Lokalita Spravedlnost

Ukončení případu

Human Rights Defense z.s. s francouzským ekvivalentem Droits de l´Homme Defense z.s. na mimořádném zasedání Nejvyššího orgánu - členské schůze dne 8. května 2017 vydala precedentní rozhodnutí o ukončení případu.

Veřejný rozdělovník

Doručenky z datové schránky

Podací lístky

Paní Miloslava Venclová, bývalá městská strážnice, podruhé odepřela přijmout dopis od Human Rights Defense z.s.

Reakce na výroky Ing. Dušana Šustra, starosty Obce Nepolisy

Human Rights Defense z.s. odeslala upozornění na podezření z trestného činu pohrdání soudem porušením § 336 TZ a § 117 TZ.

Strarosta Obce Nepolisy se vyjádřil na veřejných Facebookových stránkách Chlumečáci tak, že svými výroky zpochybnil registraci nevládní neziskové organizace.

K tomu je nutno konstatovat, že o registraci rozhoduje rejstříkový soud a nikoli Ing. Dušan Šustr.

Výroky Ing. Dušana Šustra o pochybnostech registrace, jsou rozhodně znevážením rejstříkového soudu, současně jeho urážka a pohrdání, ve smyslu, že by rejstříkový soud porušoval zákonnost registrace.

Upozornění pro občany, kteří vyjádření Ing. Dušana Šustra označili jako "To se mi líbí".

Tito občané svým vyjadřováním na veřejnosti, především podezřením z porušování trestního zákona mohou být v potenciálním následném řízení podle § 113 TZ považovány za spolupachatele trestné činnosti.

Upozornění především pro

Marcela Zahálková

Irena Bereščáková

zastupitelky města Chlumec nad Cidlinou

(pozn. upozornění je platné i pro ostatní občany) :

Doklady o doručení do datových schránek

Doručenky z datových schránek

Reakce na hrubé neslušnosti

paní Miloslavy Venclové a

Ing. Daniely Luskové, MPA

Human Rights Defense z.s. upozornila na podezření z trestného činu výtržnictví paní Miloslavy Venclové (bývalé městské strážnice) a Ing. Daniely Luskové, MPA (ředitelky Domova u Biřičky).

Paní Miloslava Venclová, jako bývalá městská strážnice, je dostatečně profesně erudovaná a předpokládá se, že je oficiálně suševně zdravá podle Občanského zákoníku a proto se z právního hlediska nemůže vymlouvat na neznalost zákona při svém vyjadřování na Facebookových stránkách Chlumečáci.

Ing. Daniela Lusková, MPA má 2 vysokoškolské tituly a předpokládá se, že je také oficiálně duševně zdravá podle Občanského zákoníku a z toho plyne fictio iuris, že za své výroky na Facebookových stránkách nese plnou zodpovědnost.

Human Rights Defense z.s. upozorňuje, že pokud bývalá městská strážnice paní Miloslava Venclová a ředitelka Domova u Biřičky Ing. Daniela Lusková, MPA budou pokračovat v hrubém, neslušném a vulgárním chování na veřejnosti, bude naplněno podezření podstaty trestného činu § 116 TZ, § 358 odst. 1 TZ a § 117 TZ a výše trestu se zvýší na 3 roky odněntí svobody.

Detaily zpráv - doklady o odeslání

Podací lístek - paní Miloslava Venclová

Paní Miloslava Venclová odepřela přijmout dopis od Human Rights Defense z.s.

Doručenky - doklady o doručení z datové schránky

Human Rights Defense z.s. přijmula rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje - zamítnutí žádosti o poskytnutí informace bezplatně pro 4 občany.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje současně sdělil, že k nařízení ke zřízení kanálu města a nahrávání záznamů zastupitelstva na internet nemá dostatek kompetencí.

