Ing. Monika Nebeská

Human Rights Defense z.s. - NGO  odeslala sdělení holandskému podnikateli p. Janu Bruinsmovi - ZD Všestary, na vědomí Ing. Monika Nebeská - ředitelka a předsedkyně představenstva ZD Všestary.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje žádost o určení zodpovědné osoby firmy FytAgro s.r.o.

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje nepodepsanou žádost od FytAgro s.r.o. vlastníkovi nemovitosti.


Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje odpověď Ing. Monice Nebeské - ředitelce ZD Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o.

Pokud Ing. Monika Nebeská požaduje údaje uvedené v mailu, tak ji vlastníci sdělují, že je podezření, že má v úmyslu do podkladů pro účetnictví zanést falešné podklady a při její profesní erudici naprosto úmyslně.

Ing. Monika Nebeská ví, že ji hrozí trestní stíhání a následný trest odnětí svobody za její protiprávní činnost a chce si něco nechat do zálohy, až bude mít zase problém, že by předhodila balík sena a tím si chtěla řešit svoje záležitosti.

Navíc předmětným e-mailem Ing. Monika Nebeská sleduje, aby vlastníci nepostřehli právní rozdíl ve způsobu platby , ale hlavně Ing. Monika Nebeská chce likvidovat trestní řízení proti ní, protože velmi dobře chápe jaká výše trestu ji hrozí. 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyrozumění KŘ PČR Hradec Králové, oddělení hospodářské kriminality, že pokračuje prošetřování případů :

Ing. Monika Nebeská - podezření z dotačního podvodu

Ilona Langrová - podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby, průtahy v řízení, devastace zemědělské půdy

a další následná podání.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko Ing. Monice Nebeské.

K mailu ze dne 13. července 2018, NGO sděluje, že se jedná o šikanu vlastníků půdy.

Ing. Monika Nebeská a její holandský partner p. Jan Bruinsma jsou agresoři.

NGO Ing. Monice nebeské opakuje, že neplní smlouvy a ani nechce vydat půdu vlastníkům půdy.

NGO v dalším odkazuje na zápis z mimořádného zasedání Nejvyššího orgánu NGO - členské schůze ze dne 13. července 2018, kde je příloha doporučení odborného vedení NGO.

Podle OZ a TZ s Vámi bude NGO jednat jako s duševně zdravou a tedy zodpovědnou i k náhradě majetkové a nemajetkové újmy.

Čím déle bude Ing. Monika Nebeská věc protahovat a čím více toho proti vlastníkům půdy udělá, tak tím vyšší bude odškodnění. Zcela korektně Ing. Moniku Nebeskou upozorňujeme, že následná exekuce ZD Všestary by nemusela stačit a mohli bychom exekuovat i  dům Ing. Moniky Nebeské, kde bydlí a byt jejího holandského partnera p. Jana Bruinsmy. Hypotéky by si doplatili sami a NGO by jim tam ani nedovolila bydlet za nájem.


Protahováním záležitosti NGO již nyní vydělává peníze, které následně částečně použije na vymáhání vlastnických práv pro vlastníky, kteří se Vaším porušováním smluvních vztahů dostanou do ekonomicky problematické situace.

K vydání půdy zatím Vám zatím nestačilo celkem 40 trestních oznámení a proto Odborné vedení NGO doporučilo, pokračovat v podávání trestních oznámení.

Proto bude NGO meritu věci s s Ing. Monikou Nebeskou a jejím holandským partnerem p. Janem Bruinsmou  jednat jako s potencionálně psychicky narušenými osobami.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala odpověď Ing. Monice Nebeské.

Podávání trestních oznámení má na Ing. Moniku Nebeskou  kladný vliv, protože se u ní přestávají projevovat příznaky Alzheimerovy choroby nebo demence, když si dokonce začíná vzpomínat, že má dodávat naturálie.

Z dopisu Ing. Moniky Nebeské je také viditelné, že se  postupně mění hormonální rovnováha a metabolizmus mozku.

