Přeložka silnice II/327

NÁMITKY proti aktualizaci č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území (dále jen územní studie)   

Dále, zda je starosta Města Chlumec nad Cidlinou Ing. Miroslav Uchytil ochoten naplánovat v rámci územního plánování silnici přes radnici a svůj dům k trvalému pobytu???

Jako občan žádám veřejné prohlášení                        starosty Ing. Miroslava Uchytila k této otázce.

NÁMITKY proti aktualizaci č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území (dále jen územní studie)  

Dále se jako občan chci zeptat, jestli při tomto precedentu odbor územního plánování zpracuje územní plán tak, že by silnice přeložky silnice II/327 šla například přes RADNICI nebo přes DŮM STAROSTY ( v dnešní mobilní době se nejedná o výraznou vzdálenost)???

Proto jako občan žádám, aby se územní plán znovu projednal na zastupitelstvu Města a zastupitelé, kteří podporují tento územní plán byli veřejně uvedeni v zápisu zastupitelstva a tito konkrétní zastupitelé odůvodnili podle zákona svůj postoj k bourání nemovitostí i k trvalému pobytu občanů a vyhazování poctivých občanů na ulici jako bezdomovce.

NÁMITKY proti aktualizaci č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území (dále jen územní studie) 

Když občané podali připomínky k územnímu plánu, tak nikdo neodpověděl a drze byla někde na úřední desce vydaná územní studie, že se bude de facto vyvlastňovat.

Občané trvají na dříve podaných připomínkách v celém rozsahu a žádají odpovědi na dříve položené otázky.

Zásadní námitkou je, že stavební úřad již vydal stavební povolení a dovolil postavit jak chaty, tak i domy k trvalému pobytu a jakmile to poctiví občané udělali, postavili si nemovitosti a proinvestovali i několik miliónů na hypotéku se splácením do důchodu, tak jim najednou odbor územního plánování řekne, že jim nemovitosti zbourá, neví se ani jak škody nahradí a postaví zcela zbytečnou silnici.

Jako občan bych chtěl, aby odbor územního plánování odpověděl na otázku, zda, když v rámci územního plánu budou zbourány domy k trvalému pobytu, tak zda lidi budou vyhozeny na ulici, aby dělali bezdomovce, nebo jak se situace bude řešit???

Jako občan nepřijímám odpověď, že se zabere pouze zahrada a silnice půjde pod okny, protože každou pravidelnou aktualizací územního plánu se přeložka silnice II/327 posunuje a jednou jde silnice přes mě a podruhé přes souseda.

NÁMITKY proti aktualizaci č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území (dále jen územní studie)

Námitky k procesní stránce věci :

Jestliže Vláda České republiky vyhlásila nouzový stav, že se šíří smrtelná nemoc a omezila činnost úřadů nařízením vlády a Vláda ČR tímto nařídila, že úřady mají omezit činnost na pouze nezbytné úkony,

TAK BY SE ÚŘADY TÍMTO NAŘÍZENÍM VLÁDY MĚLI ŘÍDIT A BĚHEM NOUZOVÉHO STAVU BY NEMĚLI POCTIVÉ OBČANY OBTĚŽOVAT ZCELA ZBYTEČNOU ÚZEMNÍ STUDIÍ, ŽE BUDOU NĚKOMU DE FACTO VYVLASTŇOVAT ZAHRADY, CHATY A DOMY K TRVALÉMU POBYTU NA ZCELA ZBYTEČNOU SILNICI.

DÁLE, NĚJAKÁ DE FACTO ZBYTEČNÁ ÚŘEDNICE NA KRAJSKÉM ÚŘADU NEMÁ ŽÁDNOU ZÁKONNOU PRAVOMOC ŠIKANOVAT ZVLÁŠTĚ STARŠÍ OBČANY, ŽE TAK ZÁVAŽNOU VĚC, JAKO JE VYVLASTNĚNÍ NEMOVITOSTI, MAJÍ OBČANÉ VYŘIZOVAT ON-LINE PŘES INTERNET V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU, KDY SE OFICIÁLNĚ ŠÍŘÍ SMRTELNÁ NEMOC.


Připomínky proti územnímu plánu přeložky silnice II/327

Zásadní námitkou je, že stavební úřad již vydal stavební povolení a dovolil postavit jak chaty, tak i domy k trvalému pobytu a jakmile to poctiví občané udělali, postavili si nemovitosti a proinvestovali i několik miliónů na hypotéku se splácením do důchodu, tak jim najednou odbor územního plánování řekne, že jim nemovitosti zbourá, neví se ani jak škody nahradí a postaví zcela zbytečnou silnici.

Jako občan bych chtěl, aby odbor územního plánování odpověděl na otázku, zda, když v rámci územního plánu budou zbourány domy k trvalému pobytu, tak zda lidi budou vyhozeny na ulici, aby dělali bezdomovce, nebo jak se situace bude řešit???

Jako občan nepřijímám odpověď, že se zabere pouze zahrada a silnice půjde pod okny, protože každou pravidelnou aktualizací územního plánu se přeložka silnice II/327 posunuje a jednou jde silnice přes mě a podruhé přes souseda.

Proto jako občan žádám, aby se územní plán znovu projednal na zastupitelstvu Města a zastupitelé, kteří podporují tento územní plán byli veřejně uvedeni v zápisu zastupitelstva a tito konkrétní zastupitelé odůvodnili podle zákona svůj postoj k bourání nemovitostí i k trvalému pobytu občanů a vyhazování poctivých občanů na ulici jako bezdomovce.

Jako občan žádám veřejné prohlášení starosty Ing. Miroslava Uchytila k této otázce.

I stavební zákon vyjadřuje, že porušení pravidel územního plánování vede k LIKVIDACI CELOŽIVOTNÍ PRÁCI A ÚSILÍ OBČANŮ, JEJICH RODIN PO GENERACE.

Připomínky proti územnímu plánu přeložky silnice II/327

Jako občan bych chtěl, aby odbor územního plánování odpověděl na otázku, zda, když v rámci územního plánu budou zbourány domy k trvalému pobytu, tak zda lidi budou vyhozeny na ulici, aby dělali bezdomovce, nebo jak se situace bude řešit???

