Oddělení dopravy a silničního hospodářství

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula rozhodnutí o odvolání vydané Krajským úřadem Královéhradeckého kraje v případu Nové Město nad Metují - oddělení dopravy a silničního hospodářství.

Krajský úřad Královéhradeckého kraj NEDODRŽEL závazný právní názor, resp. rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové. 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula postoupení odvolání Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního v případu Nové Město nad Metují - oddělení dopravy a silničního hospodářství.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula rozhodnutí o odvolání vydané Krajským úřadem Královéhradeckého kraje v případu Nové Město nad Metují - oddělení dopravy a silničního hospodářství.

Krajský úřad Královéhradeckého kraj NEDODRŽEL závazný právní názor, resp. rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Nové Město nad Metují- odboru dopravy a silničního hospodářství.

Pravomocné rozsudky jsou pravomocné podle § 5 odst. 6 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní - výrok pravomocného rozsudku je závazný pro účastníky, osoby na řízení zúčastněné a pro orgány veřejné moci a tedy i pro Ing. Petra Kubalu.

Ing. Petr Kubala musí respektovat výrok pravomocného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové.Rozhodně Ing. Petr Kubala nemá žádné zákonné právo svojí neopodstatněnou činností v uvedeném správním řízení zatěžovat a poškozovat občana. Protiprávní činnost vedoucího Odboru dopravy - Ing. Kubaly, má znaky zneužití pravomoci úřední osoby a taky úřední šikany.

NGO žádá pro klienta Ing. Zdeňka Hrnčíře, aby odvolací orgán podle § 90 odst. 1 písm. a) správního řádu č. 500/2004 Sb. zrušil rozhodnutí Městského úřadu Nové Město nad Metují a zastavil podle § 66 odst. 2 správního řádu č. 500/2004 Sb., ve zkráceném přezkumném řízení podle § 98 a § 97 odst. 3 správního řádu č. 500/2004 Sb.

Zde je nepochybně dán důvod pro ZASTAVENÍ řízení s okamžitou platností (Správní řízení, které bylo zahájeno v r. 2015 v téže samé věci bylo již UKONČENÉ, a bylo vydané pravomocné rozhodnutí, krom jiného i z důvodu jejich nezákonnosti) a to zejména s ohledem na zrušující rozsudky Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 30 A 169/2016-104 ze dne 23. 1. 2018 a č.j. 30 A 18/2018-34 ze dne 27.2.2018, jimiž byla zrušena veškerá podkladová rozhodnutí MÚ Odboru Dopravy NMNM, z důvodu jejich nezákonnosti. 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Městského úřadu Nové Město nad Metují o ustanovení znalce.

č.j. : Ž-ZH-26-21082018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o zaslání listiny datovou schránkou.

Doručenka

Stručné odůvodnění žádosti:

Samotný výrok vyrozumění je protizákonný a Ing. Petr Kubala porušil § 6 odst. 2 správního řádu č. 500/2004 Sb.

Zákonná povinnost Ing. Petra Kubaly je občany zbytečně nezatěžovat a nezpůsobovat zbytečné náklady.

Pokud Ing. Petr Kubala dokazuje listinou, tak ji mohl a hlavně měl zaslat datovou schránkou a nepožadovat osobní účast.

Právní úprava :

§ 6 odst. 2 správního řádu č. 500/2004 Sb.

Správní orgán postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje.

Odůvodnění v meritu věci :

Ing.Petr Kubala porušil zákon již tím, že už samotné zahájení správního řízeni je chybné - vadné, nakolik Městský úřad zahájil správní řízeni v tÉ samé věci, když tu samou věc před tím zastavil a ukončil.

MĚSTSKÝ ÚŘAD - odbor dopravy a silničního hospodářství- NERESPEKTUJE ROZSUDKY Krajského soudu Hradec Králové č.j. 30 A 169/2016-104 ze dne 23. ledna 2018 a č.j. 30 A 18/2018-34 ze dne 27. února 2018.

Ing. Zdeněk Hrnčíř žádné sloupy neumístil do veřejně přístupové účelové komunikace pp c.600 jak ve svém výroku Městský úřad uvádí.

NA POZEMCÍCH P.Č. 589, 220/1 V K.Ú. SPY NIKDY NEBYLA A NENÍ VEŘEJNÁ PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Oddělení dopravy a silničního hospodářství Nové Město nad Metují.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala odvolání  proti rozhodnutí Městského úřadu Nově Město nad Metují.

Stručné odůvodnění odvolání podle § 82 odst. 2 správního řádu č. 500/2004 Sb.