Namísto serotoninu a dopaminu začíná produkovat také adrenalin.

Což je dáno zřejmě změnou pracovního rytmu Ing. Moniky Nebeské.

Nyní ráno Ing. Monika Nebeská přijde do kanceláře, přečte si v datové schránce trestní oznámení a za 2 hodiny, po vytvoření dostatečného množství adrenalinu, začne vlastníky půdy vyzývat z její pozice.

V souladu se stanovami a jednacím řádem, NGO zveřejňuje způsoby Ing. Moniky Nebeské jednání s vlastníky půdy :
"Výzva k součinnosti..."
"...společnost Vás z pozice pachtýře vyzývá..."
"...bude Vaší osobě účtováno skladné..."
"...upozorňujeme, že škody na naturáliích přechází na Vás..."
"...nebudeme pro Vás již rezervovat ani opakovaně nabízet."

K tomu je nutno konstatovat, že Ing. Monika Nebeská se chová jako ekonomicko-politicky retardovaná.

V současné době podle mezinárodních úmluv o lidských právech je vlastník půdy nadřazen pachtýři a nikoli naopak.

NGO Ing. Monice Nebeské sděluje, že tyto způsoby jednání může používat vůči svému obchodnímu holandskému partnerovi p. Janu Bruinsmovi, ale místní vlastníci půdy Ing. Monice Nebeské tyto způsoby trpět nebudou.

Obchodní holandský partner Ing. Moniky Nebeské si bude muset uvědomit, že jako pachtýř není jediný a v konkurenci mezi ostatními neuspěje, když si zdokladovat, že nechce plnit pachtovní smlouvy a chová se jako podnikatel "ŠMEJD"

Obchodním chováním p. Jana Bruinsmy je ohroženo v současné době cca 2400 ha a jejich vlastníků půdy.

Informace pro propachtovatelé 

ZD Všestary :

Human Rights Defense z.s. -NGO zveřejňuje způsob jak Ing. Monika Nebeská jedná s vlastníky půdy.

Human Rights Defense z.s. - NGO výzvu k součinnosti od Ing. Moniky Nebeské.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala Ing. Monice Nebeské na vědomí podání na Policii ČR. 

Je podezření, že holandský podnikatel p. Jan Bruinsma se svými podíly v Zemědělském družstvu Všestary a FytAgro s.r.o. měl podnikatelský zájem pouze uzavřít pachtovní smlouvy, ale vůbec neměl v úmyslu tyto smlouvy plnit a dokonce ani neměl zájem na řádném hospodaření.

Takto je podezření, že holandský podnikatel p. Jan Bruinsma používá srovnatelné praktiky s tzv. podnikateli ŠMEJDY.

Po zadání slova "šmejdi" na www.youtube.com se zobrazí videa, která dostatečně informují o dané problematice.

Je podezření, že holandský podnikatel má v úmyslu pouze "zablokovat" půdu pachtovní smlouvou a s pomocí pracovníků SZIF, konkrétně p. Ilona Langrová a Ing. Aleš Sobel je v současné době nemožné, aby se vlastníci půdy rozhodovali o svém majetku.

Takto jsou vlastníci půdy postaveny do situace, že nebudou dostávat pacht ani naturálie a v případě, že by nezaplatili daň z nemovitostí, tak je Finanční úřad udělá jejich exekuci a p. Jan Bruinsma by takto získal pozemky v dražbě prostřednictvím Finančního úřadu, což je jeho účel, jak již prozradil na ústním jednání, tzn. Přivádět vlastníky půdy (s pomocí SZIF) do existenčních problémů a následně takto získávat "zadarmo" půdu.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala Ing. Monice Nebeské na vědomí podání na Policii ČR.

Pokud Ing. Monika Nebeská jako jednatelka FytAgro s.r.o. chtěla na půdě hospodařit dál, tak nejdřív měla plnit smlouvu (tzn. Nejdřív platit pacht, dodávat naturálie včas, nepoškozovat půda a potom si mohla zaset řepku s obilím.

