Por. Ing. Miroslav Jaroš - nadržování Iloně Langrové

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové postupuje žádost o přezkoumání vyřízení podání Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze.

Případy :

Mgr. Martin Prokop - rozvracení republiky

Mgr. Martin Prokop - veřejné schvalování TČ

Por. Ing. Miroslav Jaroš - nadržování Iloně Langrové

SZIF - Trestní oznámení SZIF RO Hradec Králové

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství v případech :

Por. Ing. Miroslav Jaroš

Přijetí úplatku od Ing. Moniky Nebeské

Nadržování Ing. Monice Nebeské

Nadržování Iloně Langrové

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové postupuje žádost o přezkoumání vyřízení podání Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze.

Případy :

Por. Ing. Miroslav Jaroš

Přijetí úplatku od Ing. Moniky Nebeské

Nadržování Ing. Monice Nebeské

Nadržování p. Iloně Langrové

Npor. Ing. Bc. Eduard Petiška

č.j. : ZP-OKT-114-18092018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o přezkoumání vyřízení podání Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

Ing. Monika Nebeská začala řešit soukromoprávní vztah trestněprávní cestou jako první dnem 2. ledna 2018. Následně Ing. Monika Nebeská pokračovala prostřednictvím advokáta JUDr. Jiřího Kovandy v březnu 2018, který odeslal dopis na adresu nevládní organizace Human Rights Defense z.s. - dále jen HRD. Tyto skutečnosti dokazuje spisová dokumentace i předmětné vyrozumění.

Propachtovatelé se pouze brání praktikám Ing. Moniky Nebeské, která řeší výpověď pachtovní smlouvy ze strany propachtovatele tím způsobem, že proti němu začne používat právní prostředky trestního práva.

Propachtovatelé se pouze brání praktikám Ing. Moniky Nebeské, což je také součástí spisové dokumentace.

Na hraně zákona jedná Ing. Monika Nebeská a nikoli HRD.

Dále je podezření, že ZA HRANOU ZÁKONA JEDNAJÍ KONKRÉTNÍ PŘÍSLUŠNÍCI PČR A STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ, KDYŽ SYSTEMATICKY ZAMÍTAJÍ PODÁNÍ POŠKOZENÉHO A TÍMTO ZPŮSOBEM PODPORUJÍ POKRAČOVÁNÍ POSTUPŮ ING. MONIKY NEBESKÉ, KTERÁ OFICIÁLNĚ JEDNÁ ZA HOLANDSKÉHO PODNIKATELE P. JANA BRUINSMU A ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO VŠESTARY, KTERÉ JE SPOLEČNÍKEM FYTAGRO S.R.O.

JE PODEZŘENÍ, ŽE VNĚJŠÍ POZOROVATEL SE MŮŽE DOMNÍVAT, ŽE POR. ING. MIROSLAV JAROŠ A JUDR. LUKÁŠ VODIČKA SVÝM POSTUPEM SYSTEMATICKY PODPORUJÍ VÝŠE UVEDENOU SITUACI.

Ministerstvo zemědělství potvrdilo protizákonnost postupu p. Ilony Langrové - SZIF Hradec Králové. Na základě tohoto právního faktu, PČR měla přikázat ukončení pachtovních smluv a tím by bylo řízení skončeno.

Tímto by si por. Ing. Miroslav Jaroš a JUDr. Lukáš Vodička nemuseli stěžovat na podávání trestních oznámení.

JESTLIŽE ZÁKONODÁRNÉ ORGÁNY URČILI, ŽE NAPŘ. ZNEUŽITÍ PRAVOMOCI ÚŘEDNÍ OSOBY A DALŠÍ JSOU TRESTNÉ ČINY, TAK JUDR. LUKÁŠ VODIČKA NEMŮŽE MÍT OPOVÁŽLIVOST TVRDIT, ŽE TRESTNÝ ČIN JE SOUKROMOPRÁVNÍ VZTAH.

