Ilona Langrová - zneužití pravomoci úřední osoby

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství postupuje Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové  oznámení, že NGO bude jednat s p. Ilonou Langrovou z právního hlediska jako s duševně zdravou a tedy zodpovědnou k náhradě škody, ale bude jí merito věci vysvětlovat jako potencionálně psychicky narušené osobě, protože k vydání rozhodnutí ji nestačilo 9 trestních oznámení.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula vyrozumění KŘ PČR Hradec Králové, oddělení hospodářské kriminality, že pokračuje prošetřování případů :

Ing. Monika Nebeská - podezření z dotačního podvodu

Ilona Langrová - podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby, průtahy v řízení, devastace zemědělské půdy

a další následná podání.

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala urgenci vydání rozhodnutí.

 NGO urguje vydání rozhodnutí.

Při zpracování doporučení bylo vycházeno i ze stanoviska předsedy Ústavního soudu JUDr. Pavla Rychetského zveřejněného dne 13. července 2018 na serveru www.novinky.cz - Úředníci mají vrchnostenskou mentalitu.

JUDr. Pavel Rychetský uvádí, že jedním z negativním rysů současného Česka jsou vrchnostensky uvažující úředníci.

JUDr. Pavel Rychetský dále poukazuje na skutečnost, že řízení trvají roky a v této souvislosti přímo hovoří o katastrofě.

NGO ke stanovisku předsedy Ústavního soudu ČR JUDr. Pavla Rychetského konstatuje, že má vysokou odbornou právní hodnotu a že úředníci toto stanovisko nemohou nijak zpochybňovat a do budoucna ho úředníci budou muset dodržovat a úředníci se nebudou moci vymlouvat na své nediagnostikované psychické onemocnění.

K vydání půdy zatím pracovníkům SZIF zatím nestačilo celkem 40 trestních oznámení a p. Iloně Langrové nestačilo 9 trestních oznámení a proto Odborné vedení NGO doporučilo, pokračovat v podávání trestních oznámení a v meritu věci sp. Ilonou Langrovou bude NGO jednat jako s potencionálně psychicky narušenou osobou.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení Nejvyššího státního zastupitelství.

Doručenka

Poučení o poskytování informací v trestním řízení

Ilona Langrová  

podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala podklady Policii ČR, oddělení hospodářské kriminality ve věci trestního oznámení  na p. Ilonu Langrovou - pracovnici SZIF RO hradec Králové - podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby.

Z důvodu, že PČR podle trestního řádu již zahájila přípravné řízení jsou zatím přílohy neveřejné.

Doručenka

Informace o zveřejnění

Human Rights Defense z.s. - NGO zveřejňuje plnou verzi předvolání k doplnění trestního oznámení na p. Ilonu Langrovou ve věci podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby.

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala žádost o podání vysvětlení p. Iloně Langrové-pracovnici SZIF RO Hradec Králové.

 Ve věci trestního oznámeni na p. Ilonu Langrovou, pracovnici Státního zemědělského intervenčního fondu, regionálního odboru Hradec Králové, NGO žádá o podání vysvětlení, zda p. Ilona Langrová právní normy správního řízení porušila sama o vlastní vůli, nebo zda p. Ilona Langrová byla o toto požádána nebo nucena Ing. Monikou Nebeskou- ředitelkou a předsedkyní představenstva Zemědělského družstva Všestary, které je společníkem FytAgro s.r.o.

Pokud by p. Ilona Langrová měla důkazy pro výše uvedené, existovalo by podezření na návodce trestného činu podle § 24 odst. 1 písm. b) TZ Ing. Moniku Nebeskou (cui bono, cui prodest), neboli tzv. objednavatele trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby, kde je stejná trestní sazba jako u pachatele trestného činu.

NGO sděluje informaci Ing. Monice Nebeské, že v případě prokázání spolupachatelství v trestném činu zneužití pravomoci úřední osoby se jedná o trestní sazbu až 12 let odnětí svobody.