Pokud si Ing. Monika zasela, aniž by plnila smlouvu, tak se jedná o podezření na další trestný čin podle § 229 TZ -zneužívání vlastnictví.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala Ing. Monice Nebeské na vědomí podání na Policii ČR.

Jsou dva typy výpovědí pachtovních smluv :

1. smluvní výpověď : tzn. Když obě dvě strany dodržují smlouvu, tak každá ze stran může ukončit pacht po uplynutí výpovědní doby.

2. zákonná výpověď : když dojde k situaci, že jedna ze stran porušuje smlouvu (v konkrétním případě pachtýř), tak podle zákona platí výpověď bez výpovědní doby tzn. Okamžitě.

Tzn. Že pokud pachtýř, konkrétně Ing. Monika Nebeská neplatila pacht, nedodávala naturálie, poškozovala půdu a ještě proti vlastníkům půdy chtěla pokračovat trestněprávní cestou a jednala si proti nim advokáta, že se s nimi bude soudit a kolik to vlastníky půdy bude stát, tak platí okamžitá výpověď.

V současné době jsou vlastníci půdy postaveny do situace, že nebudou dostávat pacht ani naturálie a v případě, že by nezaplatili daň z nemovitostí, tak je Finanční úřad udělá jejich exekuci a p. Jan Bruinsma by takto získal pozemky v dražbě prostřednictvím Finančního úřadu, což je jeho účel, jak již prozradil na ústním jednání, tzn. Přivádět vlastníky půdy (s pomocí SZIF) do existenčních problémů a následně takto získávat "zadarmo" půdu.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové.

Trestní oznámení na Ing. Moniku Nebeskou - ředitelku a předsedkyni představenstva Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o. ve věci podezření z trestného činu způsobení úpadku FytAgro s.r.o. se postupuje Krajskému ředitelství Policie ČR - odboru hospodářské kriminality, k dalšímu šetření.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala stanovisko Ing. Monice Nebeské.

Ing. Monika Nebeská - ředitelka a předsedkyně představenstva Zemědělského družstva Všestary a jednatelka a zástupce společníka FytAgro s.r.o. na SZIF uvádí vlastní interpretaci Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., že neplnění pachtovních smluv a neplacení pachtovného a nedodání nebo pozdní dodávky naturálií nejsou porušením pachtovních smluv.

Ing. Monika Nebeská prokazuje, že má problém minimálně s mentální schopností chápání slov a rychlosti vnímání a s fluidní a krystalizovanou inteligencí a s adaptačním chováním, konkrétně s typovou schopností sociální, kdy Ing. Monika Nebeská dokazuje, že není schopna se řídit pravidly a zákony a převzít odpovědnost.

To by znamenalo, že podle MKN-10(200) Mezinárodní klasifikace nemocí WHO Světové zdravotnické organizace by byla Ing. Monika Nebeská  mentálně retardovaná.

 Podle definice Světové zdravotnické organizace WHO je mentální retardace snížená schopnost charakterizovaná signifikantními omezeními intelektových funkcí a adaptability, která se projevuje především v oblasti pojmové, praktické a sociální inteligence. Intelektové funkce , označované také jako inteligence, odkazují na obecnou mentální kapacitu, kam patří také schopnost logického myšlení a řešení problémů. Adaptivní chování je vždy narušeno, ale v chráněném sociálním prostředí s dostupnou podporou nemusí být toto narušení u jedinců s lehkou mentální retardací nápadné.

 Pokud je osoba soudně prohlášenou na mentálně postiženou, má právo na opatrovníka.

Úlohou zákonného zástupce ( opatrovníka) je činit za zastoupeného ty právní úkony, k nimž zastoupený není podle rozhodnutí soudu způsobilý. Zákonný zástupce je oprávněn jednat za zastoupeného jeho jménem.

Opatrovnictví neznamená převzetí odpovědnosti za život zdraví nebo jednání zastoupeného.

Z dosavadní spisové dokumentace je patrné, že Ing. Monika Nebeská je oficiálně duševně zcela zdráva, protože jedná samostatně a nikoliv v zastoupení opatrovníka. Pozn. nebyla předložena plná moc ve prospěch opatrovníka.

