Krajské státní zastupitelství Ostrava

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství .

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje celkem 3 podání Krajskému státnímu zastupitelství v Ostravě k dalšímu řízení.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala UPOZORNĚNÍ podezření ze spáchání trestného činu státní zástupkyní Krajského státního zastupitelství v Ostravě - Mgr. Dagmar Jersáková. 

 Je podezření, že se dopustila trestného činu trestného činu - Některé další formy trestné součinnosti podle dílu 8 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. - § 367 TZ - Nepřekažení trestného činu por. Bc. Lence Korčákové - Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje - 1. oddělení obecné kriminality Frýdek-Místek.

Předmětné rozhodnutí Krajského státního zastupitelství v Ostravě, zastoupené státní zástupkyní Mgr. Dagmar Jersákovou je protizákonné a porušuje ústavní pořádek České republiky.

V obecných rovinách je pro státní zástupkyni výhodnější věc vrátit PČR k došetření než věc bez odůvodnění odkládat a pak riskovat vlastní trestní řízení za zneužití pravomoci úřední osoby a další související trestné činy.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Žádost o přezkoumání odložení PČR Frýdek-Místek a upozornění na TČ zneužití pravomoci úřední osoby státní zástupkyně Mgr. Dagmar Jersáková se postupuje Krajskému státnímu zastupitelství v Ostravě.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala UPOZORNĚNÍ podezření ze spáchání trestného činu státní zástupkyní Krajského státního zastupitelství v Ostravě - Mgr. Dagmar Jersáková. 

 Je podezření, že se dopustila trestného činu podle § 366 trestního zákona č. 40/2009 Sb. - nadržování por. Bc. Lence Korčákové - Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje - 1. oddělení obecné kriminality Frýdek-Místek.

Na základě výše uvedených skutečností NGO konstatuje, že Mgr. Dagmar Jersáková v souladu s ústavním pořádkem ČR porušila zejména čl. 10 Ústavy ČR a podle Evropské úmluvy o lidských právech Rady Evropy čl. 6 - právo na spravedlivý proces, se řádně nevypořádala se všemi námitkami zvlášť zranitelné oběti trestného činu paní Aleny Musilové z Frýdku-Místku a Mgr. Dagmar Jersáková nevypracovala kompletní odůvodnění. Proto je podezření, že takový postup státní zástupkyně Mgr. Dagmar Jersákové pomáhá por. Bc. Lence Korčákové (KŘ PČR Moravskoslezského kraje - 1. oddělení obecné kriminality Frýdek-Místek), aby unikla trestnímu stíhání a následnému trestu odnětí svobody za svůj protizákonný postup v předmětné věci.

§ 366 TZ - Nadržování

odst. 1 Kdo pachateli trestného činu pomáhá v úmyslu mu umožnit, aby unikl trestnímu stíhání a následnému trestu odnětí svobody, bude potrestán trestem odnětí svobody až na 4 léta.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala UPOZORNĚNÍ podezření ze spáchání trestného činu státní zástupkyní Krajského státního zastupitelství v Ostravě - Mgr. Dagmar Jersáková. 

Je podezření, že se dopustila trestného činu - § 329 TZ - zneužití pravomoci úřední osoby.

Předmětné rozhodnutí Krajského státního zastupitelství v Ostravě, zastoupené státní zástupkyní Mgr. Dagmar Jersákovou je protizákonné a porušuje ústavní pořádek České republiky.

Na základě výše uvedených skutečností NGO konstatuje, že Mgr. Dagmar Jersáková v souladu s ústavním pořádkem ČR porušila zejména čl. 10 Ústavy ČR a podle Evropské úmluvy o lidských právech Rady Evropy čl. 6 - právo na spravedlivý proces, se řádně nevypořádala se všemi námitkami zvlášť zranitelné oběti trestného činu paní Aleny Musilové z Frýdku-Místku a Mgr. Dagmar Jersáková nevypracovala kompletní odůvodnění.