Por. Ing. Miroslav Jaroš i JUDr. Lukáš Vodička a další si nemohou stěžovat na ochranu osobnosti, protože státní zástupkyně JUDr. Miluše Redlová (VSZ Praha) zajišťuje, že jsou absolutně nevinní a celkově situace na funkci policistů a státních zástupců nemá žádný vliv, protože mzdu pobírají dál.

NGO UPOZORŇUJE, ŽE POR. ING. MIROSLAV JAROŠ A JUDR. LUKÁŠ VODIČKA PLNĚ VYUŽÍVAJÍ SVÉHO PRÁVA PODLE ČL.17 LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Č ,2/ 1993 SB - SVOBODA PROJEVU

NGO NIJAK NEBRÁNÍ JUDR. LUKÁŠI VODIČKOVI VE VYJADŘOVÁNÍ JEHO NÁZORU.

JUDR. LUKÁŠ VODIČKA BY MĚL PODĚKOVAT NGO, ŽE JEHO NÁZORY ZDARMA ZVEŘEJŇUJE, PROTOŽE SERVER SE MUSÍ PLATIT.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

Případy

SZIF - trestní oznámení SZIF Hradec Králové

Mgr. Martin Prokop - podezření z TČ rozvracení republiky

Mgr. Martin Prokop - podezření z veřejného schvalování TČ

Por. Ing. Miroslav Jaroš - podezření z nadržování Iloně Langrové - SZIF Hradec Králové

č.j. ZP-LV-27-16092018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o přezkoumání vyřízení podání Krajského státního zastupitelství Hradec Králové.

Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové JUDr. Lukáš Vodička se v předmětném přípisu nechová jako státní zástupce, ale jako tiskový mluvčí por. Ing. Miroslava Jaroše.

JUDr. Lukáš Vodička napsal co mohl nebo nemohl por. Ing. Miroslav Jaroš udělat aniž by se por. Ing. Miroslava Jaroše zeptal - resp. por. Ing. Miroslav Jaroš nebyl ani vyslechnut.

Trestní oznámení je pouze oznámení o podezření z trestné činnosti, které vychází z dosud známých faktů, které jsou přístupné a specifikace konkrétního trestného činu vychází z dokumentace na základě fictio iuris.

Konkrétní porušení zákona stanovuje až PČR a státní zastupitelství po prošetření věci s tím, že PČR je schopna zajistit důkazní materiál, který nemůže zajistit oznamovatel TČ.

Případ por. Ing. Miroslav Jaroš - podezření z přijetí úplatku od Ing. Moniky Nebeské vychází ze skutečnosti, že v trestním oznámení a následně v protokolu podání vysvětlení oznamovatelem, bylo výslovně doloženo, že v případu Ing. Monika Nebeská se v případu podezření z dotačního podvodu sama prezentovala jako fyzická osoba a nikoli jako jednatelka FytAgro s.r.o.

Přestože NGO uváděla v předchozí korespondenci, že je podezření, že por. Ing. Miroslav Jaroš má limitované schopnosti, tak NGO nepředpokládá, že i při limitovaných schopnostech by por. Ing. Miroslav Jaroš porušoval zákon ve svůj neprospěch a zadarmo jako by to bylo např. u podezření z nepřímého úplatkářství (slíbení vlivu Ing. Monice Nebeské), a proto NGO zvolila podezření z trestného činu přijetí úplatku, s podezřením, že by si por. Ing. Miroslav Jaroš vyvážil případnou škodu vlastního trestního stíhání např. penězi.

NGO trvá na odbornosti vyšetřování a proto žádá, aby Krajské státní zastupitelství použilo právní úpravu zákona o státním zastupitelství č. 283/1993 Sb. a zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu č. 256/2000 Sb a právní úpravu trestního řádu č. 141/1961 Sb. za účelem zjištění skutečného stavu věci na pracovišti SZIF Hradec Králové.

Předseda Dozorčí rady SZIF má dostatečné zákonné pravomoci k provedení hloubkové kontroly na pracovišti SZIF Hradec Králové ve smyslu podaných trestních oznámení.

Poslanec Ing. Pavel Kováčík je vysoce profesně erudovaný odborník na zemědělskou problematiku a to jak místního charakteru tak i zemědělskou problematiku EU.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství Hradec Králové.