Samotný výrok rozhodnutí je protizákonný a Ing. Petr Kubala porušil § 67 odst. 1 správního řádu č. 500/2004 Sb.

Zákonná povinnost Ing. Petra Kubaly je stanovit výrok rozhodnutí v mezích správního řádu.

Ing. Petr Kubala neuvedl ve výroku rozhodnutí jakým způsobem se mění, ruší práva a povinnosti dotčených osob.

 Ing. Petr Kubala v odůvodnění rozhodnutí porušil § 68 odst. 3 správního řádu č. 500/2004 Sb.

Ing. Petr Kubala vždy pouze uvádí, že věc je vyřešena nebo žádost jednoduše zneguje, ale již neuvádí důvody pro svá tvrzení, nebo napíše, že věc není řešena.

Podrobné odůvodnění odvolání podle § 82 odst. 2 správního řádu č. 500/2004 Sb.v textu.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula deklaratorní rozhodnutí ve věci určení právního vztahu v případu Nové Město nad Metují.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko k určení právního vztahu pozemku.


Doručenka

Zjištěný průběh hranic pozemků - p.p.č 220/1, 594, 589, 600, na kterém se vlastníci shodli je vyznačen v protokolu, jehož součástí je i souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků.

Na základě tohoto souhlasného prohlášení, jehož součástí je geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků, budou do katastru nemovitostí zapsaná zpřesněná geometrická a polohová určení pozemků, popřípadě i jím odpovídající zpřesněné výměry parcel.

Vlastníci sousedních pozemků, prohlašují, že tyto hranice nebyly jimi měněny, nejsou sporné a je jejich vůlí, aby tak jyk byly zaměřeny, byly evidovány v katastru nemovitostí a nadále jim respektovány.

Protokol č. : 217-354/2015

Hranice pozemků je takto platná 

a nelze ji zpochybňovat.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje vyrozumění k určení právního vztahu Oddělení dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Nové Město nad Metují.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko, námitky a vyjádření k podkladům pro rozhodnutí.

Doručenky


V předmětné věci byly vydány pravomocné rozsudky Krajským soudem v Hradci Králové v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Janem Rutchem a soudců Mgr. Heleny Konečné a JUDr. Pavla Kumprechta, č.j. 30 A 169/2016 - 104 ze dne 23. ledna 2018 a č.j. 30 A 18/2018-34 ze dne 27. února 2018.

Vydané rozsudky jsou pravomocné.

Podle § 54 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní rozsudek, který byl doručen účastníkům, je v právní moci.

Pravomocné rozsudky jsou pravomocné podle § 5 odst. 6 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní - výrok pravomocného rozsudku je závazný pro účastníky, osoby na řízení zúčastněné a pro orgány veřejné moci.

Podle § 63 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní - výkon rozhodnutí - při výkonu rozhodnutí soudu, které bylo vydáno podle soudního řádu správního č. 150/2002 Sb., platí, že je-li uložena povinnost správnímu orgánu, který je podle písm. a) orgánem moci výkonné, je povinna ji splnit za stát jeho příslušná organizační složka.

Podle § 107 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb. Soudní řád správní, kasační stížnost nemá odkladný účinek, což znamená, že podané kasační stížnosti nemají žádný vliv na výkon rozsudku.

Městský úřad Nové Město nad Metují zastavil řízení rozhodnutím č.j. NMNM/4959/2018/ODSH/TriR/4 ze dne 19. dubna 2018.

Sám Městský úřad uvedl, že odpadl důvod pokračování řízení z důvodů rozsudků Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 30 A 169/2016-104 ze dne 23. ledna 2018 a č.j. 30 A 18/2018-34 ze dne 27.2.2018, které byly vydány ve prospěch Ing. Zdeňka Hrnčíře.

Na základě výše uvedených skutečností správní orgán nemůže zahájit řízení v jedné a téže věci a proto je už samotné zahájení řízení protizákonné.

Správní orgán je podle zákona povinen dodržovat závazný právní názor soudu.

Doplňující právní úprava v textu stanoviska.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala informaci o zveřejnění .

Zveřejňujeme

Rozhodnutí 

Městského úřadu Nové Město nad Metují, 

č.j. NMNM/4959/2018/ODSH/TriR/4 

ze dne 19. dubna 2018

Oznámení o zahájení řízení 

Městského úřadu Nové Město nad Metují, 

č.j. NMNM/6777/2018/ODSH/Tri/4 

ze dne 4. června 2018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala informaci o zveřejnění .


Doručenky

Přílohy :

Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové 

č.j. 30 A 169/2016-104 ze dne 23.ledna 2018.

Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové 

č.j. 30 A 18/2018-34 ze dne 27. února 2018.