LPIS

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje zamítnutí rozkladu ministrem zemědělství Ing. Miroslavem Tomanem, CSc.

Zamítnutí rozkladu je listinný důkaz, že ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. tvrdí, že některé zemědělské firmy nemusí vlastníkům půdy platit pachtovné a vlastníci půdy mohou takto být uváděny do exekuce a zbavovány vlastnictví půdy.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje rozklad podaný vlastníky půdy proti rozhodnutí Ministerstva zemědělství.

 Podle § 82 odst. 2 správního řádu č. 500/2004 Sb. Uvádím spatření rozporu s právními předpisy, že z textu rozhodnutí ministerstva zemědělství a podaných námitek vlastníky půdy a předchozího řízení je jednoznačně patrná ztráta některých dokumentů ze spisu.

Tato ztráta dokumentů ze spisu má zásadní právní význam na výsledek rozhodnutí.

Vlastníci půdy komunikují zásadně s firmou FytAgro s.r.o. prostřednictví datové schránky a vlastníci půdy mají důsledně zdokumentovanou korespondenci.

Tvrzení, že firma FytAgro s.r.o. některé dokumenty nemá je křivým tvrzením, protože vlastníci půdy a NGO si řádně zdokumentovala korespondenci včetně doručenek a zveřejnila ji na internetových stránkách NGO www.hrd-ngo.com .

Pokud dále tvrdí Ing. Daniel Hetzer, že některé dokumenty nemá, tak vlastníci půdy mají důsledně zdokumentováno, že předmětné dokumenty byly doručeny na Ministerstvo zemědělství.

Současně je možné, že ztrátu některých dokumentů "zajistil" SZIF Náchod - vyřizující pracovník Ing. Petr Havelka.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje zamítnutí námitek vlastníků půdy  Ministerstvem zemědělství.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje rozhodnutí Ministerstva zemědělství.

Ministerstvo zemědělství odmítá vydat půdu vlastníkům a podporuje firmy ZD Všestary a FytAgro s.r.o. ve svých obchodních praktikách porušování smluvních a zákonných povinností v pachtovním vztahu.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje doplnění námitek na Ministerstvo zemědělství.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje doplnění námitek na Ministerstvo zemědělství prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu Náchod.

Závažné porušování smluvních vztahů firmou FytAgro s.r.o. pokračuje, což je důvod k okamžité výpovědi dle § 2334 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje výzvu k zaplacení FytAgro s.r.o., k rukám jednatelky Ing. Moniky Nebeské.

Dodnes není zaplaceno plné pachtovné (resp. nedodány naturálie) z důvodu, že vlastníci půdy dostávají podezřelé e-maily a dále je závažné podezření, že e-maily vlastníka půdy k jednateli FytAgro s.r.o. jsou odkláněny k holandskému podnikateli p. Janu Bruinsmovi.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje námitky vlastníků půdy proti oznámení o neprovedení LPIS SZIF RO Hradec Králové.

Pokud SZIF protiprávně ZADRŽOVAL pozemky vlastníků půdy a vlastníci po dobu protizákonného zadržování půdy požadují částku pachtovaného a naturálií a částku nemajetkové újmy, a následně SZIF má tu drzost napsat, že vlastníci půdy zpochybnili vlastní výpověď, tak se jedná o podezření, že vyřizující pracovník SZIF Ing. Petr Havelka trpí DUŠEVNÍ PORUCHOU podle § 26 a 27 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. nebo ZNEUŽÍVÁ SVOJI PRAVOMOC podle § 329 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. nebo PŘIJAL ÚPLATEK od holandského podnikatele p. Jana Bruinsmy nebo od jednatelky FytAgro s.r.o. Ing. Moniky Nebeské nebo od ředitele RO Hradec Králové Ing. Aleše Sobela podle § 331 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Vlastníci půdy žádají o podání vysvětlení proč mají trpět protiprávní zadržování půdy a nechtít ani pachtované a odškodnění.

Pokud SZIF tvrdí, že FytAgro s.r.o. věnují půdě nadstandardní péči, tak vlastníci půdy žádají o podání vysvětlení, proč na jejich pozemcích je shnilá řepka a silně zaplevelené obilí viz. Příloha.

