Křivé obvinění - investigace

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko k právnímu postupu klinického psychologa doc. PhDr. Jana Laška, CSc.i kpt. Ing. Marianu Rochlovi v případu Křivé obvinění. 

Soudní znalec a klinický psycholog doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. Odmítl převzít dopis NGO v příloze.

Na základě následné psychologické analýzy vyplývá, že se jedná o podezření, že soudní znalec klinický psycholog doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. prokazuje typické znaky kriminálního jednání.

Psychologická analýza :

Do kategorie kriminálního chování patři aktivity, které porušují právní normy.

Nejde jen o přestupky proti nepsaným pravidlům společenského soužití, ale i o činy, které jsou vymezeny trestním zákoníkem.

Psychologická charakteristika pachatelů trestných činů :

Odlišnost emočního prožívání :

Emoční prožívání může být extrémní.

Mnozí z těchto lidí mají sklon k afektivnímu reagování, k popudlivost a výbušnosti - ODMÍTNUTÍ PŘEVZETÍ DOPISU - namísto toho, aby soudní znalec klinický psycholog doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. Dopis NGO řádně převzal a vyřešil, což by bylo jednoduché - vystavením závěru, že posudek nelze sestavit pro neexistenci důkazů.

Zlobný afekt může sloužit k odblokování zábran.

Bývají méně úzkostní a bez obav se pouštějí do různých riskantních aktivit - PODEZŘENÍ NA POKUS O VYSTAVENÍ NEPRAVDIVÉHO ZNALECKÉHO POSUDKU, BEZ ŘÁDNÉHO USTANOVENÍ A BEZ DŮKAZŮ, PŘEDSEDKYNI NGO, KTERÁ POSTUPUJE PODLE MEZINÁRODNÍCH ÚMLUV O LIDSKÝCH PRÁVECH.

Mívají zvýšenou potřebu nabuzení silnými zážitky, které může uspokojovat i trestná činnost - MŮŽE SE JEDNAT O URČITÝ TYP GAMBLERSTVÍ, KTERÝ SE NEMUSÍ NUTNĚ PROJEVOVAT V HRANÍ NA AUTOMATECH, ALE V RISKANTNÍ TRESTNÉ ČINNOSTI.

Často jsou citově chladní, neschopní soucitu, představa utrpení jiného člověka je jim zcela lhostejná - DOC. PHDR. JAN LAŠEK. CSC. SI SÁM ZDOKLADOVAL, ŽE VŮBEC NEMÁ NEJMENŠÍ PŘEDSTAVU ANI SOUCÍTĚNÍ S PŘEDSEDKYNÍ NGO, CO PRO NI ZNAMENÁ NAPŘ. PODSTOUPENÍ PROTIZÁKONNÉHO PSYCHOLOGICKO-PSYCHIATRICKÉHO VYŠETŘENÍ PO 24 HODIN DRŽENÍ V POUTECH A BEZ JAKÉHOKOLIV DŮKAZU, DÁLE ŠÍŘENÍ POMLUV, ŽE JE DUŠEVNĚ NEMOCNÁ, OPILÁ A POD VLIVEM NÁVYKOVÝCH LÁTEK (které nejsou bez lékařského předpisu k dispozici), DÁLE CO ZNAMENÁ PRO KLIENTY NGO ŠÍŘENÍ POMLUV O JEJICH PRÁVNÍ ZÁSTUPKYNI, ATD.

Odlišný způsob uvažování :

Nedostatek rozumových schopností může bránit k pochopení podstaty norem a pravidel či domýšlení následků vlastních činů.

Snížené rozumové schopnosti mohou vést k selhání v zátěžových situacích, tito lidé je nedovedou řešit účelněji a reagují tak, jak jsou schopni, např. Agresivně a zkratkovým způsobem - ODMÍTNUTÍ PŘEVZETÍ DOPISU NAMÍSTO VYŘEŠENÍ PROBLÉMU - z psychologického hlediska se zkratková reakce vyskytuje i u řešení sebevraždou namísto řešení problému.

Bývají snáze manipulovatelní a mohou se dopouštět trestných činů pod vlivem jiných osob - NAPŘ. POD VLIVEM KPT. ING. MARIANA ROCHLA.

