Křivé obvinění

Zápis ze řádného zasedání Nejvyššího orgánu - členské schůze NGO v případu Křivé obvinění
ve dnech 17. - 19. září 2019

Nejvyšší orgán NGO - členská schůze - rozhodla o následném uplatnění nároku na majetkovou, nemajetkovou újmu a nákladů a výdajů řízení pro PRÁVNICKOU OSOBU - nevládní organizaci Human Rights Defense z.s.- IČO 018 01 970.

Je třeba upozornit na to, že nemajetková újma postihuje i právnickou osobu. Z povahy právnických osob vyplývá, že nemajetková újma těmto osobám vzniká zásahem do jinak definovaných hodnot, či složek nemajetkové povahy.

« V případech obchodních společností je při určování výše přiměřeného zadostiučinění třeba přihlížet k faktorům, jako je pověst společnosti (company reputation), nejistota v plánování a rozhodování (uncertainty in decision-planning), rozvrat v řízení společnosti (disruption in the management of the company) a konečně též i úzkost a potíže způsobené členům vedení společnosti (the anxiety and inconvenience caused to the members of the management team). »

Zápis ze řádného zasedání Nejvyššího orgánu - členské schůze NGO v případu Křivé obvinění
ve dnech 10. - 12. září 2019

Podezření na kyberstalking

Stalking zahrnuje i jednání, které zasahuje do osobnostních práv poškozených osob, což bude projednáno na samostatném zasedání.

Typickým projevem kyberstalkingu je snaha opakovaně kontaktovat poškozeného, a to za pomocí ICT technologie.

V tomto případě je prostředkem kyberstalkingu DATOVÁ SCHRÁNKA, jako prostředek elektronické komunikace s orgány veřejné moci, kterou nelze změnit jako např. E-mail.

Stalker se do značné míry v konverzaci snaží demonstrovat sílu a dává najevo nejrůznější výhrůžky, jako např. umístění předsedkyně NGO do BLÁZINCE na pozorování, protože postupuje podle mezinárodních úmluv o lidských právech.

Ojedinělými nejsou ani výhrůžky fyzickým násilím, či dokonce smrtí, jako např. Pokud se předsedkyně NGO nebude dobrovolně souhlasit s protizákonným trestním řízením bez důkazů, tak bude průběžně předváděna a pokud se protizákonnému předvádění nepodrobí, tak může být i zastřelena v rámci donucovacích prostředků.

Aktualizace případu Křivé obvinění v ostatních jazykových verzích

Anglická jazyková verze

Bullying of NGO

Ruská jazyková verze

Дедовщина НПО

Německá jazyková verze

Die Schikane der NGO

Francouzská jazyková verze

La tracasserie de l'ONG

Ukrajinská jazyková verze

Дідівщина НВО

Informace o zveřejnění problematiky 

GASLIGHTING

Jedná se o formu psychické manipulace jak znejistit oběť trestného činu ve vlastním konání a nevyšetřit skutečný trestný čin a namísto toho pokusit se dostat oběť trestného činu do blázince.

V anglické jazykové verzi

V ruské jazykové verzi

Nově

Vzdělávání k lidským právům

Opatření hesla k počítačovému systému

§ 231 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat.

§ 231 odst. 1

Kdo v úmyslu spáchat trestný čin porušení tajemství dopravovaných zpráv nebo trestný čin neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací prodá nebo jinak zpřístupní, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává

a) zařízení nebo jeho součást, včetně počítačového programu, vytvořený nebo přizpůsobený k neoprávněnému přístupu do sítě elektronických komunikací, k počítačovému systému, nebo jeho částí nebo

b) počítačové heslo, přístupový kód, data,postup s pomocí něhož lze získat přístup k počítačovému systému

bude potrestán odnětím svobody na 2 léta, propadnutím věci nebo zákazem činnosti

§ 231 odst 2

Odnětím svobody až na 3 léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci bude pachatel potrestán

a) spáchá - li trestný čin jako člen organizované skupiny

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch

§ 231 odst. 3

Odnětím svobody na 6 měsíců až 5 let bude pachatel potrestán, získá-li pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu

Opakované zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského  státního zastupitelství v Hradci Králové v případu Křivé obvinění.

JUDr. Lukáš Vodička se vyjádřil :

Policejní orgán má povinnost rozhodnout o pozorování předsedkyně NGO ve zdravotnickém ústavu  (pozn. resp. BLÁZINCI).

Opakované zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula  přípis Okresního státního zastupitelství  v Hradcvi Králové v případu Křivé obvinění.

JUDr. Alexandr Pumprla  se vyjádřil :

Zda Vaše (pozn.  předsedkyně nevládní organizace) "výtvory" ze serveru v NGO prostoru potom jsou výsledkem duševní poruchy?

Toto je předmětem znaleckého zkoumání znalců psychiatrů.

Zápis ze řádného zasedání Nejvyššího orgánu - členské schůze NGO v případu Křivé obvinění
ve dnech 2. - 5. září 2019

Na základě důkazního materiálu je jednoznačné, že neprobíhá klasické trestní řízení podle trestního řádu č. 141/1961 Sb., ale tzv. GASLIGHTING.

Opakované zveřejnění a upozornění

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala informaci pro Vrchní státní zástupkyni v Praze v případu Křivé obvinění. 

Na příkaz Okresního státního zástupce JUDr. Alexandra Pumprly, byl zabaven notebook předsedkyně NGO. 

Tímto právním krokem se JUDr. Alexandr. Pumprla se dostal ( pozn. S pomocí IT technika) ke všem přístupovým údajům do datových schránek.

NGO proto upozorňuje, že pokud zjistí šíření podezřelé korespondence jménem NGO, kterou nezpracovala, bude automaticky podezřelým a zodpovědným pachatelem JUDr. Alexandr Pumprla.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení v případu Křivé obvinění.

Je podezření, že korespondence por. Mgr.  Pavla Mühlsteina je příliš nápadná jako zavádějící datové zprávy.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko a omluvu v případu Křivé obvinění.

NGO žádá plk. JUDr. Davida Fulku, MBA, aby ze své pozice Krajského ředitele Policie Královéhradeckého kraje zajistil, aby kpt. Ing. Marian Rochl přestal obtěžovat předsedkyni NGO výhružnou korespondencí, že kpt. Ing. Marian Rochl umístí předsedkyni NGO do BLÁZINCE, protože to po právní stránce není jednoduché.

 I když kpt. Ing. Marian Rochl nemá právní rámec, tak podle předchozích skutečností maximálně může přiběhnout se samopalem a násilně předsedkyni NGO držet v poutech 24 hodin.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO  zveřejňuje předvolání kpt. Ing. Mariana Rochla v případu Křivé obvinění.

 Kpt. Ing. Marian Rochl - Policie Hradec Králové, trvá na svém, že právní postup  podle mezinárodních úmluv o lidských právech je výsledek duševní poruchy, opilosti a návykových látek a požaduje umístění předsedkyně NGO do psychiatrické léčebny na pozorování.

Human Rights Defense z.s. - NGO  odeslala stanovisko v případu Křivé obvinění.

Pokud nejvyšší špičky justice (dle rozdělovníku) trpí podezřelou , protizákonnou až trestnou činnost kpt. Ing. Mariana Rochla, jedná se o závažné podezření OHROŽENÍ DEMOKRACIE podle čl. 9 odst. 2 a 3 Ústavy ČR č. 1/1993 Sb. A ROZVRACENÍ ÚSTAVNÍHO ZŘÍZENÍ podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. Pro kpt. Ing. Mariana Rochla s trestní sazbou odnětí svobody 20, 30 let nebo doživotí.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis JUDr. Jana Čipery- předsedy Krajského soudu v Hradci Králové v případu Křivé obvinění.

 JUDr. Jan Čipera - předseda Krajského soudu v Hradci Králové uvedl, že soudní znalci doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. a doc. MUDr. Vladimír Pidrman, PhD. trvají na skutečnosti, že server NGO www.hrd-ngo.com je výsledek duševní poruchy, opilosti a návykových látek, protože postupuje podle mezinárodních úmluv o lidských právech a že soudní znalci požadují umístění předsedkyně NGO do psychiatrické léčebny na pozorování.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala informaci v případu Křivé obvinění.

 NGO dává na vědomí informaci o právní skutečnosti, že NGO v souladu se stanovami informovala Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku o skutečném stavu lidských práv v České republice.

"Policista pan Marian Rochl z Krajského ředitelství Policie v Hradci Králové prohlásil, že server NGO www.hrd-ngo.com je výsledkem duševní poruchy, opilosti a návykových látek, protože tento server postupuje zásadně podle mezinárodních úmluv o lidských právech.

Na základě této skutečnosti pan Marian Rochl z Krajského ředitelství Policie v Hradci králové požaduje umístit předsedkyni NGO do ústavní péče - psychiatrické léčebny, protože podle pana Mariana Rochla je každý obránce lidských práv nebezpečný pro společnost.

Na základě výše uvedených skutečností je závažné podezření, že pan Marian Rochl prohlásí server Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku za výsledek duševní poruchy, opilosti a návykových látek.

Na základě výše uvedených skutečností je závažné podezření, že pan Marian Rochl může prohlásit předsedu Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku pana Linose-Alexandre- Sicilianosa - Řecko za psychicky nemocného a je podezření, že pan Marian Rochl bude požadovat umístění předsedy Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku do psychiatrické léčebny, protože podle pana Mariana Rochla je každý obránce lidských práv nebezpečný pro společnost, včetně předsedy Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku."

Prezentace případu Křivé obvinění v anglické jazykové verzi

Prezentace případu Křivé obvinění v ruské jazykové verzi

Prezentace případu Křivé obvinění v německé jazykové verzi

Prezentace případu Křivé obvinění ve francouzské jazykové verzi

Prezentace případu Křivé obvinění v ukrajinské jazykové verzi

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko v případu Křivé obvinění.

JUDr. Alexandr Pumprla požaduje vyšetření duševního stavu předsedkyně NGO, protože podle názoru JUDr. Alexandra Pumprly je server NGO www.hrd-ngo.com výsledek duševní poruchy, opilosti a návykových látek.