Jako občan nepřijímám odpověď, že se zabere pouze zahrada a silnice půjde pod okny, protože každou pravidelnou aktualizací územního plánu se přeložka silnice II/327 posunuje a jednou jde silnice přes mě a podruhé přes souseda.

Dále se jako občan chci zeptat, jestli při tomto precedentu odbor územního plánování zpracuje územní plán tak, že by silnice přeložky silnice II/327 šla například přes RADNICI nebo přes DŮM STAROSTY ( v dnešní mobilní době se nejedná o výraznou vzdálenost)???

Dále, zda je starosta Města Chlumec nad Cidlinou Ing. Miroslav Uchytil ochoten naplánovat v rámci územního plánování silnici přes radnici a svůj dům k trvalému pobytu???


Jako občan žádám veřejné prohlášení 

starosty Ing. Miroslava Uchytila k této otázce.


Připomínky proti územnímu plánu přeložky silnice II/327

Dále jako občan namítám, že již 27 let jsou lidé uváděny do psychického distresu, že přes ně povede zbytečná silnice, ale na druhé straně stavební úřad ochotně vydává stavební povolení na domy nebo chaty k trvalému pobytu i přes plánovanou silnici a tato situace trvá již 27 let, což je prakticky více než 1 generace.

Další argument, proč jsem nepodával námitky již v roce 1993 jsou v tom, že jsem nemovitost ještě nevlastnil a navíc byl ještě příliš mladý.

Dále nebyla tato informace prakticky známá, protože v roce 1993 nebyl internet v domácnostech ani v podnicích a informace byla podstrčena někde v průjezdu nějaké budovy státní instituce.

Jako občan namítám, že pokud Město nebo Magistrát chtěl plánovat silnici přes zastavěnou oblast, tak se měl občanů, kteří tam již bydlí nejdříve zeptat a navrhnout jim adekvátní výměnu jejich nemovitostí, čímž by zabránil i současným permanentním námitkám ze strany poctivých občanů.

Dále z hlediska územního plánování se nejdříve projektují silnice hlavní a vedlejší, veřejné prostory a teprve potom se vydávají stavební povolení na soukromé rodinné domy a chaty a nikoli naopak, že stavební úřad nejdřív vydá stavební povolení na dům k trvalému pobytu a pak řekne, že ho zbourá nebo mu před okny postaví silnici.

Ve výsledku se mohou občané domnívat, že Město i Magistrát vůbec nechce situaci řešil a chce dělat poctivým občanům problémy a po generaci je uvádět do psychického distresu, že budou vyhozeni na ulici bez náhrady.

Připomínky proti územnímu plánu přeložky silnice II/327

Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. § 18 odst. 1 je cílem územního plánování vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území, soudržnost společenství obyvatel území, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. § 18 odst. 2 územní plánování zajišťuje předpoklady předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů.

Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. § 18 odst. 3 Orgány územního plánování koordinují změny v území v souladu se zákonem.

Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. § 18 odst. 4 územní plánování chrání a rozvíjí přírodní a kulturní hodnoty území.

Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel.

S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území.

Na základě výše uvedené právní úpravy JE NEPŘÍPUSTNÉ V RÁMCI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ OBČANŮM SDĚLIT, ŽE PŘES ZASTAVĚNOU OBLAST ( kde jsou chaty a domy k trvalému pobytu) POVEDE SILNICE, která je zbytečná a skutečnou problematiku nevyřeší.

Odbor územního plánování, tímto deklaruje nebezpečný precedent, že se  jednoduše může porušovat stavební zákon v části územního plánování.

Návrh změny územního plánu

Magistrátem Města Hradec Králové

Hlavní výkres

Výkres veřejně prospěšných staveb

Výkres základního členění území

Změna územního plánu Chlumec nad Cidlinou

č.j. : PS-21-01102018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala upozornění na podezření ze spáchání trestného činu v případu - Chlumec nad Cidlinou - přeložka silnice II/327.

NGO podává za klienta (plná moc viz. příloha) UPOZORNĚNÍ podezření ze spáchání trestného činu předsedou majetkové komise Města Chlumec nad Cidlinou -

Ing. Jiří Žabka.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - některé další formy trestné součinnosti - podněcování k trestnému činu podle § 364 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. V kombinaci s § 117 (veřejné spáchání trestného činu) a 365 TZ (schvalování trestného činu), dále v kombinaci s § 329 TZ (zneužití pravomoci úřední osoby), § 127 TZ) úřední osoba) a § 24 odst. 1 písm. b) TZ ( návodce trestného činu).

Je podezření, že předseda majetkové komise Města Chlumec nad Cidlinou Ing. Jiří Žabka dne 29. března 2017 na veřejném zasedání zastupitelstva Chlumec nad Cidlinou svými výroky veřejně podněcoval zastupitelé města k jinému trestnímu činu - zneužití pravomoci úřední osoby - aby zastupitelé porušili zákon o obcích a jednali proti občanům města.

Ing. Jiří Žabka dne 29. března 2017 na veřejném zasedání zastupitelstva do zvukového (pořízeného městem) a kamerového záznamu )pořízeného NGO) namluvil, že do budoucna očekává statut výkupu pozemků - de facto vyvlastňování - ve veřejném zájmu.

Ing. Jiří Žabka uváděl praktické případy, kdy sám provedl de facto vyvlastnění, když jednal za firmu, která ho zaměstnává a vyplácí mu za jeho činnost nadprůměrnou mzdu.

Je podezření, že ING. JIŘÍ ŽABKA PODNĚCOVAL PŘÍTOMNÉ ZASTUPITELE PŘED OČIMA POŠKOZENÝCH OBČANŮ( přítomní poškození občané za veřejnost), k vyvlastnění nemovitostí v zastavěné oblasti a k LIKVIDACI CELOŽIVOTNÍ PRÁCE A ÚSILÍ POŠKOZENÝCH OBČANŮ, jen proto, aby se město mohlo chlubit, že má o dva kruhové objezdy navíc.

Ústava České republiky č. 1/1993 Sb.

Čl. 1 odst. 1

Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.

Čl. 1 odst. 2

Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva.

Čl. 9 odst. 3
Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu.

Čl. 10

Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.

Mezinárodní právní úprava vlastnictví

Evropská úmluva o lidských právech -_Rada Evropy

Dodatkový protokol (Paříž 20. března 1952)
čl. 1 odst. 1
Každá fyzická nebo právnická osoba má právo pokojně užívat svůj majetek.