To znamená, že Ing. Monika Nebeská je zcela zodpovědná za dosavadní a protiprávní až trestnou činnost a podle zákona č. 89/2012 Sb. je Ing. Monika Nebeská definována jako škůdce, který podle následujících ustanovení tohoto zákona je povinen a zodpovědný k náhradě majetkové a nemajetkové újmy podle § 2894 odst. 1 a násl. OZ.  

Z důvodu zajištění důkazního materiálu 

zasláno dle rozdělovníku.


Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala poučení Ing. Monice Nebeské.

NGO poučila Ing. Moniku Nebeskou, že nevybíráním datové schránky FytAgro s.r.o. nic nezíská.

Pokud se takto Ing. Monika Nebeská bude chovat k Policii ČR, která ji již vyšetřuje, tak PČR má zákonnou pravomoc ji předvést a dát Vám 50 000 Kč pokuty.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Nejvyššího státního zastupitelství.

Doručenka 

Poučení o poskytování informací v trestním řízení

Ing. Monika Nebeská - podezření z dotačního podvodu

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala podklady Policii ČR, oddělení hospodářské kriminality ve věci trestního oznámení na Ing. Moniku Nebeskou jako fyzickou osobu - podezření z dotačního podvodu.

Z důvodu, že PČR podle trestního řádu již zahájila přípravné řízení jsou zatím přílohy neveřejné.

Doručenka

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje plnou verzi předvolání k doplnění trestního oznámení na Ing. Moniku Nebeskou ve věci podezření z dotačního podvodu.

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení České advokátní komoře.

NGO sděluje, ve věci advokáta JUDr. Jiřího Kovandy, že již bylo podáno trestní oznámení na jeho klientku Ing. Moniku Nebeskou, jako fyzickou osobu na podezření ze spáchání nebo pokusu o dotační podvod, kde je advokát JUDr. Jiří Kovanda uveden a jeho pozice bude a podezření z trestného činu bude určena později.

V současné době je již věc šetřena Policií České republiky, oddělením hospodářské kriminality v Hradci Králové.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu, zasláno dle rozdělovníku.

Doručenky

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámila Krajskému ředitelství policie Královéhradeckého kraje, oddělení hospodářské kriminality, že pořídí vlastní kamerový záznam pro účely NGO při doplňování trestního oznámení na Ing. Moniku Nebeskou - podezření ze spáchání nebo pokusu o dotační podvod.

Doručenky

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula předvolání k doplnění podání od PČR, oddělení hospodářské kriminality Hradec Králové ve věco trestního oznámení na Ing. Moniku Nebeskou, jako fyzickou osobu - podezření ze spáchání nebo pokusu o dotační podvod.

Human Rights Defense z.s. - NGO přípis České advokátní komory, že se seznámila s porušováním zákona o advokacii advokátem JUDr. Jiřím Kovandou, který zastupuje klientku Ing. Moniku Nebeskou jako fyzickou osobu.

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové.

Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové postupuje trestní oznámení na Ing. Moniku Nebeskou, ředitelku a předsedkyni představenstva Zemědělského družstva Všestary, Policii České republiky - oddělení hospodářské kriminality v Hradci Králové.

Doručenka 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje

trestní oznámení na Ing. Moniku Nebeskou - způsobení úpadku Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Doručenka 

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala trestní oznámení Ing. Moniku Nebeskou - ředitelku a předsedkyni představenstva Zemědělského družstva Všestary a jednatelku FytAgro s.r.o - § 224 TZ - způsobení úpadku FytAgro s.r.o.

Pachatel spáchal trestný čin ze ziskuchtivosti a zvlášť zavrženíhodné pohnutky - je podezření, že pachatelka Ing. Monika Nebeská organizuje trestnou činnost za účelem a svého profesního postavení ( možná s obavou, že jinak by byla nezaměstnaná, protože je podezření, že si je vědoma svých schopností).

