Navrhované změny legislativy

Vzhledem k nabídce Kanceláře veřejného ochránce práv, zástupce veřejné ochránkyně práv JUDr. Stanislava Křečka, Human Rights Defense z.s. - NGO podá kompletní podnět  po zvolení nového Parlamentu ČR (pozn. jako nadřízeného orgánu KVOP), současně s návrhem na změnu zákona ve věci Žívnostenského úřadu v Hradci Králové, zastoupeného Ing. Bc. Jiřím Bláhou.

NGO podání podnětu ke KVOP obecně nevyužívá jako hlavní prostředek nápravy a to z toho důvodu, že se jedná o jednostupňové řízení bez možnosti odvolání a bez možnosti postoupení na vyšší stupeň. Dále při šetření KVOP hrozí zmeškání lhůty podání správní žaloby k soudu o zrušení rozhodnutí správního orgánu (pozn. lhůta je 60 dnů).

Podle zákona o veřejném ochránci práv č. 349/99 Sb. § 5 odst. 2 KVOP odpovídá za výkon funkce Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Je nutno konstatovat, že KVOP může zahájit řízení s Živnostenským úřadem v Hradci Králové z vlastní iniciativy podle § 9 písm d) zákona o veřejném ochránci práv č. 349/99 Sb a to ihned.

Human Rights Defense z.s. - NGO podala návrhy na změny zákonů prostřednictvím  ústavní stížnosti ve věci Královéhradecká provozní a.s.

Návrh na změny zákonů

Podle čl. 95 odst. 1 Ústavy ČR soudce je při rozhodování vázán zákonem a mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu, je oprávněn posoudit soulad jiného právního předpisu se zákonem nebo s takovou mezinárodní smlouvou.

Podle čl. 95 odst. 2 Ústavy ČR dojde-li soud k závěru, že zákon, jehož má být při řešení věci použito, je v rozporu s ústavním pořádkem, předloží věc Ústavnímu soudu.

1. Právo občana pořizovat si vlastní kontrolní kamerový záznam při jednání se soudy.

2. Zrušení § 202 odst. 2 o.s.ř. , kdy není možné podat odvolání proti protizákonnému rozsudku.

3. Povinnost doručování poštovních datových zpráv do datových schránek, pokud obě strany řízení datovou schránkou disponují.

4. Právo občana na svobodný výběr obhájce.

Právo občana pořizovat si vlastní kontrolní kamerový i zvukový záznam při jednání s úřady, soudy, policií, státním zastupitelstvím a ostatními institucemi.

Návrh na zrušení § 202 odst. 2 Občanského soudního řádu v celém rozsahu.

Důvod : není právo podat odvolání proti protizákonnému rozsudku.

Aktuální znění : Odvolání není přípustné proti rozsudku, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 10 000 Kč.

Poštovní datové zprávy


Právo na svobodný výběr obhájce