Ing. Alena Veselá, DiS. - nepřímé úplatkářství - p. Jan Bruinsma

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámení o podezření ze spáchání trestného činu pracovnicí regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu -Ing. Alena Veselá, DiS.

Je podezření, že pracovnice Státního zemědělského intervenčního fondu regionálního odboru Hradec Králové Ing. Alena Veselá, DiS. slibovala svůj vliv p. Janu Bruinsmovi - holandskému podnikateli - místopředsedovi představenstva Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o.

Je podezření, že pracovnice SZIF RO Hradec Králové Ing. Alena Veselá, DiS slibovala svůj vliv holandskému podnikateli p. Janu Bruinsmovi, že je schopna zajistit falešné podklady pro rozhodnutí - jako je zápis z místního šetření ze dne 1. března 2018, kdy Ing. Alena Veselá, DiS založila do spisu fotografie, které neodpovídaly skutečnému stavu.

Navíc místní šetření proběhlo bez předchozí informace a účasti vlastníků půdy.

Je podezření, že Ing. Alena Veselá, slibovala svůj vliv holandskému podnikateli p. Janu Bruinsmovi, že je schopná zajistit tzv. neaktualizaci zemědělské půdy - tzn. nezmění LPIS při změně pachtýře.

Je podezření, že holandský podnikatel v zastoupení Ing. Moniky Nebeské"se svými podíly" v Zemědělském družstvu Všestary a FytAgro s.r.o. používá praktiky srovnatelné s podnikateli ŠMEJDY. Je podezření, že holandský podnikatel p. Jan Bruinsma, v zastoupení Ing. Moniky Nebeskéměl podnikatelský zájem pouze uzavřít pachtovní smlouvy, ale vůbec neměl v úmyslu tyto smlouvy plnit a dokonce ani neměl zájem na řádném hospodaření. Je podezření, že holandskému podnikateli p. Janu Bruinsmovi, v zastoupení Ing. Moniky Nebeské, nepostačuje běžný způsob podnikání a pachtu, ale potřebuje používat cizí vlastnictví naprosto zadarmo, nechce platit ani daň z nemovitostí a ještě chce cizí vlastnictví naprosto vědomě poškozovat a snižovat kvalitu zemědělské půdy.

Holandský podnikatel p. Jan Bruinsma, v zastoupení Ing. Moniky Nebeské, tuto trestnou činnost prakticky nemůže provozovat sám a potřebuje k tomuto účelu "ochotné" pracovníky Státního zemědělského intervenčního fondu jako je p. Ilona Langrová, Ing. Alena Veselá, DiS, Ing. Aleš Sobel, Mgr. Marek Kaiser.