PRÁVNÍ POSTUP A NÁTLAK ZE STRANY JUDR. ALEXANDRA PUMPRLY NA PŘEDSEDKYNI NEVLÁDNÍ ORGANIZACE PŘEVYŠUJE INTENZITU NÁTLAKU ČL. 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A SVOU ÚČINNOSTI SE JEDNÁ O ZNEUŽITÍ MÍRY NÁTLAKU NOVODOBÝCH PSYCHOLOGICKÝCH MUČÍCÍCH METOD, COŽ JE PORUŠENÍM ČL. 3 - ZÁKAZ MUČENÍ I S NÁSLEDKY PORUŠENÍ ČL. 2 - PRÁVO NA ŽIVOT EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV.

Pokud JUDr. Alexandr Pumprla, jako dozorující státní zástupce porušuje základní pravidla řádného procesu a bez důkazů obviňuje předsedkyni nevládní organizace, že je duševně nemocná, opilá a pod vlivem návykových látek, tak se na jedné straně, podle Soudu, jedná porušení právní normy nestrannosti státní moci a poškození pověsti a práv jak předsedkyně nevládní organizace, tak i NGO jako celku.

JUDr. Alexandr Pumprla, v pozici státní moci, je omezen ve svobodě projevu pouze na dokazatelné informace, které šíří o předsedkyni NGO, v rámci trestního řízení. 

Human Rights Defense z.s. - NGO  odeslala stanovisko v případu Křivé obvinění.

Evropská úmluva o ochraně lidských právech Rady Evropy je součástí českého právního řádu podle čl. 1 odst. 2 a čl. 10 Ústavy ČR.

Podle čl. 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv Rady Evropy má každý přístup k jakémukoliv soudu bez jakýchkoliv omezení.

Dále v předmětné ústavní stížnosti je jednoznačné, že závažné právní a životní problémy, může jednoduše způsobit nevinnému občanovi klidně i policista, který nemá žádný titul (natož aby byl advokát) a hodností je i pouze pprap.

Na základě NGO žádá, aby byla ústavní stížnost projednána meritorně bez zastoupení advokátem a byl vydán nález o změně zákona o Ústavním soudu č. 182/1993 Sb. čl. 30, který by následně zaručoval bezproblémový přístup k Ústavnímu soudu.


Human Rights Defense z.s. - NGO přípis Ústavního soudu v případu Křivé obvinění.

Zápis ze řádného zasedání Nejvyššího orgánu - členské schůze dne 15. srpna 2019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o zaslání důkazního materiálu v případu Křivé obvinění.

NGO žádá pro majitele zbrojního průkazu, aby kpt. Ing. Marian Rochl předložil důkaz o zajištění zdravotní pomoci, na kterou má majitel zbrojního průkazu právo v rámci protizákonného zásahu řízeným kpt. Ing. Marianem Rochlem, konkrétně se jedná o protizákonné předvedení, resp. únos u hlediska vojenské psychologie.

 Pokud kpt. Ing. Marian Rochl při protizákonném předvedení, resp. únosu nezajistil náležité zdravotní ošetření majiteli zbrojního průkazu, jedná se o podezření na trestný čin neposkytnutí pomoci (dokonaný trestný čin) podle § 150 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. a o závažné podezření na trestný čin vraždy (ve stadiu pokusu) podle § 140 odst 3 písm. e), f), i), j) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. s trestní sazbou až 20 let odnětí svobody pro kpt. Ing. Mariana Rochla.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko v případu Křivé obvinění.

Kpt. Ing. Marian Rochl ODMÍTÁ zrušit trestní stíhání předsedkyně NGO, přestože doložila nevinu.

Kpt. Ing. Marian Rochl má v úmyslu pokračovat ve vyšetřování, přestože není místně příslušný.

NGO k právnímu postupu kpt. Ing. Mariana Rochla konstatuje, že kpt. Ing. Marian Rochl se nechová jako policista - vyšetřovatel, ale ve vší úctě, se kpt. Ing. Marian Rochl chová jako duševně nemocný jedinec s těžkou poruchou centrální nervové soustavy.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové v případu Křivé obvinění. 

JUDr. Alexandr Pumprla provedl právní analýzu a vyhodnotil, že za podezřelou protizákonnou až trestnou činnost doc. PhDr. Jana Laška je zodpovědný PSYCHIATR doc. MUDr. Vladimír Pidrman, PhD.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula akceptační dopis Ústavního soudu ve věci přípisů Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové v případu Křivé obvinění.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stížnost na soudního znalce a klinického psychologa doc. PhDr. Jana Laška, CSc.

Příloha

Souhlas s postoupením stížnosti

NGO podává stížnost na klinického psychologa, z toho důvodu, že když předsedkyně NGO při protizákonném psychologickém vyšetření dne 7. června 2019 požadovala od klinického psychologa podklady ve spisu k psychologickému vyšetření ( přesně, že předsedkyně NGO podle pana Mariana Rochla trpí duševní poruchou, je opilá a pod vlivem návykových látek), tak klinický psycholog doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. іe odmítl zabývat důkazním materiálem a podklady pro psychologické vyšetření a snažil se "psychologickými manipulačními" metodami vysvětlovat, že se předsedkyně NGO MUSÍ PODROBIT, ať chce nebo nechce, protože to Policie ČR chce.

K tomu je nutno uvést na pravou míru, že psychologické vyšetření nechce Policie ČR (protože k tomuto úkonu nemá právní úpravu), ale pan Marian Rochl, což je značný rozdíl.

NGO podává stížnost na klinického psychologa, z toho důvodu, že dne 7. června 2019 začal doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. psychologické vyšetřování v situaci, kdy předsedkyně NGO byla po protizákonném únosu předchozího dne již cca 24 hodin držena v zajetí a v poutech pozn. přerušovaně) a omezena na svobodě.

Na základě teorie psychologie, je závažné podezření, že soudní znalec v oboru klinické psychologie doc. PhDr. Jan Lašek, CSc se svojí celoživotní praxí chtěl zneužít svoje psychologické znalosti a zneužít u předsedkyně NGO následky traumatu protizákonného únosu a 24 hodin držení v zajetí a v poutech (pozn. přerušovaně) a zneužít následky psychického šoku a to bez ohledu na to, zda se projeví pocit ochromení, bezmocnosti, bezradnosti nebo afektivní výbuch, impulzivní a zkratková reakce nebo sebevražda.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala omluvu k psychologicko-psychiatrickému vyšetření v případu Křivé obvinění.

Příloha

 Důvody omluvy :

1. byla doložena nevina

2. místní příslušnost je ve Středočeském kraji

3. příloha č.j. ZPV-KO-95-02082019 ze dne 2. srpna 2019

Na základě přílohy žádá NGO, aby soudní znalci vystavili závěr, že z předložených podkladů nelze znalecký posudek zpracovat.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje přípis Policie ČR v Hradci Králové v případu Křivé obvinění.

Kpt. Ing. Marian Rochl  ODMÍTÁ zrušit trestní stíhání předsedkyně NGO, přestože doložila nevinu.

Kpt. Ing. Marian Rochl má v úmyslu pokračovat ve vyšetřování, přestože není místně příslušný.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje přípis Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové v případu Křivé obvinění.

JUDr. Alexandr Pumprla se vyjádřil, že absolutně nic nechápe.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje žádost v případu Křivé obvinění.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení v případu Křivé obvinění.

Pokud por. Ing. Jiří Ježek měl informaci, že dne 6. června 2019 byl zdravotní stav majitele zbrojního průkazu tak špatný jak je uvedeno v č.j. KRPH-56692-2/ČJ-2019-0502IZ ze dne 19. června 2019, a potom por. Ing. Jiří Ježek věc PROMYSLEL, jak uvádí, a VYMYSLEL, že dne 11. července 2019 na majitele zbrojního průkazu s úplným klidem pošle "komando" 7 lidí v uniformách a 3 v civilu S TÍM, ŽE POR. ING. JIŘÍ JEŽEK NAŘÍDIL, ABY NA MAJITELE ZBROJNÍHO PRŮKAZU MÍŘIL SAMOPAL, tak se jedná se o závažné podezření na trestný čin vraždy (ve stadiu pokusu) podle § 140 odst 3 písm. e), f), i), j) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. S trestní sazbou až 20 let odnětí svobody pro por. Ing. Jiřího Ježka.

Ústavní stížnost

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala ústavní stížnost v případu Křivé obvinění.

Účastník řízení :

Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové

Ignáta Herrmanna 227/2, 500 03 Hradec Králové

zodpovědný JUDr. Alexandr Pumprla - okresní státní zástupce podle zákona č. 82/1998 Sb. A 89/2012 Sb. A čl. 36 odst. 2 Evropské Úmluvy o ochraně lidských práv Rady Evropy k potencionálnímu účasti na mezinárodním řízení

Podrobný meritorní popis případu je uveden v přílohách.

Základní právní problematikou je protizákonné trestní stíhání předsedkyně nevládní organizace.

Na to navazuje demonstrativní porušování základních pravidel řádného procesu daných ústavním pořádkem ČR a mezinárodními úmluvami o lidských právech.

Právní analýza

Právní úprava :

Zákon o státním zastupitelství č. 283/1993 Sb.

§ 28

Kárným proviněním je zaviněné porušení povinností státního zástupce, zaviněné chování nebo jednání státního zástupce, jímž ohrožuje důvěru v činnost státního zastupitelství nebo v odbornost jeho postupu anebo snižuje vážnost a důstojnost funkce státního zástupce.

Soustava státního zastupitelství chybuje v tom, že ponechává JUDr. Alexandra Pumprlu diskreditovat státní zastupitelství jako celek a narušovat vážnost a důstojnost státního zastupitelství a důvěru občanů ve státní zastupitelství.

Obecně je JUDr. Alexandr Pumprla nahraditelný ve funkci vedoucího státního zástupce jiným vzdělanějším a schopnějším státním zástupcem.


Ohrožení demokracie 

podle čl. 9 odst. 3 Ústavy ČR

Odmítání vyšetření podezření KORUPČNÍ AKTIVITY NA KRAJSKÉM ŘEDITELSTVÍ POLICIE ČR, JAKO JE PROTIZÁKONNÉ OBVINĚNÍ, ÚNOSY, KRÁDEŽ NOTEBOOKU A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ TRESTNÉ ČINY KPT. ING. MARIANA ROCHLA ZA PRÁVNÍ PODPORY A SYMPATIE OKRESNÍHO STÁTNÍHO ZÁSTUPCE V HRADCI KRÁLOVÉ JUDR. ALEXANDRA PUMPRLY a ŠIKANA, VYDÍRÁNÍ A ÚTISK, NARUŠOVÁNÍ FUNKČNOSTI PRÁVNICKÉ OSOBY - NEVLÁDNÍ ORGANIZACE, KTERÉ POMÁHÁ OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ podle českého právního řádu, což je v demokratickém právním státě v členském státě Rady Evropy, Evropské unie, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Organizaci spojených národů ve 21. století podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. rozvracení ústavního zřízení. Z právního hlediska trestního řízení vše ve stadiu podezření.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení v případu Křivé obvinění.