Jsou snáze odhalitelní, a proto se může stát, že trestnou činnost páchají častěji - DOC. PHDR. JAN LAŠEK, CSC. PODLE TEORIE PSYCHOLOGIE MŮŽE VYSTAVOVAT NEPRAVDIVÉ ZNALECKÉ POSUDKY ČASTĚJI NA PŘÁNÍ KPT. ING. MARIANA ROCHLA, COŽ BY ODHALILA HLOUBKOVÁ KONTROLA.

Pro kriminální recidivisty je charakteristické redukovaně racionální zpracování informací a řešení problémů.

Dovedou o svých cílech a jejich dosažitelnosti logicky uvažovat, ale neberou v úvahu všechny aspekty a vycházejí z nepřesných závěrů.

Podobného uvažování není nijak výjimečné ani u příslušníků majoritní populace, ale v jejich případě jde spíše o to, že si nejsou schopni připustit riziko svého jednání a jeho možné následky - DOC. PHDR JAN LAŠEK, CSC. SI NECHTĚL PŘIPUSTIT RIZIKO POKUSU O VYSTAVENÍ NEPRAVDIVÉHO ZNALECKÉHO POKUSU BEZ DŮKAZŮ U NEVLÁDNÍ ORGANIZACE, KTERÁ POSTUPUJE PODLE MEZINÁRODNÍCH ÚMLUV O LIDSKÝCH PRÁVECH, MÁ 6 JAZYKOVÝCH VERZÍ A OTEVŘENĚ PUBLIKUJE TRESTNÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI ZÁKLADNÍHO PRÁVA NA VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ VĚCI.

Na základě výše uvedené psychologické analýzy, je podezření, že soudní znalec a klinický psycholog doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. může být zatím neodhalený kriminální recidivista, který opakovaně vystavuje nepravdivé znalecké posudky na přání kpt. Ing. Mariana Rochla, popř. jiných vyšetřovatelů, za účelem diskreditace a právní likvidace některých obětí trestných činů a zakrývání trestných činů některých skutečných pachatelů.

Tuto skutečnost by odhalila hloubková kontrola.


Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko k právnímu postupu klinického psychologa doc. PhDr. Jana Laška, CSc.i kpt. Ing. Marianu Rochlovi v případu Křivé obvinění.

 1. Klinický psycholog a soudní znalec doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. pracující pro kpt. Ing. Mariana Rochla, Policie ČR Hradec Králové, podle § 105 a 116 trestního řádu č. 141/1961 Sb. považuje server www.hrd-ngo.com za výsledek duševní poruchy a návykových látek, protože podle registrovaných stanov postupuje podle mezinárodních úmluv o lidských právech

2. Na základě dosavadní spisové dokumentace je patrné, že biologický věk

doc. PhDr. Jana Laška, CSc. je cca 68-70 let a má celkem 3 tituly.

Problém je však v tom, že podle spisové dokumentace se jeví mentální věk

doc. PhDr. Jana Laška, CSc jako výrazně nižší než biologický.

Klinický psycholog a soudní znalec doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. prokazuje, že má problém minimálně s mentální schopností chápání slov a rychlosti vnímání a s fluidní a krystalizovanou inteligencí a s adaptačním chováním, konkrétně s typovou schopností sociální, kdy klinický psycholog a soudní znalec doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. dokazuje, že není schopen se řídit pravidly a zákony a převzít odpovědnost.

3 . To by znamenalo, že podle MKN-10(200) Mezinárodní klasifikace

nemocí WHO Světové zdravotnické organizace by klinický psycholog a soudní znalec doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. byl mentálně retardovaný.

Podle definice WHO je mentální retardace snížená schopnost charakterizovaná signifikantními omezeními intelektových funkcí a adaptability, která se projevuje především v oblasti pojmové, praktické asociální inteligence.

Intelektové funkce , označované také jako inteligence, odkazují na obecnou mentální kapacitu, kam patří také schopnost logického myšlení a řešení problémů.

Adaptivní chování je vždy narušeno, ale v chráněném sociálním prostředí s dostupnou podporou nemusí být toto narušení u jedinců s lehkou mentální retardací nápadné.

4. Právní úprava postavení osob s mentálním postižením.

Deklarace práv mentálně postižených osob vyhlášená 20. prosince 1971 a) Mentálně postižený má mít v nejvyšší možné míře stejná práva jako ostatní lidská bytosti.

