Nedobrovolná hospitalizace

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o podání vysvětlení prof. MUDr. Ladislavu Hosákovi, Ph.D. v případu Křivé obvinění a Nedobrovolná hospitalizace. 

NGO žádá v rámci trestního řízení o vydání psychiatrického stanoviska prof. MUDr. Ladislavem Hosákem, Ph.D, zda si jako psychiatr myslí, že vyšetřovatel Policie Hradec Králové Bc. Pavel Podlucký (viz. Příloha) se bude ve svém soukromém životě chovat stejně jako v profesním životě?

Tzn. Jestli v případě, že dcera vyšetřovatele bude napadena a těžce zraněna policisty Nový Bydžov, tak vyšetřovatel Bc. Pavel Podlucký svojí dceru, namísto toho, aby ihned zajistil ošetření záchranáři, tak ji strčí do zadržovací cely, bude se na ní chodit dívat, jak bezvládně leží na studených dlaždičkách v poutech a obviní ji ze dvou trestných činů....následně "nějak zajistí" výměnu MRI a CT snímků ve dvou nemocnicích...a takto zajistí, že se dcera vyšetřovatele může zůstat doživotním invalidou a potom vyšetřovatel svoji dceru s pomocí kpt. Ing. Mariana Rochla strčí do blázince, kde ji psychiatr prof. MUDr. Ladislav Hosák ochotně násilně hospitalizuje a vysvětlí dceři vyšetřovatele, že tento stav má trpět a nemá nic dělat?

Dále NGO žádá o stanovisko psychiatra, zda se prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. takto zachová k vlastní dceři, když by byla těžce zraněna?

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula výzvu por. Bc. Pavla Podluckého v případu Nedobrovolná hospitalizace.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala urgenci por. Mgr. Pavlu Mühlsteinovi - vyšetřovateli případu Nedobrovolní hospitalizace.

Pokud by však kpt. Ing. Marian Rochl měl problém se sháněním antipsychotik, protože jsou na předpis, tak NGO doporučuje kpt. Ing. Marianu Rochlovi, aby se obrátil na paní Markétu Stojanovou, zdravotnickou pracovnici dne 16. května 2016 v LDN A Nový Bydžov z případu NEDOBROVOLNÁ HOSPITALIZACE.

Paní Markéta Stojanová má dostatek odborných i praktickým znalostí s kombinacemi léků pro požadovaný účinek a výsledek.

Pokud by kpt. Ing. Marian Rochl nemohl paní Markétu Stojanovou sehnat, tak NGO doporučuje, aby se kpt. Ing. Marian Rochl obrátil na por. Mgr. Pavla Mühlsteina, vyšetřovatele případu NEDOBROVOLNÁ HOSPITALIZACE.

Přílohy :

Urgence kpt. Ing. Mariana Rochla k praktické zkoušce

Stížnost k mezinárodnímu soudu v němčině

Vzdělávání k lidským právům

Opatření hesla k počítačovému systému

§ 231 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat.

§ 231 odst. 1

Kdo v úmyslu spáchat trestný čin porušení tajemství dopravovaných zpráv nebo trestný čin neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací prodá nebo jinak zpřístupní, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává

a) zařízení nebo jeho součást, včetně počítačového programu, vytvořený nebo přizpůsobený k neoprávněnému přístupu do sítě elektronických komunikací, k počítačovému systému, nebo jeho částí nebo

b) počítačové heslo, přístupový kód, data,postup s pomocí něhož lze získat přístup k počítačovému systému

bude potrestán odnětím svobody na 2 léta, propadnutím věci nebo zákazem činnosti

§ 231 odst 2

Odnětím svobody až na 3 léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci bude pachatel potrestán

a) spáchá - li trestný čin jako člen organizované skupiny

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch

§ 231 odst. 3

Odnětím svobody na 6 měsíců až 5 let bude pachatel potrestán, získá-li pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu

Human Rights Defense z.s. -NGO odeslala žádost por. Mgr. Pavlu Mühlsteinovi - vyšetřovateli případu NEDOBROVOLNÁ HOSPITALIZACE.

Hör auf, schriftliche Korrespondenz zu stören.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o podání vysvětlení por. Mgr. Pavlu Mühlsteinovi - vyšetřovateli v případu NEDOBROVOLNÁ HOSPITALIZACE.

NGO žádá o podání vysvětlení, jestli si POR. MGR. PAVEL MÜHLSTEIN myslí, že případ NEDOBROVOLNÁ HOSPITALIZACE vyřeší tak, že s pomocí KPT. ING. MARIANA ROCHLA strčí předsedkyni NGO do BLÁZINCE v případu KŘIVÉ OBVINĚNÍ?