Reakce na zákaz kamerového záznamu

Human Rights Defense z.s. podala žádost na Ministerstvo vnitra podle § 129 odst. 1 a odst. 3 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb o obcích, aby ministerstvo vnitra provedlo kontrolu a zjištění na jaké úrovni je znalost právních předpisů Ing. Miroslava Uchytila a Ing. Pavla Školníka, MPA, když je již zveřejněno porušování lidských práv ing. Miroslavem Uchytilem  na internetu, který byl již upozorněn na následné vnitrostátní a mezinárodní řízení.


STRUČNÝ POPIS SKUTEČNOSTÍ

Human Rights Defense z.s. dostala pozvánku na veřejné jednání, které je pokračováním veřejných zasedání zastupitelstva.

Dne 19. dubna 2017 se předsedkyně nevládní organizace dostavila na toto jednání a prakticky ihned byla vykázána ze zasedací síně ing. Miroslavem Uchytilem s tím, že on si zásadně nepřeje pořizování kamerového záznamu.

Na otázku předsedkyně organizace : "Podle  jakého zákona a paragrafu pořízení kamerového záznamu zakazuje," ing. Miroslav Uchytil neuměl odpovědět.

K tomu je nutno dodat, že jednání je pokračováním veřejných zasedání zastupitelstva.

Dále na tomto jednání se neprojednávají utajované informace a nepodléhají tedy bezpečnostním prověrkám.

Rozhoduje se o majetku města a daňových příspěvcích občanů, dále jsou porušena lidská práva občanů zde žijících.

Žádost doručena :

Ministerstvo vnitra : odbor legislativy a koordinace předpisů : JUDr. Vít Šťastný

                                 náměstek ministra vnitra pro státní službu : RNDr. Josef Postránecký

                                 náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, archivnictví

                                a správních agend   pověřený řízením sekce veřejné správy :

                                JUDr., PhDr. Petr Mlsna, Ph. D.

                                ministr Milan Chovanec

Na vědomí :

Město Chlumec nad Cidlinou : starosta  Ing. Miroslav Uchytil

                                                   tajemník Ing. Pavel Školník, MPA

Human Rights Defense z.s. přijmula odpověď ohledně žádosti o podání vysvětlení ČEZ přípojky k městskému pozemku ve věci firmy Bidfood Czech Republic s.r.o pro 9 občanů.

Human Rights Defense z.s. bude reagovat další písemnou korespondencí.

Human Rights Defense z.s. přijmula odpověď ohledně žádosti o podání vysvětlení ČEZ přípojky k městskému pozemku ve věci firmy Bidfood Czech Republic s.r.o.

Human Rights Defense z.s. bude reagovat další písemnou korespondencí.

Pozvánka  na jednání

ve věci výstavby areálu firmy Bidfood Czech Republic s.r.o.

středa 19. dubna 2017 od 17:00

ve velké zasedací síní radnice

Human Rights Defense z.s. odeslala žádost o podání vysvětlení zastupitelstvu Chlumec nad Cidlinou, jak bude nakládáno s námitkami vznesenými na veřejném zasedání zastupitelstva dne 29. března 2017, za dalších 5 občanů (celkem 8 občanů) lokality Spravedlnost.

Human Rights Defense z.s. odeslala žádost o podání vysvětlení ve věci 61. zasedání rady města-ČEZ přípojky, za dalšího 1 občana, celkem za 8 občanů lokality Spravedlnost.

Human Rights Defense z.s. odeslala nesouhlas s plánovanou výstavbou distribučního skladu ing. Miroslavu Uchytilovi v řízení lokality Spravedlnost za dalšího 1 občana (celkem 8 občanů) lokality Spravedlnost.

Human Rights Defense z.s. přijmula zastoupení dalšího 1 občana lokality Spravedlnost (celekm 8 občanů).

Human Rights Defense z.s. odeslala žádost o podání vysvětlení zastupitelstvu Chlumec nad Cidlinou, jak bude nakládáno s námitkami vznesenými na veřejném zasedání zastupitelstva dne 29. března 2017, za dalšího 1 občana (celkem 3 občany) lokality Spravedlnost.