Deklarace mu neurčuje práva vyšší nebo práva své postavení mentálně

postiženého zneužívat a ani mu neumožňuje možnost ekonomicky, psychicky a morálně likvidovat duševně zdravou lidskou bytost.

b) Mentálně postižený má právo na ekonomické zabezpečení a slušnou životní úroveň. Má plné právo podle svých možností produktivně pracovat nebo se zabývat jinou užitečnou činností.

¨

Pokud mentálně postižený není schopen chápat text a význam zákona a

tím způsobovat právní problémy a následné mezinárodní soudní řízení,

nemůže v tomto oboru mentálně postižený pracovat.

Musí si např. najít místo v chráněné dílně.

c) Jestliže někteří postižení nejsou schopni účinně využívat souhrnu svých práv v důsledku hloubky svého postižení a jestliže se ukáže potřeba omezit tato práva , buď částečně nebo úplně, pak musí postup používaný za účelem omezení nebo zrušení těchto práv chránit postiženého zákonně proti jakékoliv formě zneužití. Tento postup musí být založený na hodnocení kvalifikovaných znalců, kteří by posoudili sociální způsobilost postiženého.

Nelze, aby se sám o sobě klinický psycholog a soudní znalec doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. porušující zákony, v případě problému, sám o sobě prohlásil za mentálně postiženého a tím chtěl uniknout odpovědnosti.

7. Pokud je osoba soudně prohlášenou na mentálně postiženou, má právo na

opatrovníka.

Úlohou zákonného zástupce ( opatrovníka) je činit za zastoupeného ty právní úkony, k nimž zastoupený není podle rozhodnutí soudu způsobilý.

Zákonný zástupce je oprávněn jednat za zastoupeného jeho jménem.

Opatrovnictví neznamená převzetí odpovědnosti za život zdraví nebo jednání zastoupeného.

8. Z dosavadní spisové dokumentace je patrně, že klinický psycholog a soudní znalec doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. je oficiálně duševně zcela zdráv, protože jedná samostatně a nikoliv v zastoupení opatrovníka.

Pozn. nebyla předložena plná moc ve prospěch opatrovníka.

To znamená, že Klinický psycholog a soudní znalec doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. je zcela zodpovědný za dosavadní a protiprávní až trestnou činnost podle trestního zákoníku č. 40/2009 Sb a k náhradě škody podle zákona č. 82/1998 Sb.

Soudní znalec a klinický psycholog doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. odmítl převzít dopis NGO, doručovaný prostřednictvím České pošty, aniž by si přečetl obsah.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost na Vrchní státní zastupitelství v Praaze v případu Křivé obvinění.

Psychologická analýza 

textu státního zástupce :


V písemném projevu státního zástupce se projevují :

Kvantitativní poruchy myšlení :

jsou charakteristické změnou tempa, zaměřenosti a průběhu myšlení.

Tachypsychismus : je zrychlené myšlení. 

Může se stupňovat až v myšlenkový trysk. Rychlost řeči nemusí stačit tempu uvažování, a proto verbální projev takového člověka vypadá, jako by jeho myšlení bylo porušené i kvalitativně. Porucha se může projevit u manických stavů nebo při drogových intoxikacích.

Poruchy průběhu a zaměřenosti myšlení :

Zabíhavé myšlení : je charakteristické narušením plynulosti a neustálým odbočováním k jiným, s hlavním nesouvisejícím tématem. Vyskytuje se např. u lidí s mentální retardací a demencí.

Kvalitativní poruchy myšlení :

se vyznačují narušením jeho obsahu, správnosti a přiměřenosti.

Inkoherentní myšlení : je charakteristické narušením souvislostí a ztrátou logického sledu jednotlivých myšlenek. Navenek se projeví roztříštěnou verbální produkcí označovanou jako slovní salát. Tato varianta je typická pro nemocné schizofrenií.

PSYCHOLOGICKÁ ANALÝZA TEXTU STÁTNÍHO ZÁSTUPCE ZA PŘEDPOKLADU PLNÉHO DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ :


"Slovním salátem" skutečný autor sleduje, aby u oběti trestného činu došlo k dezintegraci psychických procesů, která následně vede k nejistotě a nedůvěře k vlastnímu úsudku.

Oběť může mít pocit, že není schopna jasně uvažovat. Interpretace veškerého dění je ovlivněna silným emočním zážitkem.

