprávní korespondence oznamovatelům TČ s cílem, aby oznamovatelům TČ znechutil jakýkoliv pokus o nápravu a řešení situace, což ale nebude účinné u NGO.

Je podezření, že Mgr. Martin Prokop přijímá úplatky ředitele Regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu Ing. Aleše Sobela.

Cui bono, cui prodest - na pracovišti pod vedením Ing. Aleše Sobela je podezření na korupční činnost ve prospěch holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy a popř. některých dalších firem v Královéhradeckém kraji.

č.j. ZP-VSZ-06-19092018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala  žádost o přezkoumání vyřízení podání Vrchního státního zastupitelství v Praze v případu trestního oznámení - JUDr. Lukáš Vodička- podezření z TČ rozvracení republiky.

Doručenky

Státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze JUDr. Miluše Redlová se v předmětném přípisu nechová jako státní zástupkyně, ale jako tisková mluvčí JUDr. Lukáše Vodičky.

JUDr. Miluše Redlová napsala, že bylo odpovězeno a že je vše v pořádku.

NGO poukazuje na právní skutečnost, že odpovídat se musí podle zákona a nikoli podle vlastní smyšlené dedukce.

Hlavní právní fakt je ten, že JUDr. Miluše Redlová napíše, že je vše v pořádku, aniž by se na cokoliv JUDr. Lukáše Vodičky zeptala - resp. JUDr. Lukáš Vodička nebyl vyslechnut.

Trestní oznámení je pouze oznámení o podezření z trestné činnosti, které vychází z dosud známých faktů, které jsou přístupné a specifikace konkrétního trestného činu vychází z dokumentace na základě fictio iuris ( právní domněnka).

Konkrétní porušení zákona stanovuje až PČR a státní zastupitelství po prošetření věci s tím, že PČR je schopna zajistit důkazní materiál, který nemůže zajistit oznamovatel TČ (trestného činu).

Současně je podezření, že si JUDr. Lukáš Vodička přivydělává přijímáním úplatků od holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy, který byl v souvisejících trestních oznámeních označen jako podezřelý z návodce TČ, resp. Objednavatel TČ jako celku (protože je solventní podplatit TČ jako celek) za zasílání korespondence oznamovatelům TČ s cílem, aby oznamovatelům TČ znechutila jakýkoliv pokus o nápravu a řešení situace, což ale nebude účinné u NGO.

Zákaz kamerového záznamu pro oznamovatele trestního oznámení, nevydání úředního záznamu a neodbornost vyšetřovatele je základním porušením práva na spravedlivý proces podle čl. 6 Evropské úmluvy i lidských právech Rady Evropy, která je součástí českého právního řádu.

NGO trvá na odbornosti vyšetřování a proto žádá, aby Krajské státní zastupitelství použilo právní úpravu zákona o státním zastupitelství č. 283/1993 Sb. a zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu č. 256/2000 Sb a právní úpravu trestního řádu č. 141/1961 Sb. za účelem zjištění skutečného stavu věci na pracovišti SZIF Hradec Králové.

Předseda Dozorčí rady SZIF má dostatečné zákonné pravomoci k provedení hloubkové kontroly na pracovišti SZIF Hradec Králové ve smyslu podaných trestních oznámení.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyrozumění Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové v případu - trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové.

Mgr. Martin Prokop odložil 35 trestních oznámení aniž by je prošetřil.
Citace z textu :

Oznamovatel trvá na řešení všech podaných trestných oznámení, přičemž jednak navrhuje, aby tato byla spojena do jednoho společného řízení a dále, aby tato byla postoupena předsedovi dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu Ing. Pavlu Kováčikovi jako podnět k provedení hloubkové kontroly na pracovišti Státního zemědělského intervenčního fondu v Hradci Králové.

Pokračování :

státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové konstatuje, že z žádného z těchto podání ani z množství informací v těchto obsažených se nepodávají a ani ne vyplývají žádné skutečnosti zakládající podezření ze spáchání trestného činu upraveného právním řádem České republiky. Vzhledem k této skutečnosti nebudou z podnětu žádného z uvedených podání - trestních oznámení zahájeny ani činěny další úkony a nebude konáno další šetření. Shora pod č. 1) až č. 35) uvedená trestní oznámení jakož i je doplňující podání ze dne 7. 9. 2018 proto státní zástupce bez dalšího opatření odkládá.