Human Rights Defense z.s. odeslala žádost o podání vysvětlení zastupitelstvu Chlumec nad Cidlinou, jak bude nakládáno s námitkami vznesenými na veřejném zasedání zastupitelstva dne 29. března 2017, za dalšího  1 občana (celkem 2 občany)  lokality Spravedlnost.

Human Rights Defense z.s. přijmula dopis, celkem pro 7 občanů,  od města Chlumec nad Cidlinou, že zastupitelstvo bere na vědomí dopis občanů nesouhlasící s výstavbou distribučního skladu firmy Bidfood Czech Repblic s.r.o.

Human Rights Defense z.s. přijmula dopis od města Chlumec nad Cidlinou, že zastupitelstvo bere na vědomí dopis občanů nesouhlasící s výstavbou distribučního skladu firmy Bidfood Czech Repblic s.r.o.

Human Rights Defense z.s. odeslala žádost o podání vysvětlení zastupitelstvu Chlumec nad Cidlinou, jak bude nakládáno s námitkami vznesenými na veřejném zasedání zastupitelstva dne 29. března 2017, za 1 občana lokality Spravedlnost.

Human Rights Defense z.s. odeslala žádost o podání vysvětlení zastupitelstvu Chlumec nad Cidlinou.

Na veřejném zasedání zastupitelstva dne 29. března 2017 občané vznesli větší množství námitek proti prodeji pozemku města.

Občané žádají podání vysvětlení, jak město bude s těmito námitkami nakládáno, aby nebyli vystaveni právní nejistotě.

Žádost má celkem 5 stran.

Human Rights Defense z.s upozornila zastupitelstvo Chlumec nad Cidlinou, že pokud Ing. Miroslav Uchytil odmítá uveřejňovat skutečné inoformace ze zasedání zastupitelstva, tak Human Rights Defense z.s. přistoupila k opatření a spisovou dokumentaci uveřejnila, aby občané měli úplné informace.

Videozáznamy veřejných zasedání zastupitelstva

Kamerový záznam z veřejného zasedání zastupitelstva

18. ledna 2017

Právní analýza k videozáznamům :

1. K tvrzení ing. Miroslava Uchytila : obraťte se na Kraj.

Human Rights Defense z.s. konstatuje, že zastupitelstvo věc projednává a schvaluje a proto je to zodpovědnost i zastupitelstva. V pravomoci zastupitelstva je územní plán neschválit, protože město, podle zákona o obcích, má rozhodovat ve prospěch občanů. Pokod se jedná o likvidaci, resp. zbourání nemovitostí (novostavby k trvalému byldení postavené na hypotéku), je toto zásadní argument, který by zastupitelstvo mělo předložit Kraji a územní plán neschválit.

2. K tvrzení Mgr. Jiřího Krenčíka : věc je nalajnovaná a my jsme... "poté následeje pouze neverbání komunikace"...v trávě.

Human Rights Defense z.s. konstatuje, že české zákony občanům poskytují možnost podávat námitky, připomínky, opravné prostředky a výsledek této právní obrany následně vede nejen k ochraně lidských práv, v tomto případě vlastnictví, ale i následnému odškodnění.

Dále Human Rights Defense z.s. konstatuje, že výroky Mgr. Krenčíka vedou z právního hlediska k porušení čl. 9 odst. 3 Ústavy ČR, kdy výrok Mgr. Krenčíka - o nalajnování- vede k ohrožení základů demokratického právního státu.

Dále Human Rights Defense z.s. konstatuje, že Mgr. Jiří Krenčík na zastupitelstvu vystupuje v pozici zastupitele a nikoli občana, což znamená, že zastupitel je ze zákona povinen dodržovat mimo jiné i zákon o obcích § 69 odst. 2, což Mgr. Jiří Krenčík svými výroky porušuje.