Pokud kpt. Ing. Marian Rochl tvrdí, že dne 6. června 2019 byl zdravotní stav majitele zbrojního průkazu tak špatný jak je uvedeno v č.j. KRPH-56692-2/ČJ-2019-0502IZ ze dne 19. června 2019, a s úplným klidem ho nechal 2 dny bez pomoci a samotného, jedná se o závažné podezření na trestný čin neposkytnutí pomoci (dokonaný trestný čin) podle § 150 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. a závažné podezření na trestný čin vraždy (ve stadiu pokusu) podle § 140 odst 3 písm. e), f), i), j) trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. S trestní sazbou až 20 let odnětí svobody pro kpt. Ing. Mariana Rochla.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o ověření odborných znalostí soudního znalce a klinického psychologa doc. PhDr. Jana Laška, CSc.

Doklad o doručení soudnímu znalci v oboru klinické psychologie doc. PhDr. Janu Laškovi, CSc.

Stanovisko NGO :

Obviněná předsedkyně NGO tímto napadá, že soudní znalec porušil svoji zákonnou povinnost podle zákona č. 36/1997 Sb o znalcích a tlumočnících a vyhlášky č. 37/1967 Sb. k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, že soudní znalec v oboru klinické psychologie doc. PhDr. Jan Lašek, CSc, po vyhodnocení podkladů do dne 7. června 2019 měl stanovit závěr, že z předložených podkladů nelze znalecký posudek zpracovat.

SOUDNÍ ZNALEC DOC. PHDR. JAN LAŠEK. CSC. JAKO PROFESNĚ ERUDOVANÝ PSYCHOLOG DNE 7. ČERVNA 2019 PŘI OSOBNÍM KONTAKTU PRAVDĚPODOBNĚ VYHODNOTIL, ŽE PSYCHICKÝ STAV PŘEDSEDKYNĚ NGO JEŠTĚ NEDOSPĚL DO TŘETÍHO STADIA STRESU A PROTO AKTIVNĚ "DOHODL," ŽE SE PSYCHOLOGICKO -PSYCHIATRICKÉ VYŠETŘENÍ ODLOŽÍ O 2 MĚSÍCE.

TÍMTO POSTUPEM SOUDNÍ ZNALEC DOC. PHDR. JAN LAŠEK. CSC. JAKO PROFESNĚ ERUDOVANÝ PSYCHOLOG, ZCELA ÚMYSLNĚ VYSTAVIL PŘEDSEDKYNI NGO PSYCHICKÉMU DISTRESU PO DALŠÍ 2 MĚSÍCE A VZHLEDEM K PROFESNÍ ERUDICI PSYCHOLOGA S JEDNOZNAČNÝM CÍLEM VYVOLAT TŘETÍ STADIUM STRESU, KDY BY MOHL S PŘEDSEDKYNÍ NGO JEDNODUŠE MANIPULOVAT A VYVOLAT OBRANNÉ MECHANIZMY JÁ JAKO NAPŘ. PROJEKCE, RACIONALIZACE, PŘESUN (DISPLACEMENT) NEBO VYTĚSNĚNÍ A TAKÉ NEKONSTRUKTIVNÍ ÚČINKY FRUSTRACE JAKO REDUKCE KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ, ÚNIK A DEZORGANIZACE CHOVÁNÍ.

POKUD TAKTO V TRESTNÍM ŘÍZENÍ JEDNÁ PROFESNĚ ERUDOVANÝ KLINICKÝ PSYCHOLOG S CELOŽIVOTNÍ PRAXÍ, JEDNÁ SE O ZÁVAŽNÉ PODEZŘENÍ SPOLUPACHATELSTVÍ PODLE § 23 TRESTNÍHO ZÁKONÍKU Č. 40/2009 SB. SE ZADAVATELEM POSUDKU KPT. ING. MARIANEM ROCHLEM, KTERÝ NEMÁ KRIMINALISTICKÉ DŮKAZY PROTI PŘEDSEDKYNI NGO O DUŠEVNÍ PORUŠE, OPILOSTI A NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH.

DÁLE JE ZÁVAŽNÉ PODEZŘENÍ, ŽE DOC. PHDR. JAN LAŠEK. CSC. JAKO PROFESNĚ ERUDOVANÝ PSYCHOLOG MĚL V ÚMYSLU VYSTAVIT NEPRAVDIVÝ POSUDEK PODLE § 350 TRESTNÍHO ZÁKONÍKU Č. 40/2009 Sb. S trestní sazbou až 8 let odnětí svobody pro doc. PhDr. Jana Laška, CSc.

NGO žádá předsedu Krajského soudu v Hradci Králové JUDr. Jana Čiperu o ověření odborných znalostí soudního znalce v oboru klinické psychologie doc. PhDr. Jana Laška, CSc. podle přílohy č. 10 k instrukci č. j. 26/2017-OJD-ORG/32 - Odborné podmínky pro jmenování znalcem ZA ÚČELEM ULOŽENÍ VÝSTRAHY SOUDNÍMU ZNALCI V OBORU KLINICKÉ PSYCHOLOGIE DOC. PHDR. JANU LAŠKOVI, CSC. PODLE § 25 d ZÁKONA Č. 36/1967 SB. O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH,

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o podání vysvětlení v případu Křivé obvinění.

 Dne 8. července 2019 byla na vědomí JUDr. Lukáše Vodičky - státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, doručena Ústavní stížnost v případu Křivé obvinění, kde byl doložen důkaz absolutní neviny předsedkyně NGO, který vydal Úřad pro ochranu osobních údajů.

Na to dne 15. července 2019 (doručeno dne 16. července 2019) JUDr. Lukáš Vodička zareagoval tak, že potvrdil, že je SPRÁVNÉ trestní stíhání předsedkyně NGO, že je SPRÁVNÉ předvádět (resp. unášet) předsedkyni NGO, že je SPRÁVNÉ předsedkyni NGO násilně pozorovat ve zdravotnickém zařízení...

Na základě výše uvedených skutečností žádáme, aby psychiatr a soudní znalec doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D. a klinický psycholog a soudní znalec doc. PhDr. Jan Lašek, Csc. , pro účely předmětného trestního řízení vyšetřili, jakým psychickým onemocněním trpí JUDr. Lukáš Vodička (pozn. Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové) a stanovili psychiatrickou diagnózu podle MKN-WHO (mezinárodní klasifikace nemocí Světové zdravotnické organizace.

Human Rights Defense z.s. - NGO  přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové v případu Křivé obvinění.

JUDr. Lukáš Vodička projevil právní sympatii s postupem kpt. Ing. Mariana Rochla a JUDr. Alexandra Pumprly, čímž se staví do právní pozice spolupachatele podezření na trestné činy podle § 23 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. 

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje přípis Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové v případu Křivé obvinění.

JUDr. Alexandr Pumprla projevil právní sympatii s postupem kpt. Ing. Mariana Rochla, čímž se staví do právní pozice spolupachatele podezření na trestné činy podle § 23 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. 

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o podání vysvětleni v případu Křivé obvinění.

Žádáme o podání vysvětlení, zda JUDr. Jiřina Rippelová v předmětném trestním řízení bude ochotně spolupracovat a odpovídat na otázky standardního psychiatrického vyšetření jejího duševního stavu podle § 105 a 116 trestního řádu č. 141/1961 Sb.

Jako např. :

Psychiatrická anamnéza :

PŘEVZATO Z KNIHY - PSYCHIATRIE (Jiří Raboch, Pavel Pavlovský a kolektiv)

1. rodinná anamnéza

Zda se v širším příbuzenstvu JUDr. Jiřiny Rippelové vyskytovaly duševní poruchy, sebevražedné pokusy...zda se o někom v příbuzenstvu JUDr. Jiřiny Rippelové neříkalo, že je podivín...

2. Osobní anamnéza

Zda těhotenství matky JUDr. Jiřiny Rippelové bylo chtěné či nechtěné.

Zda matka JUDr. Jiřiny Rippelové měla během těhotenství infekce, zda užívala léky, zda kouřila či pila a zneužívala alkohol???

....

3. Standardní somatická anamnéza :

 Jakou gynekologickou anamnézu má JUDr. Jiřina Rippelová?

Zda se u JUDr. Jiřiny Rippelové vyskytovaly duševní poruchy jako poporodní poruchy a tzv. Klimakterické deprese?

Toto může být zdrojem intrapsychických traumat, jako vícečetné potraty či nechtěná těhotenství.

...

4. Školní a pracovní anamnéza

 Jaké měla JUDr. Jiřina Rippelová postavení ve školním kolektivu - zda byla např. "šprt" nebo spíše v ústraní...?

Zda měla JUDr. Jiřina Rippelová sníženou známku z chování?

Zmapování celé školní docházky.

Zda měla JUDr. Jiřina Rippelová "divokou pubertu" nebo specifický deficit v učení?

...

Otázky volby povolání, důvody ke změnám.

Zde je podstatný faktu předchozí zaměstnání JUDr. Jiřiny Rippelové, protože na Úřadu ochranu osobních údajů je JUDr. Jiřina Rippelová de facto pouze obyčejná úřednice, která má závažné potíže s aplikací správního řádu a navíc vyvolala problém budoucího vysokého odškodňování NGO i klientů.

Dále je nutno zjistit, proč JUDr. Jiřina Rippelová při svém oficiálním právnickém vzdělání křivě obviňuje předsedkyni nevládní organizace, která jedná podle stanov podle mezinárodních úmluv o lidských právech a má celkem 6 jazykových verzí?

Dále je nutno zjistit, jestli by se JUDr. Jiřina Rippelová se svými schopnostmi byla vůbec schopná ekonomicky uživit ve vlastní advokátní kancelář?

Nebo zda JUDr. Jiřina Rippelová si je vědoma svých schopností a místo vlastní advokátní kanceláře raději sama jde pracovat na úřad, kde vyvolala právní problematiku budoucího vysokého odškodňování?

...

 5. Sexuální anamnéza

 Jak probíhala iniciace pohlavního života JUDr. Jiřiny Rippelové?

