Konkrétní návrhy změn legislativy

Sp. zn. : ZL-2018

Zákaz kamerového záznamu pro oznamovatele trestního oznámení, nevydání úředního záznamu a neodbornost vyšetřovatele je základním porušením práva na spravedlivý proces podle čl. 6 Evropské úmluvy i lidských právech Rady Evropy, která je součástí českého právního řádu.


Právní úprava: 

Ústava České republiky č. 1/1993 Sb.

Čl. 9 odst. 2 - Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná.

Čl. 9 odst. 3 - Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu.

Čl. 10 Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.

Součástí českého právního řádu je podle čl. 10 Ústavy České republiky také Evropská úmluva o lidských právech Rady Evropy, Listina základních práv a svobod Evropské unie a Všeobecná deklarace lidských práv Organizace spojených národů.