3. K tvrzení Ing. Miroslava Uchytila, že byl zvolený.

Human Rights Defense z.s. konstatuje, žei starosta města ing. Miroslav Uchytil je povinen ze zákona dodržovat zákon o obcích § 69 odst. 2, což ing. Miroslav Uchytil svojí činností porušuje.

Human Rights Defense z.s. odeslala žádost o podání vysvětlení ve věci 61. zasedání rady města-ČEZ přípojky, celkem za 7 občanů lokality Spravedlnost.

Human Rights Defense z.s. odeslala žádost o podání vysvětlení ing. Miroslavu Uchytilovi.

Žádost se týká vysvětlení s jakou firmou se ve skutečnosti jedná.

Dále proč se jedná s nesolventní firmou.

Dále jestli si město uvědomuje, že nehospodaří vlastní hospodářskou činností, ale příjmy města jsou financovány daněmi přímými i nepřímými občanů zde žijících.

Dále proč stavbu s ČEZ Distribuce financuje město, když v ostatních případech si takové služby financují firmy sami.

Dále je požádáno, aby si firma Bidfood Czech Republic s.r.o. aktivovala příjem poštovních zpráv, aby s touto firmou byla možná komunikace.

Dále bylo požádáno o podání vysvětelní, jakým způsobem je možné dodatečně zjistit skutečný průběh zasedání rady města a stanoviska ostatních radních.

Human Rights Defense z.s. odeslala stížnost proti úhradě za informaci podle zákona o svobodném přístupu k informacím z veřejného zasedání zastupitelstva v Chlumci nad Cidlinou celkem za 4 občany.

Human Rights Defense z.s. odeslala stížnost proti úhradě za informaci podle zákona o svobodném přístupu k informacím z veřejného zasedání zastupitelstva v Chlumci nad Cidlinou.

Stížnost je rozdělena celkem do 3 částí.

První část se týká diskrimuínace, kdy po některých občanech je žádána úhrada za informaci a některým občanům byly informace poskytnuty zdarma.

Byla stížnost na porušení Ústavy ČR, Listiny základních práv a svobod a porušení mezinárodního práva- Evropské úmluvy o lidských právech Rady Evropy, Listiny základních práv Evropské unie a Všeobecné deklarace lidských práv Organizace spojených národů.

Druhá část se týká předplacené informace, kdy je podezření, že město, fictio iuris nežádá o finanční částku (z hlediska účetnictví) na pořízení informace, ale na výplatu odměn některým zástupcům města jako pro ing. Miroslava Uchytila.

Třetí část se týká žádosti o zveřejňování na internetu.

Vzhledem k tomu, že město začalo dělat problémy s poskytováním informací z veřejných zasedání zastupitelstev, byl požádám Krajský úřad Královéhradeckého kraje, aby městu nařídil tyto informace zveřejňovat na internetu.

Dosáhlo by se značné úspory jak ve finančních nákladech, tak i v administrativní činnosti.Občané by si každý měsím nemuseli žádat o informace.

Pro město to bude mít značnou výhodu, protože záznam zveřejní pouze jednou a nebude muset vyřizovat žádosti jednotlivě.

Na základě výše uvedených informací, byl požádám Krajský úřad Královéhradeckého kraje, aby nařídil městu Chlumec nad Cidlinou, aby zřídilo kanál na www.youtube.com, na který uveřejní dosavadní a budoucí kamerové záznamy z ceřejných zasedání zastupitelstev, aby občanů měli svobodný přístup k informacím.


Human Rights Defense z.s. přijmula dopis od ing. Miroslava Uchytila( pro dalšího 1 občana),, že město jedná s firmou Bidfood Czech Republic s.r.o.

Human Rights Defense z.s. přijmula vyjádření ing. Miroslava Uchytila, že v současné době neeviduje žádný nárok za nemajetkovou škodu a že obecně jsou škody hrazeny z uzavřeného pojištění a rozpočtu města.

Human Rights Defense z.s. k tomuto vyjádření konstatuje, že jde o nároky budoucí, dále jde o to s jakým subjektem je uzavřeno pojištění, do jaké výše bude odškodnění hrazeno a za jakých podmínek, jakou částku je možno uhradit z rozpočtu města.

