Těžké ublížení na zdraví

Doporučení pro občany

U těžkého ublížení na zdraví je nutné si zajistit všechny lékařské zprávy a to včetně nálezů.

NGO doporučuje si důsledně zjistit o konkrétním zranění a jeho následcích i informace z internetu a knihoven.

Pokud je občan napaden úřední osobou, jako např. policistou, tak se jedná o přitěžující okolnost při stanovení výše trestu pro policistu.

Policista je totiž podle zákona dostatečně profesně erudovaný a duševně zdravý na to, aby mohl předpokládat následky zranění při to když občana fyzicky napadá.

Dále je nutno zvážit všechny okolnosti zranění ve všech souvislostech, protože u zvlášť těžkých zranění - trestný čin policisty následně přesahuje míru vysoké škodlivosti a poté je nutné podat trestní oznámení na podezření z trestného činu vraždy ( § 140 TZ) ve stadiu pokusu (pozn. pokus je stejně trestný jako dokonaný čin).

§ 145 odst. 1 TZ Těžké ublížení na zdraví

Kdo jinému úmyslně způsobí těžkou újmu na zdraví,

bude potrestán odnětím svobody na 3 léta až 10 let.

§ 145 odst. 2 TZ

Odnětím svobody na 5 až 12 let bude pachatel potrestán, spáchá -li trestný čin

a) na 2 nebo více osobách

b) na těhotné ženě

c) na dítěti mladším patnácti let

d) na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich povinnosti

e) na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání, nebo povolání směřujícího k záchtŕaně života nebo zdraví, nebo na jiném, který plnil svoji obdobnou povinnost při ochraně života, zdraví nebo majetku vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce uloženou mu podle zákona

f) na jinémpro jeho skutečnou nebo domělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo pro to, že je skutečně nebo doměle bez vyznání

g) opětovně nebo poté, co spáchal jiný zvlášť závažný zločin s úmyslným způsobením těžké újmy na zdraví nebo smrti nebo jeho pokus nebo

h) ze zavrženíhodné pohnutky

§ 145 odst. 3 TZ

Odnětím svobody na 8 až 16 let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odst. 1 smrt.

§ 145 odst. 4 TZ

Příprava je trestná.
§ 122 odst. 1 TZ Ublížení na zdraví

Ublížením na zdraví se rozumí takový stav záležející v poruše zdraví nebo jiném onemocnění, který porušením normálních tělesných nebo duševních funkcí znesnadňuje, nikoli jen po krátkou dobu, obvyklý způsob života poškozeného a který vyžaduje lékařské ošetření.§ 122 odst. 2 TZ Těžká újma na zdraví

Těžkou újmu na zdraví se rozumí jen vážná porucha zdraví nebo jiné vážné onemocnění

Za těchto podmínek je těžkou újmou na zdraví

a) zmrzačení

b) ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti

c) ochromení údu

d) ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí

e) poškození důležitého orgánu

f) zohyzdění

g) vyvolání potratu nebo usmrcení plodu

h) mučivé útrapy

i) delší dobu trvající porucha zdraví