Mgr. Tomáš Nikš

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení České advokátní komory, že případ advokáta Mgr. Tomáše Nikše postoupila Kontrolní radě České advokátní komory k rozhodnutí.

Česká advokátní komora zahájila šetření s advokátem Mgr. Tomášem Nikšem se sídlem V celnici 1040/5, 110 00 Praha 1

Human Rights Defense z.s. odeslala sdělení na Krajský úřad Královéhradeckého kraje

ve věci Mgr. Tomáše Nikše.

.

Human Rights Defense z.s.potvrdila Krajskému úřadu Královéhradeckého kraj, že oznámení ve věci advokáta Mgr. Tomáše Nikše bylo dle rozdělovníku rozesláno z důvodu výslovného požadavku Mgr. Tomáše Nikše a starosty Obce Nepolisy Ing. Dušana Šustra.

Human Rights Defense z.s.upozornila na skutečnost  podezření, že Mgr. Tomáš Nikš by mohl vystupovat jménem jiného aniž by měl zmocnění, protože tento advokát (při své profesní erudici) tvrdí, že k zastupování není potřeba písemná plná moc.

Human Rights Defense z.s. upozornila, že je v zájmu úřadu prošetřit, zda není Mgr. Tomášem Nikšem nějakým způsobem již dotčen.

Dále je podezření, že Mgr. Tomáš Nikš má zásadní nedostatky ve znalosti trestního práva, protože v dopisu organizaci prokazuje, že ani neví kdo může obvinit ( pozn. obviňuje policie a nikoli poškozený a to na základě zákonného procesu).

Z písemné korespondence Mgr. Tomáše Nikše jednoznačně vyplývá podezření, že Mgr. Tomáš Nikš má závažné nedostatky ve znalostech právního systému, nebo podezření, že se svojí profesní erudicí porušuje právní normy zcela úmyslně.

Sdělení Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje včetně rozdělovníku - na vědomí

Doklady o doručení do datových schránek

Doručenky z datových schránek

Human Rights Defense z.s. podala žádost o nařízení aktivace příjmu poštovních zpráv datové schránky advokátovi Mgr. Tomáši Nikšovi a návrh na zahájení disciplinárního řízení České advokátní komoře

Dodejky z datové schránky

Doručenky z datové schránky

Dopis od advokáta Mgr. Tomáše Nikše

Advokát Mgr. Tomáš Nikš nemá aktivní příjem poštovních zpráv, což znamená fictio iuris, že Mgr. Tomáš Nikš zasílá pouze jednostranné výzvy a absolutně nená zájem o komunikaci s protistranou, což je jednostrané porušení etiky advokacie.