Policistka "O..."

Human Rights Defense z.s. NGO přijmula vyřízení stížnosti ředitelem KŘ PČR Královéhradeckého kraje - plk. JUDr. David Fulka v případech policistů Oddělení hospodářské kriminality - por. Ing. Miroslav Jaroš, Policistka "O..." a policista XY.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 341/2011 Sb. o prověření skutečností nasvědčující podezření, že policistka "O..." Krajského ředitelství Policie ČR se dopustila trestného činu - rozvracení republiky- podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

 Přidoplňování trestních oznámení č.j. KRPH -39007-6/TČ-2018-050281 na Krajském ředitelství Policie Královéhradeckého kraje dne 14. května 2018 policistka "O..."odmítla vydal úřední záznam, ve kterém předsedkyně NGO odpověděla na otázky PČR.

Podle § 2 zákona o policii ČR č. 273/2008 Sb. Je policistka "O..." povinna postupovat v souladu s mezinárodními Úmluvami o lidských právech. Takto policistka "O..." porušila Evropskou úmluvu o lidských právech Rady Evropy čl. 6 - právo na spravedlivý proces.

Policistka "O..." se pokoušela vymlouvat na to, že oni to takhle dělají a nebudou se ohlížet na to, že to někde dělají jinak a že se jedná o úvodní dokument.

NGO k tomu konstatuje, že podle Občanského zákoníku č. 89/2012. Sb. § 5 odst. 1, kdo se veřejně přihlásí k odbornému výkonu povolání, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.

Policistka "O..." je povinnna ovládat zákonné požadavky na právní znalosti policisty.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

Státní zástupce JUDr. Lukáš Vodička postupuje Vrchnímu státnímu zastupitelství věc žádosti o prošetření skutečnosti, zda se policistak "O...", za KŘ PČR Hradec Králové,dopustila trestného činu rozvracení republiky. 

Human Rights Defense z.s. -NGO přijmula přípis Kanceláře předsedy Senátu ČR p. Milana Štěcha.

Související případ

Pokračování řešení věci

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis GIBS Hradec Králové.

Oznámení o podezření z trestného činu rozvracení republiky se postupuje k vyřízení KŘ PČR Hradec Králové - odbor vnitřní kontroly.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

Státní zástupce JUDr. Lukáš Vodička si přisvojuje pravomoci, ke kterým nemá zákonné kompetence, jako řešit záležitosti, které mu nebyly adresovány.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 341/2011 Sb. o prověření skutečností nasvědčující podezření, že  policistka "O..." Krajského ředitelství Policie ČR  se dopustila trestného činu - rozvracení republiky- podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Při doplňování trestních oznámení č.j. KRPH -39007-6/TČ-2018-050281 na Krajském ředitelství Policie Královéhradeckého kraje dne 14. května 2018, kdy policistka "O..." vědomě a úmyslně spolupracovala s komisařem por. Ing. Miroslavem Jarošem, který zakázal kamerový záznam jednání na poslední chvíli, přestože toto bylo písemně s dostatečným předstihem oznámeno.

Je podezření, že policistka "O..." je spolupachatelka trestného činu podle § 23 TZ.

Podle § 25 TZ v době trestného činu policistka "O..." překročila patnáctý rok věku a proto je trestně odpovědný.

Podle § 26 TZ policistka "O..." v době spáchání trestného činu oficiálně netrpěla duševní poruchou a proto je trestně odpovědný.

Podle § 27 TZ v době spáchání trestného činu policistka "O..." oficiálně netrpěla duševní poruchou a neměl podstatně sníženou schopnost rozpoznat protiprávnost trestného činu a neměla sníženou schopnost ovládat své jednání a proto je trestně odpovědná.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu 

zasláno dle rozdělovníku