Lokální kriminalita

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení na Krajské ředitelství Policie Hradec Králové-Odbor vnitřní kontroly.

Sdělujeme, že policista Petr Kalous-v současné době vedoucí Obvodního oddělení Chlumec nad Cidlinou si sám proti sobě zdokladoval závažná porušení zákona, že podle § 46 TZ je nutné postupovat trestním řízením.

Podle § 46 TZ nelze upustit od potrestání protože podle odst. 1 je podezření, že je spácháno více trestných činů, pachatel dlouhodobě neprojevil snahu o nápravu a vzhledem k povaze a závažnosti spáchaných trestných činů nelze důvodně očekávat, že by pouhé projednání stížnosti postačilo k nápravě pachatele a ochraně společnosti.

Dále v předmětné věci je také zdokladováno porušování zákonů Ing. Irenou Pánkovou-správní odbor a starostou Ing. Miroslavem Uchytilem města Chlumec nad Cidlinou, což v současné době nespadá do kompetence Policie.

Dodejka a doručenka do datové schránky

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyjádření Krajského ředitelství Policie Hradec Králové, odboru vnitřní kontroly.

Odbor vnitřní kontroly má zájem o prošetření úmyslného porušování zákonů policisty Obvodního oddělení Policie Chlumec nad Cidlinou.

Human Rights Defense z.s.- NGO odeslala sdělení předsedoví Ústavního soudu JUDr. Pavlu Rychetskému.

Ministerstvo spravedlnosti uveřejnilo dne 26. dubna 2016 tiskovou zprávu s názvem : "Multilaterální seminář na téma Evropská úmluva o lidských právech." viz. Příloha.

V tiskové zprávě je uvedeno : " Judikatura Evropského soudu pro lidská práva stále ještě není mezi soudci střední a východní Evropy zažitá, často s ní mají problémy pracovat, nezřídka vidíme i neznalost základních koncepcí vytvořených štrasburským soudem. To se snažíme našimi semináři změnit."

NGO k tomu dodává, že problém na obecných soudech je již následek porušování lidských práv a zákonů.

Např. V trestním řízení, úmyslné porušování lidských práv začíná již dříve.

NGO má důkazní materiál o úmyslném porušování zákonů na Krajském ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

Konkrétně se jedná o oddělení obecné kriminality v Hradci Králové, Obvodní oddělení policie Nový Bydžov a Obvodní oddělení policie Chlumec nad Cidlinou.

Výsledkem tohoto stavu je porušení čl. 9 odst. 3 Ústavy ČR, což má za následek ohrožení základů demokratického právního státu a porušení § 310 TZ - rozvracení republiky.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Dodejky do datových schránek

Doručenky do datových schránek

Human Rights Defense z.s- NGO odeslala právní anylýzu k vyrozumění GIBS.

Orgány činné v trestním řízení dle vyrozumění GIBS mají v úmyslu věc nechat "usnout".

NGO dodává, že pokud mají orgány činné v trestním řízení v úmyslu věc pouze založit a ani nevyrozumívat, tak NGO si zatím zajišťuje důkazní materiál pro budoucí výplatu odškodnění pro poškozeného občana.

V obecné rovině NGO dále podotýká, že dozorující státní zástupce nebo vyšetřující policista, který je nečinný, si vyrábí proti sobě důkazní materiál pro podání trestního oznámení na podezření z trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 TZ za což mu hrozí trest odnětí svobody 1 rok až 12 let.

Z těchto důvodů je věc zaslána na vědomí dle rozdělovníku, z důvodu zajištění důkazního materiálu, že všichni o situaci věděli, nápravu nezjednali a proto si Česká republika následně nemůže stěžovat, že bude vyplácet odškodnění a stane se zdrojem negativní publicity při mezinárodním řízení.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu rozesláno dle rozdělovníku.

Dodejky - doklady o doručení dodatových schránek

Doručenky do datových schránek

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení GIBS.

GIBS vyčká na konkrétní podání.

Human Rights Defense z.s. - NGO sdělila Generální inspekci bezpečnostních sborů, že má důkazní materiál proti konkrétním policistům Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

Podle vývoje spisové dokumentace NGO bude předávat k prošetření GIBS.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu

rozesláno dle rozdělovníku.

Dodejky - doklady o doručení do datových schránek

Doručenky - dokaldy o doručení do datových schránek

Oznámení o postupném zveřejňování

Human Rights Defense z.s. oznamuje, že bude postupně zveřejňovat důkazy  a spisové dokumentace o neřešené lokální kriminalitě v Chlumci nad Cidlinou a okolí.

Analýza faktorů lokální kriminality

Obvodní oddělení Policie ČR a Město Chlumec nad Cidlinou, zastoupené starostou ing. Miroslavem Uchytilem a přestupkovou komisí zastoupenou Ing. Irenou Pánkovou soustavně odmítá řešit lokální kriminalitu.

