Oddělení vnitřních věcí

č.j. : OST-ZH-35-29092018

Human Rights Defense z.s. -NGO odeslala náležitou omluvu k předvolání za klienta v případu Nové Město nad Metují.

Doručenky

V dopise Městského úřadu Bc. Milan Smrco uvádí nové fakta, skutečnosti, které obdržel MÚ z P ČR, ze dne 07. 09. 2018, s kterými se poškozený Ing. Zdeněk Hrnčíř neměl zatím možnost seznámit (výše škody, označení pozemků).

Při podávání na PČR poškozenému nebylo umožněno pořídit kopie ze spisu a nebyla vydána kopie úředního záznamu podání vysvětlení.

Z tohoto důvodu poškozený ani nemůže podávat další vysvětlení, protože nemá k dispozici kompletní spisovou dokumentaci.

Poškozený se nemůže na jednání náležitě připravit, protože chybí podmínky řízení.

Ing. Zdeněk Hrnčíř hned namítal, že některé fakty není zaznamenán v protokolu a doložen do spisu.

NGO k tomu konstatuje, že je zde viditelný fakt potřeby kontrolního kamerového (zvuko-obrazového) a zvukového záznamu pro oznamovatele trestního oznámení, popř. přestupku, aby byla vyloučena manipulace se spisovou dokumentací.

Navíc výpovědí na účelové otázky v přestupkovém řízení po zmanipulovaném předchozím řízení před PČR by se Ing. Zdeněk Hrnčíř mohl vystavit skutečnosti, že na účelovou otázku odpoví po pravdě, ale již předchozí postup dokázal, že by teoreticky mohl odpovědět nepravdu, což by následně mohlo vést k situaci, že Oddělení vnitřních věci, zastoupené p. Milanem Smrcem vyhodnotí věc jako křivou výpověď podle trestního zákoníku, což by mohlo vést k trestnému stíhání a proto Ing, Zdeněk Hrnčíř využívá svého práva nevypovídat.


Human Rights Defense z.s. -NGO přijmula přípis přípis Nejvyššího státního zastupitelství v případu  - Nové Město nad Metují - oddělení vnitřních věcí.

Human Rights Defense z.s. -NGO přijmula přípis Městského úřadu Nové Město nad Metují - oddělení vnitřních věcí.

č.j. OST-ZH-29-06092018

Human Rights Defense z.s. -NGO odeslala omluvu na Městský úřad Nové Město nad Metují - odbor správní, oddělení vnitřních věcí.

Doručenky

Poškozený se nemůže na jednání náležitě připravit, protože chybí podmínky řízení.

PČR nevydáním kopie spisové dokumentace a úředního záznamu podání vysvětlení poškozeného porušila čl. 6 Evropské úmluvy o lidských právech Rady Evropy, která je podle čl. 10 Ústavy ČR součástí českého právního řádu.

Bc. Milan Smrco na výše uvedené zareagoval tak, že do předvolání ze dne 24. srpna 2018 uvedl: "Správní orgán nemůže nijak hodnotit, zda a proč nebyla Policií ČR Ing. Hrnčířovi poskytnuta kopie ze spisu, případně nebyla vydána kopie úředního záznamu o podání vysvětlení."

NGO upozorňuje Bc. Milana Smrco, že jeho zákonnou povinností je hodnotit skutečný stav věci podle správního řádu č. 500/2004 Sb., což je skutečnost, že Ing. Zdeněk Hrnčíř nemá podmínky, aby se na jednání náležitě připravil a Bc. Milan Smrco se pro účely přestupkového řízení nemusí zabývat protizákonným postupem PČR.

Postup PČR , což je současně svědecká výpověď Ing. Zdeňka Hrnčíře :

Ing. Zdeněk Hrnčíř na PČR jsem do protokolu uvedl, že cena přesahuje

5 000 Kč, cenový rozpočet na opravu sloupů je dle rozpočtu stavebních prací znatelně přesahuje částku 5 000,- Kč, jak je uvedeno v protokolu.

Policista uváděl, že si SOUKROMNĚ (??) zjišťoval cenu po telefonu (??), uvedl, že cena nepřesahuje 4 500 Kč.

Ing. Zdeněk Hrnčíř hned namítal, že žádný tento FAKT není zaznamenán v protokolu a doložen do spisu.

NGO k tomu konstatuje, že je zde viditelný fakt potřeby kontrolního kamerového (zvuko-obrazového) a zvukového záznamu pro oznamovatele trestního oznámení, popř. přestupku, aby byla vyloučena manipulace se spisovou dokumentací.

Poškozený dále doplňuje, že nenastaly nové skutečnosti a stejně by zopakoval skutečnosti ve spisové dokumentaci, na kterých trvá a nebude je nijak měnit.

Navíc výpovědí na účelové otázky v přestupkovém řízení po zmanipulovaném předchozím řízení před PČR by se Ing. Zdeněk Hrnčíř mohl vystavit skutečnosti, že na účelovou otázku odpoví po pravdě, ale již předchozí postup dokázal, že by teoreticky mohl odpovědět nepravdu, a proto Ing, Zdeněk Hrnčíř využívá svého práva nevypovídat.

Human Rights Defense z.s. -NGO přijmula přípis Městského úřadu Nové Město nad Metují - oddělení vnitřních věcí.

č.j. : OST-ZH-25-17082018

Human Rights Defense z.s. -NGO odeslala náležitou omluvu k předvolání ve věci Nové Město nad Metují.

Doručenka

Předmětné předvolání neodpovídá skutečnosti a má zásadní zákonnou chybu.

V předmětné věci je Ing. Zdeněk Hrnčíř v pozici poškozeného, který má nárok na náhradu škody.

Pozice poškozeného je viditelná již z textu samotného předvolání.

Pozici poškozeného a svědka nelze zaměňovat.

Při podávání na PČR poškozenému nebylo umožněno pořídit kopie ze spisu a nebyla vydána kopie úředního záznamu podání vysvětlení.

Z tohoto důvodu poškozený ani nemůže podávat další vysvětlení, protože nemá k dispozici kompletní spisovou dokumentaci.

Poškozený se nemůže na jednání náležitě připravit, protože chybí podmínky řízení.

PČR nevydáním kopie spisové dokumentace a úředního záznamu podání vysvětlení poškozeného porušila čl. 6 Evropské úmluvy o lidských právech Rady Evropy, která je podle čl. 10 Ústavy ČR součástí českého právního řádu.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense - NGO  zveřejňuje předvolání k ústnímu jednání v přestupkové věci.