Pachatel trestného činu

Pachatel trestného činu

Pachatel je osoba, která páchá trestnou činnost.

Trestné je dokonání trestné činnosti.

Trestný je pokus o trestnou činnost.

Trestná je  příprava trestné činnosti.

Pokus i příprava trestného činu je trestáno stejně jako dokončený trestný čin.

Podle § 22 odst. 1 TZ pachatelem trestného činu je, kdo svým jednáním naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu nebo jeho pokusu či přípravy.

Spolupachatel trestného činu

Trestnou činnost může páchat více osob najednou.

Spolupachatelé jsou osoby, které páchají trestnou činnost společně.

Spolupachatel je trestaný jako pachatel.

Podle § 23 TZ byl-li trestný čin spáchán úmyslným společným jednáním dvou nebo více osob, odpovídá každá z nich jako by trestný čin spáchala sama (spolupachatelé).

Účastník trestného činu

Podle § 24 odst. 1 TZ je účastník trestného činu :

- organizátor

- návodce

- pomocník

Organizátor trestného činu

Organizátor trestného činu je osoba,

které řídí trestnou činnost.

Podle § 24 odst. 1 písm. a) TZ účastníkem na dokonaném trestném činu nebo jeho pokusu je , kdo úmyslně spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil.

Návodce trestného činu

Návodce trestného činu je, kdo jiného

navedl na myšlenku spáchat trestný čin

nebo si u jiného objednal trestný čin (objednavatel pozn. i za úplatu).

Podle § 24 odst. 1 písm. b) TZ Návodce trestného činu je, kdo v jiném vzbudil rozhodnutí spáchat trestný čin.

Pomocník trestného činu

Pomocník trestného činu je ten,

kdo jinému umožňuje páchání trestné činnosti např. vytvářením podmínek,

odstraňováním překážek atd.

Podle § 24 odst. 1 písm. c) pomocník trestného činu je kdo úmyslně jinému umožnil spáchání trestného činu, zejména opatřením prostředků, odstraněním překážek, vylákáním poškozeného na místo činu, hlídáním při činu, radou, utvrzováním v předsevzetí nebo slibem přispět po trestném činu.

Trestní odpovědnost  organizátora,

návodce a pomocníka trestného činu

je stejná jako u pachatele a spolupachatele.

Podle § 24 odst. 2 TZ na trestní odpovědnost a trestnost účastníka trestného činu se užije stejná ustanovení o trestní odpovědnosti a trestnosti pachatele.