Výsledkem je, že pachatelé  tento fakt  vypozorovali a proto vědí, že trestný čin bude překvalifikován na přestupek, kde maximálně zaplatí blokovou pokutu ve výši 1 000 Kč, což je z hlediska krádeže velmi ziskové, protože si pachatel nakrade víc než je částka blokové pokuty a nebo se pachateli vůbec nic nestane.

Město Chlumec nad Cidlinou, zastoupené ing. Miroslavem Uchytilem, soustavně prokazuje, že absolutně nemá zájem o řešení lokální kriminality, protože je to výhodným tržním systémem.

Dále je poškozený neustále šikanován ukládáním pokut ve výši 50 000 Kč, když se nedostaví nebo předvedením za situace, když obviněným, kteří se přiznali, tyto šikanózní výzvy nejsou zasílány a když se poškozený dostaví na výslech na obvodní oddělení Policie ČR v Chlumci nad Cidlinou, tak naopak není přítomný polocista a to bez jakéhokoliv vysvětelní.

Pokud není řešena lokální kriminalita, dochází k situaci, že je poškozený neustále šikanován neustálým předvoláváním na Policii nebo Město a výsledkem je, že Město si vybere pokutu a takto se obohatí a poškozený nejen, že není odškodněn, ale navíc je pomlouván Ing. Irenou Pánkovou, viz dokument města ze dne 23. dubna 2012 a tajemník městského úřadu Ing. Pavel Školník také pomlouvá právní zástupkyni do spisu, viz. protokol ze dne 4. června 2012 atd.

Konkrétní pracovníci Města a obvodního oddělení Policie ČR v Chlumci nad Cidlinou jsou oficiálně profesně erudovaní, gramotní a duševně zdráví a situaci plně rozumí a tedy jsou si plně vědomi následků předání věci kompetentní mezinárodní instituci a vymáhání odškodnění pomocí mezinárodních právních prostředků.

Zničení celé provozní haly

Ing. Irena Pánková porušila zvlášť hrubým způsobem zákonnost procesu, kdy věc řádně neprojednala, nezajistila důkazy, nevypořádala se s námitkymi, čímž porušila zákon č. 500/2004 Sb., porušila zásadu kontradiktornosti řízení a právně útočila proti poškozenému (viz. dokument ze dne 23. dubna 2012) a jeho právní zástupkyni (podmínky a způsob nahlížení do spisu ze dne 4. června 2012).

V odůvodnění rozhodnutí je  uvedeno, že nešlo jen o připravené železo, ale o vybouranou podlahu celé haly. K tomu je nutno dodat, že šlo o škodu velkého rozdśahu, protože se jedná o to, že je zničená celá provozní hala.

Ing. Irena Pánková ignorovala provést místní šetření, přestože šlo o rozbouranou celou provozní halu, rozbouranou podlahu, rozbouraný strop, včetně betonu, traverz a trámů.

K výslechu policisty pana Petra Kalouse

Výpověď svědka a policisty  pana Petra Kalouse, je právně nevěrohodná ( neboli křivá), protože úmyslně zamlčel skutečnost, že při zásahu Policie se nejednalo pouze o připravené železo, ale o zničení celé provozní haly, což zamlčel.

Lze uvažovat o podezření o úmylsném poškozování poškozeného a jeho právní zástupkyně ze strany tohoto svědka.


Je doloženo, že při dřívějším přestupku z roku 2009 "p. Vosáhlo" značně zmanipuloval spisovou dokumentaci proti právní zástupkyni a pomohl odstranit přestupek p. Jaroslava Vosáhla staršího.

K tomu je nutno dodat, že tyto skutečnosti jsou v současné době řešeny na mezinárodní úrovni.


Podmínky nahlížení do spisu na městě Chlumec nad Cidlinou

Jakmile se poškozený občan se svojí právní zástupkyní dostaví do kanceláře vyřizující pracovnice Ing. Ireny Pánkové, tato pracovnice ihned volá tajemníka Ing. Pavla Školníka a Policii. Policisté se odmítli přestavit. Město takto demonstruje svoji sílu a moc nepřiměřené nadřazenosti.

Nahlížení do spisu probíhalo tak, že poškozenému občanovi a právní zástupkyni stáli za zády 2 fyzicky silní policisté s připravenými zbraněmi a obušky.

Ing. Pavel Školník do záznamu nadiktoval nepřesné, falešné a lživé údaje poškozující především právní zástupkyni.

Nutno dodat, že je zdokumentováno, že město těmito nepřesnými, falešnými a lživými údaji právní zástupkyni poškozuje opakovaně.