Zda JUDr. Jiřina Rippelová preferovala v době dospívání spíše krátké nezávazné známosti a ve větším množství nebo spíše dlouhé vztahy a jaké byly důvody rozchodu?

Jaké má JUDr. Jiřina Rippelová mastrubační fantazie a techniky, pokud je bez partnerského vztahu?

...

 6. Průběh života

Jaké prodělala JUDr. Jiřina Rippelová zátěžové situace, výraznější stresory a jaké má JUDr. Jiřina Rippelová mechanizmy jejich zvládání?

 7. Kriminální anamnéza

Jaké drobné přestupky proti zákonu, včetně neodhalených měla JUDr. Jiřina Rippelová?

Jaké trestní stíhání měla JUDr. Jiřina Rippelová?

Zda JUDr. Jiřina Rippelová byla ve výkonu trestu odnětí svobody a jak snášela alternativní tresty?

8. Držení řidičského a zbrojního průkazu

9. Návyková anamnéza

Kdy JUDr. Jiřina Rippelová okusila návykovou látku a s jakým efektem?

Jak JUDr. Jiřina Rippelová kouří, pije alkohol či požívá jiné návykové látky.

...

 Zda je JUDr. Jiřina Rippelová gamblerka?

10. Zájmy

11. Jak JUDr. Jiřina Rippelová sama sebe hodnotí?

12. Psychiatrická anamnéza

Jaké má JUDr. Jiřina Rippelová předchozí kontakty s psychiatrií?

Zda má JUDr. Jiřina Rippelová stanovenou diagnózu, doporučenou léčbu a jaký je efekt.

...

 13. Nynější onemocnění

14. Objektivní anamnéza

15. Psychopatologický rozbor

16. Somatický souhrn

17. Syndromatologický závěr, diferenciálně diagnostická rozvaha, plán potřebných vyšetření, návrh terapeutických opatření, další nálezy a doporučení.

Žádáme o podání vysvětlení, zda JUDr. Jiřina Rippelová v předmětném trestním řízení bude ochotně spolupracovat a odpovídat na otázky standardního psychiatrického vyšetření jejích duševního stavu podle § 105 a 116 trestního řádu č. 141/1961 Sb. 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula akceptační dopis Ústavního soudu v případu Křivé obvinění.

Human Rights Defense z.s. - NGO  odeslala žádost o podání vysvětlení v případu Křivé obvinění.

 Žádáme o podání vysvětlení, zda JUDr. Jiřina Rippelová předala PČR dokumentaci Úřadu pro ochranu osobních údajů v příloze.

Tato dokumentace je důkazem o protizákonném obvinění.

Dále je tato dokumentace důkazem o křivém obvinění ze strany JUDr. Jiřiny Rippelové.

Dále žádáme o podání vysvětlení, zda kpt. Ing. Marian Rochl bude nadále trvat na protizákonném obvinění předsedkyně NGO.

Nebo zda kpt. Ing. Marian Rochl obviní JUDr. Jiřinu Rippelovou a na základě pravidla rovnosti si "objedná" komando cca 12 lidí a v helmách, kuklách, se štíty a zbraněmi vtrhne do obydlí JUDr. Jiřiny Rippelové a v poutech a pásu ji převeze na psychiatrické vyšetření.

Při té příležitosti může kpt. Ing. Marian Rochl, na základě pravidla rovnosti, JUDr. Jiřině Rippelové ještě ukrást notebook ( pozn. Při protizákonném obvinění je tzv. Odnětí notebooku, z trestního hlediska krádež).

Doplňující informace : protizákonná činnost kpt. Ing. Mariana Rochla je narušováním chodu nevládní organizace, která podle stanov jedná zásadně podle mezinárodních úmluv o lidských právech a pomáhá obětem trestných činů.

JUDr. Jiřina Rippelová je pouze obyčejná úřednice, která má potíže s aplikací správního řádu.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze v případu Křivé obvinění.

Státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze JUDr. Miluše Redlová postupuje podání NGO Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové k dalšímu řízení.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové v případu Křivé obvinění.

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové postupuje podání NGO Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové k dalšímu řízení.

Ústavní stížnost

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala ústavní stížnost v případu Křivé obvinění.

Podle pravidel řádného procesu stanovené ústavním zřízením ČR a mezinárodními úmluvami o lidských právech...NEJDŘÍVE SE DOKAZUJE ...A TEPRVE POTOM OBVIŇUJE... POKUD VYŠETŘOVATEL KPT. ING. MARIAN ROCHL A STÁTNÍ ZÁSTUPCE JUDR. ALEXANDR PUMPRLA PODSTUP ZAMĚNILI...JEDNÁ SE O ZÁVAŽNÉ PODEZŘENÍ ROZVRACENÍ ÚSTAVNÍHO ZŘÍZENÍ A LIKVIDACI ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV JAKO PRÁVO NA ŘÁDNÝ PROCES...

KPT. ING. MARIAN ROCHL VŠAK VYMYSLEL A DOKONAL, ŽE DNE 6. ČERVNA 2019 (čtvrtek) NÁSILNĚ V POUTECH A PÁSU NECHAL PŘEVÉST PŘEDSEDKYNI NGO NA PSYCHIATRICKÉ VYŠETŘENÍ DNE 7. ČERVNA 2019 (pátek) a V PONDĚLÍ DNE 10 ČERVNA 2019 BYL VYDÁN DŮKAZ O ABSOLUTNÍ NEVINĚ.

Je zde právní otázkou, co nyní udělá kpt. Ing. Marian Rochl?
Zda bude dál trvat na protizákonném obvinění a svém tvrzení, že server NGO je výsledek duševní poruchy, opilosti...???
Nebo zda protizákonné obvinění zruší???

Dále je právní otázkou, co nyní bude dělat Policie ČR s kpt. Ing. Marianem Rochlem???

Zda Policie ČR dál ponechá kpt. Ing. Mariana Rochla rozvracet ústavní zřízení a porušovat zákonná pravidla řádného procesu(v trestním řízení se jedná o stadium podezření) a ještě k tomu vyplácet nadprůměrnou mzdu???

Nebo zda Policie ČR, na základě pravidla rovnosti, použije rovnocenný právní postup a do obydlí kpt. Ing. Mariana Rochla vtrhne komando 12 lidí s kuklami, helmami, štíty a střelnými zbraněmi, zabaví mu (resp. ukradne) notebook a v poutech a pásu ho převeze na psychiatrické vyšetření???

Jestliže krajský ředitel Policie ČR, má opovážlivost vyslovit právní stanovisko, že když neznámý policista přistoupí k nevinnému občanovi a sdělí mu, že když neuposlechne jeho protizákonný příkaz, tak ho i zastřelí (použití donucovacích prostředků znamená v praxi i zastřelení), tak podle krajského ředitele je toto jednání vstřícné, tolerantní, empatické, zdvořilé a především profesionální, tak je zde právní otázka, kdo je vlastně na psychiatrii???

Dále samotný kpt. Ing. Marian Rochl si zpracoval důkazní materiál proti sobě, který dokazuje, že je specializovaný právní expert na protizákonné obviňování a související úkony jako protizákonné únosy atd.

Vzhledem k tvrzení krajského ředitele Policie ČR, by bylo nejvhodnější, aby získal vlastní zkušenosti o empatii a vstřícnosti protizákonného obvinění, únosech a zadržování.

Bylo by nejlepší, aby specializovaný právní expert kpt. Ing. Marian Rochl z něčeho protizákonně obvinil krajského ředitele Policie ČR plk. JUDr. Davida Fulku, MBA, (pozn. Plk. JUDr. David Fulka, MBA rozhodně nesmí nahlížet do spisu a znát obvinění - pozn. V tomto by kpt. Ing. Marianu Rochlovi vypomohl JUDr. Alexandr Pumprla).

Následně potom by si kpt. Ing. Marian Rochl zajistil komando 12 lidí v helmách, kuklách, se štíty a zbraněmi a vtrhli by do obydlí plk. JUDr. Davida Fulky a spoutali by ho pouty, pro jistotu by mu přidali ještě pás a 2 dny by ho převáželi sem a tam a nakonec by ho v poutech převezli na psychiatrické vyšetření.

A potom plk. JUDr. David Fulka mohl zodpovědně z vlastních zkušeností vyprávět o empatii a vstřícnosti konkrétních policistů, včetně kpt. Ing. Mariana Rochla.


Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové vrací podání NGO.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje přípis Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové v případu Křivé obvinění.

JUDr. Alexandr Pumprla projevil právní sympatii s postupem kpt. Ing. Mariana Rochla, čímž se staví do právní pozice spolupachatele podezření na trestné činy podle § 23 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

JUDr. Alexandr Pumprla na jedné straně tvrdí, že je nezpochybnitelná svéprávnost předsedkyně NGO, ale na druhé straně je neoblomně přesvědčen o tom, že server NGO je výsledek duševní poruchy a trvá na psychiatrickém vyšetření.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení - Právní neplatnost pokuty podle § 580 a § 586 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v případu Křivé obvinění.

Upomínka je listinným kriminalistickým důkazem o manipulaci se spisovou dokumentací kpt. Ing. Marianem Rochlem, který pokutu původně udělil.

Byla podána žádost o obnovu řízení (viz. Příloha), která zastavuje běh lhůty.

Obnova řízení je právním důvodem neplatnosti pokuty.

Dále v mezidobí, bylo listinným kriminalistickým důkazem dokázána PROTIZÁKONNOST TRESTNÍHO STÍHÁNÍ (viz. Příloha - usnesení Úřadu pro ochranu osobních údajů), což je další důkaz o protizákonnosti pokuty.

Podle pravidel řádného procesu a trestního řádu...NEJPRVE SE DOKAZUJE...A TEPRVE POTOM SE OBVIŇUJE...VZHLEDEM K TOMU, ŽE KPT. ING. MARIAN ROCHL POSTUP ZAMĚNIL, JEDNÁ SE O ZÁVAŽNÉ PORUŠENÍ § 310 TRESTNÍHO ZÁKONÍKU Č. 40/2009 SB....ROZVRACENÍ ÚSTAVNÍHO ZŘÍZENÍ. Z hlediska trestního řízení se jedná o stadium podezření.

Co se týče poučení o exekučním vymáhání pokuty, tak NGO konstatuje, že NGO bude vymáhat za všechny poškozené odškodnění po Policii ČR a nikoli naopak.