Případy :

Por. Ing. Miroslav Jaroš

Přijetí úplatku od Ing. Moniky Nebeské

Nadržování Ing. Monice Nebeské

Nadržování p. Iloně Langrové

Npor. Ing. Bc. Eduard Petiška

Nepřímé úplatkářství

NEODBORNOST POR. ING. MIROSLAVA JAROŠE

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje trestní oznámení na por. Ing. Miroslava Jaroše Krajskému státnímu zastupitelství Hradec Králové.

Případy :

Přijetí úplatku od Ing. Moniky Nebeské

Nadržování Ing. Monice Nebeské

Nadržování p. Iloně Langrové

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové ve věci trestního oznámení podezření z trestného činu nadržování p. Iloně Langrové komisařem PČR oddělení hospodářské kriminality Hradec Králové por. Ing. Miroslavem Jarošem.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje.

KŘ PČR Královéhradeckého kraje postupuje trestní oznámení na podezření z trestného činu nadržování p. Iloně Langrové komisařem por. Ing. Miroslavem Jarošem Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

č.j. TO-MJ-03-16082018

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení o podezření ze spáchání trestného činu komisařem Krajského ředitelství PČR Královéhradeckého kraje, oddělení hospodářské kriminality - por. Ing. Miroslav Jaroš.

Doručenky

 Je podezření, že se dopustil trestného činu -Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 366 TZ - Nadržování.

Je podezření, že komisař Krajského ředitelství Policie ČR Královéhradeckého kraje, oddělení hospodářské kriminality - por. Ing. Miroslav Jaroš NADRŽUJE p. Iloně Langrové, pracovnici Regionálního odboru Hradec Králové Státního zemědělského intervenčního fondu, ve věci trestního řízení podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby, ABY P. ILONĚ LANGROVÉ UMOŽNIL, ABY UNIKLA TRESTNÍMU STÍHÁNÍ A NÁSLEDNÉMU TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY ZA PODEZŘENÍ Z TRESTNÉHO ČINU ZNEUŽITÍ PRAVOMOCI ÚŘEDNÍ OSOBY, KTERÉ VE SVÉM DŮSLEDKU VEDE K PODEZŘENÍ K DALŠÍMU TRESTNÉMU ČINU PODLE § 310 TZ - ROZVRACENÍ REPUBLIKY VE SMYSLU "LIKVIDACE ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ."

Por. Ing. Miroslav Jaroš odeslal dopisem ze dne 30. července 2018 do datové schránky NGO vyrozumění, že stále probíhá šetření ve věci č.j. KRPH-39007-36/TČ-2018-050281.

POKUD P. ILONA LANGROVÁ - PRACOVNICE STÁTNÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO INTERVENČNÍHO FONDU REGIONÁLNÍHO ODBORU HRADEC KRÁLOVÉ BĚHEM TŘÍ MĚSÍCŮ NEBYLA JEŠTĚ VYSLECHNUTA A NENÍ DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÁ NEBO JINAK ZÁVAŽNĚ NEMOCNÁ A V PŘÍPADĚ ŽE BY P. ILONA LANGROVÁ NEKOMUNIKOVALA, TAK VZHLEDEM K SOUČASNÉMU PRŮTAHU VE VĚCI JE MOŽNÉ VYUŽÍT § 67 A NÁSL. TRESTNÍHO ŘÁDU Č. 141/1961 SB. A P. ILONU LANGROVOU NECHAT ZATKNOUT A VYSLECHNOUT A POPŘ. UVALIT VAZBU, ABY NEMOHLA POKRAČOVAT V PODEZŘENÍ TRESTNÉ ČINNOSTI PODEZŘENÍ NA MANIPULACI S EVIDENCÍ LPIS VE PROSPĚCH FIREM S PODÍLY HOLANDSKÉHO PODNIKATELE P. JANA BRUINSMY, KTERÁ SLOUŽÍ NÁSLEDNĚ K VYPLÁCENÍ DOTACÍ DO ZEMĚDĚLSTVÍ.