Por. Ing. Miroslav Jaroš

č.j. : TO-SZIF-MJ-152-23012019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu komisařem Policie ČR, oddělení hospodářské kriminality Hradec Králové-por. Ing. Miroslav Jaroš.

Je podezření, že se dopustil trestného činu -- rozvracení republiky- podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Odmítání vyšetření podezření KORUPČNÍ AKTIVITY NA AKREDITOVANÉ PLATEBNÍ AGENTUŘE - STÁTNÍM ZEMĚDĚLSKÉM INTERVENČNÍM FONDU - KTERÝ VYPLÁCÍ DOTACE DO ZEMĚDĚLSTVÍ ZE NÁRODNÍCH ZDROJŮ A ZE ZDROJŮ EVROPSKÉ UNIE je protiprávní jednání a PORUŠOVÁNÍ ÚSTAVNÍHO POŘÁDKU komisařem Policie ČR por. Ing. Miroslavem Jarošem a ŠIKANA, VYDÍRÁNÍ A ÚTISK POŠKOZENÝCH VLASTNÍKŮ PŮDY NĚKTERÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH FIREM, KTERÉ NEDODRŽUJÍ ZÁKLADNÍ SMLUVNÍ A ZÁKONNÉ POVINNOSTI podle českého právního řádu, což je v demokratickém právním státě v členském státě Rady Evropy, Evropské unie, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Organizaci spojených národů ve 21. století podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.rozvracení ústavního zřízení. Z právního hlediska vše ve stadiu podezření.

Je podezření, že por. Ing. Miroslav Jaroš podporuje činnost konkrétních konkrétních pracovníků Státního zemědělského intervenčního fondu ve spolupachatelství s některými firmami Královéhradeckého kraje , kteří de facto "provozují" rozvracení ústavního zřízení České republiky ve smyslu podezření z trestného činu rozvracení republiky podle § 310 TZ.

č.j. : TO-RM-MJ-29-15012019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala Oznámení na podezření ze spáchání trestného činu por. Ing. Miroslavem Jarošem, komisařem oddělení hospodářské kriminality, Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje v případu Rada Města Chlumec nad Cidlinou - řetězová reakce.

Je podezření, že se dopustil trestného činu -- rozvracení republiky- podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Odmítání vyšetření podezření korupční činnosti na Radě Města Chlumec nad Cidlinou je protiprávní jednání a PORUŠOVÁNÍ ÚSTAVNÍHO POŘÁDKU komisařem Policie ČR por. Ing. Miroslavem Jarošem a šikana a vydírání a útisk poškozených občanů města a ochrana Ing. Ivy Uchytilové (vedoucí odboru OSMI Města Chlumec nad Cidlinou), která nedodržuje základní povinnosti podle českého právního řádu, což je v demokratickém právním státě v členském státě Rady Evropy, Evropské unie, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Organizaci spojených národů ve 21. století podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.rozvracení ústavního zřízení. Z právního hlediska vše ve stadiu podezření.

Por. Ing. Miroslav Jaroš se podle § 367 TZ hodnověrným způsobem dozvěděl o podezřelé korupční aktivitě na Městě Chlumec nad Cidlinou, avšak demonstrativně odmítá věc řešit.

Je podezření, že por. Ing. Miroslav Jaroš podporuje činnost konkrétních radních Města Chlumec nad Cidlinou a vedoucí OSMI Ing. Ivy Uchytilové , kteří de facto "provozují" rozvracení ústavního zřízení České republiky ve smyslu podezření z trestného činu rozvracení republiky podle § 310 TZ.