Proto NGO doporučuje Ing. Aleně Pourové, jako vedoucí odboru rozpočtu, aby si připravila dostatek finančních prostředků pro poškozené a NGO a kdyby to náhodou nestačilo, tak, aby se rovnou domluvila s Ministerstvem spravedlnosti a státem, protože jinak může být Policie ČR exekuována, že nebude mít ani na mzdu pro Ing. Alenu Pourovou.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje upomínku pokuty PČR Hradec Králové v případu Křivé obvinění.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové v případu Křivé obvinění.

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové vrací podání.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko v případu Křivé obvinění.

Okresní státní zástupce v Hradci Králové JUDr. Alexandr Pumprla výše uvedeným č.j. projevil právní sympatii s protizákonným únosem předsedkyně nevládní organizace Human Rights Defense z.s.

TÍMTO PRÁVNÍM POSTUPEM SE OKRESNÍ STÁTNÍ ZÁSTUPCE V HRADCI KRÁLOVÉ JUDR. ALEXANDR PUMPRLA STÁVÁ PODLE § 23 TRESTNÍHO ZÁKONÍKU Č. 40/2009 SB. AUTOMATICKY PODEZŘELÝM ZE SPOLUPACHATELSTVÍ S KPT. ING. MARIANEM ROCHLEM TRESTNÉHO ČINU PROTIZÁKONNÉHO ÚNOSU PŘEDSEDKYNĚ NEVLÁDNÍ ORGANIZACE HUMAN RIGHTS DEFENSE Z.S.

Pokud by výše uvedená věc byla přidělena k vyšetření kpt. Ing. Marianu Rochlovi, musel by postupovat podle právní zásady stejných a srovnatelných postupů a pravidla rovnosti a v souladu s postupem č.j. KRPH-108219-80/TČ-2018-050080 ze dne 13. března 2019 - opatření o přibrání psychiatra,

Podle tohoto precedentu, vytvořeným samotným kpt. Ing. Marianem Rochlem, by kpt. Ing. Marian Rochl musel bez kriminalistických důkazů prohlásit JUDr. Alexandra Pumprlu za opilého a požadovat umístění do protialkoholní léčebny, protože podle kpt. Ing. Mariana Rochla by byl JUDr. Alexandr Pumprla ve své pozici Okresního státního zástupce v Hradci Králové nebezpečný pro společnost.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala informaci pro Vrchní státní zástupkyni v Praze v případu Křivé obvinění.

Kpt. Ing. Marian Rochl - Policie Hradec Králové, přes veškerá zákonná upozornění, opakovaně předvedl, z hlediska vojenské psychologie - unesl, předsedkyni nevládní organizace a zadržoval více než 24 hodin.

Předsedkyně NGO podala žádost o vydání předběžného opatření k Vrchní státní zástupkyni JUDr. Lence Bradáčové, Ph.D. ze dne 3. června 2019.

Pokud kpt. Ing. Marian Rochl nedbal této žádosti a doslova se jí vysmíval, tak NGO tuto situaci vyhodnocuje jako pohrdání JUDr. Lenkou Bradáčovou, Ph.D. jako osobou a Vrchní státní zástupkyní jako funkcí ze strany kpt. Ing. Mariana Rochla.

Na příkaz Okresního státního zástupce JUDR. Alexandra Pumprly, byl zabaven notebook předsedkyně NGO. Tímto právním krokem se JUDr. Alexandr. Pumprla dostal ( pozn. S pomocí IT technika) ke všem přístupovým údajům na server, e-mail i do datových schránek.

NGO proto upozorňuje, že pokud zjistí šíření podezřelé korespondence jménem NGO, kterou nezpracovala, bude automaticky podezřelým a zodpovědným pachatelem JUDr. Alexandr Pumprla.

JE NUTNO PROVĚŘIT PRÁVNÍ SKUTEČNOST, KDE KPT. ING. MARIAN ROCHL BERE SEBEVĚDOMÉ PŘESVĚDČENÍ, KDYŽ BEZ KRIMINALISTICKÝCH DŮKAZŮ VEŘEJNĚ PROHLAŠUJE, ŽE PŘEDSEDKYNĚ NGO JE OPILÁ, POD VLIVEM NÁVYKOVÝCH LÁTEK A TRPÍ ZÁVAŽNÝMI PSYCHICKÝMI POTÍŽEMI???

Dodnes nebyla zodpovězena otázka NGO, zda práce prezentovaná na serveru www.hrd-ngo.com je výsledkem duševní poruchy a opilosti...jak tvrdí kpt. Ing. Marian Rochl.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze.

Vrchní státní zastupitelství v Praze postupuje Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové stanovisko NGO podle čl. 5 odst. 6 Evropské Úmluvy o ochraně lidských práv Rady Evropy proti postupu JUDr. Alexandra Pumprly - Okresního státního zástupce v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.


Nejvyšší státní zastupitelství postupuje podání proti kpt. Ing. Marianu Rochlovi - Policie ČR Hradec Králové a JUDr. Alexandru Pumprlovi - Okresní státní zastupitelství Hradec Králové k dalším opatřením Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO  odeslala dostatečnou omluvu a žádost o vydání předběžného opatření podle zákona o obětech trestného činu.

NA ZÁKLADĚ SPISOVÉ DOKUMENTACE, JAKO LISTINNÝCH KRIMINALISTICKÝCH DŮKAZŮ, JE OFICIÁLNÍM ÚNOSCEM KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ( protože je podepsáno) A ZA SPOLUPACHATELSTVÍ OKRESNÍHO STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ V HRADCI KRÁLOVÉ (vyřízení trestního oznámení).

PŘEDSEDKYNĚ NEVLÁDNÍ ORGANIZACE I ING. LADISLAVA KRYŽOVÁ JAKO FYZICKÁ OSOBA, JAKO OBĚŤ TRESTNÉHO ČINU POLICIE ČR, PODLE ZÁKONA Č. 45/2013 SB. § 2 a § 14 NEMÁ ZÁKONNOU POVINNOST DOSTAVOVAT SE NA MÍSTO ČINU, JEDNAT S ÚNOSCEM A UŽ VŮBEC NE SE NECHAT VYSLÝCHAT ÚNOSCEM, což je dostatečná omluva k termínu výslechu 

dne 6. června 2019.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje předvolání kpt. Ing. Mariana Rochla - PČR Hradec Králové k dalšímu výslechu.

Kpt. Ing. Marian Rochl, po opakovaných žádostech a trestním oznámení umožňuje nahlížení obviněné do spisu.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje vyřízení stížností a trestního oznámení protizákonného únosu předsedkyně NGO - JUDr. Alexandrem Pumprlou - okresním státním zástupcem v Hradci Králové v případu Křivé obvinění.


Human Rights Defense z.s. - NGO  odeslala stanovisko PČR Hradec Králové v případu Křivé obvinění.

Ředitel Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje výše uvedeným č.j. projevil právní sympatii s protizákonným únosem předsedkyně nevládní organizace Human Rights Defense z.s.

TÍMTO PRÁVNÍM POSTUPEM SE ŘEDITEL KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PLK. JUDR. DAVID FULKA, MBA STÁVÁ PODLE § 23 TRESTNÍHO ZÁKONÍKU Č. 40/2009 SB. AUTOMATICKY PODEZŘELÝM ZE SPOLUPACHATELSTVÍ S KPT. ING. MARIANEM ROCHLEM TRESTNÉHO ČINU PROTIZÁKONNÉHO ÚNOSU PŘEDSEDKYNĚ NEVLÁDNÍ ORGANIZACE HUMAN RIGHTS DEFENSE Z.S.

Pokud by výše uvedená věc byla přidělena k vyšetření kpt. Ing. Marianu Rochlovi, musel by postupovat podle právní zásady stejných a srovnatelných postupů a pravidla rovnosti a v souladu s postupem č.j. KRPH-108219-80/TČ-2018-050080 ze dne 13. března 2019 - opatření o přibrání psychiatra,

Podle tohoto precedentu, vytvořeným samotným kpt. Ing. Marianem Rochlem, by kpt. Ing. Marian Rochl musel bez kriminalistických důkazů prohlásit plk. JUDr. Davida Fulku, MBA za psychicky nemocného a požadovat umístění do psychiatrické léčebny, protože podle kpt. Ing. Mariana Rochla by byl plk. JUDr. David Fulka, MBA ve své pozici Krajského ředitele Policie ČR nebezpečný pro společnost.

Toto stanovisko bude sloužit jako důkazní materiál o navýšení počtu spolupachatelů a k navýšení výše finančního odškodnění při následné žádosti o materiální a nemateriální újmu s příslušenstvím podle zákona č. 82/98 Sb.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje žádost o obnovu řízení ve věci udělené pokuty v případu Křivé obvinění.

 Kpt. Ing. Marian Rochl přiznal protizákonnost pokuty, protože dnem 14. května 2019 přiznal, že obviněná má právo nahlížet do spisu -viz. příloha.

Tímto Kpt. Ing. Marian Rochl přiznal listinným kriminalistickým důkazem svoji protiprávní až trestnou činnost včetně protizákonnosti udělené pokuty.

TÍMTO VZNIKLY NOVÉ SKUTEČNOSTI, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH JE POVINNOST SOUDU ZAHÁJIT ŘÍZENÍ O OBNOVĚ ŘÍZENÍ A ZASTAVENÍ VÝKONU ROZHODNUTÍ PODLE § 269 O.S.Ř. NA TENTO NÁVRH I BEZ NÁVRHU Z MOCI ÚŘEDNÍ.

V případě, že soud této žádosti nevyhoví, tak bude následně na konkrétní soudce podáno adekvátní trestní oznámení s požadavkem precedentu, který stanovil sám kpt. Ing. Marian Rochl - požadavek psychiatrického vyšetření konkrétních soudců i bez kriminalistických důkazů, zda by podle kpt. Ing. Mariana Rochla náhodou nebyl jejich pobyt na svobodě nebezpečný pro společnost.

Human Rights Defense z.s. - NGO  přijmula vyřízení trestního oznámení na protizákonný ředitelem Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje - plk. JUDr. David Fulka, MBA..

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje výzvu Policie ČR Hradec Králové k zaplacení pokuty.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje usnesení Okresního soudu v Hradci Králové o zamítnutí stížnosti na placení pokuty. 

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko v případu Křivé obvinění.