Všeobecná deklarace lidských práv- Organizace spojených národů

čl. 17

1. Každý má právo vlastnit majetek jak sám tak spolu s jinými.

2. Nikdo nesmí být svévolně zbaven svého majetku.


Listina základních práv EVROPSKÉ UNIE

čl. 17

Každý má právo vlastnit majetek zákonně nabytý, užívat jej, nakládat s ním a odkazovat jej. 

NIKDO NESMÍ BÝT ZBAVEN SVÉHO MAJETKU.


K pojmu - VEŘEJNÝ ZÁJEM

VEŘEJNÝM ZÁJMEM JE PŘEDEVŠÍM OCHRANA LIDSKÝCH PRÁV, TEDY I OCHRANA VLASTNICTVÍ.

Což znamená, že veřejným zájmem je ochrana vlastnictví, nikoli jeho zbavování nebo omezování.

č.j. : PS-20-21092018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala upozornění na podezření ze spáchání trestného činu v případu - Chlumec nad Cidlinou - přeložka silnice II/327.

NGO podává za klienta (plná moc viz. příloha) UPOZORNĚNÍ podezření ze spáchání trestného činu předsedou majetkové komise Města Chlumec nad Cidlinou -

  Ing. Jiří Žabka.

Je podezření, že se dopustil trestného činu - některé další formy trestné součinnosti - podněcování k trestnému činu podle § 364 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. V kombinaci s § 117 (veřejné spáchání trestného činu) a 365 TZ (schvalování trestného činu), dále v kombinaci s § 329 TZ (zneužití pravomoci úřední osoby), § 127 TZ) úřední osoba) a § 24 odst. 1 písm. b) TZ ( návodce trestného činu).

Je podezření, že předseda majetkové komise Města Chlumec nad Cidlinou Ing. Jiří Žabka dne 29. března 2017 na veřejném zasedání zastupitelstva Chlumec nad Cidlinou svými výroky veřejně podněcoval zastupitelé města k jinému trestnímu činu - zneužití pravomoci úřední osoby - aby zastupitelé porušili zákon o obcích a jednali proti občanům města.

Ing. Jiří Žabka dne 29. března 2017 na veřejném zasedání zastupitelstva do zvukového (pořízeného městem) a kamerového záznamu )pořízeného NGO) namluvil, že do budoucna očekává statut výkupu pozemků - de facto vyvlastňování - ve veřejném zájmu.

Ing. Jiří Žabka uváděl praktické případy, kdy sám provedl de facto vyvlastnění, když jednal za firmu, která ho zaměstnává a vyplácí mu za jeho činnost nadprůměrnou mzdu.

Je podezření, že ING. JIŘÍ ŽABKA PODNĚCOVAL PŘÍTOMNÉ ZASTUPITELE PŘED OČIMA POŠKOZENÝCH OBČANŮ( přítomní poškození občané za veřejnost), k vyvlastnění nemovitostí v zastavěné oblasti a k LIKVIDACI CELOŽIVOTNÍ PRÁCE A ÚSILÍ POŠKOZENÝCH OBČANŮ, jen proto, aby se město mohlo chlubit, že má o dva kruhové objezdy navíc.

Kamerový záznam

15 část - předseda majetkové komise města Ing. Jiří Žabka očekává statut de facto vyvlastňování ve veřejném zájmu do budoucna 21. zasedání zastupitelstva Chlumec nad Cidlinou dne 29. března 2017

Zápis ze řádného zasedání dne 11. dubna 2018  

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula dopis pro poškozeného občana od Města Chlumec nad Cidlinou ve věci stanoviska zastupitelstva o trestní odpovědností zastupitelů jako úředních osob podle TZ.

Zastupitelé města Chlumec nad Cidlinou jsou si plně vědomi, že pokud územní plán přeložky silnice II/327 v dalším hlasování zastupitelstva nezruší, může být na jednotlivé zastupitele podáno trestní oznámení podle § 329 TZ - zneužití pravomoci úřední osoby, s tím, že takovému zastupiteli hrozí trest odnětí svobody až na 12 let.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula dopis pro poškozeného občana od Města Chlumec nad Cidlinou ve věci žádosti o podání vysvětlení.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula dopis pro poškozeného občana od Města Chlumec nad Cidlinou ve věci stanoviska zastupitelstva o trestní odpovědností zastupitelů jako úředních osob podle TZ.

Zastupitelé města Chlumec nad Cidlinou jsou si plně vědomi, že pokud územní plán přeložky silnice II/327 v dalším hlasování zastupitelstva nezruší, může být na jednotlivé zastupitele podáno trestní oznámení podle § 329 TZ - zneužití pravomoci úřední osoby, s tím, že takovému zastupiteli hrozí trest odnětí svobody až na 12 let.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula dopis pro poškozeného občana od Města Chlumec nad Cidlinou ve věci žádosti o podání vysvětlení.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula dopis pro poškozeného občana od Města Chlumec nad Cidlinou ve věci stanoviska zastupitelstva o trestní odpovědností zastupitelů jako úředních osob podle TZ.

Zastupitelé města Chlumec nad Cidlinou jsou si plně vědomi, že pokud územní plán přeložky silnice II/327 v dalším hlasování zastupitelstva nezruší, může být na jednotlivé zastupitele podáno trestní oznámení podle § 329 TZ - zneužití pravomoci úřední osoby, s tím, že takovému zastupiteli hrozí trest odnětí svobody až na 12 let.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula dopis pro poškozeného občana od Města Chlumec nad Cidlinou ve věci žádosti o podání vysvětlení

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala za poškozeného občana stanovisko zastupitelstvu města Chlumec nad Cidlinou, k rukám starosty Ing. Miroslava Uchytila.

Člen zastupitelstva je současně úřední osobou podle § 127 odst. 1 písm. d) TZ.

Pokud člen zastupitelstva při hlasování na zasedání zastupitelstva poruší zákon, Ústavu ČR nebo mezinárodní úmluvy, je trestně odpovědný.

V tomto případě se zastupitel vystavuje trestnímu stíhání podle § 329 TZ - zneužití pravomoci úřední osoby.

