Ministerstvo pro místní rozvoj

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala doplnění  na výzvu Obvodního soudu v Praze v případu Frýdek-Místek-Ministerstvo pro místní rozvoj.

Soud může pokračovat v samotném řízení po meritorní stránce věci dle přílohy :

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula  výzvu k doplnění Obvodního soudu v Praze v případu Frýdek-Místek-Ministerstvo pro místní rozvoj.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Městského soudu v Praze v případu Frýdek-Místek-Ministerstvo pro místní rozvoj.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o osvobození od soudních poplatků ve věci vymáhání náhrady škody v případu Frýdek-Místek.

Soud může použít § 12 sazebníku soudních poplatků, vydá-li soud nesprávné rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit poplatek, toto rozhodnutí zruší nebo změní i bez návrhu a současně vyzvat k opravě žádosti.

Ve věci předmětného odvolání, tedy soud není oprávněn požadovat zaplacení soudního poplatku.

Postupuje se podle zákona o soudních poplatcích č. 549/1991 Sb. § 11 odst. 2 písmeno q)

Od poplatku se osvobozují navrhovatel v řízení o náhradě škody nebo nemajetkové újmy

Na základě výše uvedených skutečností, žádá žalobkyně osvobození od soudních poplatků ze zákona.

Zástupce žalobkyně současně zasílá i vlastní doplnění odvolání žalobce proti celému rozsudku o náhradě škody, zpracované žalobkyní ze dne 24.8. 2018.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula usnesení Městského soudu v Praze v případu Frýdek-Místek- Ministerstvo pro místní rozvoj.

 č.j. : ODV-FM-90-17032019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala odvolání proti usnesení o zamítnutí osvobození od soudních poplatků ze zákona ve věci uplatnění náhrady nemajetkové újmy s příslušenstvím v případu Frýdek-Místek- Ministerstvo pro místní rozvoj.

NGO trvá na svém odůvodnění, viz. příloha, a odkazuje na právně stejnou situaci u Okresního soudu v Hradci Králové, kdy tento soud rozhodl v meritu věci a přiznal bez problémů osvobození od soudních poplatků ze zákona.

Navíc Okresní soud v Hradci Králové, jakmile zjistil vlastní chybné rozhodnutí, ihned záležitost opravil z moci úřední, tzn. Sám. Viz. Přílohy.

Na základě výše uvedených skutečností žádáme o zrušení výše uvedeného usnesení v celém rozsahu a přiznání osvobození od soudních poplatků ze zákona.

Zákonná povinnost je rozhodovat stejně na všech soudech ČR.

Jestliže Okresní soud v Hradci Králové rozhodl o osvobození ze zákona, tak Obvodní soud pro Prahu 1 má tu stejnou zákonnou povinnost.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula usnesení o zamítnutí osvobození od soudních poplatků ze zákona ve věci uplatnění náhrady nemajetkové újmy s příslušenstvím v případu Frýdek-Místek- Ministerstvo pro místní rozvoj.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Obvodního soudu pro Prahu 1 - vyřízení stížnosti v případu - Frýdek-Místek - Ministerstvo pro místní rozvoj.

č.j. : OST-AM-76-12112018

Human Rights Defense z.s. - NGO  odeslala zákonný nárok na osvobození od soudních poplatků.

Postupuje se podle zákona o soudních poplatcích č. 549/1991 Sb. § 11 odst. 2 písmeno q).

Od poplatku se osvobozují navrhovatel v řízení o náhradě škody nebo nemajetkové újmy. 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula výzvu Obvodního soudu pro Prahu 1 v případu Frýdek-Místek - Ministerstvo pro místní rozvoj.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala námitky a žádost o osvobození od soudního poplatku v případu Frýdek-Místek - Ministerstvo pro místní rozvoj ve věci vymáhání nemajetkové újmy s příslušenstvím.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula výzvu k zaplacení soudního poplatku v případu Frýdek-Místek-Ministerstvo pro místní rozvoj ve věci vymáhání nemajetkové újmy s příslušenstvím.

č.j. : OST-AM-63-05102018

Human Rights Defense z.s. odeslala plnou moc na výzvu Obvodního soudu pro Prahu 1 v případu Frýdek- Místek - Ministerstvo pro místní rozvoj.

Výzva Obvodního soudu pro Prahu 1

č.j. : OD-S-AM-49-22082018

Human Rights Defense z.s. odeslala odvolání proti rozsudku Sp. zn. 26 C 48/2016-76 ze dne 17. května 2018, Obvodního soudu pro Prahu , doručeného dne 13. srpna 2018.

Doručenky

Předmětné vyřízení věci rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1, zastoupené zastoupené soudkyní Mgr. Ivetou Nedozrálovou je protizákonné a porušuje ústavní pořádek České republiky.

Na základě výše uvedených skutečností zástupkyně žalobkyně konstatuje, že Mgr. Iveta Nedozrálová v souladu s ústavním pořádkem ČR porušila zejména čl. 10 Ústavy ČR a podle Evropské úmluvy o lidských právech Rady Evropy čl. 6 - právo na spravedlivý proces, se řádně nevypořádala se všemi námitkami a nevypracovala kompletní odůvodnění.

Soudkyně Mgr. Iveta Nedozrálová se soustředila na množství textu a počet znaků, které namísto soudkyně napíše písařka.

Sama soudkyně nemá konkrétní představu o skutečnosti, co znamená pro poškozenou stranu vypracování odvolání a hlavně přenesení hlavní tíhy na poškozenou žalobkyni, která se podle zákona domáhá zákonného nároku uplatnění nároku újmy s příslušenstvím.

Zároveň je podezření, že Mgr. Iveta Nedozrálová je spolupachatelem porušování čl. 6 Evropské Úmluvy o lidských právech Rady Evropy, která je součástí českého právního řádu.

Příloha č. 1 : Právní odůvodnění žádosti o náhradu škody způsobené

nezákonným rozhodnutím

Příloha č. 2 : Odůvodnění pro účel žádosti o náhradu nemajetkové újmy

Příloha č. 3 : Oficiální charakteristika šikany

Příloha č. 4 : Psychologická charakteristika oběti bezpráví

Příloha č. 5 : Psychologická charakteristika posttraumatických poruch

Příloha č. 6 : Psychologická charakteristika frustrace

Příloha č. 7 : Fyziologická charakteristika psychického stresu

Příloha č. 8 : Právní závěr Příloha č. 9 : Doplnění odvolání odvolatelkou paní Alenou Musilovou v meritu věci.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1.