Nevládní nezisková organizace vydává stanovisko, že kpt. Ing. Marian Rochl - Policie ČR Hradec Králové podle zákona č. 82/1998 Sb. § 1, § 6, § 6a, § 14 přiznal nezákonný únos předsedkyně NGO tím, že přiznal, že obviněná může nahlížet do spisu a seznámit se s obviněním v celém rozsahu jak požadovala ode dne 27. února 2019.

Kpt. Ing. Marian Rochl měl ihned po žádosti předsedkyně NGO ze dne 27. února 2019 dodržet zákonnou povinnost a ústavní právo předsedkyně NGO, práva na řádný proces a dovolit se seznámit s celou spisovou dokumentací a nikoli nařizovat protizákonný únos s celou sérií následných událostí.

Co se týče "upozornění" na předvedení, jedná se podle § 353 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. o závažné podezření na nebezpečné vyhrožování a vzhledem o opakovanosti protizákonných právních úkonů kpt. Ing. Marianem Rochlem se jedná také o následné závažné podezření na nebezpečné pronásledování podle § 354 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., když následně byla předsedkyně NGO poučena, že pokud nesplní protizákonný příkaz, tak budou vůči ní použity donucovací prostředky, což ve skutečnosti a praxi znamená vyhrožování i zastřelením.

Na základě výše uvedených skutečností podle zákona č. 82/1998 Sb. má NGO, předsedkyně NGO i Ing. Ladislava Kryžová jako fyzická osoba a ostatní poškození právo na uplatnění nároku na úhradu majetkové a nemajetkové újmy s příslušenstvím.

Plátcem odškodnění bude Policie ČR, jako zástupce státu, který má dostatek finančních prostředků na úhradu spravedlivého zadostiučinění podle § 41 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv Rady Evropy a je věcí Policie ČR a státu, že si nedokázal poradit s jedním vyšetřovatelem a donutit ho k dodržování zákonnosti, ústavnosti a základních lidských práv podle mezinárodních úmluv, které jsou podle čl. 1 odst. 2 a čl. 10 Ústavy ČR součástí českého právního řádu.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze.

Vrchní státní zastupitelství v Praze postupuje omluvu k výslechu obviněné Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko v případu Křivé obvinění.

JUDr. Alexandr Pumprla - Okresní státní zástupce v Hradci Králové, ve výše uvedeném vyrozumění uvádí nepravdivé a křivé informace, které jsou v rozporu se spisovou dokumentací, zveřejněné na internetových stránkám nevládní neziskové organizace Human Rights Defense z.s. www.hrd-ngo.com jako kontrolním mechanizmu, aby se zabránilo manipulaci se spisovou dokumentací.  

Imaginární úvaha JUDr. Alexandra Pumprly, že policisté se k Ing. Ladislavě Kryžové chovali slušně a korektně, když si násilím vynucovali protizákonný příkaz, je skutečně pouze pouze jeho protiprávní úvaha, protože korektní poučení o následném použití donucovacích prostředků, v praxi a skutečnosti znamená - 

vyhrožování i zastřelením.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Vrchního státního zastupitelství v případu Křivé obvinění.

Vrchní státní zastupitelství v Praze postupuje podání NGO Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala námitku neplatnosti trestního stíhání Ing. Ladislavy Kryžové - jako fyzické osoby.

 Ve spisové dokumentaci kpt. Ing. Marian Rochl i JUDr. Alexandr Pumprla sami uvádějí, že předmětná trestní oznámení byla vypracována nevládní neziskovou organizací Human Rights Defense z.s. a současně byla zaslána datovou schránkou této organizace.

Kpt. Ing. Marian Rochl i JUDr. Alexandr Pumprla neuvedli ani jeden případ, že by jen jediné trestní oznámení bylo odesláno a zpracováno Ing. Ladislavou Kryžovou jako fyzickou osobou.

Na základě výše uvedených skutečností Ing. Ladislava Kryžová jako fyzická osoba vznáší námitky neplatností trestního stíhání a následných právních úkonů trestního řízení proti Ing. Ladislavě Kryžové - jako fyzické osobě - jak je uvedeno v usnesení o zahájení trestního stíhání podle § 586 Občanského zákoníku č. 82/2012 Sb.

Kpt. Ing. Marian Rochl i JUDr. Alexandr Pumprla udělali limitovanou chybu a právní přehmat v textu obvinění, protože je nutno postupovat podle zákona č. 418/2011 Sb. O trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Tento zákon však nebyl ani jednou uveden.

Pokud by měl JUDr. Alexandr Pumprla v úmyslu napsat obžalobu k soudu, tak soud musí jednoznačně takovou obžalobu vrátit zpět a zamítnout, protože je obviněná úplně z právního hlediska jiná osoba.

Na základě výše uvedených skutečností je podezření, že kpt. Ing. Marian Rochl a JUDr. Alexandr Pumprla se chovají srovnatelně jako ve filmu - Jáchyme hoď ho do stroje - kdy trestně stíhají a požadují vyšetření psychiatrem úplně jiné osoby....

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko a návrh na vyšetření zdravotního a duševního stavu JUDr. Alexandra Pumprly - Okresního státního zástupce v Hradci Králové

Když JUDr. Alexandr Pumprla vypracuje text sám, tak jeho odborná hodnota svědčí o podezření skutečnosti, že JUDr. Alexandr Pumprla pod vlivem Alzheimerovi choroby a demence již zapomněl co se naučil na Právnické fakultě, když tvrdí, že mezinárodní úmluvy o lidských právech a postup podle nich považuje za výsledek duševní poruchy a opilosti...

NGO podává návrh podle § 26 písm. a) zákona č. 283/1993 Sb. na vyšetření zdravotního a duševního stavu JUDr. Alexandra Pumprly - Okresního státního zástupce.

Konkrétně se jedná o návrh na vyšetření psychiatrem a vyšetření zda by JUDr. Alexandr Pumprla měl být umístěn do ústavní péče, protože v pozici Okresního stáního zástupce by mohl být nebezpečný pro společnost, když tvrdí, že mezinárodní úmluvy o lidských právech, které stanovují pravidla řádného procesu, jsou výsledkem duševní poruchy a opilosti...

Human Rights Defense z.s. - NGO  odeslala omluvu k výslechu obviněné.

OBVINĚNÁ VYUŽÍVÁ SVÉHO PRÁVA NEVYPOVÍDAT A POTVRZUJE, ŽE KPT. ING. MARIAN ROCHL MŮŽE VE VYŠETŘOVÁNÍ POKRAČOVAT.

SOUČASNĚ PŘEDSEDKYNĚ NGO ODMÍTÁ VEŠKERÁ OBVINĚNÍ V CELÉM ROZSAHU.

TOTO STANOVISKO OBVINĚNÉ NAHRAZUJE ÚSTNÍ VÝSLECH A NENÍ MAŘENÍM TRESTNÍHO ŘÍZENÍ.

Kpt. Ing. Marian Rochl podle zákona nemůže předvádět a ani udělovat pořádkovou pokutu, protože sama Policie ČR v korespondenci potvrzuje, že předsedkyně NGO se neskrývá, komunikuje a přebírá korespondenci jak v datové schránce, tak písemnou korespondenci prostřednictvím České pošty.

DALŠÍ NOVÉ ARGUMENTY

Kpt. Ing. Marian Rochl ve své právní pozici vrchního komisaře Policie ČR Hradec Králové uvedl, že práce prezentovaná na serveru nevládní organizace Human Rights Defense z.s. www.hrd-ngp.com je výsledkem duševní poruchy, opilosti ...podle stanov a jednacího řádu NGO za tento server zodpovídá předsedkyně NGO.

Pokud kpt. Ing. Marian Rochl ve své právní pozici vrchního komisaře Policie ČR Hradec Králové tvrdí, že předsedkyně NGO je již od 6. listopadu 2017 (pozn. Datum na trestním oznámení na por. Bc. Pavla Orta) opilá, trpí duševní poruchou..., musí dle trestního zákoníku § 26, § 27, § 274, § 130, § 360 , trestního řádu § 105 a kriminalistiky předložit důkazy pro svá tvrzení.

Sám kpt. Ing. Marian Rochl uvádí v předchozí korespondenci, že by obviněná nemusela chápat smysl trestní stíhání, a proto kpt. Ing. Marian Rochl nemůže v této situaci obviněnou podrobovat jakýmkoliv úkonům trestního řízení.

Do současné doby není právně stanovena právní pozice obviněné, a proto jakýkoliv úkon trestního řízení vůči obviněné je právně neplatný.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO předvolání k výslechu obviněné - kpt. Ing. Marianem Rochlem - Policie ČR Hradec Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala námitku neplatnosti právních úkonů na Policii Hradec Králové v případu Křivé obvinění.

Pokud kpt. Ing. Marian Rochl ve své právní pozici vrchního komisaře Policie ČR Hradec Králové tvrdí, že předsedkyně NGO je již od 6. listopadu 2017 (pozn. Datum na trestním oznámení na por. Bc. Pavla Orta) opilá, trpí duševní poruchou..., musí dle trestního zákoníku § 26, § 27, § 274, § 130, § 360 , trestního řádu § 105 a kriminalistiky předložit důkazy pro svá tvrzení.

Obviněná předsedkyně NGO žádá o :

1. předložení důkazního materiálu, že předsedkyně NGO je opilá, trpí duševní poruchou,... dle trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. § 26, § 27, § 274, § 130, § 360 , trestního řádu č. 140/1961 Sb. § 105 a zásad a pravidel kriminalistiky.

Pozn. Jako příklad předsedkyně NGO žádá, jaký důkazní materiál kriminalistického charakteru má kpt. Ing. Marian Rochl ve spisové dokumentaci Policie ČR, že dne 6. listopadu 2017 (datum trestního oznámení na por. Bc. Pavla Orta), pro svoje tvrzení opilosti, duševní poruchy,...???

2. pokud tyto důkazy existují, jsou padělané, o tomto následně proběhne vyšetřování a dokazování (jako podezření na padělání lékařských zpráv a evidence proplacených úkonů u zdravotní pojišťovny, spisové dokumentace trestních spisů a úkonů trestního řízení).

3. pokud tyto důkazy neexistují, jedná se minimálně o křivé obvinění ze strany vrchního komisaře kpt. Ing. Mariana Rochla a k tomu další související trestné činy.

Podle § 580 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. A čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod č. 2/1993 Sb a podle Ústavy ČR čl. 1 odst. 2 a čl. 10 a čl. 6 a 14 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv v kombinaci s § 581 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. jsou v současné době veškeré právní úkony trestního řízení vůči předsedkyni NGO právně neplatné.