Podle § 329 odst. 3 TZ, odnětím svobody na 5 až 12 let nebo nebo propadnutím majetku, bude pachatel potrestán

a) opatří-li čin sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu

b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu

Což znamená, že pokud zastupitelstvo územní plán přeložky silnice II/327 při dalším hlasování nezruší, NGO je schopna za poškozeného občana : plná moc viz. Příloha, podat trestní oznámení viz, výše, protože zastupitel, radní ani starosta nemají trestní imunitu jako poslanci.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Doručenky - doklady o doručení do datových schránek

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala za poškozeného občana žádost o podání vysvětlení zastupitelstvu města Chlumec nad Cidlinou, k rukám starosty Ing. Miroslava Uchytila.

NGO žádá o podání vysvětlení, za poškozeného občana proč město Chlumec nad Cidlinou nehospodárně utrácí peníze občanů na zcela zbytečnou projektovou dokumentaci na pozemcích, které město nevlastní a ani vlastnit nebude, protože se městu do budoucna nepodaří vykoupit pozemky a ani je vyvlastnit.

Na závěr je nutno upozornit, že podle pravidel Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku je územní plánování neoprávněný zásah do vlastnického práva a podléhá finančnímu odškodnění, protože v současné době, územní plán vyvěšený na internetových stránkách města, způsobuje poškozeným občanům nejvyšší míru neuropsychické zátěže-srovnatelnou s neoprávněnou exekucí.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Doručenky - doklady o doručení do datových schránek

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala za poškozeného občana stanovisko zastupitelstvu města Chlumec nad Cidlinou, k rukám starosty Ing. Miroslava Uchytila.

Člen zastupitelstva je současně úřední osobou podle § 127 odst. 1 písm. d) TZ.

Pokud člen zastupitelstva při hlasování na zasedání zastupitelstva poruší zákon, Ústavu ČR nebo mezinárodní úmluvy, je trestně odpovědný.

V tomto případě se zastupitel vystavuje trestnímu stíhání podle § 329 TZ - zneužití pravomoci úřední osoby.

Podle § 329 odst. 3 TZ, odnětím svobody na 5 až 12 let nebo nebo propadnutím majetku, bude pachatel potrestán

a) opatří-li čin sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu

b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu

Což znamená, že pokud zastupitelstvo územní plán přeložky silnice II/327 při dalším hlasování nezruší, NGO je schopna za poškozeného občana : plná moc viz. Příloha, podat trestní oznámení viz, výše, protože zastupitel, radní ani starosta nemají trestní imunitu jako poslanci.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Doručenky - doklady o doručení do datových schránek

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala za poškozeného občana žádost o podání vysvětlení zastupitelstvu města Chlumec nad Cidlinou, k rukám starosty Ing. Miroslava Uchytila.

NGO žádá o podání vysvětlení, za poškozeného občana proč město Chlumec nad Cidlinou nehospodárně utrácí peníze občanů na zcela zbytečnou projektovou dokumentaci na pozemcích, které město nevlastní a ani vlastnit nebude, protože se městu do budoucna nepodaří vykoupit pozemky a ani je vyvlastnit.

Na závěr je nutno upozornit, že podle pravidel Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku je územní plánování neoprávněný zásah do vlastnického práva a podléhá finančnímu odškodnění, protože v současné době, územní plán vyvěšený na internetových stránkách města, způsobuje poškozeným občanům nejvyšší míru neuropsychické zátěže-srovnatelnou s neoprávněnou exekucí.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Doručenky - doklady o doručení do datových schránek

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala za poškozeného občana  stanovisko zastupitelstvu města Chlumec nad Cidlinou, k rukám starosty Ing. Miroslava Uchytila.

Člen zastupitelstva je současně úřední osobou podle § 127 odst. 1 písm. d) TZ.

Pokud člen zastupitelstva při hlasování na zasedání zastupitelstva poruší zákon, Ústavu ČR nebo mezinárodní úmluvy, je trestně odpovědný.

V tomto případě se zastupitel vystavuje trestnímu stíhání podle § 329 TZ - zneužití pravomoci úřední osoby.

Podle § 329 odst. 3 TZ, odnětím svobody na 5 až 12 let nebo nebo propadnutím majetku, bude pachatel potrestán

a) opatří-li čin sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu

b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu

Což znamená, že pokud zastupitelstvo územní plán přeložky silnice II/327 při dalším hlasování nezruší, NGO je schopna za poškozeného občana : plná moc viz. Příloha, podat trestní oznámení viz, výše, protože zastupitel, radní ani starosta nemají trestní imunitu jako poslanci.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Doručenky - doklady o doručení do datových schránek

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala za poškozeného občana žádost o podání vysvětlení zastupitelstvu města Chlumec nad Cidlinou, k rukám starosty Ing. Miroslava Uchytila.

NGO žádá o podání vysvětlení, za poškozeného občana proč město Chlumec nad Cidlinou nehospodárně utrácí peníze občanů na zcela zbytečnou projektovou dokumentaci na pozemcích, které město nevlastní a ani vlastnit nebude, protože se městu do budoucna nepodaří vykoupit pozemky a ani je vyvlastnit.

Na závěr je nutno upozornit, že podle pravidel Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku je územní plánování neoprávněný zásah do vlastnického práva a podléhá finančnímu odškodnění, protože v současné době, územní plán vyvěšený na internetových stránkách města, způsobuje poškozeným občanům nejvyšší míru neuropsychické zátěže-srovnatelnou s neoprávněnou exekucí.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Doručenky - doklady o doručení do datových schránek