Podle § 310 odst. 2 písm. a) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. Se jedná o podezření na organizovanou skupinu na podezření systematického jednání s cílem rozvracení ústavního pořádku ČR ve smyslu na podezření z rozvracení republiky ve složení :

por. Ing. Miroslav Jaroš- komisař oddělení hospodářské kriminality Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje

Ing. Miroslav Uchytil - starosta Měst Chlumec nad Cidlinou

Ing. Iva Uchytilová - vedoucí odboru správy majetku a investic Města Chlumec nad Cidlinou

a radní v období 2014-2018 Města Chlumec nad Cidlinou-

PaedDr Arnošt Vítek, Mgr. Vladan Kárník, Luboš Suchánek, Ivo Kučera,

MUDr. Miroslav Louda, MUDr. Jaroslav Krenčík

Human Rights Defense z.s. NGO přijmula vyřízení stížnosti ředitelem KŘ PČR Královéhradeckého kraje - plk. JUDr. David Fulka v případech policistů Oddělení hospodářské kriminality - por. Ing. Miroslav Jaroš, Policistka "O..." a policista XY.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 341/2011 Sb. o prověření skutečností nasvědčující podezření, že příslušník PČR spáchal trestný čin.

Je podezření, že komisař Krajského ředitelství Policie ČR por. Ing. Miroslav Jaroš se dopustil trestného činu - podplácení podle § 332 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že komisař oddělení obecné kriminality KŘ PČR Hradec Králové por. Ing. Miroslav Jaroš podplácí státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové JUDr. Lukáše Vodičku s úmyslem, aby zůstal jako vyšetřovatel předmětné věci a celkově jako komisař oddělení, i když si dostatečně zdokladoval svoji vlastní neodbornost pro řešení dané problematiky. 

Je podezření, že vlastní prospěch by mohl spočívat v tom, že por. Ing. Miroslav Jaroš si je vědom svých schopností a obával by se, že by jinak mohl být nezaměstnatelný.

Je podezření na spolupachatele :

por. Ing. Miroslav Jaroš - komisař KŘ PČR oddělení hospodářské kriminality Hradec Králové

npor. Ing. Bc. Eduard Petiška - vedoucí oddělení hospodářské kriminality KŘ PČR Hradec Králové

JUDr. Lukáš Vodička - státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 341/2011 Sb. o prověření skutečností nasvědčující podezření, že příslušník PČR spáchal trestný čin.

Je podezření, že komisař Krajského ředitelství Policie ČR por. Ing. Miroslav Jaroš se dopustil trestného činu - podplácení podle § 332 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že komisař oddělení obecné kriminality KŘ PČR Hradec Králové por. Ing. Miroslav Jaroš podplácí vedoucího oddělení obecné kriminality KŘ PČR Hradec Králové npor. Ing. Bc. Eduarda Petišku s úmyslem, aby zůstal jako vyšetřovatel předmětné věci a celkově jako komisař oddělení, i když si dostatečně zdokladoval svoji vlastní neodbornost pro řešení dané problematiky. 

Je podezření, že vlastní prospěch by mohl spočívat v tom, že por. Ing. Miroslav Jaroš si je vědom svých schopností a obával by se, že by jinak mohl být nezaměstnatelný.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové o postoupení věci.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje podání ve věcech por. Ing. Miroslava Jaroše Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

Státní zástupce JUDr. Lukáš Vodička postupuje Vrchnímu státnímu zastupitelství věc žádosti o prošetření skutečnosti, zda se por. Ing. Miroslav Jaroš, za KŘ PČR Hradec Králové,dopustil trestného činu rozvracení republiky. 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Kanceláře předsedy Senátu ČR p. Milana Štěcha. 

Související případ

Pokračování řešení věci

Npor. Ing. Bc. Eduard Petiška

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Kanceláře předsedy Senátu ČR p. Milana Štěcha. 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyrozumění od KŘ PČR Hradec Králové - vedoucího oddělení hospodářské kriminality npor. Ing. Bc. Eduarda Petišky k žádosti o podání vysvětlení technologického postupu pěstování řepky.

Npor. Ing. Bc. Eduard Petiška uvádí, že por. Ing. Miroslav Jaroš nemusí znát technologický postup pěstování řepky.