Z precedentu Ústavního soudu jednoznačně vyplývá, že právní úkony - předvolání k výslechu obviněné - jsou právně neplatné.

Sám kpt. Ing. Marian Rochl uvádí v předchozí korespondenci, že by obviněná nemusela chápat smysl trestní stíhání, a proto kpt. Ing. Marian Rochl nemůže v této situaci obviněnou podrobovat jakýmkoliv úkonům trestního řízení.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové. 

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové vyhodnotilo omluvu a žádost o předložení kompletní spisové dokumentace jako stížnost na postup policejního orgánu a postupuje věc Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové, které dozoruje zákonnost trestního řízení.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové postoupilo žádost o posouzení profesní erudice a duševního zdraví psychiatra doc. MUDr. Vladimíra Pidrmana, Ph. D. Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení na podezření ze spáchání trestného činu.

NGO podává oznámení o podezření ze spáchání trestného činu Okresního státního zástupce v Hradci Králové - 

JUDr. Alexandr Pumprla.

Je podezření, že se dopustil trestného činu -- rozvracení republiky- podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. ve smyslu změny podstatných náležitostí demokratického právního státu a odstraňování a ohrožování základů demokratického státu podle - porušení čl. 9 odst. 2 a 3 Ústavy ČR č. 1/1993

OKRESNÍ STÁTNÍ ZÁSTUPCE V HRADCI KRÁLOVÉ JUDR. ALEXANDR PUMPRLA NEMÁ PRÁVNÍ POZICI JINDŘICHA BOBLIGA Z EDELSTADTU, ABY MOHL V MÍROVÉ DOBĚ PORUŠOVAT PRAVIDLA ŘÁDNÉHO PROCESU A JEDNAT PODLE MANUÁLU Malleus maleficarum - návod k pronásledování - NEVLÁDNÍ ORGANIZACE JEJÍŽ ČINNOST JE ZÁKONNĚ REGISTROVANÁ REJSTŘÍKOVÝM SOUDEM JAKO OBRANA LIDSKÝCH PRÁV... PODLE STANOV A PODLE JEDNACÍHO ŘÁDU - Obrana lidských práv vychází zásadně z mezinárodních úmluv o lidských právech.

JEDNÁ SE O SROVNATELNÝ POSTUP S ČARODĚJNICKÝMI PROCESY V NOVODOBÉ FORMĚ POHRDÁNÍ MEZINÁRODNÍMI ORGANIZACEMI, KTERÉ GARANTUJÍ ZÁKLADNÍ OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV A ŘÁDNÝ PROCES.

Okresní státní zástupce v Hradci Králové JUDr. Alexandr Pumprla a kpt. Ing. Marian Rochl - Policie ČR Hradec Králové si dokumentují podezření, na existenci zločinecké organizované skupiny v oblasti Hradce Králové a okolí, kde je podezření soustavného úmyslného porušování řádného procesu v trestním řízení s cílem odstranění demokratického právního státu a "provozování" srovnatelného postupu s čarodějnickými procesy v novodobé formě pohrdání mezinárodními institucemi, které garantují základní ochranu lidských práv a řádný proces.

Informace o zveřejnění podle čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod ČR, čl. 1 odst. 2, čl. 10 Ústavy ČR a Evropské úmluvy o ochraně lidských práv Rady Evropy čl. 6.

Každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně a to po celou dobu řízení i po skončení řízení.

Human Rights Defense z.s. - NGO  zveřejňuje zamítnutí stížnosti Okresním státním zástupcem JUDr. Alexandrem Pumprlou, s tím že pokračuje trestní stíhání předsedkyně NGO a právní zástupkyně před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku proti ČR.


Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stížnost proti uložení pořádkové pokuty.

Kpt. Ing. Marian Rochl nemůže uložit pořádkovou pokutu ve výši 2 000 Kč, protože pokud si Ing. Marian Rochl, na základě předchozí korespondence myslí, že práce prezentovaná na serveru www.hrd-ngo.com je výsledkem duševní poruchy a opilosti..., tak sám ing. Marian Rochl musí postupovat podle skutečnosti, že obviněná teoreticky této výzvě nemusí rozumět.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje uložení pořádkové pokuty předsedkyni NGO kpt. Ing. Marianem Rochlem - PČR Hradec Králové.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje stanovisko podle správního řádu k věci zajištění zbrojního průkazu.

 Doplňující odůvodnění :

Z výše uvedeného vyrozumění, zpracovaného plk. Mgr. Danielem Kubínem, je patrné, že plk. Mgr. Daniel Kubín má problém minimálně s mentální schopností chápání slov a rychlosti vnímání a s fluidní a krystalizovanou inteligencí a s adaptačním chováním, konkrétně s typovou schopností sociální, kdy plk. Mgr. Daniel Kubín dokazuje, že není schopen se řídit pravidly a zákony a převzít odpovědnost.

To by znamenalo, že podle MKN-10(200) Mezinárodní klasifikace nemocí WHO Světové zdravotnické organizace by plk. Mgr. Daniel Kubín byl mentálně retardovaný.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje vyrozumění PČR Hradec Králové.

č.j. : OML-KO-23-04042019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala omluvu k výslechu obviněné předsedkyně NGO a právní zástupkyně před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku proti ČR.

Právní analýza :

K výroku kpt. Ing. Mariana Rochla :

...žádost o předložení trestních oznámení a kompletní spisové dokumentace.....kladení podmínek ....v rámci trestního řízení nepřípustná...

Právní úprava - práva obviněné

Čl. 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv

Odst. 3. Každý, kdo je obviněn z trestného činu, má tato minimální práva:

a( být neprodleně a v jazyce, jemuž rozumí, podrobně seznámen s povahou a důvodem obvinění proti němu; COŽ ZNAMENÁ PODROBNOU ZNALOST SPISOVÉ DOKUMENTACE

b/ mít přiměřený čas a možnosti k přípravě své obhajoby, PŘIMĚŘENÝ ČAS LZE URČIT AŽ PODLE OBSAHU SPISOVÉ DOKUMENTACE

Právní analýza Odborného vedení NGO :

Česká republika je demokratický právní stát, která má za povinnost zajistit řádný proces v souladu s ústavním pořádkem ČR a mezinárodních úmluv o ochraně lidských práv, jako členská země Rady Evropy, Evropské unie, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Organizace spojených národů.

V současné době je oficiálně mírový stav a je 21. století a Česká republika podle čl. 58 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv nemůže vypovědět dodržování této Úmluvy.

KPT. ING. MARIAN ROCHL - PČR HRADEC KRÁLOVÉ NEMÁ PRÁVNÍ POZICI JINDŘICHA BOBLIGA Z EDELSTADTU, ABY MOHL V MÍROVÉ DOBĚ PORUŠOVAT PRAVIDLA ŘÁDNÉHO PROCESU A JEDNAT PODLE MANUÁLU Malleus maleficarum - návod k pronásledování.

Zdokumentováno ve filmu Kladivo na čarodějnice - režie Otakar Vávra na motivy románu Václava Kaplického a na základě soudních záznamů z čarodějnických procesů.

Texty soudních řízení jsou převzaty z autentických inkvizičních zápisů, procesů losinských a šumperských, které se konaly v letech 1678-1695.

Podle bodu 8 Jednacího řádu NGO - účel obrany lidských práv vychází zásadně z mezinárodních úmluv o lidských právech.

Jestliže kpt. Ing. Marian Rochl prohlásil, že obrana lidských práv prezentovaná na serveru www.hrd-ngo.com je výsledkem duševní poruchy, opilosti... a požaduje psychiatrické vyšetření předsedkyně NGO a "považuje" pobyt předsedkyně NGO na svobodě jako nebezpečný pro společnost a "požaduje" ochranou léčbu, protože kpt. Ing. Marian Rochl považuje obranu lidských práv za protispolečenské jednání, JEDNÁ SE O SROVNATELNÝ POSTUP S ČARODĚJNICKÝMI PROCESY V NOVODOBÉ FORMĚ POHRDÁNÍ MEZINÁRODNÍMI ORGANIZACEMI, KTERÉ GARANTUJÍ ZÁKLADNÍ OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV A ŘÁDNÝ PROCES.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje předvolání k výslechu obviněné.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje přípis GIBS o postoupení stížnosti proti zahájení trestního stíhání  okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové v případu - Křivé obvinění.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje stanovisko podle § 36 správního řádu k zahájení správního řízení.

SOUČASNĚ PŘEDSEDKYNĚ NGO ŽÁDÁ O PODÁNÍ VYSVĚTLENÍ, ZDA PLK. MGR. DANIEL KUBÍN A POR. ING. JIŘÍ JEŽEK JAKO POLICISTÉ VŮBEC CHÁPOU ROZDÍL MEZI POJMY " OBVINĚNÍ" A "PRAVOMOCNĚ UZNÁM VINNÝM" Z HLEDISKA TRESTNÍHO ŘÍZENÍ?

Současně předsedkyně NGO symetricky poučuje plk. Mgr. Daniela Kubína a por. Ing. Jiřího Ježka, že se hodnověrným způsobem dozvěděla o věci a že se jedná o podezření zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 trestního zákoníku č. 40/2009 S. a rozvracení ústavního zřízení podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. s cílem vydírání předsedkyně NGO a právní zástupkyně před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku proti ČR § 175 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. , což podléhá povinnosti podání trestního oznámení, protože neoznámení trestného činu je také trestný čin podle § 368 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb..

Pokud by se zjistilo, že plk. Mgr. Daniel Kubín a por. Ing. Jiří Ježek porušují zákony z důvodu, že trpí nějakou duševní poruchou, tak podle vyhlášky 487/2004 Sb. se musí podrobit přehodnocení osobnostní charakteristiky psychologem.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje oznámení o zahájení správního řízení.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje přípis Vrchního státního zastupitelství v Praze v případu  - Křivé obvinění.

Vrchní státní zastupitelství v Praze postupuje stížnost proti zahájení trestního stíhání Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové k dalšímu řízení.

č.j. : NA-KO-16-27032019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala - Posouzení profesní erudice a duševního zdraví soudního znalce a psychiatra doc. MUDr. Vladimíra Pidrmana, Ph.D.