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula dopis pro poškozeného občana od Města Chlumec nad Cidlinou ve věci stanoviska Ing. Miroslava Uchytila, starosty města, k právní úpravě vlastnictví.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula dopis pro poškozeného občana od Města Chlumec nad Cidlinou ve věci tvrzení PeadDr. Arnošta Vítka, místostarosty města, na zasedání zastupitelstva v listopadu 2016.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula dopis pro poškozeného občana od Města Chlumec nad Cidlinou ve věci tvrzení Ing. Kyp na zasedání zastupitelstva v listopadu 2016.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula dopis pro poškozeného občana od Města Chlumec nad Cidlinou ve věci tvrzení PeadDr. Arnošta Vítka, místostarosty města, na zasedání zastupitelstva v listopadu 2016.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula dopis pro poškozeného občana od Města Chlumec nad Cidlinou ve věci stanoviska Ing. Miroslava Uchytila, starosty města, k právní úpravě vlastnictví.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula dopis pro poškozeného občana od Města Chlumec nad Cidlinou ve věci tvrzení Ing. Kyp na zasedání zastupitelstva v listopadu 2016.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula dopis pro poškozeného občana od Města Chlumec nad Cidlinou ve věci stanoviska Ing. Miroslava Uchytila, starosty města,  k právní úpravě vlastnictví.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula dopis pro poškozeného občana od Města Chlumec nad Cidlinou ve věci tvrzení PeadDr. Arnošta Vítka, místostarosty města, na zasedání zastupitelstva v listopadu 2016.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula dopis pro poškozeného občana od Města Chlumec nad Cidlinou ve věci tvrzení Ing. Kyp na zasedání zastupitelstva v listopadu 2016.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala za poškozeného občana

žádost o podání vysvětlení Ing. Kyp - zástupce města Chlumec nad Cidlinou.

V zápisu z 18. zasedání zastupitelstva ze dne 16. listopadu 2016 v bodu č. 6 je uvedeno " ...nepustilo by nás tam životní prostředí..."

NGO žádá o předložení důkazního materiálu, s jakým "životním prostředím" bylo jednáno a jaké je jeho stanovisko.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Doručenky - doklady o doručení do datových schránek.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala za poškozeného občana

žádost o podání vysvětlení

místostarostovi města Chlumce nad Cidlinou PaedDr. Arnošta Vítka.

V zápisu z 18. zasedání zastupitelstva ze dne 16. listopadu 2016 v bodu č. 6 je uvedeno " ....my jsme si to nevymysleli, je to plán kraje. My budeme hlasovat o to, která varianta je pro město nejméně bolestivá...

NGO žádá o předložení důkazního materiálu, že územní plán přeložky silnice II/327

je plán kraje.

Dále NGO žádá o předložení důkazního materiálu s kým konkrétně bylo jednáno a s kým je vedena korespondence mezi městem Chlumec nad Cidlinou a krajem.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Doručenky - doklady o doručení do datových schránek.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala za poškozeného občana stanovisko k právní úpravě vlastnictví k rukám starosty města Chlumec nad Cidlinou Ing. Miroslavu Uchytilovi a na vědomí dle rozdělovníku.

Podle zákona č. 128/2000 Sb. O obcích § 69 odst. 2 má každý jednotlivý zastupitel povinnost ze zákona vykonávat svoji funkci svědomitě v zájmu města a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky,nikoli zájmy např. stavební firmy.

Veřejným zájmem

je především ochrana lidských práv.

Což znamená, že veřejným zájmem

je ochrana vlastnictví,

nikoli jeho zbavování nebo omezování.

Podle § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., kdo se veřejně přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání-tedy i jako zastupitel nebo jiný zástupce města dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí, která je s tímto spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.

Což znamená, že pokud Město od výše uvedeného záměru neustoupí a zástupci města budou nadále pokračovat ve výrocích porušujících lidská práva a občané budou nuceni se vymáhat svoje práva právními prostředky- vnitrostátními popř. mezinárodními, ponesou konkrétní zastupitelé odpovědnost ze zákona. K tomu je nutno poznamenat, že zástupci města takto vystavují občany nejvyšší míře neuropsychické zátěže, protože věc je srovnatelná s exekucí.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Doručenky - doklady o doručení do datových schránek.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala za poškozeného občana

žádost o podání vysvětlení Ing. Kyp - zástupce města Chlumec nad Cidlinou.

V zápisu z 18. zasedání zastupitelstva ze dne 16. listopadu 2016 v bodu č. 6 je uvedeno " ...nepustilo by nás tam životní prostředí..."

NGO žádá o předložení důkazního materiálu, s jakým "životním prostředím" bylo jednáno a jaké je jeho stanovisko.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Doručenky - doklady o doručení do datových schránek.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala za poškozeného občana

žádost o podání vysvětlení

místostarostovi města Chlumce nad Cidlinou PaedDr. Arnošta Vítka.

V zápisu z 18. zasedání zastupitelstva ze dne 16. listopadu 2016 v bodu č. 6 je uvedeno " ....my jsme si to nevymysleli, je to plán kraje. My budeme hlasovat o to, která varianta je pro město nejméně bolestivá...

NGO žádá o předložení důkazního materiálu, že územní plán přeložky silnice II/327

je plán kraje.

Dále NGO žádá o předložení důkazního materiálu s kým konkrétně bylo jednáno a s kým je vedena korespondence mezi městem Chlumec nad Cidlinou a krajem.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Doručenky - doklady o doručení do datových schránek.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala za poškozeného občana stanovisko k právní úpravě vlastnictví k rukám starosty města Chlumec nad Cidlinou Ing. Miroslavu Uchytilovi a na vědomí dle rozdělovníku.

Podle zákona č. 128/2000 Sb. O obcích § 69 odst. 2 má každý jednotlivý zastupitel povinnost ze zákona vykonávat svoji funkci svědomitě v zájmu města a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky,nikoli zájmy např. stavební firmy.

Veřejným zájmem

je především ochrana lidských práv.

Což znamená, že veřejným zájmem

je ochrana vlastnictví,

nikoli jeho zbavování nebo omezování.

Podle § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., kdo se veřejně přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání-tedy i jako zastupitel nebo jiný zástupce města dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí, která je s tímto spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.

Což znamená, že pokud Město od výše uvedeného záměru neustoupí a zástupci města budou nadále pokračovat ve výrocích porušujících lidská práva a občané budou nuceni se vymáhat svoje práva právními prostředky- vnitrostátními popř. mezinárodními, ponesou konkrétní zastupitelé odpovědnost ze zákona. K tomu je nutno poznamenat, že zástupci města takto vystavují občany nejvyšší míře neuropsychické zátěže, protože věc je srovnatelná s exekucí.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Doručenky - doklady o doručení do datových schránek.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala za poškozeného občana

žádost o podání vysvětlení Ing. Kyp - zástupce města Chlumec nad Cidlinou.