Nadměrné obavy vedou k odlišnému hodnocení situace. Autor sleduje z psychologického hlediska, aby došlo u jeho oběti k narušení základní důvěry a jistoty přijatelné bezpečnosti, důvěry ve spravedlnost, která činí život předvídatelným.

Trestný čin (fiktivní trestní řízení bez důkazů) porušil práva oběti a učinil z ní pasivní objekt ponižujícího jednání.

Státní zástupce sleduje, aby u oběti nastal stav mysli, že se nedokáže ubránit, že nemůže ovládat svůj život, že ztrácí kontrolu nad situací.

Autor sleduje , aby u oběti nastal stav pocitu vlastní bezmocnosti, s tím že dění fiktivního trestního řízení bez důkazů, nemůže ovlivnit.

Autor u oběti sleduje, aby si nebyla schopna zajistit přijatelné bezpečí, což vyvolá další zdroj stresu.

Ovlivňováním a zasahováním do korespondence se autor snaží docílit, aby oběť získala nedůvěru v ostatní lidi a získala zkušenost s neposkytnutím pomoci, na kterou má právní nárok.

Státní zástupce se snaží u oběti vyvolat stav narušení sebehodnocení, snížení sebedůvěry a sebeúcty a vznik pocitů méněcennosti, bezcennosti.

Psychologicky může ztráta vlastní hodnoty posilovat tendence k sebevražednému jednání, což by následně umožnilo nedořešit případy NEDOBROVOLNÁ HOSPITALIZACE A SZIF.

Státní zástupce se snaží u oběti zafixovat přesvědčení o bezmocnosti, která se následně může projevit generalizovanou submisivitou, pasivitou spojenou s neschopností adekvátně reagovat.

Právní analýza textu státního zástupce :

Státní zástupce prosazuje, že se předsedkyně NGO musí podrobit fiktivnímu trestnímu řízení bez důkazů, s tím, že předsedkyně NGO nemá nárok na pravidla řádného procesu.

NGO doporučuje JUDr. Lukáši Vodičkovi, aby zvažoval výrazy, protože státní zástupce se nemůže chovat jako BANDITA BEZ PRAVIDEL, protože STÁTNÍ ZÁSTUPCE JE VÁZÁN ZÁKONEM.

Pokud předmětný přípis nepsal JUDr. Lukáš Vodička, což je pravděpodobné, toto platí upozornění pro skutečného autora.

Analýzou vyplývá, že pro skutečného autora nemá dodržování zákonů a pravidel řádného procesu žádný význam, protože potřebuje «umučit oběť k smrti» ( porušení čl. 3 a čl. 2 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, která je součástí českého právního řádu podle čl. 1 odst. 2 a čl. 10 Ústavy ČR) za účelem zakrytí svého vlastního trestného činu, z hlediska trestního řízení ve stadiu podezření.


Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o prošetření příloh podle zákona č. 341/2011 Sb. na Generální inspekci bezpečnostních sborů v případu Křivé obvinění.

Kpt. Ing. Marian Rochl, doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. a doc. MUDr. Vladimír Pidrman, PhD. nejsou schopny podle §§ 105 a 116 trestního řádu rozeznat, co je a co není výsledek duševní poruchy, opilosti a návykových látek 

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost kpt. Ing. Marianu Rochlovi - Policie Hradec Králové v případu Křivé obvinění. 

Proto NGO doporučuje kpt. Ing. Marianu Rochlovi, aby si koupil alespoň 5 l 40 % alkoholu (zda si koupí rum nebo koňak je na jeho výběru, podstatné je dodržet procenta alkoholu), poté aby přidal antipsychotika a narkotika.

Až kpt. Ing. Marian Rochl vše vypije a sní, a pokud přežije tak ať začne psát stížnost k mezinárodnímu v němčině a až to bude mít hotové, tak ať svůj « výtvor » (slova JUDr. Alexandra Pumprly), zašle datovou schránkou a porovnáme výsledky.

Zápis ze řádného zasedání Nejvyššího orgánu - členské schůze NGO v případu Křivé obvinění

ve dnech 10. - 12. září 2019

KYBERSTALKING

 Právní vymezení pojmu STALKING :

Stalking byl do českého právního řádu, konkrétně do trestního práva, inkorporován novelou trestního zákoníku, která nabyla účinnosti 1. října 2010.

Stalking je úmyslné pronásledování a obtěžování jiné osoby.