 Npor. Ing. Bc. Eduard Petiška uvádí, že por. Ing. Miroslav Jaroš nemá potřebné odborné znalosti a přizve znalce.

Npor. Ing. Bc. Eduard Petiška uvádí, že přidělené věci zůstanou nadále ve vyšetřování por. Ing. Miroslava Jaroš.

Související případ

Pokračování řešení věci

Krajské státní zastupitelství Hradec Králové

JUDr. Lukáš Vodička

Věc - KŘ PČR Hradec Králové

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 341/2011 Sb. o prověření skutečností nasvědčující podezření, že příslušník PČR spáchal trestný čin 

Je podezření, že komisař Krajského ředitelství Policie ČR por. Ing. Miroslav Jaroš se dopustil trestného činu - rozvracení republiky- podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Při doplňování trestních oznámení č.j. KRPH -39007-6/TČ-2018-050281 na Krajském ředitelství Policie Královéhradeckého kraje dne 14. května 2018 komisař por. Ing. Miroslav Jaroš odmítl vydal úřední záznam, ve kterém předsedkyně NGO odpověděla na otázky PČR.

Podle § 2 zákona o policii ČR č. 273/2008 Sb. Je komisař por. Ing. Miroslav Jaroš povinen postupovat v souladu s mezinárodními Úmluvami o lidských právech. 

Takto por. Ing. Miroslav Jaroš porušil Evropskou úmluvu o lidských právech Rady Evropy čl. 6 - právo na spravedlivý proces.

Por. Ing. Miroslav Jaroš se pokoušel vymlouvat na to, že oni to takhle dělají a nebudou se ohlížet na to, že to někde dělají jinak.

NGO k tomu konstatuje, že podle Občanského zákoníku č. 89/2012. Sb. § 5 odst. 1, kdo se veřejně přihlásí k odbornému výkonu povolání, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.

Por. Ing. Miroslav Jaroš je povinen ovládat zákonné požadavky na právní znalosti policisty.

Povinné znalosti policisty se řídí nařízením vlády č. 506/2004 Sb.

Podle zákona je por. Ing. Miroslav Jaroš povinen ovládat ochranu základních lidských práv a svobod z hlediska mezinárodního a vnitrostátního.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Věc zákazu kamerového záznamu por. Ing. Miroslavem Jarošem se postupuje k dalšímu opatření řediteli Krajského ředitelství policie Hradec Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Kanceláře předsedy Senátu ČR p. Milana Štěcha. 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Kanceláře předsedy Senátu ČR p. Milana Štěcha. 

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o podání vysvětlení por. Ing. Miroslavu Jarošovi.

 Por. Ing. Miroslav Jaroš položil NGO otázku : "Jak dochází k devastaci půdy z hlediska zemědělského využití ?"

NGO por. Ing. Miroslavu Jarošovi sděluje, že kdyby si řádně přečetl podklady, které NGO zaslala, tak by se na tuto otázku nemusel ptát.

Je to důležité hlavně z toho důvodu, že by si následně por. Ing. Miroslav Jaroš nemusel stěžovat na to, že kvůli tomu musí vyplnit 4 strany tiskopisu z důvodu proplacení jízdného.

Vzhledem ke zveřejňování by si občané, kteří toto čtou mohli myslet o por. Ing. Miroslavu Jarošovi, že je líný.

NGO současně por. Ing. Miroslavu Jarošovi vysvětlila, jak dochází k devastaci půdy z hlediska zemědělského využití.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Kanceláře předsedy Senátu ČR p. Milana Štěcha. 

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o podání vysvětlení por. Ing. Miroslavu Jarošovi.