V zápisu z 18. zasedání zastupitelstva ze dne 16. listopadu 2016 v bodu č. 6 je uvedeno " ...nepustilo by nás tam životní prostředí..."

NGO žádá o předložení důkazního materiálu, s jakým "životním prostředím" bylo jednáno a jaké je jeho stanovisko.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Doručenky - doklady o doručení do datových schránek.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala za poškozeného občana

žádost o podání vysvětlení

místostarostovi města Chlumce nad Cidlinou PaedDr. Arnošta Vítka.

V zápisu z 18. zasedání zastupitelstva ze dne 16. listopadu 2016 v bodu č. 6 je uvedeno " ....my jsme si to nevymysleli, je to plán kraje. My budeme hlasovat o to, která varianta je pro město nejméně bolestivá...

NGO žádá o předložení důkazního materiálu, že územní plán přeložky silnice II/327

je plán kraje.

Dále NGO žádá o předložení důkazního materiálu s kým konkrétně bylo jednáno a s kým je vedena korespondence mezi městem Chlumec nad Cidlinou a krajem.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Doručenky - doklady o doručení do datových schránek.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala za poškozeného občana stanovisko k právní úpravě vlastnictví k rukám starosty města Chlumec nad Cidlinou Ing. Miroslavu Uchytilovi a na vědomí dle rozdělovníku.

Podle zákona č. 128/2000 Sb. O obcích § 69 odst. 2 má každý jednotlivý zastupitel povinnost ze zákona vykonávat svoji funkci svědomitě v zájmu města a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky,nikoli zájmy např. stavební firmy.

Veřejným zájmem je především ochrana lidských práv.

Což znamená, že veřejným zájmem je ochrana vlastnictví, nikoli jeho zbavování nebo omezování.

Podle § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., kdo se veřejně přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání-tedy i jako zastupitel nebo jiný zástupce města dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí, která je s tímto spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.

Což znamená, že pokud Město od výše uvedeného záměru neustoupí a zástupci města budou nadále pokračovat ve výrocích porušujících lidská práva a občané budou nuceni se vymáhat svoje práva právními prostředky- vnitrostátními popř. mezinárodními, ponesou konkrétní zastupitelé odpovědnost ze zákona. K tomu je nutno poznamenat, že zástupci města takto vystavují občany nejvyšší míře neuropsychické zátěže, protože věc je srovnatelná s exekucí.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Doručenky - doklady o doručení do datových schránek.

Sdělení Human Rights Defense z.s. - NGO - občanům Chlumce nad Cidlinou.

Human Rights Defense z.s. - NGO bude pro občany Chlumce nad Cidlinou pokračovat ve vymáhání jejich vlastnických práv další písemnou korespondencí.

Human Rights Defense z.s. - NGO občanům Chlumce nad Cidlinou sděluje, že nadále trvá na svém vyjádření ze dne 18. ledna 2017.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení starosty města Chlumce nad Cidlinou ing. Miroslava Uchytila - vyřizuje tajemník ing. Pavel Školník, MPA.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula toto sdělení také pro poškozené občany.

Jedná se o reakci starosty ing. Miroslava Uchytila na tuto žádost.

Human Rights Defense z.s. - NGO bude pro občany Chlumce nad Cidlinou pokračovat ve vymáhání jejich vlastnických práv další písemnou korespondencí.

Výroky Ing. Jiřího Žabky, předsedy majetkové komise města Chlumec nad Cidlinou,

který vyjádřil že očekává statut de facto vyvlastňování do budoucna.

Tento výrok velmi pobouřil a vyvolal paniku z právní nejistoty u občanů, kteří mají ohrožené nemovitosti.

Human Rights Defense z.s. odeslala žádost o podání vysvětlení, zda město začne dodržovat ochranu vlastnictví.

Současně bylo město opětně poučeno o vnitrostátní a mezinárodní ochraně vlastnitví a odpovědnosti zastupitelů.

Žádost má celkem 4 strany.


Human Rights Defense z.s. odeslala žádost o podání vysvětlení, zda město začně dodržovat právní ochranu vlastnictví jako reakci na výroky Ing. Jiřího Žabky za 3 občany

(celkem 4 občany).

k rukám : starosta Ing. Miroslav Uchytil

k rukám : předseda majetkové komise Ing. Jiří Žabka


Human Rights Defense z.s. odeslala žádost o vystavení faktury za zpoplatněný záznam z veřejného zasedání zastupitelstva a stížnost, kde je žádost , aby Krajský úřad Královéhradeckého kraje nařídil městu Chlumec nad Cidlinou zveřejňovat kamerové záznamy z veřejného zasedání zastupitelstva na internetu, pro 1 občana.

Human Rights Defense z.s. odeslala žádost o podání vysvětlení, zda město začně dodržovat právní ochranu vlastnictví jako reakci na výroky Ing. Jiřího Žabky za 1 občana.

k rukám : starosta Ing. Miroslav Uchytil

k rukám : předseda majetkové komise Ing. Jiří Žabka

Human Rights Defense z.s  upozornila zastupitelstvo Chlumec nad Cidlinou, že pokud Ing. Miroslav Uchytil odmítá uveřejňovat skutečné inoformace ze zasedání zastupitelstva, tak Human Rights Defense z.s. přistoupila k opatření a spisovou dokumentaci uveřejnila, aby občané měli úplné informace.

Videozáznamy veřejných zasedání zastupitelstva

Sdělení pro občany

Vzhledem k tomu, že v zápisu z 19. zasedání zastupitelstva konaného dne 14. prosince 2016 v bodu č. 6 je uvedena účelově zmanipulovaná informace ve smyslu, že někdo vystoupil a ocitoval nějakou žádost několika občanů podanou na podatelnu ve středu, provedeme následující opatření.

Na těchto internetových stránkách nevládní organizace budeme zveřejňovat skutečné informace a to včetně důkazů jako jsou podané žádosti, odpovědi pana starosty, zvukové a kamerové záznamy. Vše bude právně odůvodněno.