Termín « stalking » byl prvně použit v USA v 90 . letech. Doslovný překlad tohoto termínu znamená pronásledovat nebo stopovat divokou zvěř. Důsledkem takového chování je pak snižování kvality života poškozené osoby.

Poškozená osoba pak často např. pociťuje obavu z toho, že je v nebezpečí. Od výše zmíněné novely tedy český trestní zákoník operuje s trestným činem nebezpečné pronásledování :

Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že :

a) vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým, konkrétně se jedná o formální poučování, že pokud se předsedkyně NGO nepodrobí protizákonným úkonů fiktivního trestního řízení bez důkazů, tak MŮŽE BÝT I ZASTŘELENA, s odůvodnění použití donucovacích prostředků

b) vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje, konkrétně se jedná o protizákonné zadržování, které v praxi slouží k vyhledání osobní blízkosti vyšetřovatele k předsedkyni NGO za účelem manipulace, zastrašování, přemlouvání apod.

c) vytrvale jej prostřednictvím prostředků eĺektronických komunikací písemně nebo jinak kontaktuje, konkrétně se jedná o korespondenci zasílanou prostřednictvím datových schránek a vzhledem k tomu, že se jedná o fiktivní trestní stíhání bez důkazů, tak bylo zasláno neoprávněně a zbytečně 84 dopisů během 6 měsíců.

d) omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života

e) zneužije jeh osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu

f) a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo život a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody až jeden rok nebo zákazem činnosti

Odnětím svobody na šest měsíců až tři roky bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený c odst. 1

b) se zbraní, konkrétně dne 11. července 2019 bez důkazů neznámý policista mířil na představitele NGO SAMOPALEM.

c) nejméně se dvěma osobami

 Aby došlo k naplnění výše uvedení skutkové podstaty, musí k pronásledování a k dotírání docházet dlouhodobě.

Aby mohlo dojít ke kvalifikaci jednání stalkera na trestný čin, musí dojít k pokusu alespoň o 10 kontaktů, a to v rozmězí alespoň 4 týdnů.

V konkrétním případě pronásledování NGO jako právnické osoby a některých jejich členů jako fyzických osob došlo k 84 dokonaných písemných kontaktů v rozmezí 6 měsíců ( v průměru 13-14 kontaktů za 4 týdny, což znamená 3-4 kontakty za 5 pracovních dnů týdne a 1 volný pracovní den bez písemného stalkingu je vyplněn osobním stalkingem s upozorněním na zastřelení).

K tomu je nutno dodat, že na písemné útočné vyhrožovvání musí oběť trestného činu přibližně vypracovat cca 84 obranných odpovědních podání podle mezinárodních úmluv o lidských právech a v tomto případě nelze posuzovat jako tzv. interakci v rámci vzájemného kyberstalkingu, protože z hlediska poškozené oběti se jedná o právní obranu a nikoli o odvetný kyberstalking.

K tomu ještě 2 x únos - 1 x únos na dobu cca 3 hodin (od zadržení do návratu do domova), dále 1 x únos s vyhrožováním v kuklách, helmách, štíty a držení v poutech cca 24 hod.

K tomu 1 x útok se samopalem a štítem a vždy s « upozorněním » na použití donucovacích prostředků, což v praxi znamená vyhrožování zastřelením a to celkem 3 x.

K tomu je nutno upozornit, že pokud « komando » neznámých policistů vyhrožuje nevinnému občanovi bez důvodu, že ho zastřelí, tak občan si musí v první chvíli chránit holý život a potom zdraví, aby mohl vůbec pokračovat v právní obraně.

Nejvyšší soud judikoval, že dlouhodobostí trestného činu nebezpečného pronásledování se rozumí přinejmenším několik vynucených kontaktů pachatele s poškozeným nebo pokusů o ně, které zároveň musí být způsobilé vyvolat v poškozeném důvodnou obavu. Tyto požadavky nesplňují ojedinělé nebo náhodné projevy, byť jinak nežádoucího chování.

Zpravidla se tedy bude jednat o soustavně, vytrvale, tvrdošíjně a systematicky prováděná jednání pachatele, která vybočují z běžných norem, chování a mohou i nebezpečně gradovat.

Stalking zahrnuje i jednání, které zasahuje do osobnostních práv poškozených osob, což bude projednáno na samostatném zasedání.

Typickým projevem kyberstalkingu je snaha opakovaně kontaktovat poškozeného, a to za pomocí ICT technologie.