V případě, že tyto prostředky nebudou stačit, je nutné zjistit, zda Ministerstvo spravedlnosti nebo Ministerstvo financí bude ochotno doplácet odškodnění, v případě, že nebude postačovat regresní úhrada.


Human Rights Defense z.s. přijmula dopis od ing. Pavla Školníka, MPA, že si prodlužuje lhůtu pro odpovědi písemností adresované zastupitelstvu.

Human Rights Defense z.s. přijmula zastoupení dalšího 1 občana (celkem 7 občanů) ve věci řízení lokality Spravedlnost.

Human Rights Defense z.s. požádala ing. Miroslava Uchytila o podání vysvětlení z jakých finančních zdrojů bude město financovat odškodnění.

V případě realizace stavebního řízení hrozí jednomu občanovi a jeho rodině škoda 10 000 000 Kč (slovy desetmiliónůkorunčeských).

Pozn. znehodnocení novostavby - rodinného domu postaveného na hypotéku, stavební parcela a příslušenství.

Znehodnocení je dáno tím, že vlastníci nemohou svoje nemovitosti  užívat k původnímu účelu a nemohou je ani prodat, protože se sníží cena nemovitostí.

Dále nemateriální škoda je mnohonásobně vyšší a náklady řízení jsou úměrné výši vymáhané škody.

Human Rights Defense z.s. přijmula dopis od ing. Miroslava Uchytila (pro několik občanů), že městov současné době jedná s firmou Bidfood Czech Republic s.r.o. ve věci stavebního řízení dotčených vlastníků lokality Spravedlnost.

Human Rights Defense z.s. přijmula dopis od ing. Miroslava Uchytila (pro několik občanů), že fakturu za CD se zvukovým záznamem zasedání zastupitelstva vystavovat nebude.

Human Rights Defense z.s bude reagovat další písemnou korespondencí.

Human Rights Defense z.s. přijmula dopis od ing. Miroslava Uchytila, že fakturu za CD se zvukovým záznamem zasedání zastupitelstva vystavovat nebude.

Human Rights Defense z.s bude reagovat další písemnou korespondencí.

Human Rights Defense z.s. odeslala na Město Chlumec nad Cidlinou, žádost o vystavení faktur pro další 2 občany - lokalita Spravedlnost (celkem 4 občany), po kterých je požadováno 52 Kč za CD se zvukovým záznamem zastupitelstva.

Human Rights Defense z.s. upozornila ing. Pavla Školníka a ing. Miroslava Uchytila, že tato faktura bude součástí nákladů, které občané ( s pomocí Human Rights Defense z.s.) budou vymáhat v rámci uplatnění nároku o náhradu nemajetkové škody, nákladů řízení, nákladů na zastoupení za vzniklou nemajetkovou újmu.

Human Rights Defense z.s. odeslala na Město Chlumec nad Cidlinou, žádost o vystavení faktur pro občany, po kterých je požadováno 46 nebo 52 Kč za CD se zvukovým záznamem zastupitelstva.

Human Rights Defense z.s. upozornila ing. Pavla Školníka a ing. Miroslava Uchytila, že tato faktura bude součástí nákladů, které občané ( s pomocí Human Rights Defense z.s.) budou vymáhat v rámci uplatnění nároku o náhradu nemajetkové škody, nákladů řízení, nákladů na zastoupení za vzniklou nemajetkovou újmu.

Human Rights Defense z.s. odeslala na Město Chlumec nad Cidlinou, žádost o vystavení faktur pro 2 občany - lokalita Spravedlnost, po kterých je požadováno 46 nebo 52 Kč za CD se zvukovým záznamem zastupitelstva.

Human Rights Defense z.s. upozornila ing. Pavla Školníka a ing. Miroslava Uchytila, že tato faktura bude součástí nákladů, které občané ( s pomocí Human Rights Defense z.s.) budou vymáhat v rámci uplatnění nároku o náhradu nemajetkové škody, nákladů řízení, nákladů na zastoupení za vzniklou nemajetkovou újmu.

