Okresní státní zastupitelství Náchod

Postoupení případu před

Evropský soud pro lidská práva

ve Štrasburku

Stížnost

Plná moc

Smlouva

č.j. : OST-ZH-37-13102018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala návrh na změnu zákona - právo na svobodný výběr obhájce.

 NGO sděluje, za klienta (plná moc viz. Příloha), že v podané ústavní stížnosti - řízení u Ústavního soudu č.j. IV ÚS 3053/18 podal řádně návrh na změnu zákona, kterou je Ústavní soud povinen se zabývat.

Citace z ústavní stížnosti ze dne 6. září 2018:

Podle čl. 95 odst. 1 Ústavy ČR soudce je při rozhodování vázán zákonem a mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu, je oprávněn posoudit soulad jiného právního předpisu se zákonem nebo s takovou mezinárodní smlouvou.

Podle čl. 95 odst. 2 Ústavy ČR dojde-li soud k závěru, že zákon, jehož má být při řešení věci použito, je v rozporu s ústavním pořádkem, předloží věc Ústavnímu soudu.

Jedná se o právo občana 

na svobodný výběr obhájce.

Porušení Úmluvy lidských práv a základních svobod Rady Evropy

Právo na spravedlivé řízení

a) porušení práva na přístup k soudu zákazem svobodného výběru obhájce

Konkrétně byla porušena Listina základních práv a svobod :

Listina základních práv a svobod čl. 1

Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.

Tzn. Pokud jsou si lidé rovní v právech, tak přiznání vlastní obhajoby pouze advokátovi (advokát nemusí být zastoupen advokátem, viz. Server Ústavního soudu) je jednoznačná nerovnost a diskriminace.

Dále právo obhajoby prostřednictvím svobodně zvoleného obhájce je nezrušitelné ( tzn. že soudce i Ústavního soudu, či poslanec nebo senátor nemůže toto právo zrušit nějakou svou vlastní smyšlenou a k tomu ještě protiprávní dedukcí).

Listina základních práv a svobod čl. 2 odst. 1

Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat na výlučnou ideologii.

Tzn. Definice demokracie je dodržování práva a lidských práv a svobod.

Dodržování lidských práv a svobod je současně veřejný zájem.

Soudce Ústavního soudu má za povinnost demokraticky rozhodovat pouze podle zákona a nikoliv na základě jakékoliv ideologie a to i vlastní smyšlené a hlavně protiprávní dedukce.

Soudce Ústavního soudu nesmí vyžadovat povinné zastoupení advokátem a zakazovat obhajobu prostřednictvím svobodně zvoleného obhájce, protože se jedná jednoznačně o porušování lidských práv.

Listina základních práv a svobod čl. 2 odst. 2

Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem.

Tzn. Soudy nemají žádné právo zakazovat stěžovateli obhajobu prostřednictvím svobodně zvoleného obhájce.

Listina základních práv a svobod čl. 2 odst. 3

Nikdo nesmí být nucen, co zákon neukládá.

Stěžovatel před Ústavním soudem nesmí být nucen být povinně zastoupen advokátem.

Stěžovatel má právo na obhajobu prostřednictvím svobodně zvoleného obhájce.

Listina základních práv a svobod čl. 3 odst. 1

Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu.

Tzn. Právo obhajoby prostřednictvím svobodně zvoleného obhájce musí být přiznáno všem bez rozdílu.

Listina základních práv a svobod čl. 3 odst. 3

Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.

Tzn. Jestliže stěžovatel má právo na obhajobu prostřednictvím svobodně zvoleného obhájce podle čl. 10 Ústavy ČR v kombinaci s čl. 6 Evropské úmluvy o lidských právech Rady Evropy u Ústavního soudu, tak stěžovateli nikdo nesmí způsobovat žádnou újmu a to ani soudce Ústavního soudu odmítáním stížnosti.

Listina základních práv a svobod čl. 4 odst. 1

Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.

Tzn. Ústavní soud  stěžovateli nesmí zakazovat obhajobu prostřednictvím svobodně zvoleného obhájce.

Listina základních práv a svobod čl. 4 odst. 4

Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro který byla stanovena.

Tzn. Zákaz obhajoby prostřednictvím svobodně zvoleného obhájce před soudem slouží (při oficiální erudici soudců fictio iuris) k odepření přístupu k těmto soudům a následně k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku.  


Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje přípis Ústavního soudu v případu Nové Město nad Metují - Okresní státní zastupitelství Náchod.

Ústavní soud vyzývá k zastoupení advokátem v řízení o ústavní stížnosti.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje přípis Ústavního soudu v případu Nové Město nad Metují - Okresní státní zastupitelství Náchod.

V podané ústavní stížnosti je soudce zpravodaj JUDr. Jaromír Jirsa.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové o vykonaném dohledu v případu Nově Město nad Metují - Okresní státní zastupitelství Náchod.

Ústavní stížnost

č.j. : US-ZH-30-06092018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala ústavní stížnost v případu Nové Město nad Metují - Okresní státní zastupitelství v Náchodě.

Ústava ČR čl. 1 odst.
Česká republika je demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka

Tzn. Povinnost dodržovat zákony, pozn. podle § 2 odst. 2 Občanského zákoníku - zákonnému ustanovení nelze přikládat jiný význam, než jaký plyne z vlastního smyslu slov v jejich vzájemné souvislosti a z jasného úmyslu zákonodárce, nikdo se nesmí dovolávat slov právního předpisu proti jeho smyslu.

Což znamená, že ani Okresní státní zástupce se nesmí dovolávat slov právního předpisu proti jeho smyslu.

