Mgr. Martin Prokop -  rozvracení republiky

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové postupuje žádost o přezkoumání vyřízení podání Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze.

Případy :

Mgr. Martin Prokop - rozvracení republiky

Mgr. Martin Prokop - veřejné schvalování TČ

Por. Ing. Miroslav Jaroš - nadržování Iloně Langrové

SZIF - Trestní oznámení SZIF RO  Hradec Králové


č.j. : ZP-OKT-114-18092018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o přezkoumání vyřízení podání Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

 Ing. Monika Nebeská začala řešit soukromoprávní vztah trestněprávní cestou jako první dnem 2. ledna 2018. Následně Ing. Monika Nebeská pokračovala prostřednictvím advokáta JUDr. Jiřího Kovandy v březnu 2018, který odeslal dopis na adresu nevládní organizace Human Rights Defense z.s. - dále jen HRD. Tyto skutečnosti dokazuje spisová dokumentace i předmětné vyrozumění.

Propachtovatelé se pouze brání praktikám Ing. Moniky Nebeské, která řeší výpověď pachtovní smlouvy ze strany propachtovatele tím způsobem, že proti němu začne používat právní prostředky trestního práva.

Propachtovatelé se pouze brání praktikám Ing. Moniky Nebeské, což je také součástí spisové dokumentace.

Na hraně zákona jedná Ing. Monika Nebeská a nikoli HRD.

Dále je podezření, že ZA HRANOU ZÁKONA JEDNAJÍ KONKRÉTNÍ PŘÍSLUŠNÍCI PČR A STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ, KDYŽ SYSTEMATICKY ZAMÍTAJÍ PODÁNÍ POŠKOZENÉHO A TÍMTO ZPŮSOBEM PODPORUJÍ POKRAČOVÁNÍ POSTUPŮ ING. MONIKY NEBESKÉ, KTERÁ OFICIÁLNĚ JEDNÁ ZA HOLANDSKÉHO PODNIKATELE P. JANA BRUINSMU A ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO VŠESTARY, KTERÉ JE SPOLEČNÍKEM FYTAGRO S.R.O.

JE PODEZŘENÍ, ŽE VNĚJŠÍ POZOROVATEL SE MŮŽE DOMNÍVAT, ŽE POR. ING. MIROSLAV JAROŠ A JUDR. LUKÁŠ VODIČKA SVÝM POSTUPEM SYSTEMATICKY PODPORUJÍ VÝŠE UVEDENOU SITUACI.

Ministerstvo zemědělství potvrdilo protizákonnost postupu p. Ilony Langrové - SZIF Hradec Králové. Na základě tohoto právního faktu, PČR měla přikázat ukončení pachtovních smluv a tím by bylo řízení skončeno.

Tímto by si por. Ing. Miroslav Jaroš a JUDr. Lukáš Vodička nemuseli stěžovat na podávání trestních oznámení.

JESTLIŽE ZÁKONODÁRNÉ ORGÁNY URČILI, ŽE NAPŘ. ZNEUŽITÍ PRAVOMOCI ÚŘEDNÍ OSOBY A DALŠÍ JSOU TRESTNÉ ČINY, TAK JUDR. LUKÁŠ VODIČKA NEMŮŽE MÍT OPOVÁŽLIVOST TVRDIT, ŽE TRESTNÝ ČIN JE SOUKROMOPRÁVNÍ VZTAH.

Por. Ing. Miroslav Jaroš i JUDr. Lukáš Vodička a další si nemohou stěžovat na ochranu osobnosti, protože státní zástupkyně JUDr. Miluše Redlová (VSZ Praha) zajišťuje, že jsou absolutně nevinní a celkově situace na funkci policistů a státních zástupců nemá žádný vliv, protože mzdu pobírají dál.

NGO UPOZORŇUJE, ŽE POR. ING. MIROSLAV JAROŠ A JUDR. LUKÁŠ VODIČKA PLNĚ VYUŽÍVAJÍ SVÉHO PRÁVA PODLE ČL.17 LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Č ,2/ 1993 SB - SVOBODA PROJEVU

NGO NIJAK NEBRÁNÍ JUDR. LUKÁŠI VODIČKOVI VE VYJADŘOVÁNÍ JEHO NÁZORU.

JUDR. LUKÁŠ VODIČKA BY MĚL PODĚKOVAT NGO, ŽE JEHO NÁZORY ZDARMA ZVEŘEJŇUJE, PROTOŽE SERVER SE MUSÍ PLATIT.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

Případy

SZIF - trestní oznámení SZIF Hradec Králové

Mgr. Martin Prokop - podezření z TČ rozvracení republiky

Mgr. Martin Prokop - podezření z veřejného schvalování TČ

Por. Ing. Miroslav Jaroš - podezření z nadržování Iloně Langrové - SZIF Hradec Králové

č.j. : OST-JH-03-30082018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost státnímu zástupci Nejvyššího státního zastupitelství JUDr. Jiřímu Hajdovi.

