Ministerstvo pro místní rozvoj

Ukončení případu

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala doplnění  vy výzvu Obvodnímu soudu pro Prahu 1 v případu Frýdek-Místek- Ministerstvo pro místní rozvoj.

Právní základ nároku jednotlivce na náhradu škody v případě nezákonného rozhodnutí, které je skončeno zrušením viny, je třeba hledat nejen v ustanovení čl. 36 odst. 3 Listiny, ale v obecné rovině především v čl. 1 odst. 1 Ústavy, tedy v principech materiálního právního státu. Má-li stát být skutečně považován za materiální právní stát, musí nést objektivní odpovědnost za jednání svých orgánů či za jednání, kterým státní orgány nebo orgány veřejné moci přímo zasahují do základních práv jednotlivce.

Odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem je jedním ze základních rysů právního státu, kterým Česká republika je

Nerespektováním principu důvěry občanů v právo plynoucího z čl. 1 odst. 1 Ústavy, rozsudkem Obvodního soudu v Praze bylo žalobkyni porušeno základní právo garantované čl. 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.

Zákon o odpovědnosti dopadá na všechny typy výkonu veřejné moci, tedy na rozhodnutí a postupy v civilním řízení, trestním řízení i správním řízení. 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula výzvu soudu k doplnění podání v případu Frýdek-Místek - Ministerstvo pro místní rozvoj.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala doplnění  na výzvu Obvodního soudu v Praze v případu Frýdek-Místek-Ministerstvo pro místní rozvoj.

Soud může pokračovat v samotném řízení po meritorní stránce věci dle přílohy :

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula  výzvu k doplnění Obvodního soudu v Praze v případu Frýdek-Místek-Ministerstvo pro místní rozvoj.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Městského soudu v Praze v případu Frýdek-Místek-Ministerstvo pro místní rozvoj.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o osvobození od soudních poplatků ve věci vymáhání náhrady škody v případu Frýdek-Místek.

Soud může použít § 12 sazebníku soudních poplatků, vydá-li soud nesprávné rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit poplatek, toto rozhodnutí zruší nebo změní i bez návrhu a současně vyzvat k opravě žádosti.

Ve věci předmětného odvolání, tedy soud není oprávněn požadovat zaplacení soudního poplatku.

Postupuje se podle zákona o soudních poplatcích č. 549/1991 Sb. § 11 odst. 2 písmeno q)

Od poplatku se osvobozují navrhovatel v řízení o náhradě škody nebo nemajetkové újmy

Na základě výše uvedených skutečností, žádá žalobkyně osvobození od soudních poplatků ze zákona.

Zástupce žalobkyně současně zasílá i vlastní doplnění odvolání žalobce proti celému rozsudku o náhradě škody, zpracované žalobkyní ze dne 24.8. 2018.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula usnesení Městského soudu v Praze v případu Frýdek-Místek- Ministerstvo pro místní rozvoj.

 č.j. : ODV-FM-90-17032019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala odvolání proti usnesení o zamítnutí osvobození od soudních poplatků ze zákona ve věci uplatnění náhrady nemajetkové újmy s příslušenstvím v případu Frýdek-Místek- Ministerstvo pro místní rozvoj.

NGO trvá na svém odůvodnění, viz. příloha, a odkazuje na právně stejnou situaci u Okresního soudu v Hradci Králové, kdy tento soud rozhodl v meritu věci a přiznal bez problémů osvobození od soudních poplatků ze zákona.

Navíc Okresní soud v Hradci Králové, jakmile zjistil vlastní chybné rozhodnutí, ihned záležitost opravil z moci úřední, tzn. Sám. Viz. Přílohy.

Na základě výše uvedených skutečností žádáme o zrušení výše uvedeného usnesení v celém rozsahu a přiznání osvobození od soudních poplatků ze zákona.

Zákonná povinnost je rozhodovat stejně na všech soudech ČR.