č.j. : ZP-OKT-114-18092018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o přezkoumání vyřízení podání Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

Doručenky

Ing. Monika Nebeská začala řešit soukromoprávní vztah trestněprávní cestou jako první dnem 2. ledna 2018. Následně Ing. Monika Nebeská pokračovala prostřednictvím advokáta JUDr. Jiřího Kovandy v březnu 2018, který odeslal dopis na adresu nevládní organizace Human Rights Defense z.s. - dále jen HRD. Tyto skutečnosti dokazuje spisová dokumentace i předmětné vyrozumění.

Propachtovatelé se pouze brání praktikám Ing. Moniky Nebeské, která řeší výpověď pachtovní smlouvy ze strany propachtovatele tím způsobem, že proti němu začne používat právní prostředky trestního práva.

Propachtovatelé se pouze brání praktikám Ing. Moniky Nebeské, což je také součástí spisové dokumentace.

Na hraně zákona jedná Ing. Monika Nebeská a nikoli HRD.

Dále je podezření, že ZA HRANOU ZÁKONA JEDNAJÍ KONKRÉTNÍ PŘÍSLUŠNÍCI PČR A STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ, KDYŽ SYSTEMATICKY ZAMÍTAJÍ PODÁNÍ POŠKOZENÉHO A TÍMTO ZPŮSOBEM PODPORUJÍ POKRAČOVÁNÍ POSTUPŮ ING. MONIKY NEBESKÉ, KTERÁ OFICIÁLNĚ JEDNÁ ZA HOLANDSKÉHO PODNIKATELE P. JANA BRUINSMU A ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO VŠESTARY, KTERÉ JE SPOLEČNÍKEM FYTAGRO S.R.O.

JE PODEZŘENÍ, ŽE VNĚJŠÍ POZOROVATEL SE MŮŽE DOMNÍVAT, ŽE POR. ING. MIROSLAV JAROŠ A JUDR. LUKÁŠ VODIČKA SVÝM POSTUPEM SYSTEMATICKY PODPORUJÍ VÝŠE UVEDENOU SITUACI.

NGO trvá na odbornosti vyšetřování a proto žádá, aby Krajské státní zastupitelství použilo právní úpravu zákona o státním zastupitelství č. 283/1993 Sb. a zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu č. 256/2000 Sb a právní úpravu trestního řádu č. 141/1961 Sb. za účelem zjištění skutečného stavu věci na pracovišti SZIF Hradec Králové.

Předseda Dozorčí rady SZIF má dostatečné zákonné pravomoci k provedení hloubkové kontroly na pracovišti SZIF Hradec Králové ve smyslu podaných trestních oznámení.

Poslanec Ing. Pavel Kováčík je vysoce profesně erudovaný odborník na zemědělskou problematiku a to jak místního charakteru tak i zemědělskou problematiku EU.

NGO zdůrazňuje, že pro řešení předmětné problematiky por. Ing. Miroslav Jaroš má limitované schopnosti a nemůže mít opovážlivost se srovnávat ve znalostech zemědělské problematiky předsedovi Dozorčí rady SZIF.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

Případy

SZIF - trestní oznámení SZIF Hradec Králové

Mgr. Martin Prokop - podezření z TČ rozvracení republiky

Mgr. Martin Prokop - podezření z veřejného schvalování TČ

Por. Ing. Miroslav Jaroš - podezření z nadržování Iloně Langrové - SZIF Hradec Králové

č.j. OV-SZIF-111-07092018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala odpověď na výzvu Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové.

Doručenky

NGO trvá na odbornosti vyšetřování a proto žádá, aby Okresní státní zastupitelství použilo právní úpravu zákona o státním zastupitelství č. 283/1993 Sb. a zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu č. 256/2000 Sb.

NGO žádá, aby podle výše uvedené právní úpravy Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové postoupilo předsedovi Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu Ing. Pavlu Kováčíkovi.

Předseda Dozorčí rady SZIF má dostatečné zákonné pravomoci k provedení hloubkové kontroly na pracovišti SZIF Hradec Králové ve smyslu podaných trestních oznámení.

Poslanec Ing. Pavel Kováčík je vysoce profesně erudovaný odborník na zemědělskou problematiku a to jak místního charakteru tak i zemědělskou problematiku EU.

NGO zdůrazňuje, že pro řešení předmětné problematiky por. Ing. Miroslav Jaroš má limitované schopnosti a nemůže mít opovážlivost se srovnávat ve znalostech zemědělské problematiky předsedovi Dozorčí rady SZIF.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula výzvu Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové k doplnění trestních oznámení ve věci SZIF RO Hradec Králové.