Human Rights Defense z.s. přijmula celkem 4 neoprávněné požadavky ing. Miroslava Uchytila o zaplacení částky 52 Kč za pořízení každého jednoho CD s kopií zvukového záznamu zasedání zastupitelstva, za každého občana.

Human Rights Defense z.s.bude reagovat stížností, která bude opětně zveřejněna.

Human Rights Defense z.s. odeslala žádost o podání vysvětlení za další 2 občany (celkem 6 občanů), s jakou firmou v současné době jedná město Chlumec nad Cidlinou v lokalitě Spravedlnost, dále vyjádřila nesouhlas s plánovanou výstavbou distribučního skladu a vyžádala kopie zvukových záznamů ze zasedání zastupitelstva z 21. září 2016, 16. listopadu 2016, 14. prosince 2016 a 18. ledna 2017.

Human Rights Defense z.s. odeslala žádost o poskytnutí kopie zvukových záznamů zasedání zastupitelstva ing. Miroslavu Uchytilovi v řízení lokality Spravedlnost za 2 občany.

Human Rights Defense z.s. odeslala nesouhlas s plánovanou výstavbou distribučního skladu ing. Miroslavu Uchytilovi v řízení lokality Spravedlnost za 2 občany.

Human Rights Defense z.s. odeslala žádost o podání vysvětlení ing. Miroslavu Uchytilovi v řízení lokality Spravedlnost za 2 občany.

Human Rights Defense z.s. přijmula zastoupení dalčích 4 občanů (celkem 6 občanů) ve věci lokality Spravedlnost.

Human Rights Defense přijmula -za 2 občany - vyjádření ing. Miroslava Uchytila, že ve věci - lokalita Spravedlnost - město jedná v současné době s firmou Bidfood Czech Republic s.r.o.

Stanovisko - Human Rights Defense z.s - bude reagovat další písemnou korespondencí.

Human Rights Defense přijmula vyjádření ing. Miroslava Uchytila, že ve věci - lokalita Spravedlnost - město jedná v současné době s firmou Bidfood Czech Republic s.r.o.

Stanovisko - Human Rights Defense z.s - bude reagovat další písemnou korespondencí.

Human Rights Defense z.s. odeslala za občany lokality Spravedlnost-nesouhlas s výstavbou distribučního skladu na Město Chlumec nad Cidlinou, zastoupeného ing. Miroslavem Uchytilem, protože jde o závažná porušení lidských práv občanů zde žijících. Porušení lidských práv bude vyspecifikováno v separátním podání.

Pozn. Firma Bidvest Czech Republic s.r.o. měla podle výkazu zisku a ztrát finanční výsledek hospodaření za období od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016 minus 3 385 000 Kč a za předchozí období od 1. 7. 2014 do 30.6. 2015 minus 146 107 000 Kč.

Human Rights Defense z.s. odeslala žádost o podání vysvětlení, ing. Miroslavu Uchytilovi, se kterou firmou současně jedná Město Chlumec nad Cidlinou ve věci lokality Spravedlnost.

Human Rights Defense z.s. odeslalanesouhlas s plánovanou výstavbou distribučního skladu ing. Miroslavu Uchytilovi v řízení lokality Spravedlnost za 2 občany.

Human Rights Defense z.s. odeslala žádost o poskytnutí kopie zvukových záznamů zasedání zastupitelstva ing. Miroslavu Uchytilovi v řízení lokality Spravedlnost za 2 občany.

Human Rights Defense z.s. odeslala žádost o podání vysvětlení ing. Miroslavu Uchytilovi v řízení lokality Spravedlnost za 2 občany.

Human Rights Defense z.s. přijmula zastoupení 2 občanů v řízení - lokalita Spravedlnost.

Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva v Chlumci nad Cidlinou dne 21. září 2016