Při doplňování trestních oznámení č.j. KRPH -39007-6/TČ-2018-050281 na Krajském ředitelství Policie Královéhradeckého kraje dne 14. května 2018, komisař por. Ing. Miroslav Jaroš prokázal, že je absolutně neodborný pro řešení trestních oznámení. Důkaz je v pokládání otázek. Kdyby byl por. Ing. Miroslav Jaroš dostatečně odborný, tak by nepokládal nesmyslné otázky.

Dále, kdyby por. Ing. Miroslav Jaroš nezakázal kamerový záznam, tak by zdokumentoval svoji vlastní neverbální komunikaci, především svoji nechápavost dané problematiky.

Por. Ing. Miroslav Jaroš položil NGO otázku : "Zda NGO (oznamovatel trestního oznámení) zná technologické postupy pěstování zemědělských plodin?"

Na základě výše uvedených skutečností NGO žádá o podání vysvětlení, zda komisař PČR por. Ing. Miroslav Jaroš zná technologický způsob pěstování ozimé pšenice?

NGO žádá o podrobný popis technologického postupu pěstování ozimé pšenice podle por. Ing. Miroslava Jaroše, aby bylo jednoznačné podle čeho se technologický postup pěstování ozimé pšenice bude posuzovat.

NGO upozorňuje, že zaměstnavatel - PČR - zaměstnává por. Ing. Miroslava Jaroše naprosto vědomě na pozici, kdy por. Ing. Miroslav Jaroš má odborně posoudit technologický způsob pěstování ozimé pšenice a PČR mu za toto vyplácí mzdu (pozn. předpokládá se, že toto nedělá jako veřejně prospěšnou práci zdarma.)

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala doplnění podání por. Ing. Miroslavu Jarošovi.

 Je podezření, že holandský podnikatel p. Jan Bruinsma se svými podíly v Zemědělském družstvu Všestary a FytAgro s.r.o. měl podnikatelský zájem pouze uzavřít pachtovní smlouvy, ale vůbec neměl v úmyslu tyto smlouvy plnit a dokonce ani neměl zájem na řádném hospodaření.

Takto je podezření, že holandský podnikatel p. Jan Bruinsma používá srovnatelné praktiky s tzv. podnikateli ŠMEJDY.

Po zadání slova "šmejdi" na www.youtube.com se zobrazí videa, která dostatečně informují o dané problematice.

Nekalé podnikatelské praktiky Klamavé jednání tzv. "šmejdů"

Podnikatel uzavře smlouvu, která je běžná a její právní hodnota nijak nevybočuje z běžné praxe.

Po uzavření a podpisu smlouvy se podnikatel začne chovat jinak a přesně naopak než před uzavřením.

Smlouva přestane být dodržována a po čase hrubě porušována.

Protistrana přestane komunikovat - nebere telefony, neodpovídá na maily atd.

Tzv. Šmejd postupuje systémem strategie vyjednávání tzv. plánované negace, kdy na jakýkoliv argument reaguje NE, bez ohledu na skutečnost a jednání značně protahuje.

Protahováním zeslabuje protistranu a způsobuje ji např. finanční škody (čímž se poškozená strana hůře brání). Dále tzv. Šmejd poškozeného zeslabuje mentálně a snaží se o zeslabování její vytrvalosti. Tzv. Šmejd se snaží, aby se poškozený přestal bránit.

Tzv. Šmejd vznáší takové argumenty, že neplacení pachtovného není porušení smlouvy nebo že zákony se dodržovat nemusí že je vše v pořádku.

Psychologicky specifická interpretace skutečnosti určuje jiný způsob myšlení tzv. mentalizaci.

Psychologie osobnosti :

Potřeba změny, nových a silných zážitků

Pokud je potřeba intenzity podnětů a jejich proměnlivosti neúměrně silná, projeví se vyhledáváním vzrušení a rizika za každou cenu.

Podobné projevy lze pozorovat u lidí s disociální poruchou osobnosti.