Pozdní dodávka naturálií je porušení smlouvy podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. pro názorné vysvětlení vlastníci půdy žádají Ing. Petra Havelku, aby zkusil 6 měsíců nejíst (protože potrava mu bude dodána o 6 měsíců později) a za 6 měsíců zkontrolujeme, zda ještě žije nebo jestli chcípl hlady.

Vlastníci půdy doplňují, že komunikace mezi vlastníky půdy a firmou FytAgro s.r.o. je problematická z toho důvodu, že holandský podnikatel p. Jan Bruinsma zneužívá používání zpravodajských metod IT technologií a odklánění mailové komunikace. Vlastníci půdy jsou vystaveni přijímání šikanózní korespondence, která je oficiálně zasílána jedním z jednatelů, ale ve skutečnosti ji odesílá p. Jan Bruinsma. Pozn. p. Jan Bruinsma již začal zmatkovat a ve své impulzivitě se přestal kontrolovat a zanechává za sebou nápadné stopy, které ho odhalují.

Na základě těchto skutečností, vlastníci půdy konstatují, že pokud SZIF okamžitě nezasáhne ve prospěch vlastníků půdy, pak nastane podezření, že konkrétní pracovníci SZIF se stanou podezřelými účastníky trestného činu podle § § 230-232 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje oznámení o neprovedení LPIS SZIF RO Hradec Králové.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje vyjádření k podkladům pro rozhodnutí vlastníkem půdy.

Podstatou právní úpravy vlastnictví je zásada, že vlastník určuje a rozhoduje a pachtýř i SZIF jsou pouze výkonné složky vlastnického práva.

 Je nutno uvést na pravou míru, že půda je pachtýři pouze půjčována a nikoliv darována.

Propachtovatelka opakuje, že jednatelka Ing. Monika Nebeská není žádný začínající pachtýř a pouze teoretickými znalostmi zemědělství a jednání v obchodních vztazích ze školního vzdělávání a proto nemá žádný nárok tvrdit, že věci dostatečně nerozuměla.

SZIF nemůže vlastníky půdy nutit v pokračování pachtovního vztahu, aby byla jejich půdy používána a nedostávali pachtovné.

SZIF nemůže vlastníky půdy nutit v pokračování pachtovního vztahu v situaci, kdy není s půdou nakládáno podle smlouvy.

SZIF nemůže vlastníky půdy nutit v pokračování pachtovního vztahu, kdy není jistota, že Ing. Monika Nebeská nebude pokračovat v porušování dobrých mravů a běžného jednání v pachtovním vztahu.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje oznámení o zahájení řízení.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje výzvu SZIF vlastníkovi půdy.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje aktualizaci v evidenci půdy na SZIF.

Vlastník půdy byl zapsán do LPIS.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje potvrzení data registrace vlastníka půdy do LPIS.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje odpověď na výzvu SZIF vlastníka půdy ve věci LPIS.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje výzvu SZIF vlastníkovi půdy k registraci LPIS.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje odpověď vlastníků půdy  na výzvu SZIF ve věci LPIS.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje výzvu SZIF RO Hradec Králové vlastníkům půdy k upřesnění podání ve věci LPIS.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula rozhodnutí Ministerstva zemědělství.

Ministerstvo zemědělství ruší rozhodnutí SZIF RO Hradec Králové a postupuje zpět k dalšímu řízení.

Ministerstvo zemědělství potvrdilo, že vlastník půdy je účastníkem řízení.

Související případ

Mgr. Marek Kaiser

Právník SZIF RO Hradec Králové

Související případ

Ing. Aleš Sobel

JZD Všestary, ZD Všestary

10/1987 - 01/1999

Zootechnik, hlavní zootechnik

Ředitel regionálního odboru Hradec Králové

Státního zemědělského intervenčního fondu

2/2009 - současnost

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala trestní oznámení na Ing. Aleše Sobela, ředitele regionálního odboru Hradec Králové, Státního zemědělského intervenčního fondu.

Podle Dílu 4 TZ § 23 se jedná o spolupachatele trestného činu,

Trestný čin spáchám úmyslným společným jednáním dvou nebo více osob.

