Ing. Alena Veselá, DiS. - nepřímé úplatkářství - Ing. Monika Nebeská

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámení o podezření ze spáchání trestného činu pracovnicí regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu -Ing. Alena Veselá, DiS.

 Je podezření, že se dopustila trestného činu - nepřímé úplatkářství podle § 333 trestního zákona č. 40/2009 Sb.

Je podezření, že pracovnice Státního zemědělského intervenčního fondu regionálního odboru Hradec Králové Ing. Alena Veselá, DiS. slibovala svůj vliv Ing. Monice Nebeské, ředitelce a předsedkyni představenstva Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o.

Je podezření, že pracovnice SZIF RO Hradec Králové Ing. Alena Veselá, DiS slibovala svůj vliv Ing. Monice Nebeské, že je schopna zajistit falešné podklady pro rozhodnutí - jako je zápis z místního šetření ze dne 1. března 2018, kdy Ing. Alena Veselá, DiS založila do spisu fotografie, které neodpovídaly skutečnému stavu.

Navíc místní šetření proběhlo bez předchozí informace a účasti vlastníků půdy.

Ing. Alena Veselá, DiS. tvrdila, 

že rostliny na fotografiích 

jsou naprosto v pořádku.

Je podezření, že Ing. Alena Veselá, DoS. svůj vliv Ing. Monice Nebeské, že je schopná zajistit tzv. Neaktualizaci zemědělské půdy - tzn. Nezmění LPIS při změně pachtýře.

Tato situace znamená, že jakmile kterýkoliv vlastník půdy uzavře pachtovní smlouvu s firmou, ve které figuruje holandský podnikatel p. Jan Bruinsma, za kterého oficiálně jedná Ing. Monika Nebeská, tak ve skutečnosti není možné vypovědět pachtovní smlouvu v zákonné výpovědi podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Při porušování smlouvy a dokonce i ve smluvní výpovědi s výpovědní dobou.

Podstata podezření TČ spočívá v tom, že na SZIF RO Hradec Králové pracují p. Ilona Langrová a Ing. Alena Veselá, DiS., které odmítnou aktualizovat LPIS.

Je podezření, že tímto protizákonným postupem je ohroženo cca 2 400 ha půdy v Královéhradeckém kraji a jejich vlastníků půdy.

I když je její jednání a úřední postup protizákonný, tak veškeré problémy a následky neaktualizace LPIS padají na vlastníky půdy.

P. Ilona Langrová, která porušovala zákon, což potvrdilo Ministerstvo zemědělství, dál pracovala na SZIF a SZIF ji nadále vyplácel mzdu, i když porušovala zákon a ve svém důsledku je podezření, že páchá trestnou činnost.