Jestliže Okresní soud v Hradci Králové rozhodl o osvobození ze zákona, tak Obvodní soud pro Prahu 1 má tu stejnou zákonnou povinnost.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula usnesení o zamítnutí osvobození od soudních poplatků ze zákona ve věci uplatnění náhrady nemajetkové újmy s příslušenstvím v případu Frýdek-Místek- Ministerstvo pro místní rozvoj.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Obvodního soudu pro Prahu 1 - vyřízení stížnosti v případu - Frýdek-Místek - Ministerstvo pro místní rozvoj.

č.j. : OST-AM-76-12112018

Human Rights Defense z.s. - NGO  odeslala zákonný nárok na osvobození od soudních poplatků.

Postupuje se podle zákona o soudních poplatcích č. 549/1991 Sb. § 11 odst. 2 písmeno q).

Od poplatku se osvobozují navrhovatel v řízení o náhradě škody nebo nemajetkové újmy. 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula výzvu Obvodního soudu pro Prahu 1 v případu Frýdek-Místek - Ministerstvo pro místní rozvoj.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala námitky a žádost o osvobození od soudního poplatku v případu Frýdek-Místek - Ministerstvo pro místní rozvoj ve věci vymáhání nemajetkové újmy s příslušenstvím.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula výzvu k zaplacení soudního poplatku v případu Frýdek-Místek-Ministerstvo pro místní rozvoj ve věci vymáhání nemajetkové újmy s příslušenstvím.

č.j. : OST-AM-63-05102018

Human Rights Defense z.s. odeslala plnou moc na výzvu Obvodního soudu pro Prahu 1 v případu Frýdek- Místek - Ministerstvo pro místní rozvoj.

Výzva Obvodního soudu pro Prahu 1

č.j. : OD-S-AM-49-22082018

Human Rights Defense z.s. odeslala odvolání proti rozsudku Sp. zn. 26 C 48/2016-76 ze dne 17. května 2018, Obvodního soudu pro Prahu , doručeného dne 13. srpna 2018.

Doručenky

Předmětné vyřízení věci rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1, zastoupené zastoupené soudkyní Mgr. Ivetou Nedozrálovou je protizákonné a porušuje ústavní pořádek České republiky.

Na základě výše uvedených skutečností zástupkyně žalobkyně konstatuje, že Mgr. Iveta Nedozrálová v souladu s ústavním pořádkem ČR porušila zejména čl. 10 Ústavy ČR a podle Evropské úmluvy o lidských právech Rady Evropy čl. 6 - právo na spravedlivý proces, se řádně nevypořádala se všemi námitkami a nevypracovala kompletní odůvodnění.

Soudkyně Mgr. Iveta Nedozrálová se soustředila na množství textu a počet znaků, které namísto soudkyně napíše písařka.

Sama soudkyně nemá konkrétní představu o skutečnosti, co znamená pro poškozenou stranu vypracování odvolání a hlavně přenesení hlavní tíhy na poškozenou žalobkyni, která se podle zákona domáhá zákonného nároku uplatnění nároku újmy s příslušenstvím.

Zároveň je podezření, že Mgr. Iveta Nedozrálová je spolupachatelem porušování čl. 6 Evropské Úmluvy o lidských právech Rady Evropy, která je součástí českého právního řádu.

Příloha č. 1 : Právní odůvodnění žádosti o náhradu škody způsobené

nezákonným rozhodnutím

Příloha č. 2 : Odůvodnění pro účel žádosti o náhradu nemajetkové újmy

Příloha č. 3 : Oficiální charakteristika šikany

Příloha č. 4 : Psychologická charakteristika oběti bezpráví

Příloha č. 5 : Psychologická charakteristika posttraumatických poruch

Příloha č. 6 : Psychologická charakteristika frustrace

Příloha č. 7 : Fyziologická charakteristika psychického stresu

Příloha č. 8 : Právní závěr Příloha č. 9 : Doplnění odvolání odvolatelkou paní Alenou Musilovou v meritu věci.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1.