Současně je podezření, že obchodní holandský partner ZD Všestary p. Jan Bruinsma si obsazuje pracovní pozice ve "svých" firmách zaměstnanci, kteří bez rozmyslu plní jeho přání a to bez ohledu na smluvní vztahy, zákonnost a trestnost.

Ing. Monika Nebeská byla již doplněním výpovědí ze dne 15. ledna 2018 upozorněna, že pokud sama vyvolala situaci a sdělila propachtovatelům, že proti propachtovatelům bude postupovat trestně právní cestou tak se propachtovatelé, v rámci obranné reakce, budou bránit podáváním odvetných trestních oznámení. Z postupu Ing. Moniky Nebeské je viditelné, že situaci sama vyvolala a je podezření, že jedná ve prospěch svého obchodního holandského partnera.

Ziskuchtivost a vyšší prospěch je prokázánn podezřením, že holanský obchodní partner ZD Všestary p. Jan Bruinsma zakládá firmy s oficiální poloviční rozhodovací účastí a ve skutečnosti obsadí toto místo "svým" zaměstnancem na pozici jednatele, který má managerské možnosti této firmě zajistit úpadek a takto p. Jan Bruinsma může následně majetek firmy "koupit",

Důkazem je i to, že ostatní firmy p. Jana Bruinsmy jsou ziskové a pouze tato firma má neúměrnou výši cizích zdrojů - nesplacené závazky po lhůtě splatnosti.

Vzhledem k tomu, že se jedná o firmu podnikající v zemědělství, kde se propachtovává půda, tak je podezření, že při profesní podnikatelské erudici to p. Jan Bruinsma zajistil velmi uváženě, že si "založil" firmu s malým počtem propachtovatelů, kdy ke všem propachtovatelům má možnost osobního kontaktu bez jakékoliv nápadnosti.

Malý počet propachtovatelů následně může zajistit efekt jednoduché "koupě" zdevastované půdy, jejíž kvalitu následně zvedne za "jednoduše získané finance z účelových" cizích zdrojů této firmy.

Proto také p. Jan Bruinsma trvá na smluvní výpovědi a za zatím nechce uznat zákonnou výpověď podle zákona č. 89/2012 Sb. protože potřebuje čas na devastaci a znehodnocení půdy.

NGO p. Jan Bruinsmu zcela korektně informuje, že oznamovatelem trestních oznámení je NGO a nikoli propachtovatelé jako fyzické nebo právnické osoby.

NGO zajišťuje obranu vlastnických práv obecně a v tomto případě zajišťuje obranu vlastnických práv před devastací půdy pro všechny propachtovatele bez rozdílu.

NGO následně bude uplatňovat majetkovou na nemajetkovou škodu po obhospodařovateli.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu zasláno dle rozdělovníku

Detaily zpráv 

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Trestní oznámení na Ing. Moniku Nebeskou - ředitelku a předsedkyni představenstva Zemědělského družstva Všestary se postupuje Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO
odeslala trestní oznámení na
Ing. Moniku Nebeskou,
jako fyzickou osobu.

Je podezření, že se dopustila trestného činu -

§ 212 TZ - dotační podvod.

Je podezření, že Ing. Monika Nebeská jako fyzická osob předkládá falešné až padělané pachtovní smlouvy na Státní zemědělský intervenční fond za účelem čerpání dotací a následného využití finanční částky pro svoji osobní spotřebu.

Dopisem ze dne 2. března 2018, prostřednictvím advokáta JUDr. Jiřího Kovandy bylo Human Rights Defense z.s. jako právnické osobě sděleno, že se Ing. Monika Nebeská chce soudit s NGO ve věci pachtovních smluv (které však neexistují).

NGO současně žádá, aby Ing. Monika Nebeská, jako fyzická osoba, předložila uváděné pachtovní smlouvy s nevládní neziskovou organizací Human Rights Defense z.s.