§ 329 TZ- zneužití pravomoci úřední osoby

odst. 1

Úřední osoba, která v úmyslu jinému způsobit škodu nebo jinou závažnou újmu

a) vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu

b) překročí svou pravomoc

c) nesplní povinnost vyplývající z její povinnosti

odst. 2

a) opatří-li takovým činem uvedeným v odst. 1 sobě nebo jinému značný prospěch

e) spáchá-li takový čin zneužívaje bezbrannosti, závislosti, tísně

f) způsobí-li takovým činem značnou škodu

odst. 3

odnětím svobody na 5 až 12 let bude pachatel potrestán

a) opatří-li takovým činem jinému prospěch velkého rozsahu

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o přezkoumání vyřízení podání Krajského státního zastupitelství Ostrava.

Předmětné rozhodnutí Krajského státního zastupitelství v Ostravě, zastoupené státní zástupkyní Mgr. Dagmar Jersákovou je protizákonné a porušuje ústavní pořádek České republiky.

Právní úprava - viz. celý text žádosti

 Mgr. Dagmar Jersáková při psaní sdělení 

zvolila následující postup :

1. Mgr. Dagmar Jersáková uvedla předmětnou stížnost zvlášť zranitelné oběti trestného činu paní Aleny Musilové z Frýdku-Místku :

"Žádám o podání vysvětlení orgány činné v trestním řízení, proč

nebyli doposud předvoláni svědci k výslechu, kteří podali jen vysvětlení a PČR F-M vykonala jen málo z toho, co mají za povinnost vykonat při vyšetřování k objasnění případu násilného činu spáchaného na oběti TČ výše uvedené a podle zákona (§ 11 odst. 3 ZOTČ) jsou povinni informace

poskytnout oběti TČ v širším výčtu".

2. Poté Mgr. Dagmar Jersáková uvedla de facto seznam korespondence.

3. A na to bez jakéhokoliv odůvodnění Mgr. Dagmar Jersáková uvedla :

"S poukazem na výše analyzované poznatky Krajské státní zastupitelství v Ostravě podnět ze dne19.3.2018 k výkonu ohledu nad činností dozorující státního zástupce Okresního státního zastupitelství ve Frýdku - Místku ve věci sp. zn. 3 ZN 4751/2017

odložilo kvůli neopodstatněnosti deklarovaných výhrad."

4. A závěrem Mgr. Dagmar Jersáková požádala o přijmutí poučení, že při podání dalšího podnětu již nebude vyrozumívat.

"Závěrem přijměte poučení, že dle § 1 odst. 4 vyhlášky MS ČR č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů, další obsahově shodné podněty v téže věci státní zástupce nepřezkoumává a podatele o jejich přijetí nevyrozumívá."

Na základě výše uvedených skutečností NGO žádá, aby Mgr. Dagmar Jersáková v souladu s ústavním pořádkem ČR dodržela zejména čl. 10 Ústavy ČR a podle Evropské úmluvy o lidských právech Rady Evropy čl. 6 - právo na spravedlivý proces, se řádně vypořádala se všemi námitkami zvlášť zranitelné oběti trestného činu paní Aleny Musilové z Frýdku-Místku, a aby Mgr. Dagmar Jersáková vypracovala kompletní odůvodnění.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyřízení stížnosti Krajským státním zastupitelstvím Ostrava.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o přezkoumání vyřízení podání Krajského státního zastupitelství Ostrava.


NGO žádá pro poškozenou oběť trestného činu paní Alenu Musilovou o zrušení opatření č.j. KRPT-64223-151/TČ-2017-070271-112 Policie České republiky, územního odboru Frýdek-Místek ze dne 23. ledna 2018, protože je protizákonné.

Podrobné odůvodnění je ve spisové dokumentaci a NGO trvá svých argumentech.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu zasláno dle rozdělovníku

Doručenky

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Krajského státního zastupitelství Ostrava - odložení žádosti o přezkoumání vyřízení podání.

Doručenka

Původní žádost