Z důvodu zajištění důkazního materiálu zasláno dle rozdělovníku

Doručenky

Human Rights Defense z.s. - NGO oznámila Krajskému ředitelství policie Královéhradeckého kraje, oddělení hospodářské kriminality, že pořídí vlastní kamerový záznam pro účely NGO při doplňování trestního oznámení  podezření na zneužití pravomoci úřední osoby  na paní Ilonu Langrovou - pracovnici Státního zemědělského intervenčního fondu, regionálního odboru v Hradci Králové.

Doručenky

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula předvolání k doplnění podání od PČR, oddělení hospodářské kriminality Hradec Králové ve věci trestního oznámení na paní Ilonu Langrovou, pracovnici Státního zemědělského intervenčního fondu, regionálního odboru v Hradci Králové-podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby.

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Okresního státního zastupitelství v Hradci Králové.

Okresní státní zastupitelství v Hradci Králové postupuje trestní oznámení na p. Ilonu Langrovou Policii České republiky - oddělení hospodářské kriminality v Hradci Králové.

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula přípis Nejvyššího státního zastupitelství.

Trestní oznámení na Ilonu Langrovou - pracovnici Státního zemědělského intervenčního fondu, regionálního odboru v Hradci Králové se postupuje Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové.

Doručenka

Human Rights Defense z.s. - NGO odeslala oznámení na podezření ze spáchání trestného činu pracovnice SZIF RO Hradec Králové p. Ilona Langrová

 Je podezření, že se dopustila trestného činu - § 329 TZ - zneužití pravomoci úřední osoby.

Podstata podezření ze spáchání trestného činu p. Ilonou Langrovou je, protiprávní postup při správním řízení č.j. SZIF/2018/0241164, nejdříve způsobila průtahy v řízení a následně vydala rozhodnutí, kdy porušila především správní řád č. 500/2004 Sb.

Dále p. Ilona Langrová nijak nereagovala na maření součinnosti se správním orgánem Ing. Monikou Nebeskou, což bylo doloženo dnem 19. března 2018 osobně na SZIF RO Hradec Králové.

Dále p. Ilona Langrová nijak nezakročila v praktikách Ing. Moniky Nebeské, že proti propachtovatelům bude postupovat trestně právní cestou.

Podávání trestních oznámení je pouze obranná reakce proti praktikám Ing. Moniky Nebeské, které zřejmě bez rozmyslu převzala od svého obchodního holandského partnera p. Jana Bruinsmy.

Podle zákona č. 312/ 2002 Sb. O úřednících je p. Ilona Langrová povinna podle § 16 odst. 1 písm. d) plnit pokyny vedoucích úředníků, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; má-li úředník za to, že vydaný pokyn je v rozporu s právními předpisy, je povinen to bezodkladně oznámit osobě, která mu pokyn vydala, a to písemně, nebo, hrozí-li nebezpečí z prodlení, ústně; poté je úředník povinen splnit daný pokyn pouze tehdy, dostane-li od vedoucího úřadu písemný příkaz tak učinit; úředník nesmí vykonat pokyn ani příkaz, pokud by se tím dopustil trestného činu, přestupku, popřípadě jiného správního deliktu, a tuto skutečnost je povinen bez zbytečného prodlení písemně oznámit vedoucímu úřadu.

Na základě výše uvedeného ustanovení zákona se p. Ilona Langrová nemůže vymlouvat na to, že pouze plnila příkaz Ing. Blanky Weisbauerové, pokud nemá p. Ilona Langrová písemný příkaz.

Pokud by p. Ilona Langrová měla v úmyslu argumentovat potíži na pracovišti v případě neuposlechnutí ústního a nezdokladovaného rozkazu Ing. Blankou Weisbauerovou, musí p. Ilona Langrová uvážit, že je výhodnější změna zaměstnání, než o věci přemýšlet až 12 let ve vězeňské cele, protože Ing. Blanka Weisbauerová není schopná p. Iloně Langrové pomoct v trestním řízení.

Přílohy :

Z důvodu zajištění důkazního materiálu zasláno dle rozdělovníku

Detaily zpráv