Kamerový záznam veřejného zasedání zastupitelstva v Chlumci nad Cidlinou

18. ledna 2017

14. prosince 2016

Právní analýza k videozáznamům :

1. K tvrzení ing. Miroslava Uchytila : obraťte se na Kraj.

Human Rights Defense z.s. konstatuje, že zastupitelstvo věc projednává a schvaluje a proto je to zodpovědnost i zastupitelstva. V pravomoci zastupitelstva je územní plán neschválit, protože město, podle zákona o obcích, má rozhodovat ve prospěch občanů. Pokod se jedná o likvidaci, resp. zbourání nemovitostí (novostavby k trvalému byldení postavené na hypotéku), je toto zásadní argument, který by zastupitelstvo mělo předložit Kraji a územní plán neschválit.

2. K tvrzení Mgr. Jiřího Krenčíka : věc je nalajnovaná a my jsme... "poté následeje pouze neverbání komunikace"...v trávě.

Human Rights Defense z.s. konstatuje, že české zákony občanům poskytují možnost podávat námitky, připomínky, opravné prostředky a výsledek této právní obrany následně vede nejen k ochraně lidských práv, v tomto případě vlastnictví, ale i následnému odškodnění.

Dále Human Rights Defense z.s. konstatuje, že výroky Mgr. Krenčíka vedou z právního hlediska k porušení čl. 9 odst. 3 Ústavy ČR, kdy výrok Mgr. Krenčíka - o nalajnování- vede k ohrožení základů demokratického právního státu.

Dále Human Rights Defense z.s. konstatuje, že Mgr. Jiří Krenčík na zastupitelstvu vystupuje v pozici zastupitele a nikoli občana, což znamená, že zastupitel je ze zákona povinen dodržovat mimo jiné i zákon o obcích § 69 odst. 2, což Mgr. Jiří Krenčík svými výroky porušuje.

3. K tvrzení Ing. Miroslava Uchytila, že byl zvolený.

Human Rights Defense z.s. konstatuje, žei starosta města ing. Miroslav Uchytil je povinen ze zákona dodržovat zákon o obcích § 69 odst. 2, což ing. Miroslav Uchytil svojí činností porušuje.

Human Rights Defense z.s. odeslala stížnost proti úhradě za informaci podle zákona o svobodném přístupu k informacím z veřejného zasedání zastupitelstva v Chlumci nad Cidlinou celkem za 5 občanů.

Human Rights Defense z.s. odeslala stížnost proti úhradě za informaci podle zákona o svobodném přístupu k informacím z veřejného zasedání zastupitelstva v Chlumci nad Cidlinou.

Stížnost je rozdělena celkem do 3 částí.

První část se týká diskrimuínace, kdy po některých občanech je žádána úhrada za informaci a některým občanům byly informace poskytnuty zdarma.

Byla stížnost na porušení Ústavy ČR, Listiny základních práv a svobod a porušení mezinárodního práva- Evropské úmluvy o lidských právech Rady Evropy, Listiny základních práv Evropské unie a Všeobecné deklarace lidských práv Organizace spojených národů.

Druhá část se týká předplacené informace, kdy je podezření, že město, fictio iuris nežádá o finanční částku (z hlediska účetnictví) na pořízení informace, ale na výplatu odměn některým zástupcům města jako pro ing. Miroslava Uchytila.

Třetí část se týká žádosti o zveřejňování na internetu.

Vzhledem k tomu, že město začalo dělat problémy s poskytováním informací z veřejných zasedání zastupitelstev, byl požádám Krajský úřad Královéhradeckého kraje, aby městu nařídil tyto informace zveřejňovat na internetu.

Dosáhlo by se značné úspory jak ve finančních nákladech, tak i v administrativní činnosti.Občané by si každý měsím nemuseli žádat o informace.

Pro město to bude mít značnou výhodu, protože záznam zveřejní pouze jednou a nebude muset vyřizovat žádosti jednotlivě.

Na základě výše uvedených informací, byl požádám Krajský úřad Královéhradeckého kraje, aby nařídil městu Chlumec nad Cidlinou, aby zřídilo kanál na www.youtube.com, na který uveřejní dosavadní a budoucí kamerové záznamy z ceřejných zasedání zastupitelstev, aby občanů měli svobodný přístup k informacím.


Human Rights Defense z.s. přijmula dopis  pro 1 občana od ing. Pavla Školníka, MPA s požadavkem zaplacení 52 Kč za zápis jednání zastupitelstva.

Human Rights Defense z.s. přijmula dopis od ing. Miroslava Uchytila s vyjádřením, že zápis z jednání zastupitelstva není doslovný přepis jednání.

Pozn. ing. Miroslav Uchytil neustále neodpověděl na otázku manipulace se zápisem.

Human Rights Defense z.s. bude reagovat další písemnou korespondencí.


Human Rights Defense z.s. přijmula dopis od ing. Miroslava Uchytila( pro dalšího 1 občana), který tvrdí, že otázka, kdy bude realizován územní plán přeložky silnice II/327 je nesrozumitelná.

Human Rights Defense z.s bude reagovat další písemnou korespondencí.


Human Rights Defense z.s. přijmula dopis od ing. Pavla Školníka, MPA, že si prodlužuje lhůtu pro odpovědi písemností adresované zastupitelstvu.

Human Rights Defense z.s. přijmula dopis od ing. Miroslava Uchytila, že v současné době není možné podávat námitky proti územnímu plánu.

Human Rights Defense z.s. přijmula vyjádření ing. Miroslava Uchytila, že v současné době neeviduje žádný nárok za nemajetkovou škodu a že obecně jsou škody hrazeny z uzavřeného pojištění a rozpočtu města.

Human Rights Defense z.s. k tomuto vyjádření konstatuje, že jde o nároky budoucí, dále jde o to s jakým subjektem je uzavřeno pojištění, do jaké výše bude odškodnění hrazeno a za jakých podmínek, jakou částku je možno uhradit z rozpočtu města.

V případě, že tyto prostředky nebudou stačit, je nutné zjistit, zda Ministerstvo spravedlnosti nebo Ministerstvo financí bude ochotno doplácet odškodnění, v případě, že nebude postačovat regresní úhrada.


Human Rights Defense z.s. odeslala žádost o podání vysvětlení, že ve sdělení ze dne 9. února 2017 uvádí, že proslov zástupkyně nevládní organizace je součástí materiálů zastupitelstva.

