Facebook

Human Rights Defense z.s. - NGO přijmula sdělení České advokátní komory, že případ advokáta Mgr. Tomáše Nikše postoupila Kontrolní radě České advokátní komory k rozhodnutí.

Česká advokátní komora zahájila šetření s advokátem Mgr. Tomášem Nikšem se sídlem V celnici 1040/5, 110 00 Praha 1


Human Rights Defense z.s. odeslala sdělení na Krajský úřad Královéhradeckého kraje

ve věci Mgr. Tomáše Nikše.


Human Rights Defense z.s.potvrdila Krajskému úřadu Královéhradeckého kraj, že oznámení ve věci advokáta Mgr. Tomáše Nikše bylo dle rozdělovníku rozesláno z důvodu výslovného požadavku Mgr. Tomáše Nikše a starosty Obce Nepolisy Ing. Dušana Šustra.

Human Rights Defense z.s.upozornila na skutečnost podezření, že Mgr. Tomáš Nikš by mohl vystupovat jméném jiného aniž by měl zmocnění, protože tento advokát (při své profesní erudici) tvrdí, že k zastupování není potřeba písemná plná moc.

Human Rights Defense z.s. upozornila, že je v zájmu úřadu prošetřit, zda není Mgr. Tomášem Nikšem nějakým způsobem již dotčen.


Dále je podezření, že Mgr. Tomáš Nikš má zásadní nedostatky ve znalosti trestního práva, protože v dopisu organizaci prokazuje, že ani neví kdo může obvinit ( pozn. obviňuje policie a nikoli poškozený a to na základě zákonného procesu).

Z písemné korespondence Mgr. Tomáše Nikše jednoznačně vyplývá podezření, že Mgr. Tomáš Nikš má závažné nedostatky ve znalostech právního systému, nebo podezření, že se svojí profesní erudicí porušuje právní normy zcela úmyslně.

Sdělení Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje včetně rozdělovníku - na vědomí

Doklady o doručení do datových schránek

Doručenky z datových schránek


Human Rights Defense z.s. podala žádost o nařízení aktivace příjmu poštovních zpráv datové schránky advokátovi Mgr. Tomáši Nikšovi a návrh na zahájení disciplinárního řízení České advokátní komoře

Dodejky z datové schránky

Doručenky z datové schránky

Dopis od advokáta Mgr. Tomáše Nikše

Advokát Mgr. Tomáš Nikš nemá aktivní příjem poštovních zpráv, což znamená fictio iuris, že Mgr. Tomáš Nikš zasílá pouze jednostranné výzvy a absolutně nená zájem o komunikaci s protistranou, což je jednostrané porušení etiky advokacie.

Paní Miloslava Venclová, bývalá městská strážnice, podruhé odepřela přijmout dopis od Human Rights Defense z.s.

Human Rights Defense z.s. přijmula dopis od starosty Obce Nepolisy Ing. Dušana Šustra, že děkuje za upozornění ze dne 3. května 2017.


Reakce na výroky Ing. Dušana Šustra, starosty Obce Nepolisy

Human Rights Defense z.s. odeslala upozornění na podezření z trestného činu pohrdání soudem porušením § 336 TZ a § 117 TZ.

Strarosta Obce Nepolisy se vyjádřil na veřejných Facebookových stránkách Chlumečáci tak, že svými výroky zpochybnil registraci nevládní neziskové organizace.

K tomu je nutno konstatovat, že o registraci rozhoduje rejstříkový soud a nikoli Ing. Dušan Šustr.

Výroky Ing. Dušana Šustra o pochybnostech registrace, jsou rozhodně znevážením rejstříkového soudu, současně jeho urážka a pohrdání, ve smyslu, že by rejstříkový soud porušoval zákonnost registrace.

Upozornění pro občany, kteří vyjádření Ing. Dušana Šustra označili jako "To se mi líbí".

Tito občané svým vyjadřováním na veřejnosti, především podezřením z porušování trestního zákona mohou být v potenciálním následném řízení podle § 113 TZ považovány za spolupachatele trestné činnosti.

Upozornění především pro

Marcela Zahálková

Irena Bereščáková

zastupitelky města Chlumec nad Cidlinou

(pozn. upozornění je platné i pro ostatní občany) :

Doklady o doručení do datových schránek

Doručenky z datových schránek

Reakce na hrubé neslušnosti

paní Miloslavy Venclové a

Ing. Daniely Luskové, MPA

Human Rights Defense z.s. upozornila na podezření z trestného činu výtržnictví paní Miloslavy Venclové (bývalé městské strážnice) a Ing. Daniely Luskové, MPA (ředitelky Domova u Biřičky).

Paní Miloslava Venclová, jako bývalá městská strážnice, je dostatečně profesně erudovaná a předpokládá se, že je oficiálně suševně zdravá podle Občanského zákoníku a proto se z právního hlediska nemůže vymlouvat na neznalost zákona při svém vyjadřování na Facebookových stránkách Chlumečáci.

Ing. Daniela Lusková, MPA má 2 vysokoškolské tituly a předpokládá se, že je také oficiálně duševně zdravá podle Občanského zákoníku a z toho plyne fictio iuris, že za své výroky na Facebookových stránkách nese plnou zodpovědnost.

Human Rights Defense z.s. upozorňuje, že pokud bývalá městská strážnice paní Miloslava Venclová a ředitelka Domova u Biřičky Ing. Daniela Lusková, MPA budou pokračovat v hrubém, neslušném a vulgárním chování na veřejnosti, bude naplněno podezření podstaty trestného činu § 116 TZ, § 358 odst. 1 TZ a § 117 TZ a výše trestu se zvýší na 3 roky odněntí svobody.

Detaily zpráv - doklady o odeslání

Podací lístek - paní Miloslava Venclová

Doručenky - doklady o doručení z datové schránky

Paní Miloslava Venclová odepřela přijmout dopis od Human Rights Defense z.s.