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení v případu Křivé obvinění.

Je podezření, že korespondence por. Mgr. Pavla Mühlsteina je příliš nápadná jako zavádějící datové zprávy.

Zápis ze řádného zasedání dne 11. února 2019

Doporučení č. 1/2019

sekce TOP management NGO

ze dne 11. února 2019

Human Rights Defense z.s. - NGO osobně
podala žádost o prošetření podezřelé
až falešné dokumentace
na Ministerstvo vnitra - centrální podatelnu Letná.

Human Rights Defense z.s. - NGO osobně
podala žádost o prošetření podezřelé
až falešné dokumentace
na Ministerstvo spravedlnosti

Human Rights Defense z.s. - NGO osobně
podala žádost o prošetření podezřelé
až falešné dokumentace
na Ministerstvo vnitra - podatelna Centrotex

Zápis ze řádného zasedání dne 31. ledna 2018 

      "Nejvyšší orgán NGO - členská schůze rozhodla, že v případu - Nedobrovolná hospitalizace - zatím nebude reagovat na provokace protiprávní korespondenci ze strany Policie, státního zastupitelství a dalších institucí, a to do bodu zlomu, kdy se začne případ řešit v souladu se zákonem. Pouze bude dokumentaci zveřejňovat, protože tím si úřední osoby podle TZ hromadí důkazní materiál proti sobě a tímto způsobem si odpovědné úřední osoby vytvoří trestní spis proti sobě samy."

Oznámení o zahájení řetězové reakce

Human Rights Defense z.s. - NGO datovou schránkou obdržela podezřelých několik dopisů (pozn. porušujících zákony) od JUDr. Lukáše Vodičky, státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, kterého Ministerstvo spravedlnosti neeviduje.

NGO bude spisovou dokumentaci postupně zveřejňovat, aby se zabránilo manipulaci se spisovou dokumentací. Současně bude NGO zasílat na vědomí dle rozdělovníku z důvodů zajištění důkazního materiálu.

Pokud by přidělený státní zástupce měl v úmyslu věc odložit a soudce neodsoudit, tak NGO bude reagovat podáním adekvátním trestním oznámením na státního zástupce a soudce, i kdyby se mělo jednat o řetězovou reakci.

Pokud existuje tzv. objednavatel vraždy, může působit dál a ohrožovat na životě i ostatní pacienty na LDN A v Novém Bydžově.

Dále policisté Jindřich Rygl a Jan Strejček mohou ve jménu Obvodního oddělení policie v Novém Bydžově násilně napadat i ostatní občany.

Je otázkou, zda paní Markéta Stojanová nemedikované léky podala matce poškozené o vlastní vůli, nebo zda existuje návodce trestného činu podle § 24 odst. 1 písm. b) TZ tzv. Objednavatel vraždy.

Je podezření, a hrozí nebezpečí, že paní Markéta Stojanová na LDN A v Novém Bydžově dál podává vybraným pacientům léky, které mohou zabíjet a vzhledem k profesní erudici - vraždit.

Je podezření, že se dozorující státní zástupkyně JUDr. Petra Hnízdová dopustila trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 367 TZ - Nepřekažení trestného činu - nečinností a průtahem v řízení č.j. 1 ZT 146/2016-6 ze dne 2. září 2016 a č.j. 1 ZT 146/2016-7 ze dne 1. června 2016 Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové.

Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové potvrdilo, že kamerový záznam zadržené potvrdil, že se zadržená žádných trestných činů nedopustila, což mimo jiné znamená, že všichni ostatní křivě svědčili.

Dále již existuje důkazní materiál, že propouštěcí zpráva matky zadržené byla napsána tak, aby matka zadržené co nejdříve zemřela, protože chyběly nejdůležitější léky.

Dále propouštěcí zpráva vydaná Oblastní nemocnicí Jičín a.s. doporučila cvičení, které skutečná zranění zhoršuje.

Existuje důkazní materiál o skutečném rozsahu zranění.

Padělání provedla Oblastní nemocnice Jičín a.s. a Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Ke zraněním zadržené je nutno uvést na pravou míru, že již existuje důkazní materiál, že pozdější vyšetření a nálezy jsou padělané ve prospěch policie.

Ani jeden z policistů a to včetně Odboru obecné kriminality Hradec Králové nenařídili převést zadrženou na ošetření, a to přestože zadrženou v cele průběžně se zájmem sledovali.

Dalším důkazem je skutečnost, že zadržená celou dobu v policejní cele nehybně ležela, což již byly následky těžkých zranění.