Ve výše specifikovaném vyrozumění Nejvyššího státního zastupitelství se v předposlední větě vyskytla písařská nebo technická chyba.

Trestní oznámení na Mgr. Martina Prokopa státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové v podezření z trestného činu rozvracení republiky, veřejné schvalování trestného činu rozvrácení ústavního zřízení a zneužití pravomoci úřední osoby se podle zákona o státním zastupitelství č. 283/1993 Sb § 12d odst. 1. postupuje Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové a nikoli Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Na základě výše uvedených důvodů žádáme o postoupení věci na Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové. 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na podezření  rozvracení republiky, veřejné schvalování trestného činu rozvrácení ústavního zřízení a zneužití pravomoci úřední osoby na státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové Mgr. Martina Prokopa, Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze.

Vrchní státní zastupitelství v Praze postupuje trestní  oznámení na Mgr. Martina Prokopa- podezření z trestného činu rozvracení republiky. Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu státním zástupcem Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové - Mgr. Martin Prokop.

Doručenky

Je podezření, že se dopustil trestného činu - rozvracení republiky- podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Předmětné vyřízení žádosti Okresního zastupitelství v Hradci Králové, zastoupené státním zástupcem Mgr. Martinem Prokopem je protizákonné a porušuje ústavní pořádek České republiky.

Na základě výše uvedených skutečností NGO konstatuje, že Mgr. Martin Prokop v souladu s ústavním pořádkem ČR porušil zejména čl. 10 Ústavy ČR a podle Evropské úmluvy o lidských právech Rady Evropy čl. 6 - právo na spravedlivý proces, se řádně nevypořádal se všemi námitkami a nevypracoval kompletní odůvodnění.

Zároveň je podezření, že Mgr. Martin Prokop je spolupachatelem porušování čl. 6 Evropské Úmluvy o lidských právech Rady Evropy, která je součástí českého právního řádu.

Státní zástupce se podle § 367 TZ hodnověrným způsobem dozvěděl o situaci na Krajském ředitelství PČR Královéhradeckého kraje, oddělení hospodářské kriminality a postupech komisaře por. Ing. Miroslava Jaroše.

Je podezření, že Mgr. Martin Prokop podporuje činnost por. Ing. Miroslava Jaroše , který de facto "provozuje" rozvracení ústavního zřízení České republiky ve smyslu podezření z trestného činu rozvracení republiky podle § 310 TZ.

Zákaz kamerového záznamu pro oznamovatele trestního oznámení, nevydání úředního záznamu a neodbornost vyšetřovatele je základním porušením práva na spravedlivý proces podle čl. 6 Evropské úmluvy i lidských právech Rady Evropy, která je součástí českého právního řádu.

Současně je podezření, že si Mgr. Martin Prokop přivydělává přijímáním úplatků za zasílání protiprávní korespondence oznamovatelům TČ s cílem, aby oznamovatelům TČ znechutil jakýkoliv pokus o nápravu a řešení situace, což ale nebude účinné u NGO.

Je podezření, že Mgr. Martin Prokop přijímá úplatky od Ing. Moniky Nebeské, holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy a popř. od por. Ing. Miroslava Jaroše.

JE PODEZŘENÍ, ŽE POR. ING. MIROSLAV JAROŠ ZAKÁZAL KAMEROVÝ ZÁZNAM A NEVYDAL ÚŘEDNÍ ZÁZNAM ZCELA ÚMYSLNĚ, PROTOŽE JIŽ 14. KVĚTNA 2018 MĚL V ÚMYSLU MANIPULOVAT SE SPISOVOU DOKUMENTACÍ, COŽ NAKONEC DOKÁZAL, KDYŽ PŘI SVÉ PROFESNÍ ERUDICI ZAMĚŇUJE FYZICKOU A PRÁVNICKOU OSOBU.

DÁLE POKUD ING. MONIKA NEBESKÁ JIŽ BYLA VYSLECHNUTA, TAK NGO POKLÁDÁ OTÁZKU : "KDE JSOU PŘEDMĚTNÉ PACHTOVNÍ SMLOUVY MEZI ING. MONIKOU NEBESKOU JAKO FYZICKOU OSOBOU A NEVLÁDNÍ ORGANIZACÍ HUMAN RIGHTS DEFENSE Z.S. PODLE TEXTU UDĚLENÉ PLNÉ MOCI ADVOKÁTU JUDR. JIŘÍMU KOVANDOVI?"

POKUD PŘEDMĚTNÉ SMLOUVY NEEXISTUJÍ, TAK SE IHNED TRESTNÍ OZNÁMENÍ NA DOTAČNÍ PODVOD PŘEKVALIFIKUJE NA PODEZŘENÍ Z TRESTNÉHO ČINU PODLE § 175 TZ - VYDÍRÁNÍ A § 177 TZ - ÚTISK NEVLÁDNÍ ORGANIZACE, KTERÁ ZASTUPUJE VLASTNÍKY PŮDY.