Podle § 42 TZ existují

přitěžující okolnosti

a) pachatel spáchal trestný čin s rozmyslem a po uvážení - pachatelem je profesně erudovaná ( § 15 odst. 1 TZ písm. b) a duševně zdravá ( § 26 a 27 TZ) ředitelka a předsedkyně představenstva ZD Všestary, která v tomto případě jedná jako fyzická osoba.

b) pachatel spáchal trestný čin ze ziskuchtivosti a zvlášť zavrženíhodné pohnutky - ziskuchtivost je prokázána zajištěním vlastního finančního prospěchu má představu, že všichni ostatní jsou neznalí, neschopní a celkově méně zkušení než ona.

d) pachatel spáchal trestný čin využívaje nouze, tísně, bezbrannosti - Ing. Monika Nebeská chybuje v tom, že bez rozmyslu přejímá způsoby řízení převzaté od jejího holandského partnera.

Zaslání protiprávního dopisu prostřednictvím (méně schopného) advokáta JUDr. Jiřího Kovandy, místním vlastníkům nemovitostí nemá odstrašující efekt (jak ing. Monice Nebeské zřejmě poradil pan Jan Bruinsma), ale naopak protiprávní dopis vyvolá u místních vlastníků půdy obrannou reakci. Na základě výše uvedených skutečností je podezření na tzv. návodce trestného činu podle § 24 odst. 1 písm. b) TZ pana Jana Bruinsmu, který neuvážil, že protiprávní metody vůči místním propachtovatelům působí vytvářením dojmu, že je méně schopný businessman a jehož metody byly již v bývalé EU 10 a EU 15 odmítnuty.

Navíc pokud by měl pan Jan Bruinsma představu, že protiprávní dopis od advokáta zaslaný nevládní organizaci, která zastupuje spory před mezinárodními soudy a institucemi a tato organizace jedná celkem v 5 jazycích, by tuto nevládní organizaci nějak vystrašil, tak NGO panu Janu Bruinsmovi sděluje, že by se mohl dočkat toho, že již zahájený právní spor by mohl ve skutečnosti znamenat to, že by na základě následného rozsudku mezinárodního soudu mohl vyplácet odškodné a pro pana Jana Bruinsmu nebo jeho firmy a mohla by se situace stát likvidační.

K tomu NGO sděluje, že na základě mezinárodních úmluv o lidských právech se chová zásadně podle pravidla rovnosti.

Je podezření, že pan Jan Bruinsma se vzhledem ke své profesní erudici snaží zdevastovat půdu (z hlediska zemědělského využití) místních vlastníků a pak ji následně zadarmo "koupit", což se mu nepovede, protože místní vlastníci půdy nejsou tak neschopní, aby jeho praktiky nerozpoznali a proto NGO doporučuje panu Janu Bruinsmovi, aby přestal uvažovat podle pravidla : "podle sebe soudím ostatní."

f) pachatel ke spáchání trestného činu zneužil svého zaměstnání, postavení a funkce - je podezření, že pachatel využívá svých znalostí a možnosti záměny postavení fyzické osoby za svou funkci statutárního zástupce právnické osoby

Z důvodu zajištění důkazního materiálu zasláno dle rozdělovníku

Detaily zpráv 

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení České advokátní komoře o porušení § 16 odst. 1 a 2 a § 17 zákona č. 85/96 Sb. advokátem JUDr. Jiřím Kovandou.

Human Rights Defense z.s. sděluje České advokátní komoře, že advokát JUDr. Jiří Kovanda poškozuje její pověst.

JUDr. Jiří Kovanda převzal dokumentaci od Ing. Moniky Nebeské a nevysvětlil jí rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou, čímž porušil zákon o advokacii č. 85/96 Sb. § 16 odst. 1, kdy advokát není vázán pokyny klienta, pokud jsou v rozporu s právním předpisem.

Advokát je současně povinen klienta dostatečně poučit.

JUDr. Jiří Kovanda porušil zákon o advokacii č. 85/96 Sb. § 16 odst. 2, kdy nejednal čestně a svědomitě.