Por. Ort odmítl zadrženou převést na ošetření a je podezření při jeho profesní erudici zcela úmyslně, protože chtěl zakrýt trestnou činnost nemocnice LDN A a trestnou činnost policistů.

Zranění policisty jednoznačně prokazovalo sebeobranu dcery pacientky.

Policista byl kousnut do levého předloktí, kde měl správně mít uniformu a tím by nebyl viditelný otlak zubů.

Zadržená měla vlastní kamerový záznam o skutečném průběhu událostí ( tento kamerový záznam prokázal trestnou činnost policistů).

Kamera se záznamem byla uvedena v seznamu zabavených věcí.

Úřední záznam o zajištění osoby nesplňoval právní náležitosti

Policisté nepořídili kamerový záznam (při profesní erudici policistů je nepořízení kamerového záznamu jednoznačně úmyslné, protože nechtěli dokladovat vlastní trestnou činnost).

Por. Ort znal skutečnosti

Na Obvodním oddělení policie v Novém Bydžově vše řídil zástupce vedoucího por. Ort.

Dcera pacientky, přestože podle lékařské zprávy vydanou Oblastní nemocnicí Jičín a.s. měla poskytovat ošetření a pomoc své matce, byla s těžkým zraněním (bez ošetření a léčení) násilně převezena v poutech do zadržovací cely na Obvodním oddělení policie v Novém Bydžově a bez souhlasu státního zástupce byly násilně zadržena do dalšího dne.

Policista, který s dcerou pacientky praštil o podlahu, dceru pacientky spoutal a rotačními pohyby s ní začal trhat na chodbě a po schodech.

Další zdravotní sestra - pozn. Profesně erudovaná- začala obskakovat druhého policistu a dceru pacientky nechala na podlaze ležet.

Při úrazu je nutné vyhodnotit, systém pádu, kinetickou energii, úhel při dopadu, rychlost při dopadu, rotaci apod.

Při těchto úrazech hrozí kraniocerebrální trauma, těžké úrazy páteře, pletence pánevního a nohou, krvácení do dutiny břišní.

Správně se měla ihned poskytnout okamžitá lékařská pomoc. Nemělo být se zraněnou manipulováno, měl být nasazen krční límec a ihned odvezena na RTG, CT a hospitalizována.

Do tohoto okamžiku se jedná o podezření z trestného činu těžkého ublížení na zdraví a poté následuje na podezření z trestného činu neposkytnutí pomoci a vraždy.

Dcera pacientky zůstala nehybně ležet.

Poté ji policista podrazil nohy a praštil s dcerou pacientky o podlahu - dlažbu.

Ve dveřích mezi nemocničním pokojem a chodbou, druhý policista s dcerou pacientky praštil o zeď a začal ji škrtit.

Dcera pacientky v sebeobraně kousla jednoho policistu do předloktí, které měl holé, protože si těsně před útokem na dceru pacientky vyhrnul rukávy policejní uniformy.

Dcera pacientky pociťovala nesnesitelnou bolest a měla obavy o zlomení levé ruky a vykloubení levého ramene.

Po krátkém slovním nátlaku se vrhli na dceru pacientky, surově ji tahali za obě ruce po nemocničním pokoji a to bez ohledu na další nemocné pacientky.

Policisté se vřítili do nemocničního pokoje.

V okamžiku podání podezřelých léků, namísto aby byly překontrolována dokumentace, paní Markéta Stojanová zavolala Policii.

Je zde otázkou - jaké léky paní Markéta Stojanová měla v úmyslu pacientce podat.

Později bylo zdokladováno, že léky, které paní Markéta Stojanová pacientce přinesla nebyly předepsány (důkaz v lékařské dokumentaci).

Důvody odmítnutí léků - zdravotní stav pacientky se během léčby rychle zhoršoval a rodina měla vážné podezření, že jsou pacientce podávány jiné léky a léky bez lékařské dokumentace ( konkrétně léky na snížení mozkové činnosti, které při nesprávném podávání zabíjejí a podle TZ vraždí).

Rodina nedobrovolně hospitalizované odmítla podání léků.

Po ukončení nedobrovolné hospitalizace, ještě v nemocničním pokoji, byly přineseny pacientce léky zdravotní sestrou paní Markétou Stojanovou ( pozn. Za asistence další zdravotní sestry, která nakupuje v prodejně LIDL v Chlumci nad Cidlinou).

Rodina nedobrovolně hospitalizované na LDN požádala primáře MUDr. Mirka Kadlece o okamžité ukončení hospitalizace.

Počátek trestné činnosti - dne 16. května 2016 v budově LDN A v Novém Bydžově Oblastní nemocnice Jičín a.s.