Ochrana vlastnictví

Vnitrostátní úprava vlastnictví

1. Podle zákona č. 128/2000 Sb. O obcích § 69 odst. 2 má každý jednotlivý zastupitel povinnost ze zákona vykonávat svoji funkci svědomitě v zájmu města a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky,nikoli zájmy např. stavební firmy.

2. Podle čl. 1 odst. 1 Ústavy ČR je demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.

Podle čl. 1 odst. 2 a čl. 10 Ústavy ČR je povinnost dodržovat mezinárodní smlouvy. Stanoví-li český právní řád něco jiného, použije se mezinárodní smlouva.

3. Podle čl. 9 odst. 3 Ústavy ČR- výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění základů demokratického právního státu.

4. Podle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. § 2 odst. 1 každé ustanovení práva lze vykládat jen ve shodě s ústavním pořádkem.


 Mezinárodní právní úprava vlastnictví


Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod -_Rada Evropy

Dodatkový protokol (Paříž 20. března 1952)

čl. 1 odst. 1

Každá fyzická nebo právnická osoba má právo pokojně užívat svůj majetek.


Všeobecná deklarace lidských práv- Organizace spojených národů

čl. 17

1. Každý má právo vlastnit majetek jak sám tak spolu s jinými.

2. Nikdo nesmí být svévolně zbaven svého majetku.


Listina základních práv Evropské unie

čl. 17

Každý má právo vlastnit majetek zákonně nabytý, užívat jej, nakládat s ním a odkazovat jej. Nikdo nesmí být zbaven svého majetku.


K pojmu veřejný zájem


Veřejným zájmem je především ochrana lidských práv.

Což znamená, že veřejným zájmem je ochrana vlastnictví, nikoli jeho zbavování nebo omezování.


Ochrana práv vlastníků nemovitostí