Správní řízení

Správní řízení se řídí především zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád

Dále se postupuje podle tzv. zvláštního zákona:

tzn. např. stavební řízení, např. povolování staveb, změn atd. -

ve věcné rovině tzn. v meritu věci - postupuje se podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

v procesní rovině se postupuje podle správního řádu č. 500/2004 Sb. - tzn. postup řízení

Informace pro občany

Veřejná správa je službou veřejnosti.

Nikoli naopak.

Úředník je placen občanem z daní přímých

(např. daň z nemovitostí) i nepřímých(např. DPH).


§ 4 odst. 1 správního řádu č. 500/2004 Sb.

Veřejná správa je službou veřejnosti.

Každý kdo plní úkoly vyplývající z působnosti správního orgánu, má povinnost s k dotčeným osobám chovat zdvořile a podle možností jim vycházet vstříc.

Upozornění pro občany

Ve styku s úřadem de facto NEPLATÍ

"neznalost zákona neomlouvá".

V případě, že občan nezná přesně postup jakým u úřadu o něco požádat nebo občan neví přesně jaké doklady má doložit, je zákonná povinnost úřadu a konkrétního úředníka tyto skutečnosti občanovi sdělit a především pravdivě.

§ 4 odst. 2 správního řádu č. 500/2004 Sb.

Správní orgán v souvislosti  se svým úkonem  poskytne  dotčené osobě přiměřené poučení o jejích právech a povinnostech, je-li to vzhledem k k povaze úkonu a osobním poměrům dotčené osoby potřebné.

Informace pro občany

Občan musí mít možnost se na jednání s úřadem připravit.

Tzn. musí mít především dostatečný čas zajistit si informace, poradit se, věc si promyslet, zajistit si volný čas v zaměstnání.

V případě, že jako občan dostanete od úřadu dopis : " Dne ... tzn. zítra se dostavte..."

Požádejte o nový termín jednání a dostatečný čas (občan sám může navrhnout úřadu vhodný termín.)


§ 4 odst. 3 správního řádu č. 500/2004 Sb.

Správní prgán s dostatečným předstihem uvědomí dotčené osoby o úkonu, který učiní, je-li to potřebné k hájení jejich práv a neohrozí-li to účel úkonu.

Upozornění pro občany

Úředník má povinnost  podle zákona

postupovat ve prospěch občana

a nikoli mu situaci ztěžovat

nebo postupovat proti občanovi.


§ 4 odst. 4 správního řádu č. 500/2004 Sb.

Správní orgán umožní dotčeným osobám uplatňovat jeich práva a oprávněné zájmy.

§ 6 odst. 1  správního řádu č. 500/2004 Sb.

Správní orgán vyřizuje věci 

bez zbytečných průtahů.

Řízení o žádosti je zahájeno dnem doručení žádosti úřadu podle § 44 správního řádu č. 500/2004 Sb. To je v případě, že občan poště žádost na úřad.

Řízení z moci úřední § 46 správního řádu č. 500/2004 Sb. je zahájeno dnem doručení občanovi.

Tzn. jedná se o následující den po převzetí na poště (nebo doručení do datové schránky pokud ji občan má).

Běžná lhůta pro vydání rozhodnutí je 30 dnů 

podle § 71 odst. 3 správního řádu č. 500/2004 Sb.

Upozornění pro občany

Pokud máte na úřadě řízení a úřad Vám dlouho nepíše 

( běžně víc jak 30 dnů), ¨

můžete podat urgenci o vydání rozhodnutí

nebo žádost o podání vysvětlení v jakém stavu je řízení, 

jaké úkony již úřad učinil 

a jaké úkony bude ještě úřad činit.

§ 6 odst. 2  správního řádu č. 500/2004 Sb. 

Správní orgán postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje. Podklady od dotčené osoby vyžaduje jen tehdy, stanoví-li tak právní předpis. Lze-li však potřebné údaje získat z úřední evidence, kterou správní orgán sám vede, a pokud o to dotčená osoba požádá, je povinen jejich obstarání zajistit. Při opatřování údajů podle tohoto ustanovení má správní orgán vůči třetím osobám, jichž se tyto údaje mohou týkat, stejné postavení jako dotčená osoba, na jejíž požádání údaje opatřuje.

Upozornění pro občany

Správní orgán postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje. 

Údaje, které si správní orgán může zajistit sám, nemůže žádat po občanovi.
Jedná se např. o výpisy z katastru nemovitostí atd.


§ 17 správního řádu č. 500/2004 Sb.

Spis

odst. 1

V každé věci se zakládá spis. Každý spis musí být označen spisovou značkou. Spis tvoří zejména podání, protokoly, záznamy, písemná vyhotovení rozhodnutí a další písemnosti, které se vztahují k dané věci. Přílohou, která je součástí spisu, jsou zejména důkazní prostředky, obrazové a zvukové záznamy a záznamy na elektronických médiích. Spis musí obsahovat soupis všech svých součástí, včetně příloh, s určením data, kdy byly do spisu vloženy.


odst. 2

Zasílají-li se dožádané spisy v poštovní zásilce, musí odesílající správní orgán zvolit takovou poštovní službu, která zahrnuje stvrzení podání a dodání poštovní zásilky.


Upozornění pro občany

Každá dotčená osoba má právo nahlížet do spisu a okopírovat si ho.

Doporučujeme si vzít na úřad vlastní fotoaparát a spis si ofotografovat sami.

Není možné, aby úřad vydal rozhodnutí ve Váš neprospěch a neexistoval spis.