JUDr. Jiří Kovanda porušil zákon o advokacii č. 85/96 Sb. § 17 , kdy je podezření, že při výkonu advokacie snížil důstojnost advokátního stavu a porušil pravidla profesní etiky.

ČAK zatím dáváme na vědomí, kárné řízení zatím nežádáme, pokud JUDr. Jiří Kovanda svoji klientku dodatečně náležitě poučí.

Pokud by však JUDr. Jiří Kovanda pokračovat v protiprávní činnosti, následně požádáme o kárné řízení s advokátem JUDr. Jiřím Kovandou.

Doručenky

Human Rights Defense z.s. - NGP přijmula další dopis od Kovanda advokátní kancelář s.r.o. 

Ing. Monika Nebeská, jako fyzická osoba se chce soudit s Human Rights Defense z.s. ve věci neexistující pachtovní smlouvy.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení Kovanda advokátní kancelář s.r.o.

 K Vašemu dopisu ze dne 2. března 2018 sdělujeme, že je podezření, že Ing. Monika Nebeská Vám nepředala kompletní spisovou dokumentaci a uvedla Vás v omyl, což Ing. Monika Nebeská učinila i vůči SZIF RO Hradec Králové.

Co se týče trestně právní cesty, tak si začala první Ing. Monika Nebeská, když zaslala dopisy propachtovatelům ze dne 2. ledna 2018 ( ve jménu FytAgro s.r.o., na obálce razítkem označený odesílatel ZD Všestary a odeslány z Hradce Králové).

V dopisech propachtovatelům sdělila, že proti nim bude postupovat trestně právní cestou.

Na to bylo Ing. Monice Nebeské sděleno, že pokud si představuje pachtovní vztahy tak, že proti propachtovatelům bude postupovat trestně právní cestou, tak, že jeden z propachtovatelů je předsedkyně nevládní neziskové organizace Human Rights Defense z.s., a že podání odvetného trestního oznámení je reálné.

Ze strany propachtovatelů se jedná pouze o obrannou reakci vůči praktikám Ing. Moniky Nebeské, která reprezentuje pachtýře.

Co se týče plnění smlouvy, tak opětně je podezření, že Ing. Monika Nebeská uvedla v omyl Vás i SZIF RO Hradec Králové.

V dopisu ze dne 2.ledna 2018 uvedla, že nic nedluží a následně v dopisu ze dne 19. února 2018 přiznala, že dluží naturálie 15q potravinářské pšenice (viz. Příloha).

Ing. Monika Nebeská se sice snažila přenést vinu na propachtovatele.

Propachtovatel však dokázal pachtýři v dopisu ze dne 23. února 2018, že Ing. Monika Nebeská vůbec nemá v úmyslu pachtovní smlouvu dodržovat a předložil zdokladovanou komunikaci mezi propachtovatelem a pachtýřem (viz. příloha).

Co se týče tvrzení Ing. Moniky Nebeské, že se bude s propachtovatelem soudit ohledně pověsti, tak sdělujeme, že situace nemá žádný vliv na funkci Ing. Moniky Nebeské.

Předsedkyní představenstva ZD Všestary je dál.

Ředitelkou ZD Všestary je dál.

Mzda je jí vyplácena dál.

Penále za nedodání naturálií zatím neplatila.

Co se týče pocitu Ing. Moniky Nebeské k zadostiučinění, tak není reálné, že z výpovědi pachtovní smlouvy by se Ing. Monika Nebeská psychicky zhroutila.

Přílohy

Detaily zpráv

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala sdělení Kovanda advokátní kancelář s.r.o., že nevládní nezisková organizace Human Rights Defense z.s. - NGO nemá a nikdy neměla uzavřenou pachtovní smlouvu s Ing. Monikou Nebeskou, jako fyzickou osobou.

Na vědomí : dle rozdělovníku

Detaily zpráv

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula dopis od Kovanda advokátní kancelář s.r.o.

Ing. Monika Nebeská, jako fyzická osoba (dle textu plné moci) zmocnila JUDr. Jiřího Kovandu k řešení záležitosti pachtovní smlouvy.