Předpokládaným biologickým základem interindividuální variability potřeby nových a silných zážitků jsou výkyvy v dopaminovém metabolizmu mozku a v hladině enzymu monoaminooxidázy ovlivňující hladinu serotoninu (na níž závisí pohotovost k aktivitě) a noradrenalinu (regulujícího celkové nabuzení).

Potřeba vyhýbat se nepříjemnostem a nebezpečí souvisí se vztahem k potencionálnímu ohrožení, projevuje se zvýšenou opatrností a nedůvěřivostí.

Extrémem jsou jedinci, kteří nepociťují strach a dobře snášejí hrozící nebezpečí, z čehož vyplývá i jejich sklon k rizikovému chování. Jako by jim chyběla schopnost posoudit míru nebezpečnosti situace. Takto reagují lidé s disociální poruchou osobnosti. Biologickým základem jsou výkyvy v serotoninovém metabolizmu mozku.

Na základě výše uvedených skutečností je patrné, že podnikatel typu ŠMEJD potřebuje ke svému podnikání vyšší míru nátlaku k plnění nebo ukončené obchodního vztahu.

Z dosavadní praxe je dokázáno, že podnikatele tzv. Šmejda může usměrnit až trestní vyšetřování.

V předchozích případech se prokázalo, že až po nahlášení Policii se věci teprve začaly řešit.

Je podezření, že holandský podnikatel má v úmyslu pouze "zablokovat" půdu pachtovní smlouvou a s pomocí pracovníků SZIF, konkrétně p. Ilona Langrová a Ing. Aleš Sobel je v současné době nemožné, aby se vlastníci půdy rozhodovali o svém majetku.

Takto jsou vlastníci půdy postaveny do situace, že nebudou dostávat pacht ani naturálie a v případě, že by nezaplatili daň z nemovitostí, tak je Finanční úřad udělá jejich exekuci a p. Jan Bruinsma by takto získal pozemky v dražbě prostřednictvím Finančního úřadu, což je jeho účel, jak již prozradil na ústním jednání, tzn. Přivádět vlastníky půdy (s pomocí SZIF) do existenčních problémů a následně takto získávat "zadarmo" půdu.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis GIBS Hradec Králové.

GIBS Hradec Králové postupuje věc neodbornosti por. Ing. Miroslava Jaroše KŘ PČR Hradec Králové - odbor vnitřní kontroly.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení por. Ing. Miroslavu Jarošovi.

 Pokud má por. Ing. Miroslav Jaroš v úmyslu zastávat názor, že nyní je zaseto a půdu není možné vydat vlastníkům půdy, tak NGO por. Ing. Miroslavu Jarošovi opakovaně vysvětluje, že výpovědi byly podány z důvodu porušování pachtovních smluv.

Pokud Ing. Monika Nebeská jako jednatelka FytAgro s.r.o. chtěla na půdě hospodařit dál, tak nejdřív měla plnit smlouvu (tzn. Nejdřív platit pacht, dodávat naturálie včas, nepoškozovat půda a potom si mohla zaset řepku s obilím.

Pokud si Ing. Monika zasela, aniž by plnila smlouvu, tak se jedná o podezření na další trestný čin podle § 229 TZ -zneužívání vlastnictví.

Pokud by měl v úmyslu por. Ing. Miroslav Jaroš se zastávat Ing. Moniky Nebeské, tak by se takto stal spolupachatelem podle § 23 TZ a pomocníkem TČ podle § 24 odst. 1 písm. c) TZ.

Podle pravidel Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku NGO zcela korektně upozorňuje por. Ing. Miroslava Jaroše, že pokud rozhodne protizákonně (tj. Ve prospěch Ing. Moniky Nebeské a p. Ilony Langrové), tak NGO na por. Ing. Miroslava Jaroše podá sérii adekvátních trestních oznámení.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala  vysvětlení por. Ing. Miroslavu Jarošovi.

