Obvinění podle trestního řádu

Podle pravidel řádného procesu 

a trestního řádu

...NEJPRVE SE DOKAZUJE...

...A TEPRVE POTOM SE OBVIŇUJE...

...POKUD VYŠETŘOVATEL NEBO 

STÁTNÍ ZÁSTUPCE POSTUP ZAMĚNÍ, 

JEDNÁ SE O ZÁVAŽNÉ PORUŠENÍ § 310 TRESTNÍHO ZÁKONÍKU Č. 40/2009 SB....ROZVRACENÍ ÚSTAVNÍHO ZŘÍZENÍ.

POSTUP PŘED ZAHÁJENÍM TRESTNÍHO STÍHÁNÍ PODLE TRESTNÍHO ŘÁDU Č. 141/1961 SB.

§ 158

(1) Policejní orgán je povinen na základě vlastních poznatků, trestních oznámení i podnětů jiných osob a orgánů, NA JEJICHŽ PODKLADĚ LZE UČINIT ZÁVĚR O PODEZŘENÍ  ZE SPÁCHÁNÍ TRESTNÉHO ČINU, UČINIT VŠECHNA POTŘEBNÁ ŠETŘENÍ A OPATŘENÍ K ODHALENÍ SKUTEČNOSTÍ NASVĚDČUJÍCÍCH TOMU, ŽE BYL SPÁCHÁN TRESTNÝ ČIN , a směřující ke zjištění jeho pachatele; je povinen činit též nezbytná opatření k předcházení trestné činnosti. Pověřené orgány Vězeňské služby České republiky neprodleně informují Generální inspekci bezpečnostních sborů, jakmile zahájí takové šetření.

(3) O zahájení úkonů trestního řízení k objasnění a  PROVĚŘENÍ SKUTEČNOSTÍ DŮVODNĚ NASVĚDČUJÍCÍCH TOMU, ŽE BYL SPÁCHÁN TRESTNÝ ČIN , sepíše policejní orgán neprodleně záznam, ve kterém uvede skutkové okolnosti, pro které řízení zahajuje, a způsob, jakým se o nich dověděl. Opis záznamu zašle do 48 hodin od zahájení trestního řízení státnímu zástupci. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, policejní orgán záznam sepíše po provedení potřebných neodkladných a neopakovatelných úkonů. K objasnění a prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, opatřuje policejní orgán potřebné podklady a nezbytná vysvětlení a zajišťuje stopy trestného činu. V rámci toho je oprávněn, kromě úkonů uvedených v této hlavě, zejména

a) vyžadovat vysvětlení od fyzických a právnických osob a státních orgánů,

b) vyžadovat odborné vyjádření od příslušných orgánů, a je-li toho pro posouzení věci třeba, též znalecké posudky,

c) obstarávat potřebné podklady, zejména spisy a jiné písemné materiály,

d) provádět ohledání věci a místa činu,

ZAHÁJENÍ TRESTNÍHO STÍHÁNÍ, DALŠÍ POSTUP V NĚM A ZKRÁCENÉ PŘÍPRAVNÉ ŘÍZENÍ - TRESTNÍ ŘÁD Č. 141/1961 SB.

Oddíl první

Zahájení trestního stíhání

§ 160

(1) Nasvědčují-li prověřováním podle § 158 zjištěné a ODŮVODNĚNÉ SKUTEČNOSTI tomu, že byl spáchán trestný čin, a je-li DOSTATEČNĚ ODŮVODNĚN ZÁVĚR, že jej spáchala určitá osoba, rozhodne policejní orgán neprodleně o zahájení trestního stíhání této osoby jako obviněného, pokud není důvod k postupu podle § 159a odst. 2 a 3, § 159b odst. 1, 3 a 4 nebo § 159c odst. 1. Výrok usnesení o zahájení trestního stíhání musí obsahovat popis skutku, ze kterého je tato osoba obviněna, aby nemohl být zaměněn s jiným, zákonné označení trestného činu, který je v tomto skutku spatřován; obviněný musí být v usnesení o zahájení trestního stíhání označen stejnými údaji, jaké musí být uvedeny o osobě obžalovaného v rozsudku (§ 120 odst. 2). V odůvodnění usnesení je třeba přesně označit skutečnosti, které odůvodňují závěr o důvodnosti trestního stíhání.