V tomto případě je prostředkem kyberstalkingu DATOVÁ SCHRÁNKA, jako prostředek elektronické komunikace s orgány veřejné moci, kterou nelze změnit jako např. E-mail.

Stalker se do značné míry v konverzaci snaží demonstrovat sílu a dává najevo nejrůznější výhrůžky, jako např. umístění předsedkyně NGO do BLÁZINCE na pozorování, protože postupuje podle mezinárodních úmluv o lidských právech.

Ojedinělými nejsou ani výhrůžky fyzickým násilným, či dokonce smrtí, jako např. Pokud se předsedkyně NGO nebude dobrovolně souhlasit s protizákonným trestním řízením bez důkazů, tak bude průběžně předváděna a pokud se protizákonnému předvádění nepodrobí, tak může být i zastřelena v rámci donucovacích prostředků.

Toto jednání má většinou jedninný cíl, a to oběť znejistit a vystrašit a psychicky destabilizovat v rámci další obrany.Pokud Výhružky selhávají, tak se může stalker uchýlit ke spáchání podstatně horšího trestného činu.

Pokud stalker- kpt. Ing. Marian Rochl- neuspěl, když po 24 hod. držení v poutech, předsedkyně NGO se dokázala účinné bránit a 2 znalci (psycholog a psychiatr) nedokázali vystavit nevýhodný posudek pro předsedkyni NGO, tak následně je předsedkyně NGO zahrnována nevyžádanou korespondencí, že bude umístěna do BLÁZINCE na pozorování, kde jsou podepsaní :

kpt. Ing. Marian Rochl - vyšetřovatel Policie Hradec Králové, JUDr. Alexandr Pumprla -okresní státní zástupce Hradec Králové, JUDr. Lukáš Vodička - státní zástupce Krajského státního zastupitelství Hradec Králové a JUDr. Jan Čipera - předseda Krajského soudu Hradec Králové - což může být i falešná korespondence.

Dalším z výrazných charakteristických rysů stalkingu je snaha stalkera poškodit oběť v očích jeho okolí.

Konkrétně kpt. Ing. Marian Rochl neustále opakuje jako prasklá gramofonová deska, že předsedkyně NGO je duševně nemocná, opilá, a pod návykovými látkami, namísto, aby uvedl pravé skutečnosti, že předsedkyně NGO je vysokoškolsky vzdělaná, má certifikát pro znalost cizího jazyka složený v zahraničí, předsedkyně NGO ovládá na úrovni B1 odborné několik cizích jazyků, je schopná se účastnit mezinárodních jednání před mezinárodními institucemi v cizím jazyku, má znalost mezinárodních úmluv o lidských právech...

Typologie stalkerů :

Ublížený pronásledovatel : jedná se o osobu, která se na oběti domáhá satisfakce za jednání, které oběť způsobila nebo, které si stalker vykonstruoval a věří, že mu oběť ublížila.

Pomsta pak probíhá formou slovních útoků, zastrašování, ale i formou veřejné moci, tj. protizákonným trestním stíháním bez důkazů.

Tento typ stalkerů se vyznačuje značnou sebejistotou, protože tento stalker jedná z nadřazené pozice veřejné moci, kterou však pouze zneužívá.

Zde je jedná o podezření na kpt. Ing. Mariana Rochla a skutečných viníků z případu NEDOBROVOLNÁ HOSPITALIZACE.

Kyberstalker : jedná se o osobu, která ke stalkingu využívá ICT technologie, a často pod falešnou identitou. Někteří stalkeři při stalkingu používají speciální spywarové programy. Spamy a viry jsou známým příkladem kybernetické kriminality. Skrze ně dochází např. K phisingu, což je získání přístupových kódů např. datových schránek a ovlivnění úřední korespondence.

Zde se jedná o podezření na por. Mgr. Pavla Mühlsteina - vyšetřovatel případu NEDOBROVOLNÁ HOSPITALIZACE, který bez důkazů držel právní zástupkyni před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku cca 22 hod v zadržovací cele s těžkým úrazem páteře. Následně došlo k výměně snímků MRI a CT, což odhalilo nezávislé vyšetření zahraniční kliniky. Případ NEDOBROVOLNÁ HOSPITALIZACE nebyl došetřen.