NGO ještě jednou vysvětlí por. Ing. Miroslavu Jarošovi zákonnou problematiku pachtu podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Jsou dva typy výpovědí :

1. smluvní výpověď : tzn. Když obě dvě strany dodržují smlouvu, tak každá ze stran může ukončit pacht po uplynutí výpovědní doby.

2. zákonná výpověď : když dojde k situaci, že jedna ze stran porušuje smlouvu (v konkrétním případě pachtýř), tak podle zákona platí výpověď bez výpovědní doby tzn. Okamžitě.

Konkrétní odůvodnění podle zákona již NGO PČR zaslala.

Tzn. Že pokud pachtýř, konkrétně Ing. Monika Nebeská neplatila pacht, nedodávala naturálie, poškozovala půdu a ještě proti vlastníkům půdy chtěla pokračovat trestněprávní cestou a jednala si proti nim advokáta, že se s nimi bude soudit a kolik to vlastníky půdy bude stát, tak platí okamžitá výpověď.

V současné době jsou vlastníci půdy postaveny do situace, že nebudou dostávat pacht ani naturálie a v případě, že by nezaplatili daň z nemovitostí, tak je Finanční úřad udělá jejich exekuci a p. Jan Bruinsma by takto získal pozemky v dražbě prostřednictvím Finančního úřadu, což je jeho účel, jak již prozradil na ústním jednání, tzn. Přivádět vlastníky půdy (s pomocí SZIF) do existenčních problémů a následně takto získávat "zadarmo" půdu.

Pro přirovnání, aby por. Ing. Miroslav Jaroš lépe pochopil, tak pokud pracuje u PČR a v případě, že by mu na účet nepřišla mzda a jeho nadřízenou byla Ing. Monika Nebeská, tak by musel nadále pracovat zadarmo a financovat náklady na zaměstnání (např. Jízdné, stravné) a nemohl by se nijak z neřešitelné situace uvolnit.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o podání vysvětlení por. Ing. Miroslavu Jarošovi.

 Při doplňování trestních oznámení č.j. KRPH -39007-6/TČ-2018-050281 na Krajském ředitelství Policie Královéhradeckého kraje dne 14. května 2018, komisař por. Ing. Miroslav Jaroš prokázal, že je absolutně neodborný pro řešení trestních oznámení. Důkaz je v pokládání otázek. Kdyby byl por. Ing. Miroslav Jaroš dostatečně odborný, tak by nepokládal nesmyslné otázky.

Dále, kdyby por. Ing. Miroslav Jaroš nezakázal kamerový záznam, tak by zdokumentoval svoji vlastní neverbální komunikaci, především svoji nechápavost dané problematiky.

Por. Ing. Miroslav Jaroš položil NGO otázku : "Zda NGO (oznamovatel trestního oznámení) zná technologické postupy pěstování zemědělských plodin?"

Na základě výše uvedených skutečností NGO žádá o podání vysvětlení, zda komisař PČR por. Ing. Miroslav Jaroš zná technologický způsob pěstování řepky?

NGO žádá o podrobný popis technologického postupu pěstování řepky podle por. Ing. Miroslava Jaroše, aby bylo jednoznačné podle čeho se technologický postup pěstování řepky bude posuzovat.

NGO upozorňuje, že zaměstnavatel - PČR - zaměstnává por. Ing. Miroslava Jaroše naprosto vědomě na pozici, kdy por. Ing. Miroslav Jaroš má odborně posoudit technologický způsob pěstování řepky a PČR mu za toto vyplácí mzdu (pozn. Předpokládá se, že toto nedělá jako veřejně prospěšnou práci zdarma.)

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost na GIBS podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 341/2011 Sb. o prověření skutečností nasvědčující podezření, že příslušník PČR spáchal trestný čin.

