Státní zemědělský intervenční fond

Sp. zn. : SZIF-2018

Důležité

č.j. OV-SZIF-111-07092018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala odpověď na výzvu Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové.

Doručenky

NGO trvá na odbornosti vyšetřování a proto žádá, aby Okresní státní zastupitelství použilo právní úpravu zákona o státním zastupitelství č. 283/1993 Sb. a zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu č. 256/2000 Sb.

NGO žádá, aby podle výše uvedené právní úpravy Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové postoupilo předsedovi Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu Ing. Pavlu Kováčíkovi.

Předseda Dozorčí rady SZIF má dostatečné zákonné pravomoci k provedení hloubkové kontroly na pracovišti SZIF Hradec Králové ve smyslu podaných trestních oznámení.

Poslanec Ing. Pavel Kováčík je vysoce profesně erudovaný odborník na zemědělskou problematiku a to jak místního charakteru tak i zemědělskou problematiku EU.

NGO zdůrazňuje, že pro řešení předmětné problematiky por. Ing. Miroslav Jaroš má limitované schopnosti a nemůže mít opovážlivost se srovnávat ve znalostech zemědělské problematiky předsedovi Dozorčí rady SZIF.

Zápis z mimořádného zasedání

Nejvyššího orgánu - členské schůze NGO
ze dne 13. července 2018

Doporučení Odborného vedení NGO č. 1/2018
ze dne 13. července 2018

Informace pro vlastníky půdy, 

jejichž pole obhospodařuje ZD Všestary

ředitelka a předsedkyně představenstva Ing. Monika Nebeská

místopředseda představenstva 

holandský podnikatel p. Jan Bruinsma

Je podezření, že holandský podnikatel "se svými podíly" v Zemědělském družstvu Všestary a FytAgro s.r.o. používá praktiky srovnatelné s podnikateli ŠMEJDY.

Je podezření, že holandský podnikatel p. Jan Bruinsma měl podnikatelský zájem pouze uzavřít pachtovní smlouvy, ale vůbec neměl v úmyslu tyto smlouvy plnit a dokonce ani neměl zájem na řádném hospodaření.

Je podezření, že holandskému podnikateli p. Janu Bruinsmovi nepostačuje běžný způsob podnikání a pachtu, ale potřebuje používat cizí vlastnictví naprosto zadarmo, nechce platit ani daň z nemovitostí a ještě chce cizí vlastnictví naprosto vědomě poškozovat a snižovat kvalitu zemědělské půdy.

Holandský podnikatel p. Jan Bruinsma tuto trestnou činnost prakticky nemůže provozovat sám a potřebuje k tomuto účelu "ochotné" pracovníky Státního zemědělského intervenčního fondu jako je ředitel RO SZIF Hradec Králové Ing. Aleš Sobel.

Ing. Aleš Sobel - ředitel regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu.

Do roku 1999 - hlavní zootechnik ZD Všestary.

Je podezření, že když Ing. Aleš Sobel tak ochotně plní přání holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy, tak tuto činnost nemusí dělat zadarmo, ale přijímá úplatky, což je podezření na další trestný čin podle § 331 TZ.

Je podezření, že Ing. Monika Nebeská ochotně plní příkazy a rozkazy svého holandského obchodního partnera p. Jana Bruinsmy a to bez ohledu na smluvní vztahy, zákonnost a trestnost.

Ing. Monika Nebeská zastupuje navenek a jedná s třetími stranami za podíly holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy v jeho firmách Zemědělské družstvo Všestary, které je společníkem FytAgro s.ro.

Je podezření, že Ing. Monika Nebeská tuto činnost dělá naprosto úmyslně a ze ziskuchtivosti, protože za toto pobírá mzdu (pozn. předpokládá se, že Ing. Monika Nebeská nedělá tuto činnost jako veřejně prospěšnou práci zdarma).

Fotodokumentace 

stavu hospodaření ZD Všestary  ke dni 28. března 2018 LPIS FytAgro s.r.o.

zastoupené :

ředitelka a předsedkyně představenstva

Ing. Monika Nebeská

místopředseda představenstva

Jan Bruinsma

Státní zemědělský intervenční fond

ZD Všestary

Trestní oznámení

Jan Bruinsma

způsobení úpadku

Ing. Monika Nebeská

způsobení úpadku

dotační podvod

Ing. Aleš Sobel - ředitel SZIF RO Hradec Králové

zneužití pravomoci úřední osoby

nadržování Iloně Langrové

nadržování Janu Bruinsmovi

nadržování Ing. Monice Nebeské

nadržování Ing. Aleně Veselé DiS.

nepřekažení TČ Iloně Langrové

nepřekažení TČ Janu Bruinsmovi

nepřekažení TČ Ing. Monice Nebeské

nepřekažení TČ Ing. Aleně Veselé, DiS.

přisvojení pravomoci úřadu

nepřímé úplatkářství - Ing. Monika Nebeská

nepřímé úplatkářství - p. Jan Bruinsma

RO Hradec Králové

Mgr. Marek Kaiser

zneužití pravomoci úřední osoby

nadržování Iloně Langrové

nadržování Janu Bruinsmovi

nadržování Ing. Monice Nebeské

nadržování Ing. Aleně Veselé, DiS.

nepřekažení TČ Iloně Langrové

nepřekažení TČ Janu Bruinsmovi

nepřekažení TČ Ing. Monice Nebeské

nepřekažení TČ Ing. Aleně Veselé, DiS.

přisvojení pravomoci úřadu

nepřímé úplatkářství - Ing. Monika Nebeská

nepřímé úplatkářství - p. Jan Bruinsma

Ilona Langrová

Zneužití pravomoci úřední osoby

nadržování Ing. Monice Nebeské

nadržování Janu Bruinsmovi

nadržování Ing. Aleně Veselé, DiS.

nepřekažení TČ Ing. Monice Nebeské

nepřekažení TČ Janu Bruinsmovi

nepřekažení TČ Ing. Aleně Veselé, DiS.

nepřímé úplatkářství - Ing. Monika Nebeská

nepřímé úplatkářství - p. Jan Bruinsma

Ing. Alena Veselá, DiS.

zneužití pravomoci úřední osoby

nadržování Janu Bruinsmovi

nepřímé úplatkářství - Ing. Monika Nebeská

nepřímé úplatkářství - p. Jan Bruinsma

LPIS