Zápis ze řádného zasedání Nejvyššího orgánu - členské schůze NGO v případu Křivé obvinění
ve dnech 2. - 5. září 2019

Na základě důkazního materiálu je jednoznačné, že neprobíhá klasické trestní řízení podle trestního řádu č. 141/1961 Sb., ale tzv. GASLIGHTING. 

Gaslighting je forma psychické manipulace, ve které se pachatel - kpt. Ing. Marian Rochl snaží zasít pochybnosti v předsedkyni NGO a nevládní organizaci jako celku, čímž pak manipulované osoby zpochybňují vlastní paměť, vnímání reality a zdravý rozum.

Skrze využití metod jako opakované popírání, zmatení, protiřečení a lhaní - gaslighting zahrnuje pokusy o destabilizaci oběti a v postoji a způsobu obrany v protizákonném trestním řízení.

Původ slova - jedná se o motiv převzatý z divadelní hry z roku 1938 a následné filmové adaptace z roku 1944, kdy manžel se manželku snaží přesvědčit, že je psychicky nemocná. Pomocí neustálé změny intenzity plynových světel v domě se manžel snaží manželku přesvědčit, že si tyto změny představuje pouze ona. Přesvědčování probíhá manipulací, že její zdravý rozum a pravdivé vnímání jsou nesprávné a že jeho lži jsou pravdivé. Na konci filmu však manželka prokoukne manipulační techniky a zabrání plánu manžela nechat ji zavřít do blázince.

Konečným cílem psychického násilníka či manipulátora je způsobit, aby si jejich oběť nebyla jistá vlastními rozhodnutími a dále zpochybnit její zdravý rozum.

Mezi varovné signály gaslightingu patří :

  • zadržování informací před obětí - zákaz přístupu do spisu, neuvedení konkrétního obvinění a důkazů proti obviněnému

  • překrucování informací tak, aby vyhovovaly pachateli - představa kpt. Ing. Mariana Rochla, že postup podle mezinárodních úmluv o lidských právech je výsledek duševní poruchy, opilosti a návykových látek

  • výroky jenž znevažují, znehodnocují a snižují oběť -kpt. Ing. Marian Rochl bez kriminalistických důkazů šíří informace o předsedkyni NGO, že je duševně nemocná, opilá a pod návykovými látkami

  • slovní zneužívání ve formě zesměšňování

  • blokování a odklonění pozornosti oběti od vnějších zdrojů - protizákonné únosy a následný výslech a protizákonné psychiatrické vyšetřování bez důkazů po protizákonném únosu a 24 hodin držení v poutech

  • trivializování hodnot, zásluh, schopností, talentu a důstojnosti oběti - kpt. Ing. Marian Rochl neustále opakuje jako prasklá gramofonová deska, že předsedkyně NGO je duševně nemocná, opilá, a pod návykovými látkami, namísto, aby uvedl pravé skutečnosti, že předsedkyně NGO je vysokoškolsky vzdělaná, má certifikát pro znalost cizího jazyka složený v zahraničí, předsedkyně NGO ovládá na úrovni B1 odborné několik cizích jazyků, je schopná se účastnit mezinárodních jednání před mezinárodními institucemi v cizím jazyku, má znalost mezinárodních úmluv o lidských právech...

  • podrývat oběť postupným oslabováním jejího myšlenkového procesu - protizákonné psychiatrické vyšetřování bez důkazů po protizákonném únosu a 24 hodin držení v poutech a následné protahování protizákonného trestního řízení bez důkazů s cílem dosažení třetího stadia stresu a nekonstruktivních účinků frustrace atp.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko v případu Křivé obvinění. 

Pokud nejvyšší špičky justice (dle rozdělovníku) trpí podezřelou , protizákonnou až trestnou činnost kpt. Ing. Mariana Rochla, jedná se o závažné podezření OHROŽENÍ DEMOKRACIE podle čl. 9 odst. 2 a 3 Ústavy ČR č. 1/1993 Sb. A ROZVRACENÍ ÚSTAVNÍHO ZŘÍZENÍ podle § 310 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. Pro kpt. Ing. Mariana Rochla s trestní sazbou odnětí svobody 20, 30 let nebo doživotí. 

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala informaci v případu Křivé obvinění. 

Na základě výše uvedených skutečností je závažné podezření, že pan Marian Rochl prohlásí server Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku za výsledek duševní poruchy, opilosti a návykových látek.

