Plk. JUDr. David Fulka - rozvracení republiky

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na plk. JUDr. Davida Fulku Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu ředitelem Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje - plk. JUDr. David Fulka.

 Je podezření, že se dopustil trestného činu - rozvracení republiky- podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

3. Právní úprava

§ 310 TZ odst. 1

Kdo v úmyslu rozvrátit ústavní zřízení České republiky se účastní násilných akcí proti České republice nebo jejím orgánům bude potrestán odnětím svobod\ na 8 až 12 let, popř. Vedle tohoto trestu též propadnutím majetku.

§ 310 TZ odst. 2

Odnětím svobody na 12 až 20 let, popř vedle tohoto trestu též propadnutím majetku nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán

a) spáchá- li čin uvedený v odst. 1 jako člen organizované skupiny

c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu

d) způsobí-li takovým činem závažné ohrožení mezinárodního postavení České republiky

Předmětné vyřízení stížnosti plk. JUDr. Davidem Fulkou - ředitelem KŘ PČR Královéhradeckého kraje je protizákonné a porušuje ústavní pořádek České republiky.

Na základě výše uvedených skutečností NGO konstatuje, že plk. JUDr. David Fulka v souladu s ústavním pořádkem ČR porušil zejména čl. 10 Ústavy ČR a podle Evropské úmluvy o lidských právech Rady Evropy čl. 6 - právo na spravedlivý proces, se řádně nevypořádal se všemi námitkami a nevypracoval kompletní odůvodnění.

Zároveň je podezření, že plk. JUDr. David Fulka je spolupachatelem porušování čl. 6 Evropské Úmluvy o lidských právech Rady Evropy, která je součástí českého právního řádu.

7. V předmětném vyřízení podání plk. JUDr. David Fulka uvádí :

"V této souvislosti je nutné se odkázat na znění ustanovení § 55 2

odst. 5 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním..."

K tomu je nutno konstatovat, že odborné znalosti ředitele KŘ PČR plk. JUDr. Davida Fulky při hodnosti plukovníka a titulu JUDr. jsou ještě na nižší úrovni než je úroveň řadového vyšetřovatele, protože por. Ing. Miroslav Jaroš alespoň věděl, že existuje trestní řád a nepletl si ho se zákonem o trestním řízením soudním, který mimochodem neexistuje a navíc nesouhlasí číslo zákona.

V předmětném vyřízení podání plk. JUDr. David Fulka uvádí :

"V tomto konkrétním případě policejní orgán OHK vyhodnotil situaci

tak, že použití záznamového zařízení procesní stranou je způsobilé ovlivnit důkazní hodnotu, přičemž při další manipulaci s nahrávkou by mohlo docházet k maření účelu trestního řízení či ohrožení probíhajícího úkonu."

K tomu je nutno konstatovat, že za prvé není odůvodněno podle jakého ustanovení zákona je zakázáno vlastnit kompletní spisovou dokumentaci pro oznamovatele trestného činu.

A za druhé, z postupu podporovaného ředitelem KŘ PČR plk. JUDr. Davidem Fulkou vyplývá jednoznačné podezření, že právě PČR nebo konkrétní vyšetřovatel má v úmyslu manipulovat se spisovou dokumentací ve prospěch toho kdo ho podplatí více, což je další trestný čin.

V předmětném vyřízení podání plk. JUDr. David Fulka uvádí :

" ...že zákon o Policii ČR ani trestní řád nedisponuje ustanovením, které by ukládalo orgánům policie povinnost poskytnout kopii "úředního záznamu o podaném vysvětlení". Vzhledem k tomu, že obecně závazný předpis nestanovuje povinnost policejnímu orgánu vydat kopii (stejnopis) úředního záznamu (tj. výslech osoby) a ani tento nárok nelze dovodit z ústavního pořádku České republiky... "

K tomu je nutno konstatovat, že za prvé není odůvodněno podle jakého ustanovení zákona není dovoleno předat úřední záznam oznamovateli trestného činu při podání vysvětlení.

Opětně zde vyplývá jednoznačné podezření, že právě PČR nebo konkrétní vyšetřovatel má v úmyslu manipulovat se spisovou dokumentací ve prospěch toho kdo ho podplatí více, což je další trestný čin.

Co se týče chápání ústavního pořádku ČR ředitelem plk. JUDr. Davidem Fulkou, lze jen konstatovat podezření, že když při hodnosti plukovníka a titulu JUDr. ještě nezjistil zákony týkající se trestního řízení a takto je podezření, že nelze ani předpokládat, že by ředitel KŘ PČR v Hradci Králové plk. JUDr. David Fulka měl ponětí o ústavním pořádku ČR.

V předmětném vyřízení podání plk. JUDr. David Fulka uvádí :

"lze konstatovat, že věcné dotazy policisty směřovaly k meritu věci a v žádném případě nelze Vámi zmiňovaný názor vyhodnotit jako neprofesionální postup policisty "

K tomu je nutno konstatovat, že pokud si ředitel KŘ PČR plk. JUDr. David Fulka myslí, že profesionální postup vyšetřovatele je jeho úroveň, že podle mapy neumí dojet na pole, tak k tomu lze jen konstatovat, že podle ředitele KŘ PČR v Hradci Králové je zde možno se nechat zaměstnat jen když dotyčná osoba nebude umět dojet z místa A na místo B podle mapy (pozn. Tato situace se vyskytuje u autistů, avšak autisté mají na tento nedostatek oficiální diagnózu).

Je podezření, že zřejmě ani ředitel KŘ PČR Královéhradeckého kraje plk. JUDr. David Fulka má štěstí na dnešní technologické vymoženosti, protože se dnes mzda posílá elektronickým bankovnictvím, protože by ani plk. JUDr. David Fulka by se svými orientačními schopnostmi netrefil do pokladny pro výplatu.