Každá osoba odpovídá jako by trestný čin spáchala sama.

Podezření na další osoby cui bono, cui prodest :

Ilona Langrová - pracovnice regionálního odboru Státního intervenčního fondu Hradec Králové

Ing. Monika Nebeská - ředitelka, předsedkyně představenstva Zemědělského družstva Všestary a jednatelka a zástupce společníka FytAgro s.r.o.

Jan Bruinsma - místopředseda Zemědělského družstva Všestary a zakladatel (dle notářského zápisu) a zástupce společníka FytAgro s.r.o.

Podle § 25 TZ v době trestného činu pachatel překročil patnáctý rok věku a proto je trestně odpovědný.

Podle § 26 TZ pachatel v době spáchání trestného činu oficiálně netrpěl duševní poruchou a proto je trestně odpovědný.

Podle § 27 TZ v době spáchání trestného činu Ing. Aleš Sobel oficiálně  netrpěl duševní poruchou a neměl podstatně sníženou schopnost rozpoznat protiprávnost trestného činu a neměl sníženou schopnost ovládat své jednání a proto je trestně odpovědný.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu

zasláno dle rozdělovníku

Doručenky

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis SZIF ředitele regionálního odboru Hradec Králové Ing. Aleše Sobela.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala odvolání proti rozhodnutí SZIF RO Hradec Králové.

P. Ilona Langrová de facto právně potvrdila, že je podjatá, když vůči vlastníkům půdy odmítá postupovat podle správního řádu a proti dotčené firmě postupuje podle správního řádu.

P. Ilona Langrová porušila § 7 odst. 1 zákona č. 500/ 2004 Sb., kdy činí prokazatelně právní úkony ve prospěch Ing. Moniky Nebeské a postupuje proti vlastníkům půdy, což je současně podezření z trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby podle TZ- pozn. Trestní oznámení na p. Ilonu Langrovou bylo již podáno.

P. Ilona Langrová znovu potvrzuje podezření z podjatosti a podezření z úplatků, když demonstrativně jedná ve prospěch Ing. Moniky Nebeské, když provedla místní šetření bez účasti vlastníků půdy.

 K výroku p. Ilony Langrové : "...Nebyly pořízeny detaily rostlin...".

Vzhledem ke skutečnému stavu p. Ilona Langrová znovu potvrzuje podezření z podjatosti a podezření z úplatků, když demonstrativně jedná ve prospěch Ing. Moniky Nebeské, protože p. Ilona Langrová nechtěla zdokumentovat hnijící řepku a dále není jasné zda je pěstováno obilí nebo heřmánek, ale při obou dvou možnostech je porost silně zaplevelený.

P. Ilona Langrová je oficiálně duševně zdravá podle OZ i podle TZ, a proto je podezření, že páchá trestnou činnost naprosto úmyslně.

 Dále, kdyby bylo řádně hospodařeno, tak by na poli nebyla hnijící řepka a zaplevelené obilí.

 SZIF je schopen posoudit, že potřebné množství hnojiv a chemického ošetření nebylo plodinám poskytnuto.

 Pro názorné přirovnání je situace stejná jako u lidí.

Kdyby p. Ilona Langrová nedostávala najíst, tak by zhubla, trpěla podvýživou a zdravotními problémy.

Hnijící řepka je důkaz zdravotních problémů rostliny.

Kdyby se takto p. Ilona Langrová nedávala dostatek kvalitního krmiva např. vlastní kočce, tak by kočka také trpěla podvýživou, zdravotními problémy a mohla by i uhynout. Toto je následně vyhodnoceno jako týrání zvířat.

Podle zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb. § 1 písm. a) Účelem tohoto zákona je vytváření podmínek pro zajištění schopnosti českého zemědělství zabezpečit základní výživu obyvatel, potravinovou bezpečnost a potřebné nepotravinářské suroviny.  

Je podezření, že p. Ilona Langrová se podílí na ztrátě zajištění schopnosti českého zemědělství zabezpečit základní výživu obyvatel, potravinovou bezpečnost.

Přílohy

Doručenky