Předsedkyně NGO nemá zákonnou povinnost se nechat vyšetřovat psychiatrem, který se chová, jako kdyby neuměl přečíst text opatření. Pokud by ho psychiatr uměl přečíst, tak se chová jako kdyby ho neuměl vyhodnotit jako duševně zdravý (podezření na afázii).

Pokud však psychiatr text umí přečíst a vyhodnotit jako duševně zdravý, tak se dobrovolně staví do pozice spolupachatele trestné činnosti podle § 23 trestního zákoníku č.40/2009 Sb. s kpt. Ing. Marianem Rochlem, porušováním zákonných práv obviněné.

Z postupu psychiatra jednoznačně vyplývá, že má závažnou poruchu v orientaci a vnímání reálného času.

 Způsob vysvětlování konkrétního místa je starý nejméně 50 let, což by bylo podezření na další poruchu v orientaci ve vnímání času a doby, což by svědčilo o podezření, že si psychiatr neuvědomuje současnou dobu informačních technologií.

Tyto projevy jsou neslučitelné s výkonem psychiatra v pozici soudního znalce, protože toto onemocnění je typické značně odlišným vyhodnocování skutečné situace.

Předsedkyně NGO nemá zákonnou povinnost se nechat vyšetřovat psychiatrem, který sám viditelně demonstruje příznaky psychického onemocnění.

K POSOUZENÍ PROFESNÍ ERUDICE A DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ SOUDNÍHO ZNALCE PŘEDSEDKYNĚ NGO POKLÁDÁ OTÁZKU :

ZDA JE PSYCHIATR STEJNÉHO NÁZORU JAKO KPT. ING. MARIAN ROCHL A PSYCHIATR SI MYSLÍ, ŽE PRÁCE PREZENTOVANÁ NA SERVERU www.hrd-ngo.com JE VÝSLEDKEM DUŠEVNÍ PORUCHY A OPILOSTI?

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje dopis  od psychiatra doc. MUDr. Vladimíra Pidrmana, PhD. adresovaný předsedkyni NGO.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje opatření kpt. Ing. Mariana Rochla - Policie Hradec Králové.

Kpt. Ing. Marian Rochl - Policie ČR Hradec Králové si myslí, že práce prezentovaná na tomto serveru www.hrd-ngo.com je výsledkem duševní poruchy a opilosti...

č.j. : ST-KO-09-12032019

Human Rights Defense z.s. - NGO  odeslala stížnost proti zahájení trestního stíhání předsedkyně NGO a právní zástupkyně před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku proti ČR.

Podle § 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod kdy KAŽDÝ MÁ PRÁVO, ABY JEHO VĚC BYLA PROJEDNÁNA VEŘEJNĚ a to po celou dobu trvání řízení i po skončení.

 Zveřejnění kompletní spisové dokumentace je způsob realizace veřejného projednání věci.

 K FORMULACI KPT.ING. MARIANA ROCHLA NA STRANĚ 4 : "JEDNOTLIVÉ DÍLČÍ ÚTOKY VEDENÉ JEDNOTNÝM ZÁMĚREM"

K PŘÍPADU NEDOBROVOLNÁ HOSPITALIZACE :

NGO POKLÁDÁ OTÁZKU :

"Jak podle kpt. Ing. Mariana Rochla měla dne 16. května 2016 reagovat dcera, jejíž matce se v nemocnici prudce zhoršoval zdravotní stav, při závažném podezření na podávání nesprávných léků (což se později i potvrdilo. )

Co by v podobné situaci udělal kpt. Ing. Marian Rochl ? Čekal by trpělivě až jeho matka zemře nebo by se pokusil o převoz do jiného zdravotnického zařízení ?

Další otázka, kdyby kpt. Ing. Marian Rochl po protizákonném zásahu PČR ( nebyly předloženy důkazy pro zajištění a zadržení) trpěl nesnesitelnými bolestmi, které netlumily ani opiáty (řádně předepsané), které omezovaly normální pohyb?

Jak by kpt. Ing. Marian Rochl postupoval?

Řekl by si, že zůstane doživotním invalidou a bude doživotně brát léky s vedlejšími účinky, nebo vy vyhledat zdravotnické zařízení, které stanovilo správnou diagnózu a správné léčení?

K PŘÍPADU SZIF :

NGO POKLÁDÁ OTÁZKU :

Jak by reagoval kpt. Ing. Marian Rochl, kdyby v jeho případě nebyla dodržována jeho pachtovní smlouva?

Možná, že žádnou pachtovní smlouvu nemá uzavřenou a tak pro přiblížení jde o srovnatelnou situaci, jako kdyby kpt. Ing. Marian Rochl pracoval na PČR a nedostával by mzdu.

Jak by se v tomto případě kpt. Ing. MARIAN Rochl zachoval?

Řekl by, že mzdu nebude vymáhat a ni požadovat a pracoval by zadarmo a ještě náklady na zaměstnání (jízdné,....) financoval?

K PŘÍPADU ZVEŘEJŇOVÁNÍ FRÝDEK-MÍSTEK A NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ :

NGO POKLÁDÁ OTÁZKU :

Jak by reagoval kpt. Ing. Marian Rochl, kdyby byl statutárním zástupcem NGO a Úřad pro ochranu osobních údajů po něm chtěl protizákonný požadavek?

Řekl by, že se nedá nic dělat a že když někdo chce, tak se budou porušovat i stanovy NGO?

K POŽADAVKŮM KPT. ING. MARIANA ROCHLA, KTERÝ JEDNÁ VE JMÉNU POLICIE ČR, NGO KONSTATUJE, ŽE JEHO POŽADAVKY ODPORUJÍ ZÁKLADNÍM ŽIVOTNÍM INSTINKTŮM PŘEŽITÍ A PUDU SEBEZÁCHOVY.

SEBEOBRANA , PROSTŘEDNICTVÍM VYUŽÍVÁNÍ PRÁVNÍCH OPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ JE ÚSTAVNÍM PRÁVEM KAŽDÉHO OBČANA A KPT. ING. MARIAN ROCHL V TOMTO ÚSTAVNÍM PRÁVU NEMŮŽE NIKOMU BRÁNIT.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje usnesení, že kpt. Ing. Marian Rochl - PČR Hradec Králové obviňuje předsedkyni NGO a právní zástupkyni před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku proti ČR.

č.j. : OML-KO-12-15032019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala omluvu k výslechu obviněné.

PŘEDSEDKYNĚ NGO POŽADUJE ODBORNOST VRCHNÍHO KOMISAŘE, což kpt. Ing. Marian Rochl nesplňuje, když ři své hodnosti KPT. a vysokoškolském titulu ING odeslal protizákonný text výzvy.

Na základě výše uvedených skutečností předsedkyně NGO žádá :

ZASLÁNÍ TRESTNÍHO OZNÁMENÍ A DALŠÍCH DŮVODŮ A DŮKAZŮ PODEZŘENÍ A ZASLÁNÍ KOMPLETNÍ SPISOVÉ DOKUMENTACE DATOVOU SCHRÁNKOU.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje předvolání kpt. Ing. Mariana Rochla - PČR Hradec Králové k výslechu obviněné předsedkyně NGO a právní zástupkyně před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku proti ČR.

č.j. : TO-KO-07-09032019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení na podezření ze spáchání trestného činu 

 Podezření na pachatele podle § 22 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Kpt. Ing. Marian Rochl - vrchní komisař Krajského ředitelství PČR Královéhradeckého kraje, oddělení obecné kriminality SKPV Hradec Králové

Podezření na spolupachatelé podle § 23 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Policisté č. : 325891, 327298, 321159

Podezření na pomocníka trestného činu podle § 24 odst. 1 písm. c)

Neznámý pachatel - zaměstnanec Tesco Stores ČR a.s. - Hradec Králové - vylákání na místo

Neznámý pachatel - neznámý kolemjdoucí, který informoval rodinného příslušníka, že předsedkyni NGO odvedla PČR, protože mám nějaké spory s nějakým Agro (pozn. Jedná se o firmu FytAgro s.r.o.)

pozn. Neznámý kolemjdoucí mohl osobně znát předsedkyni NGO, ale podle fistio iuris nemohl vědět, proč PČR odvedla předsedkyni NGO, proto je zde odezření na pomocníka TČ - hlídání při činu - na zaměstnance PČR v civilu nebo na důvěrníka PČR

Neznámý pachatel - službu konající policista tísňové linky 158 - PČR Hradec Králové, který odmítl šetřit zmizení předsedkyně NGO a odmítl předat tel. č. Na OO PČR Chlumec nad Cidlinou - podezření na pomocníka TČ - hlídání při činu

Podezření na organizátora a návodce podle § 24 odst. 1 písm. a) a b)trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. resp. Objednavatel podle právního pravidla cui bono, cui, prodest - neznámý pachatel

Je podezření, že se dopustiltrestného činu rozvracení republiky- podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. Ve smyslu podle pravidel vojenské psychologie - ÚNOS A DRŽENÍ V ZAJETÍ PŘEDSEDKYNĚ NEVLÁDNÍ ORGANIZACE A PRÁVNÍ ZÁSTUPKYNĚ PŘED EVROPSKÝM SOUDEM PRO LIDSKÁ PRÁVA VE ŠTRASBURKU POLICIÍ ČESKÉ REPUBLIKY.


Zápis z mimořádného zasedání

Nejvyššího orgánu - členské schůze NGO

ze dne 7. března 2019

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala omluvu a žádost na výzvu k podání vysvětlení ve věci křivého obvinění.

 Je podezření, že vrchní komisař při své hodnosti Kpt. a vysokoškolském titulu Ing. zneužívá svoji pravomoc podle § 329 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb, když zaslal výzvu k podání vysvětlení předsedkyni nevládní organizace, která porušuje čl. 10 Ústavy ČR a čl. 6 odst. 3 písm. a) a b) Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, která je součástí českého právního řádu.

V textu výzvy není uvedeno, v jaké pozici je předvolaná, z následujícího textu však vyplývá, že předvolaná je v pozici podezřelé (pozn. což je nižší intenzita obvinění).

Na základě výše uvedených skutečností předsedkyně nevládní organizace žádá, aby kpt. Ing. Marian Rochl :

1. PŘEDLOŽIL PODANÉ TRESTNÍ OZNÁMENÍ NA PŘEDSEDKYNI NEVLÁDNÍ ORGANIZACE

2. PŘEDLOŽIL DŮVODY A DŮKAZY PODEZŘENÍ

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula výzvu k podání vysvětlení ve věci křivého obvinění.