Human Rights Defense z.s. žádá o podání vysvětlení, jakým způsobem je s těmito námitkami nakládáno, když bylo žádáno o odložení věci, ale dle textu zápisu zasedání zastupitelstva město pokračuje v realizaci územního plánu a to bez jakéhokoliv ohledu na likvidaci konkrétních nemovitostí občanů města.

Human Rights Defense z.s. přijmula dopis od ing. Miroslava Uchytila (pro několik občanů), že fakturu za CD se zvukovým záznamem zasedání zastupitelstva vystavovat nebude.

Human Rights Defense z.s bude reagovat další písemnou korespondencí.

Human Rights Defense z.s. přijmula dopis od ing. Miroslava Uchytila, že fakturu za CD se zvukovým záznamem zasedání zastupitelstva vystavovat nebude.

Human Rights Defense z.s bude reagovat další písemnou korespondencí.

Human Rights Defense z.s. přijmula dopis od ing. Miroslava Uchytila( pro 5 občanů), který tvrdí, že otázka, kdy bude realizován územní plán přeložky silnice II/327 je nesrozumitelná.

Human Rights Defense z.s bude reagovat další písemnou korespondencí.

Human Rights Defense z.s. přijmula dopis od ing. Miroslava Uchytila, který tvrdí, že otázka, kdy bude realizován územní plán přeložky silnice II/327 je nesrozumitelná.

Human Rights Defense z.s bude reagovat další písemnou korespondencí.

Human Rights Defense z.s. odeslala urgenci žádosti to podání vysvětlení, ing. Miroslavu Uchytilovi, zda si myslí, že text zápisu zasedání zastupitelstva ze dne 14. prosince 2016 je obsahově stejný s plným zněním projevu zástupkyně organizace.

Human Rights Defense z.s. odeslala žádost to podání vysvětlení, ing. Miroslavu Uchytilovi, z jakých finančních zdrojů bude město Chlumec nad Cidlinou financovat odškodnění při realizaci územního plánu přeložky silnice II/327.

V případě realizace územního plánu hrozí jednomu občanovi a jeho rodině materiální škoda

10 000 000 Kč (slovy desetmiliónůkorunčeských).

Pozn. zbourání novostavby-rodinného domu k trvalému bydlení postaveného na hypotéku, stavební parcela a příslušenství.

Dále nemateriální škoda je mnohonásobně vyšší a náklady řízení jsou úměrné výši vymáhané škody.

Human Rights Defense z.s. odeslala na Město Chlumec nad Cidlinou, žádost o vystavení faktur pro 5 občanů-přeložka silnice II/327, po kterých je požadováno 46 nebo 52 Kč za CD se zvukovým záznamem zastupitelstva.

Human Rights Defense z.s. upozornila ing. Pavla Školníka a ing. Miroslava Uchytila, že tato faktura bude součástí nákladů, které občané ( s pomocí Human Rights Defense z.s.) budou vymáhat v rámci uplatnění nároku o náhradu nemajetkové škody, nákladů řízení, nákladů na zastoupení za vzniklou nemajetkovou újmu.

Human Rights Defense z.s. odeslala na Město Chlumec nad Cidlinou, žádost o vystavení faktur pro občany, po kterých je požadováno 46 nebo 52 Kč za CD se zvukovým záznamem zastupitelstva.

Human Rights Defense z.s. upozornila ing. Pavla Školníka a ing. Miroslava Uchytila, že tato faktura bude součástí nákladů, které občané ( s pomocí Human Rights Defense z.s.) budou vymáhat v rámci uplatnění nároku o náhradu nemajetkové škody, nákladů řízení, nákladů na zastoupení za vzniklou nemajetkovou újmu.

Human Rights Defense z.s. odeslala žádost o zaslání kopie zvukových záznamů zasedání zastupitelstva v Chlumci nad Cidlinou z 21. září 2016, 16. listopadu 2016, 14. prosince 2016 a 18. ledna 2017 za dalšího 1 občana (celkem 6 občanů).

Human Rights Defense z.s. odeslala žádost o podání vysvětlení, kdy bude realizován územní plán přeložky silnice II/327 za dalšího 1 občana (celkem 6 občanů).

Human Rights Defense z.s. přijmula celkem 5 neoprávněných požadavků ing. Miroslava Uchytila o zaplacení částky 46 nebo  za pořízení každého jednoho CD s kopií zvukového záznamu zasedání zastupitelstva, za každého občana.

Human Rights Defense z.s.bude reagovat stížností, která bude opětně zveřejněna.

Human Rights Defense z.s. přijmula zastoupení dalšího 1 občana (celkem 6 občanů) ve věci územního plánu přeložky silnice II/327.

Human Rights Defense z.s. zasala žádost o podání vysvětelní ing. Miroslavu Uchytilovi, kdy bude realizován územní plán přeložky silnice II/327.

Human Rights Defense z.s.zaslala žádost o vyjádření ing. MIroslavu Uchytilovi, zda si myslí, že text zápisu ze zasedání zastupitelstva je obsahově stejný s doslovným zněním proslovu.

Human Rights Defense z.s. přijmula vyjádření ing. Miroslava Uchytila, že zápis ze zasedání zastupitelstva není doslovným přepisem jednání atd.

Stanovisko - Human Rights Defense z.s - bude reagovat další písemnou korespondencí.

Human Rights Defense z.s. požádala starostu města Chlumce nad Cidlinou Ing. Miroslava Uchytila o podání vysvětlení, proč není v zápisu z 19. zasedání zastupitelstva dne 14. prosince 2016 v bodu č. 6 uvedeno plné znění proslovu, když v ostatních případech, dle zápisů, je uvedeno plné znění.

Human Rights defense z.s. požádala Město Chlumec nad Cidlinou o zaslání zvukového záznamu z zasedání zastupitelstva dne 18. ledna 2017.

Proslov zástupkyně nevládní organizace v plném znění.

Žádost o podání vysvětlení v plném znění s razítkem podatelny Města Chlumec nad Cidlinou

Odpověď ing. Miroslava Uchytila.

Ing. Miroslav Uchytil se nevypořádal s námitkami.

Dále odpověděl, že není znám způsob financování.

Také odpověděl, že není znám finanční rozpočet.

Proslov předsedkyně nevládní organizace na  20. zasedání zastupitelstva v plném znění.

V řešení věci pokračujeme