Odškodnění - Křivé obvinění

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení Okresnímu státnímu zástupci v Hradci Králové - JUDr. Alexandrovi Pumprlovi v případu Odškodnění - Křivé obvinění.

Dne 28. června 2019 byl předsedkyni nevládní organizace doručen protiprávní výhružný dopis jménem Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové a podepsaný JUDr. Alexandrem Pumprlou - viz. Příloha.

V záhlaví byla uvedena nesprávná adresa :

« uvedeno v záhlaví 502 14 správně 500 03 Hradec Králové

pravděpodobně JUDR. Alexandr Pumprla neví kde pracuje, nebo Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové nezná svoji adresu, nebo je dopis padělaný - podezření na 3 vyšetřovací verze»

Na základě výše uvedené právní skutečnosti bude NGO vymáhat újmu po JUDr. Alexandrovi Pumprlovi, protože je pod dopisem podepsaný.

Pokud by JUDr. Alexandr Pumprla tvrdil, že předmětný dopis nepsal (což je pravděpodobné), musí se vyšetřit kdo ve skutečnosti dopis psal a odeslal jménem Okresního státního zastupitelství.

NGO si svoji oznamovací povinnost podle trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. splnila, protože toto sdělení současně posílá na vědomí státnímu zástupci.

Pokud by se JUDr. Alexandr Pumprla cítil dotčen textem, tak NGO konstatuje, že zatím musí vycházet ze skutečnosti, že dopis psal on a je na právním jednání JUDr. Alexandra Pumprly, aby požadoval finanční kompenzaci po skutečném autorovi a odesílateli, za poškození jeho osobnostních práv.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení předsedovi Krajského soudu v Hradci Králové - JUDr. Janu Čiperovi v případu Odškodnění - Křivé obvinění.

NGO sděluje, že bude vymáhat po předsedovi Krajského soudu v Hradci Králové - JUDr. Janu Čiperovi majetkovou, nemajetkovou újmu, nákladů a výdajů řízení pro právnickou osobu nevládní organizaci Human Rights Defense z.s. - IČO 018 01 970.

Dne 26. srpna 2019 byl nevládní organizaci doručen protiprávní výhružný dopis jménem Krajského soudu v Hradci Králové a podepsaný JUDr. Janem Čiperou - předsedou soudu viz. příloha.

Na základě výše uvedené právní skutečnosti bude NGO vymáhat újmu po JUDr. Janu Čiperovi, protože je pod dopisem podepsaný.

Pokud by JUDr. Jan Čipera tvrdil, že předmětný dopis nepsal (což je pravděpodobné), musí se vyšetřit kdo ve skutečnosti dopis psal a odeslal jménem Krajského soudu.

NGO si svoji oznamovací povinnost podle trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. splnila, protože toto sdělení současně posílá na vědomí státnímu zástupci.

Právní analýza :

Stát je velmi komplexní a komplikovaná instituce, která uplatňuje svou moc prostřednictvím různých osob, složek, či orgánů. A to v rozsahu právním řádem svěřené moci a působnosti.

Stát nejen stanoví určitá pravidla, ale sám je též kontroluje, zajišťuje, vynucuje, i sankcionuje jejich nedodržení.

Podle zákona č. 82/1998 Sb. A 89/2012 Sb. stát může požadovat tzv. regresní úhradu po osobě, která protizákonný stav zavinila.

Pokud by se JUDr. Jan Čipera cítil dotčen textem, tak NGO konstatuje, že zatím musí vycházet ze skutečnosti, že dopis psal on a je na právním jednání JUDr. Jana Čipery, aby požadoval finanční kompenzaci po skutečném autorovi a odesílateli, za poškození jeho osobnostních práv.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení soudnímu znalci klinickému psychologovi doc. PhDr. Janu Laškovi, CSc. v případu Odškodnění - Křivé obvinění.

NGO sděluje, že bude vymáhat po soudním znalci v oboru klinická psychologie - doc. PhDr. Janu Laškovi, CSc. majetkovou, nemajetkovou újmu, nákladů a výdajů řízení pro právnickou osobu nevládní organizaci Human Rights Defense z.s. - IČO 018 01 970.

NGO má ve veřejném rejstříku registrovaný účel své činnosti jako « vyvíjení tlaku na porušovatele lidských práv za účelem dosažení dodržování lidských práv... a dosažení adekvátních sankcí pro porušovatele lidských práv. »

NGO nemá ve veřejném rejstříku registrovaný účel své činnosti « charitativní a dobročinná činnost pro méně schopné psychology. »

Proto je zákonnou povinností NGO vymáhat adekvátní sankci po doc. PhDr. Janu Laškovi, CSc. ve formě finanční kompenzace za způsobené škody podle zákona č. 82/1998 Sb. a 89/2012 Sb.

Že doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. je « ve vší úctě » méně schopný psycholog je dokázáno tím, že jako profesně erudovaný psycholog s celoživotní praxí nedokázal rozeznat, je jeho protizákonná, podezřelá až trestná činnost ho může stát až     5 000 000 Kč v rámci finančního odškodnění, přesto, že byl na sankce upozorněn a věděl, že se jedná o nevládní organizaci jako právnickou osobu, která pracuje na základě jiných mechanizmů své obrany než fyzická osoba a věděl, že nemá žádné důkazy ani ustanovení pro vypracování znaleckého posudku.

Zápis ze řádného zasedání
ve dnech 17. - 19. září 2019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko v případu Odškodnění - Křivé obvinění.

Bude realizováno vymáhání majetkové a nemajetkové újmy s příslušenstvím z důvodu omezení a snížení kvality jejich obrany v důsledku protizákonného únosu předsedkyně NGO Policií ČR Hradec Králové-kpt. Ing. Marianem Rochlem a dalších následných událostí na základě doporučení mimořádného zasedání Nejvyššího orgánu - členské schůze NGO ze dne 20. května 2019 v případu GRUZIE.

Celkově bude vymáhána celková výše finanční kompenzace

EUR 30 000 000 ( slovy třicetmiliónůeur).


Odůvodnění : klient je cizinec a vzhledem ke zvýšené výši nákladů na život a komunikaci atd. a kupní sílu v cizině a odevzdání 50 % výtěžku NGO je tato částka adekvátní.

Dále má NGO zodpovědnost za klienta, který je státním občanem Gruzie s tím, že NGO slíbila státu Gruzie, že bude lidská práva občana Gruzie hájit a vymáhat čestně a poctivě.

NGO dodržuje slib a z těchto důvodů stanovila adekvátní částku odškodnění občana Gruzie na EUR 30 000 000.

Dále plátcem finanční kompenzace je stát a je věcí Policie ČR, že není schopna zvládnout jednoho vyšetřovatele, konkrétně kpt. Ing. Marina Rochla v Hradci Králové, a donutit ho k jednání podle zákona a v souladu s ústavním pořádkem a mezinárodními úmluvami o lidských právech.

Zápis z mimořádného zasedání

Nejvyššího orgánu - členské schůze NGO

ze dne 20. května 2019