Je podezření, že komisař Krajského ředitelství Policie ČR por. Ing. Miroslav Jaroš se dopustil trestného činu - rozvracení republiky- podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Při doplňování trestních oznámení č.j. KRPH -39007-6/TČ-2018-050281 na Krajském ředitelství Policie Královéhradeckého kraje dne 14. května 2018, komisař por. Ing. Miroslav Jaroš prokázal, že je absolutně neodborný pro řešení trestních oznámení. Důkaz je v pokládání otázek. Kdyby byl por. Ing. Miroslav Jaroš dostatečně odborný, tak by nepokládal nesmyslné otázky.

Dále, kdyby por. Ing. Miroslav Jaroš nezakázal kamerový záznam, tak by zdokumentoval svoji vlastní neverbální komunikaci, především svoji nechápavost dané problematiky.

Por. Ing. Miroslav Jaroš prokázal, že nemá povědomí o řízení před Státním zemědělským intervenčním fondem a nerozumí ani podstatě zákona o zemědělství č. č. 252 97 Sb. a o SZIF č. 256/2000 Sb.

Por. Ing. Miroslav Jaroš dokonce prokázal, že nezná ani podstatu správního řízení a správního řádu č. 500/2004 Sb.

Por. Ing. Miroslav Jaroš prokázal, že nemá žádné znalosti o zemědělství a zemědělské výrobě pro řešení případu.

Por. Ing. Miroslav Jaroš prokázal, že nemá žádné povědomí o funkčnosti zemědělské firmy o velikosti 200-300 ha.

Por. Ing. Miroslav Jaroš dokonce tvrdil, že podle mapy neumí dojet na pole.

K tomu je možno dodat, že ještě, že se dnes mzda posílá elektronickým bankovnictvím, protože po. Ing. Miroslav Jaroš by se svými orientačními schopnostmi netrefil do pokladny pro výplatu.

Komisař por. Ing. Miroslav Jaroš souhlasil s tím, že NGO může na něj podat stížnost.

Komisař por. Ing. Miroslav Jaroš na konci jednání sdělil, že je úřední osoba a že se mu nechce do zneužití pravomoci úřední osoby jako trestného činu.

Nejvyšší orgán NGO - členská schůze projednala přání komisaře por. Ing. Miroslava Jaroše a rozhodla, že mu vyhoví a jeho postup překvalifikuje na podezření z trestného činu podle § 310 TZ - rozvracení republiky.

Podle § 310 TZ odst. 2 písm. a), c), d) je podezření na organizovanou skupinu, protože zaměstnavatel - PČR - zaměstnává por. Ing. Miroslava Jaroše naprosto vědomě na pozici, kde nemá dostatečné odborné znalosti a PČR mu za toto ještě vyplácí mzdu (pozn. Předpokládá se, že toto nedělá jako veřejně prospěšnou práci zdarma.)

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis GIBS Hradec Králové.

Oznámení o podezření z trestného činu rozvracení republiky se postupuje k vyřízení KŘ PČR Hradec Králové - odbor vnitřní kontroly.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

Státní zástupce JUDr. Lukáš Vodička si přisvojuje pravomoci, ke kterým nemá zákonné kompetence, jako řešit záležitosti, které mu nebyly adresovány.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 341/2011 Sb. o prověření skutečností nasvědčující podezření, že komisař Krajského ředitelství Policie ČR por. Ing. Miroslav Jaroš se dopustil trestného činu - rozvracení republiky- podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Komisař por. Ing. Miroslav Jaroš souhlasil s tím, že NGO může na něj podat stížnost.

Komisař por. Ing. Miroslav Jaroš na konci jednání sdělil, že je úřední osoba a že se mu nechce do zneužití pravomoci úřední osoby jako trestného činu.

Nejvyšší orgán NGO - členská schůze projednala přání komisaře por. Ing. Miroslava Jaroše a rozhodla, že mu vyhoví a jeho postup překvalifikuje na podezření z trestného činu podle § 310 TZ - rozvracení republiky.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu zasláno dle rozdělovníku

Doručenky