Na základě výše uvedených skutečností je závažné podezření, že pan Marian Rochl může prohlásit předsedu Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku pana Linose-Alexandre- Sicilianosa - Řecko za psychicky nemocného a je podezření, že pan Marian Rochl bude požadovat umístění předsedy Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku do psychiatrické léčebny, protože podle pana Mariana Rochla je každý obránce lidských práv nebezpečný pro společnost, včetně předsedy Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku."

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení na podezření ze spáchání trestného činu.

OKRESNÍ STÁTNÍ ZÁSTUPCE V HRADCI KRÁLOVÉ JUDR. ALEXANDR PUMPRLA NEMÁ PRÁVNÍ POZICI JINDŘICHA BOBLIGA Z EDELSTADTU, ABY MOHL V MÍROVÉ DOBĚ PORUŠOVAT PRAVIDLA ŘÁDNÉHO PROCESU A JEDNAT PODLE MANUÁLU Malleus maleficarum - návod k pronásledování - NEVLÁDNÍ ORGANIZACE JEJÍŽ ČINNOST JE ZÁKONNĚ REGISTROVANÁ REJSTŘÍKOVÝM SOUDEM JAKO OBRANA LIDSKÝCH PRÁV... PODLE STANOV A PODLE JEDNACÍHO ŘÁDU - Obrana lidských práv vychází zásadně z mezinárodních úmluv o lidských právech.

JEDNÁ SE O SROVNATELNÝ POSTUP S ČARODĚJNICKÝMI PROCESY V NOVODOBÉ FORMĚ POHRDÁNÍ MEZINÁRODNÍMI ORGANIZACEMI, KTERÉ GARANTUJÍ ZÁKLADNÍ OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV A ŘÁDNÝ PROCES.

Okresní státní zástupce v Hradci Králové JUDr. Alexandr Pumprla a kpt. Ing. Marian Rochl - Policie ČR Hradec Králové si dokumentují podezření, na existenci zločinecké organizované skupiny v oblasti Hradce Králové a okolí, kde je podezření soustavného úmyslného porušování řádného procesu v trestním řízení s cílem odstranění demokratického právního státu a "provozování" srovnatelného postupu s čarodějnickými procesy v novodobé formě pohrdání mezinárodními institucemi, které garantují základní ochranu lidských práv a řádný proces.

Kladivo na čarodějnice

Malleus maleficarum - 

návod k pronásledování

Kladivo na čarodějnice - sestřih

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala omluvu k výslechu obviněné předsedkyně NGO a právní zástupkyně před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku proti ČR.

Právní analýza :

K výroku kpt. Ing. Mariana Rochla :

...žádost o předložení trestních oznámení a kompletní spisové dokumentace.....kladení podmínek ....v rámci trestního řízení nepřípustná...

KPT. ING. MARIAN ROCHL - PČR HRADEC KRÁLOVÉ NEMÁ PRÁVNÍ POZICI JINDŘICHA BOBLIGA Z EDELSTADTU, ABY MOHL V MÍROVÉ DOBĚ PORUŠOVAT PRAVIDLA ŘÁDNÉHO PROCESU A JEDNAT PODLE MANUÁLU Malleus maleficarum - návod k pronásledování.

Zdokumentováno ve filmu Kladivo na čarodějnice - režie Otakar Vávra na motivy románu Václava Kaplického a na základě soudních záznamů z čarodějnických procesů.

Texty soudních řízení jsou převzaty z autentických inkvizičních zápisů, procesů losinských a šumperských, které se konaly v letech 1678-1695.

Jestliže kpt. Ing. Marian Rochl prohlásil, že obrana lidských práv prezentovaná na serveru www.hrd-ngo.com je výsledkem duševní poruchy, opilosti... a požaduje psychiatrické vyšetření předsedkyně NGO a "považuje" pobyt předsedkyně NGO na svobodě jako nebezpečný pro společnost a "požaduje" ochranou léčbu, protože kpt. Ing. Marian Rochl považuje obranu lidských práv za protispolečenské jednání, JEDNÁ SE O SROVNATELNÝ POSTUP S ČARODĚJNICKÝMI PROCESY V NOVODOBÉ FORMĚ POHRDÁNÍ MEZINÁRODNÍMI ORGANIZACEMI, KTERÉ GARANTUJÍ ZÁKLADNÍ OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV A ŘÁDNÝ PROCES.