Podle § 2 odst. 1 Občanského zákoníku každé ustanovení práva lze vykládat jenom ve shodě s Listinou základních práv a svobod a ústavním pořádkem vůbec.

Což znamená, že zvláště Okresní státní zástupce má zákonnou povinnost jednat podle Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod.

Podle § 2 odst. 3 Občanského zákoníku výklad a použití právního předpisu nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí vést ke krutosti nebo bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění.

K tomu je nutno konstatovat, že protiprávní usnesení Okresního státního zastupitelství v Náchodě je podle Občanského zákoníku v rozporu s dobrými mravy.

Podle § 3 odst. 1 Občanského zákoníku právo chrání důstojnost člověka.

Podle Občanského zákoníku protiprávní řízení před Policií ČR a Okresním státním zastupitelstvím Náchodě je nedůstojné pro pro poškozeného občana.

Podle § 3 odst. 2 písm. c) nikdo nesmí bezdůvodně těžit z vlastní neschopnosti k újmě druhých.

Podle Občanského zákoníku, pokud by chtěl tvrdit Okresní státní zástupce, že je neschopný, tak nesmí těžit ze své neschopnosti k újmě druhých, což znamená, že pokud neumí udělat usnesení v souladu se zákonem, musí si hledat zaměstnání v chráněné dílně a platit tzv. regresní úhradu podle zákona 82/98 Sb.

Podle § 4 odst. 1 Občanského zákoníku se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost jej užívat s běžnou péčí a opatrností a že to každý může od ní v právním styku očekávat.

Obecně společnost očekává i od Okresního státního zástupce, že bude minimálně průměrné inteligence a podle toho bude vydávat rozhodnutí v souladu se zákonem.

Podle § 5 odst. 1 Občanského zákoníku kdo se veřejně přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.

Obecně společnost očekává, že Okresní státní zástupce je schopen jednat podle platných zákonů a pokud by takto Okresní státní zástupce nebyl schopen jednat, jde to k jeho tíži jako např. Placení regresní úhrady a účastí na následném vnitrostátním a mezinárodním řízení a to za stejných podmínek jako poškozený občan.

Podle § 6 odst. 2 Občanského zákoníku nikdo nesmí těžit ze svého protiprávního činu. Nikdo nesmí ani těžit z protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad kterým má kontrolu. 

Obecně společnost očekává i od státních zástupců, že si za své protiprávní usnesení ponesou odpovědnost a to jak tzv. Regresní úhrady odškodnění podle zákona 82/98 Sb. Tak účastí na následném mezinárodním řízení podle čl. 36 odst. 2 Evropské úmluvy o lidských právech Rady Evropy, tak i trestní odpovědnosti jako např. Zneužití pravomoci úřední osoby podle trestního zákona.

Č.j. : ZP-ZH-28-04092018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o přezkoumání vyřízení podání Okresního státního zastupitelství Náchod.

Okresní státní zástupce Mgr. Vladimír Štěpánek zamítl poškozeného občana ve správním řízení.

Předchozí spisová dokumentace dokazuje, že skutek se stal, avšak okresní státní zástupce nepovažuje skutek za trestný čin.

Porušení povinnosti při správním řízení, Ing. Milošem Skalským - vedoucím odboru výstavby a regionálního rozvoje, jako manipulace se spisovou dokumentací, nečinnost, nevyrozumívání jeho osoby, nereagování na jeho podání a nerespektování nařízení nadřízených orgánů je porušením zásady spravedlivého procesu čl. 6 Evropské úmluvy o lidských právech Rady Evropy, která je součástí českého právního řádu podle čl. 10 Ústavy ČR, protože výše uvedenou činností Ing. Miloše Skalského dochází k vydávání protizákonného rozhodnutí.

K úvahám Okresního státního zástupce Mgr. Vladimíra Štěpánka, že občané soukromo-právní vztahy čím dál více řeší prostřednictvím trestního řízení, NGO konstatuje, že pokud zákonodárné orgány ČR určily, že zneužití pravomoci je trestný čin, tak Okresní státní zástupce Mgr. Vladimír Štěpánek nemá žádné zákonné právo uvažovat, že by se předmětná věc měla řešit jinak, než trestním řízením.

K argumentům Mgr. Vladimíra Štěpánka, že např. Krajský úřad Královéhradeckého kraje odepsal a de facto vyjádřil, ať si poškozený nestěžuje, i když byl odepsán protizákonný text, NGO Mgr. Vladimíra Štěpánka upozorňuje, že se takto automaticky stává podezřelým spolupachatelem s Ing. Milošem Skalským.

NGO tento stav vyhodnocuje jako podezření na veřejné schvalování trestného činu podle § 365 Trestního zákona č. 40/2009 Sb. kombinaci s § 117 Trestního zákona č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že Okresní státní zástupce Mgr. Vladimír Štěpánek veřejně "vychvaluje", Ing. Miloše Skalského, že porušení povinnosti při správním řízení, Ing. Milošem Skalským - vedoucím odboru výstavby a regionálního rozvoje, jako manipulace se spisovou dokumentací, porušování stavebního zákona, maření výkonu úředních rozhodnutí, opakující se nečinnost, nevyrozumívání jeho osoby, nereagování na jeho podání a nerespektování nařízení nadřízených orgánů je porušením zásady spravedlivého procesu čl. 6 Evropské úmluvy o lidských právech Rady Evropy, která je součástí českého právního řádu podle čl. 10 Ústavy ČR, je standardním a zákonným postupem úředníka.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyrozumění Okresního státního zastupitelství Náchod.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula usnesení Okresního státního zastupitelství Náchod.